Zakon

Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон), и Одлуке о проглашењу ванредног стања („Службени гласник PC”, број 29/20),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о статусу страних држављана у Републици Србији за време ванредног стања

"Службени гласник РС", број 41 од 24. марта 2020.

1. Страни држављани који су на дан ступања на снагу Одлуке о проглашењу ванредног стања („Службени гласник PC”, број 29/20) законито боравили у Републици Србији, по било ком од основа прописаних Законом о странцима („Службени гласник PC”, бр. 24/18 и 31/19), могу законито остати у Републици Србији за време док је на снази наведена одлука, односно док траје ванредно стање, без обавезе покретања поступка за даље утврђивање њиховог статуса.

2. Лична карта за странца која је издата у складу са Законом о странцима, као и лична карта за тражиоца азила и лична карта за лица коме је одобрен азил у складу са Законом о азилу и привремној заштити („Службени гласник PC”, број 24/18), а којима је истекао или истекне рок важења док је на снази Одлука о проглашењу ванредног стања, сматрају се важећим док је наведена одлука на снази.

3. За време важења Одлуке о проглашењу ванредног стања привремено се, до стицања услова за безбедно узимање биометријских података од странца, обуставља поступање полицијских службеника везано за прописано узимање тих података.

4. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Pепублике Cрбије”.

05 број 53-2792/2020

У Београду, 24. марта 2020. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.