Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 2. Закона о посебној дажбини при увозу пољопривредних и прехрамбених производа („Службени лист СРЈ”, број 90/94) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине

"Службени гласник РС", бр. 132 од 30. децембра 2021, 4 од 14. јануара 2022, 141 од 23. децембра 2022, 42 од 19. маја 2023, 60 од 21. јула 2023, 71 од 25. августа 2023, 112 од 15. децембра 2023.

1. Овом одлуком одређују се пољопривредни и прехрамбени производи за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђује износ посебне дажбине.

2. Посебна дажбина при увозу пољопривредних и прехрамбених производа плаћа се по јединици производа, и то за:

Тарифна ознака

Наименовање

Износ у дин./kg/l/ком.

За увоз из ЕУ и УК

Осим за увоз из ЕУ и УК

1

2

3

4

0102

Живе животиње, врсте говеда:

- Стока:

0102 29

- - Остало:

- - - остало:

0102 29 10 00

- - - - масе не преко 80 kg

3,00

15,00

- - - - масе преко 80 kg, али не преко 160 kg:

0102 29 21 00

- - - - - за клање

2,80

14,00

- - - - масе преко 160 kg, али не преко 300 kg:

0102 29 41 00

- - - - - за клање

3,90

13,00

- - - - масе преко 300 kg:

- - - - - остало:

0102 29 91 00

- - - - - - за клање

4,80

12,00

0102 39

- - Остало:

0102 39 10

- - - домаће врсте:

0102 39 10 10

- - - - масе не преко 160 kg

еx масе преко 80 kg, осим за клање

0,00

15,00

еx масе не преко 80 kg

2,80

14,00

еx масе преко 80 kg за клање

2,80

14,00

0102 39 10 90

- - - - остале

еx масе преко 160 kg, али не преко 300 kg, за клање

3,90

13,00

еx масе преко 300 kg, остало

4,80

12,00

0102 90

- Остало:

- - остало:

0102 90 91

- - - домаће врсте:

0102 90 91 10

- - - - масе не преко 160 kg:

еx масе преко 80 kg, осим за клање

0,00

15,00

еx масе не преко 80 kg

2,80

14,00

еx масе преко 80 kg за клање

2,80

14,00

0102 90 91 90

- - - - остале

еx масе преко 160 kg, али не преко 300 kg, за клање

3,90

13,00

еx масе преко 300 kg, остало

4,80

12,00

0103

Свиње, живе:

- Остало:

0103 91 10 00

- - - домаће врсте

8,30

15,00

0103 92

- - Масе 50 kg или веће:

- - - домаће врсте:

0103 92 11 00

- - - - које су се најмање једанпут прасиле, масе 160 kg и веће

4,80

12,00

0103 92 19 00

- - - - остале

3,60

12,00

0104

Овце и козе, живе:

0104 10

- Овце:

- - остале:

0104 10 30 00

- - - јагњад (до једне године старости)

5,60

14,00

0104 10 80 00

- - - остале

0,00

12,00

0105

Живина домаћа, жива (кокошке врсте Gallus domesticus, патке, гуске, ћурке и бисерке):

- Остало:

0105 94 00 00

- - Кокошке врсте Gallus domesticus

0,00

14,00

0201

Месо говеђе, свеже или расхлађено:

0201 10 00 00

- Трупови и полутке:

еx телећи

8,80

44,00

еx јунећи

8,00

40,00

еx остали

6,00

30,00

0201 20

- Остали комади са костима:

0201 20 20 00

- - компензиране четврти:

еx телеће

8,80

44,00

еx јунеће

8,00

40,00

еx остале

6,00

30,00

0201 20 30 00

- - предње четврти, нераздвојене или раздвојене:

еx телеће

5,20

26,00

еx јунеће

6,00

30,00

еx остале

5,20

26,00

0201 20 50 00

- - задње четврти, нераздвојене или раздвојене:

еx телеће

6,00

30,00

еx јунеће

8,00

40,00

еx остале

6,00

30,00

0201 20 90 00

- - остало:

