Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

 

Неважећи акт

На основу члана 19. став 4. Закона о спољнотрговинском пословању („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 36/11 – др. закон, 88/11 и 89/15 – др. закон) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о забрани извоза лекова

"Службени гласник РС", број 32 од 16. марта 2020, 33 од 17. марта 2020, 47 од 28. марта 2020.

1. Забрањује се извоз и поновни извоз лекова из Републике Србије, осим:

1) у случају када се лекови производе у Републици Србији а нису регистровани у Републици Србији, односно који се производе искључиво за страна тржишта;

2) у случају када страно лице отпрема лекове у поступку транзита са царинског подручја Републике Србије.

Забрана извоза и поновног извоза лекова из става 1. ове тачке уводи се у трајању од 30 дана.

*Службени гласник РС, број 33/2020

1a Изузетно, извоз и поновни извоз лекова из тачке 1. ове одлуке, може се одобрити посебним актом Владе.

*Службени гласник РС, број 47/2020

1б Домаћи произвођачи, увозници и извозници лекова дужни су да се изјавом одговорног лица обавежу на континуирано и несметано снабдевање тржишта Републике Србије свим лековима које производе и увозе.

*Службени гласник РС, број 47/2020

2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 335-2544/2020

У Београду, 16. марта 2020. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.