Zakon

Редакцијски пречишћен текст

Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 19. став 4. Закона о спољнотрговинском пословању („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 36/11 – др. закон, 88/11 и 89/15 – др. закон) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о привременој забрани извоза основних производа битних за становништво

"Службени гласник РС", бр. 54 од 10. априла 2020, 59 од 22. априла 2020, 63 од 30. априла 2020.

1. Уводи се привремена забрана извоза основних производа битних за становништво у циљу спречавања критичне несташице ових производа, односно ублажавања последица несташице настале услед потребе становништва за повећаним снабдевањем проузрокованим ширењем заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

Забрана извоза из става 1. ове тачке се уводи у трајању од 30 дана за следећу робу:

Тарифна ознака

Наименовање

1206 00 99 00

Семе сунцокрета, у љусци

1512 11 91 00

Уље сунцокретово, сирово

1703 90 00 00

Меласа од шећерне репе

3401 11 00 00

3401 20 90 00

3401 30 00 00

Сапуни

Ex – осим влажних марамица за бебе из тарифне ознаке 3401 11 00 00

3402 90 90 00

Брисана је (види тачку 1. Одлуке - 63/2020-40)

3926 20 00 00

Рукавице (и одећа и прибор за одећу) од пластичних маса

9619 00 81 00

9619 00 89 10

Пелене за децу и одрасле

6307 90 98 00

Маске

Ех - осим маски у целости израђених од тканог текстилног материјала, некомбинованих са другим материјалима, искључујући елементе за причвршћивање и пријањање

6307 90 92 00

Прекривке, текстилне за хируршку употребу

4818 50 00 00

Одело хируршко од папира

4818 90 10 00

4818 90 90 00

Маске папирне

4015 90 00 00

Одело заштитно, гумено

4015 11 00 00

4015 19 00 00

Рукавице, гумене, хируршке и остале

6210 10 92 00

Одело хируршко текстилно

2828 90 00 00

3808 94 10 00

3808 94 20 00

3808 94 90 00

3402 12 00 00

Варикина и остали дезинфектанти

Асепсол

2207 10 00 00

2207 20 00 00

2208 90 91 00

2208 90 99 00

Алкохол

9004 90 10 00

Наочаре, заштитне

Ограничава се извоз меркантилног кукуруза род 2019. година (тарифна ознака 1005 90 00 00), до 400 000 t.

*Службени гласник РС, број 59/2020

1а Забрана извоза медицинске заштитне опреме (тарифне ознаке 3926 20 00 00, 4015 90 00 00, 6210 10 92 00, 6307 90 98 00 и 9004 90 10 00) из тачке 1. ове одлуке не односи се на извоз у земље чланице Европске уније.

Медицинска заштитна опрема из става 1. ове тачке, купљена у земљама чланицама Европске уније, не може се поново извозити са територије Републике Србије.

*Службени гласник РС, број 63/2020

2. Забрана из тачке 1. ове одлуке не односи се на робу коју домаће лице купи у другој држави или царинској територији ако се та роба након спроведеног одговарајућег царинског поступка отпрема са територије Републике Србије, у складу са законом којим се уређује спољнотрговинско пословање.

Одредбе става 1. ове тачке не примењују се у случајевима из тачке 1а став 2. ове одлуке.

*Службени гласник РС, број 63/2020

3. Изузетно, извоз производа са листе из тачке 1. ове одлуке, може се одобрити посебним актом Владе.

4. Даном почетка примене ове одлуке престаје да важи Одлука о привременој забрани извоза основних производа битних за становништво („Службени гласник РС”, бр. 28/20, 33/20, 37/20, 39/20, 41/20 и 43/20).

5. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 13. априла 2020. године.

05 број 335-3120/2020

У Београду, 10. априла 2020. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У „ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ“ ОДЛУКЕ

Одлука о изменама Одлуке о привременој забрани извоза основних производа битних за становништво: „Службени гласник РС“, број 59/2020-3

2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у„Службеном гласнику Републике Србије".

Одлука о изменама и допуни Одлуке о привременој забрани извоза основних производа битних за становништво: „Службени гласник РС“, број 63/2020-40

4. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.