еx телеће

5,20

26,00

еx јунеће

6,00

30,00

еx остало

5,20

26,00

0201 30 00 00

- Без костију:

еx телеће

10,00

50,00

еx јунеће

8,80

44,00

еx остало

7,20

36,00

0202

Месо, говеђе, смрзнуто:

0202 10 00 00

- Трупови и полутке:

еx телећи

7,20

36,00

еx јунећи

6,00

30,00

еx остали

6,00

30,00

0202 20

- Остали комади са костима:

0202 20 10 00

- - компензиране четврти:

еx телеће

7,20

36,00

еx јунеће

6,00

30,00

еx остале

6,00

30,00

0202 20 30 00

- - предње четврти, нераздвојене или раздвојене:

еx телеће

7,20

36,00

еx јунеће

6,00

30,00

еx остале

6,00

30,00

0202 20 50 00

- - задње четврти, нераздвојене или раздвојене:

еx телеће

7,20

36,00

еx јунеће

6,00

30,00

еx остале

6,00

30,00

0202 20 90 00

- - остало:

еx телеће

7,20

36,00

еx јунеће

6,00

30,00

еx остало

6,00

30,00

0202 30

- Без костију:

0202 30 10 00

- - предње четврти, целе или сечене у највише пет комада, свака састављена у један блок; компензиране четврти у два блока, једном од предње четврти, целе или исечене у највише пет делова, а другом од задње четврти, искључујући печенице, у једном комаду:

еx телеће

8,00

40,00

еx јунеће

7,20

36,00

еx остале

7,00

35,00

0202 30 50 00

- - делови предње четврти, сечене („crop, chuck and blade”) и груди:

еx телећи

8,00

40,00

еx јунећи

7,20

36,00

еx остали

7,00

35,00

0202 30 90 00

- - остало:

еx телеће

8,00

40,00

еx јунеће

7,20

36,00

еx остало

5,00

25,00

0203

Месо свињско, свеже, расхлађено или смрзнуто:

- Свеже или расхлађено:

0203 11

- - трупови и полутке:

0203 11 10 00

- - - од домаћих свиња

12,60

42,00

0203 11 90 00

- - - остало

0,00

32,00

0203 12

- - Бутови, плећке и комади од њих, са костима:

- - - од домаћих свиња:

0203 12 11 00

- - - - бутови и комади од њих

13,20

44,00

0203 12 19 00

- - - - плећке и комади од њих

10,80

36,00

0203 12 90 00

- - - остало

12,80

32,00

0203 19

- - Остало:

- - - од домаћих свиња:

0203 19 11 00

- - - - предњи делови и комади од њих

10,50

35,00

0203 19 13 00

- - - - бубрежњак и комади од њега, са костима

10,50

35,00

0203 19 15 00

- - - - потрбушине и комади од њих

10,00

25,00

- - - - остало:

0203 19 55 00

- - - - - без костију

16,00

40,00

0203 19 59 00

- - - - - остало

8,00

40,00

- Смрзнуто:

0203 21

- - Трупови и полутке:

0203 21 10 00

- - - од домаћих свиња

12,00

30,00

0203 21 90 00

- - - остали

0,00

30,00

0203 22

- - Бутови, плећке и комади од њих, са костима:

- - - од домаћих свиња:

0203 22 11 00

- - - - бутови и комади од њих

10,80

36,00

0203 22 19 00

- - - - плећке и комади од њих

9,00

30,00

0203 22 90 00

- - - остали

0,00

25,00

0203 29

- - Остало:

- - - од домаћих свиња:

0203 29 11 00

- - - - предњи делови и комади од њих

6,00

20,00

0203 29 13 00

- - - - бубрежњак и комади од њега, са костима

10,00

20,00

0203 29 15 00

- - - - потрбушине и комади од њих

6,00

20,00

- - - - остало:

0203 29 55 00

- - - - - без костију

7,50

25,00

0203 29 59 00

- - - - - остало

7,50

25,00

0203 29 90 00

- - - остало

0,00

25,00

0204

Месо овчје или козје, свеже, расхлађено или смрзнуто:

