Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 39. Закона о трговини („Службени гласник РС”, број 52/19) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о ограничењу висине цена и маржи основних животних намирница и заштитне опреме

"Службени гласник РС", бр. 35 од 18. марта 2020, 55 од 14. априла 2020, 57 од 16. априла 2020, 67 од 8. маја 2020, 75 од 15. маја 2020.

1. Ради спречавања поремећаја на тржишту или отклањања штетних последица поремећаја на тржишту у погледу снабдевања робом, насталих услед ширења вируса SARS-CoV-2, ограничавају се цене у трговини на велико и мало основних животних намирница и заштитне опреме тако да не прелазе ниво цена тих производа на дан 5. март 2020. године.

Ограничење цена из става 1. ове тачке примењује се у трајању од 90 дана за следећу робу:

1) Брисана је (види тачку 1. Одлуке - 57/2020-13)

2)-14) Брисане су (види тачку 1. Одлуке - 67/2020-3)

15-18) Брисане су (види тачку 1. Одлуке - 75/2020-4)

19) Рукавице (и одећа и прибор за одећу) од пластичних маса;

20-23) Брисане су (види тачку 1. Одлуке - 75/2020-4)

24) Прекривке, текстилне за хируршку употребу;

25) Одело хируршко од папира;

26) Одело заштитно, гумено;

27) Одело хируршко текстилно;

28) Наочаре, заштитне.

*Службени гласник РС, број 75/2020

2. Ради спречавања поремећаја на тржишту или отклањања штетних последица поремећаја на тржишту у погледу снабдевања робом, насталих услед ширења вируса SARS-CoV-2, ограничавају се марже свих учесника у ланцу снабдевања основних животних намирница и заштитне опреме тако да не прелазе ниво маржи тих производа на дан 5. март 2020. године.

Ограничење маржи из става 1. ове тачке примењује се у трајању од 90 дана за следећу робу:

1) Брисана је (види тачку 1. Одлуке - 67/2020-3)

2) Брисана је (види тачку 1. Одлуке - 67/2020-3)

3) Маске, пластичне са текстилним филтером;

4) Маске папирне;

5) Рукавице, гумене, хируршке и остале;

6) Варикина и остали дезинфектанти;

7) Асепсол;

8) Алкохол;

9) Брисана је (види тачку 1. Одлуке - 67/2020-3)

*Службени гласник РС, број 57/2020

**Службени гласник РС, број 75/2020

3. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о ограничењу висине цена основних животних намирница и заштитне опреме („Службени гласник РС”, број 30/20).

4. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 338-2634/2020

У Београду, 18. марта 2020. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У „ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ“ ОДЛУКЕ

   

Одлука о изменама Одлуке о ограничењу висине цена и маржи основних животних намирница и заштитне опреме: „Службени гласник РС“, број 55/2020-4

3. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Одлука о изменама и допуни Одлуке о ограничењу висине цена и маржи основних животних намирница и заштитне опреме: „Службени гласник РС“, број 57/2020-13

3. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Одлука о изменама Одлуке о ограничењу висине цена и маржи основних животних намирница и заштитне опреме: „Службени гласник РС“, број 67/2020-3

3. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Одлука о изменама Одлуке о ограничењу висине цена и маржи основних животних намирница и заштитне опреме: „Службени гласник РС“, број 75/2020-4

3. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.