Zakon

Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 1. Закона о потврђивању уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања („Службени гласник РС”, број 62/20), члана 4б став 7. Уредбе о мерама за време ванредног стања („Службени гласник PC”, бр. 31/20, 36/20, 38/20, 39/20, 43/20, 47/20, 49/20, 53/20, 56/20, 57/20, 58/20 и 60/20) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о ублажавању мера забране обављања јавног превоза путника за време ванредног стања

"Службени гласник РС", број 63 од 30. априла 2020.

1. Овом одлуком ублажава се мера којом је ради заштите од ширења заразне болести COVID-19 забрањено обављање јавног превоза путника у железничком саобраћају и друмском саобраћају аутобусима.

2. Од 4. маја 2020. године дозвољава се обављање међумесног превоза путника у друмском саобраћају и регионалном и даљинском превозу у железничком саобраћају.

3. Од 8. маја 2020. године дозвољава се обављање градског и приградског превоза путника у друмском и железничком саобраћају.

4. Јединице локалне самоуправе дужне су да обављање градског и приградског превоза организују на начин дат Инструкцијом за организовање јавног градског, приградског и локалног превоза у примени мера превенције, спречавања ширења и смањења ризика болести COVID-19, Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19 од 28. априла 2020. године 08 број 53-3455/2020-1 (у даљем тексту: Инструкција).

5. Аутобуски превозници и аутобуске станице дужни су да обављање међумесног линијског, посебног линијског и превоза путника за сопствене потребе организују у складу са тач. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12. и 13. Инструкције, с тим што су аутобуски превозници који међумесни линијски превоз на линијама до 50 km обављају приградским аутобусима, односно на линијама до 15 km приградским и градским аутобусима дужни да у организацији превоза поштују и тач. 4. и 10. Инструкције.

6. Пружаоци станичне услуге на аутобуским станицама морају применити превентивне мере којима се осигурава безбедност запослених и безбедност корисника услуга (обавезна дезинфекција свих просторија аутобуске станице, опреме, мобилијара, обавезна употреба заштитних средстава тј. маски и рукавица, обавезно мерење температуре путницима у складу са посебним планом мера, које су саставни део акта о процени ризика, а који управљач аутобуске станице доноси у складу са законом и прописима из области безбедности и здравља на раду).

7. Управљач железничких станица мора применити превентивне мере којима се осигурава безбедност запослених и безбедност корисника услуга (обавезна дезинфекција свих просторија железничке станице, опреме, мобилијара, обавезна употреба заштитних средстава тј. маски и рукавица). Мерење температуре путницима према карактеристикама објекта и техничким могућностима организовати приликом уласка у железничку станицу или приликом усласка у воз.

8. Железнички превозник и управљач железничких станица дужни су да организацију и обављање унутрашњег железничког саобраћаја организују у складу са тач. 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12. и 13. Инструкције. Железнички превозник у јавном градском и приградском превозу путника у железничком саобраћају дужан је да у организовању и обављању саобраћаја поштује и тач. 9. и 10. Инструкције.

9. У складу са могућностима аутобуског превозника, потребно је ангажовање што већег броја аутобуса, а у циљу што редовнијег одвијања превоза путника у друмском саобраћају.

10. Железнички превозник у обавези је да у складу са потребама и техничким могућностима омогући редован и безбедан превоз.

11. Аутобуски превозници са регистрованим редом вожње у међумесном превозу путника у друмском саобраћају у обавези су да до 1. септембра 2020. године обављају поласке за које постоје исказане потребе путника, али не мање од 25% полазака са регистрованих редова вожње, након чега је неопходно да превоз обављају у складу са регистрованим редом вожње.

12. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Pепублике Cрбије”.

05 број 344-3533/2020

У Београду, 30. априла 2020. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.