0204 10 00 00

- Трупови и полутке јагњећи, свежи или расхлађени

18,00

36,00

- Остало месо овчје, свеже или расхлађено:

0204 21 00 00

- - Tрупови и полутке

12,50

25,00

0204 22

- - Остали комади са костима:

0204 22 10 00

- - - скраћене предње четврти

10,00

20,00

0204 22 30 00

- - - слабине и/или подплећке

10,00

20,00

0204 22 50 00

- - - бутови

10,00

20,00

0204 22 90 00

- - - остало

10,00

20,00

0204 23 00 00

- - Без костију

10,00

20,00

0204 30 00 00

- Трупови и полутке јагњећи, смрзнути

15,00

30,00

- Остало месо овчје, смрзнуто:

0204 41 00 00

- - Трупови и полутке

10,00

20,00

0204 42

- - Остали комади са костима:

0204 42 10 00

- - - скраћене предње четврти

10,00

20,00

0204 42 30 00

- - - слабине и/или подплећке

10,00

20,00

0204 42 50 00

- - - бутови

10,00

20,00

0204 42 90 00

- - - остало

10,00

20,00

0204 43

- - Без костију:

0204 43 10 00

- - - јагњеће

10,00

20,00

0204 43 90 00

- - - остало

10,00

20,00

0207

Месо и остали јестиви кланични производи од живине из тар. бр. 0105, свежи, расхлађени или смрзнути:

- Од кокошака врсте Gallus domesticus:

0207 11

- - Неисечени у комаде, свежи или расхлађени:

0207 11 10 00

- - - очерупани и без црева, али са главом и ногама, познати као „83% пилића”

7,88

45,00

0207 11 30 00

- - - очерупани и са очишћеном утробом, без глава и ногу, али са вратовима, срцима, џигерицом и желуцима, познати као „70% пилића”

7,88

45,00

0207 11 90 00

- - - очерупани и саочишћеном утробом, без глава и ногу и без вратова, срца, џигерица и желудаца, познати као „65% пилића”, или друкчије испоручени

7,88

45,00

0207 12

- - Неисечено у комаде, смрзнуто:

0207 12 10 00

- - - очерупани и саочишћеном утробом, без глава и ногу, вратова, срца, џигерица и желудаца, познати као „70% пилића”

4,65

31,00

0207 12 90 00

- - - очерупани и саочишћеном утробом, без глава и ногу, вратова, срца, џигерица и желудаца, познати као „65% пилића”, или друкчије испоручени

4,65

31,00

0207 13

- - Исечени комади и остали кланични производи, свежи или расхлађени:

- - - исечени комади:

0207 13 10 00

- - - - без костију

5,10

34,00

- - - - са костима:

0207 13 20 00

- - - - - полутке или четврти

5,10

34,00

0207 13 30 00

- - - - - крила, цела, са или без врхова

5,10

34,00

0207 13 40 00

- - - - - леђа, вратови, леђа са неодвојеним вратовима, тртице и врхови крила

5,10

34,00

0207 13 50 00

- - - - - груди и исечени комади од њих

5,10

34,00

0207 13 60 00

- - - - - батаци и исечени комади од њих

5,10

34,00

0207 13 70 00

- - - - - остало

5,10

34,00

- - - остали кланични производи:

0207 13 91 00

- - - - џигерице

5,10

34,00

0207 13 99 00

- - - - остали

5,10

34,00

0207 14

- - Исечени комади и остали кланични производи, смрзнути:

- - - исечени комади:

0207 14 10 00

- - - - без костију

7,50

50,00

- - - - са костима:

0207 14 20 00

- - - - - полутке или четврти

7,50

50,00

0207 14 30 00

- - - - - крила, цела, са или без врхова

7,50

50,00

0207 14 40 00

- - - - - леђа, вратови, леђа са неодвојеним вратовима, тртице и врхови крила

7,50

50,00

0207 14 50 00

- - - - - груди и исечени комади од њих

7,50

50,00

0207 14 60 00

- - - - - батаци и исечени комади од њих

7,50

50,00

0207 14 70 00

- - - - - остало

7,50

50,00

- - - остали кланични производи:

