Zakon

На основу члана 43. став 1. тачка 1) Царинског закона („Службени гласник РС”, бр. 95/18 и 91/19 – др. закон) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о условима за изузимање од плаћања царинских дажбина за одређену робу

"Службени гласник РС", број 48 од 31. марта 2020.

1. Овом одлуком прописују се услови за изузимање од плаћања царинских дажбина на увоз етил-алкохола, алкохолне јачине 80% vol или јаче, неденатурисаног, из тарифне ознаке 2207 10 00 00 Царинске тарифе.

2. Роба из тачке 1. ове одлуке изузима се од плаћања царинских дажбина, у периоду до 1. маја 2020. године.

3. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 483-2951/2020

У Београду, 31. мартa 2020. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.