Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

 

Неважећи акт

На основу члана 9а Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС”, бр. 66/20, 93/20 и 94/20),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о одређивању посебних мера заштите становништва од заразне болести COVID-19 на територији града Београда

"Службени гласник РС", бр. 98 од 10. јула 2020, 111 од 28. августа 2020 - др. уредба

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Престале су да важе одредбе Одлуке које нису у складу са одредбама Уредба о изменама и допунама Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 ("Службени гласник РС", број 111/2020) даном ступања на снагу наведене уредбе, односно 28. августа 2020. године (види члан 5. Уредбе - 111/2020-3).

 

1. На територији града Београда одређују се следеће посебне мере заштите становништва од заразне болести COVID-19:

– организована окупљања на јавним просторима у затвореном простору или на отвореном простору дозвољена су само када се окупља највише 10 (десет) лица, с тим што између окупљених лица мора постојати растојање од најмање 1,5 мeтaра. Под организованим окупљањем на затвореном и отвореном јавном простору нарочито се сматрају: прославе, музичке, забавне и културне манифестације, политички скупови, спортски догађаји са присуством публике и слична окупљања;

– ограничава се радно време угоститељских објеката који немају башту и ноћних клубова, тако да ти објекти неће радити од 21.00 сат до 06.00 сати наредног дана;

– ограничава се радно време угоститељских објеката који имају башту, тако да ти објекти неће пружати угоститељске услуге у затвореном делу објекта од 21.00 сат, а у отвореном делу објекта (башти) од 23.00 сата до 06.00 сати наредног дана;

– ограничава се радно време продавница, тржних центара и других објеката у којима се продаје роба и врше услуге, тако да ти објекти неће радити од 21.00 сат до 06.00 сати наредног дана, а на улазима у те објекте мора бити видно истакнуто обавештење о укупној квадратури објекта и о броју лица која истовремено могу боравити у том објекту;

– обавезно је ношење заштитних маски у свим јавним затвореним просторима, односно објектима;

– у јавном градском и приградском превозу, као и у међуградском превозу обавезно је ношење заштитних маски.

2. У свим јавним затвореним просторима, односно објектима, као и у свим продавницама, угоститељским објектима, баштама угоститељских објеката и другим објектима где се врши продаја робе и пружање услуга, ограничава се број лица која ту могу бити истовремено присутна, тако да на свака 4 m2 може бити присутно једно лице. На улазу у објекат, односно у башту угоститељског објекта мора бити јасно истакнута површина и број лица која могу бити истовремено присутнa.

3. Ограничења из тачке 1. алинеја прва и тачке 2. ове одлуке не односе се на рад привредних субјеката који не пружају услуге становништву, као и на рад државних органа и јавних служби.

4. Ограничење из тачке 1. алинеја четврта ове одлуке не односи се на апотеке и бензинске пумпе у обављању делатности продаје горива.

5. Мере из тач. 1. и 2. ове одлуке спроводи градоначелник града Београда преко надлежних градских органа и служби, Штаба за ванредне ситуације града Београда и Градског завода за јавно здравље Београд, у сарадњи са Министарством здравља, надлежним инспекцијама органа државне управе и Министарством унутрашњих послова.

6. Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о одређивању посебних мера заштите становништва од заразне болести COVID-19 на територији града Београда („Службени гласник РС”, број 94/20).

7. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 53-5618/2020

У Београду, 10. јула 2020. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.