0207 14 91 00

- - - - џигерице

7,50

50,00

0207 14 99 00

- - - - остали

7,50

50,00

- Од ћурки:

0207 24

- - Неисечено у комаде, свеже или расхлађено:

0207 24 10 00

- - - очерупане и саочишћеном утробом, без глава и ногу, али са вратовима, срцима, џигерицама и желуцима, познате као „80% ћурке”

0,00

31,00

0207 24 90 00

- - - очерупане и саочишћеном утробом, без глава и ногу и без вратова, срца, џигерица и желудаца, познате као „73% ћурке”, или друкчије испоручене

0,00

31,00

0207 25

- - Неисечено у комаде, смрзнуто:

0207 25 10 00

- - - очерупане и саочишћеном утробом, без глава и ногу, али са вратовима, срцима, џигерицом и желуцима, познате као „80% ћурке”

0,00

31,00

0207 25 90 00

- - - очерупане и саочишћеном утробом, без глава и ногу, као и без вратова, срца, џигерице и желудаца, познате као „73% ћурке”, или друкчије испоручене

0,00

31,00

0207 26

- - Исечени комади и остали кланични производи, свежи или расхлађени:

- - - исечени комади:

0207 26 10 00

- - - - без костију

0,00

31,00

- - - - са костима:

0207 26 20 00

- - - - - полутке или четврти

0,00

31,00

0207 26 30 00

- - - - - крила, цела, са или без врхова

0,00

31,00

0207 26 40 00

- - - - - леђа, вратови, леђа заједно са вратовима, тртице и врхови крила

0,00

31,00

0207 26 50 00

- - - - - груди и исечени комади од груди

0,00

31,00

- - - - - ноге и исечени комади од ногу:

0207 26 60 00

- - - - - - батаци и исечени комади од батака

0,00

31,00

0207 26 70 00

- - - - - - остало

0,00

31,00

0207 26 80 00

- - - - - остало

0,00

31,00

- - - остали кланични производи:

0207 26 91 00

- - - - џигерице

0,00

31,00

0207 26 99 00

- - - - остали

0,00

31,00

0207 27

- - Исечени комади и остали кланични производи, смрзнути:

- - - исечени комади:

0207 27 10 00

- - - - без костију

0,00

50,00

- - - - са костима:

0207 27 20 00

- - - - - полутке или четврти

0,00

50,00

0207 27 30 00

- - - - - крила, цела, са или без врхова

0,00

50,00

0207 27 40 00

- - - - - леђа, вратови, леђа заједно са вратовима, тртице и врхови крила

0,00

50,00

0207 27 50 00

- - - - - груди и исечени комади од груди

0,00

50,00

- - - - - ноге и исечени комади од ногу:

0207 27 60 00

- - - - - - батаци и исечени комади од батака

0,00

50,00

0207 27 70 00

- - - - - - остало

0,00

50,00

0207 27 80 00

- - - - - остало

0,00

50,00

- - - остали кланични производи:

0207 27 91 00

- - - - џигерице

0,00

50,00

0207 27 99 00

- - - - остали

0,00

50,00

- Од патака:

0207 41

- - Неисечено у комаде, свеже или расхлађено:

0207 41 20 00

- - - очерупано, без крви, , без црева али са, неочишћеном утробом, са главама и ногама, познато као „85% патке”

0,00

31,00

0207 41 30 00

- - - очерупано и са очишћеном утробом, без глава и ногу, али са вратовима, срцима, џигерицом и желуцима, познато као „70% патке”

0,00

31,00

0207 41 80 00

- - - очерупано и са очишћеном утробом, без глава и ногу, као и без вратова, срца, џигерице и желудаца, познато као „63% патке”, или друкчије испоручено

0,00

31,00

0207 42

- - Неисечено у комаде, смрзнуто:

0207 42 30 00

- - - очерупано и са очишћеном утробом, без глава и ногу, али са вратовима, срцима, џигерицом и желуцима, познато као „70% патке”

0,00

31,00

0207 42 80 00

- - - очерупано и са очишћеном утробом, без глава и ногу, као и без вратова, срца, џигерице и желудаца, познато као „63% патке”, или друкчије испоручено

0,00

31,00

0207 44

- - Остало, свеже или расхлађено:

- - - исечени комади:

0207 44 10 00

- - - - без костију

0,00

31,00

- - - - са костима:

0207 44 21 00

- - - - - полутке или четврти

0,00

31,00

0207 44 31 00

- - - - - крила, цела, са или без врхова

0,00

31,00

0207 44 41 00

- - - - - леђа, вратови, леђа заједно са вратовима, тртице и врхови крила

0,00

31,00

0207 44 51 00

- - - - - груди и исечени комади од њих

0,00

31,00

0207 44 61 00

- - - - - ноге и исечени комади од њих

0,00

31,00

0207 44 71 00

- - - - - трупови („paletots”)

0,00

31,00

0207 44 81 00

- - - - - остало

0,00

31,00

- - - остали кланични производи:

0207 44 91 00

- - - - џигерице, изузев масних џигерица

0,00

31,00

0207 44 99 00

- - - - остали

0,00

31,00

0207 45

- - Остало, смрзнуто:

- - - исечени комади:

0207 45 10 00

- - - - без костију

0,00

31,00

- - - - са костима:

0207 45 21 00

- - - - - полутке или четврти

0,00

31,00

0207 45 31 00

- - - - - крила цела, са или без врхова

0,00

31,00

0207 45 41 00

- - - - - леђа, вратови, леђа са неодсеченим вратовима, тртице и врхови крила

0,00

31,00

0207 45 51 00

- - - - - груди и исечени комади од њих

0,00

31,00

0207 45 61 00

- - - - - ноге и исечени комади од њих

0,00

31,00

0207 45 71 00

- - - - - трупови („paletots”)

0,00

31,00

0207 45 81 00

- - - - - остало

0,00

31,00

- - - остали кланични производи:

- - - - џигерице:

0207 45 93 00

- - - - - масне џигерице

0,00

31,00

0207 45 95 00

- - - - - остале

0,00

31,00

0207 45 99 00

- - - - остали

0,00

31,00

- Од гусака:

0207 51

- - Неисечено у комаде, свеже или расхлађено:

0207 51 10 00

- - - очерупано, без крви, без црева, са главама и ногама, познато као „82% гуске”

0,00

31,00

0207 51 90 00

- - - очерупано и са очишћеном утробом, без глава и ногу, са или без срца и желудаца, познато као „75% гуске”, или друкчије испоручено

0,00

31,00

0207 52

- - Неисечено у комаде, смрзнуто:

0207 52 10 00

- - - очерупано, без крви, са неочишћеном утробом, са главама и ногама, познато као „82% гуске”

0,00

31,00

0207 52 90 00

- - - очерупано и са очишћеном утробом, без глава и ногу, са или без срца и желудаца, познато као „75% гуске”, или друкчије испоручено

0,00

31,00

0207 54

- - Остало, свеже или расхлађено:

- - - исечени комади:

0207 54 10 00

- - - - без костију

0,00

31,00

- - - - са костима:

0207 54 21 00

- - - - - полутке или четврти

0,00

31,00

0207 54 31 00

- - - - - крила, цела, са или без врхова

0,00

31,00

0207 54 41 00

- - - - - леђа, вратови, леђа заједно са вратовима, тртице и врхови крила

0,00

31,00

0207 54 51 00

- - - - - груди и исечени комади од њих

0,00

31,00

0207 54 61 00

- - - - - ноге и исечени комади од њих

0,00

31,00

0207 54 71 00

- - - - - трупови („paletots”)

0,00

31,00

0207 54 81 00

- - - - - остало

0,00

31,00

- - - остали кланични производи:

0207 54 91 00

- - - - џигерице, изузев масних џигерица

0,00

31,00

0207 54 99 00

- - - - остали

0,00

31,00

0207 55

- - Остало, смрзнуто:

- - - исечени комади:

0207 55 10 00

- - - - без костију

0,00

31,00

- - - - са костима:

0207 55 21 00

- - - - - полутке или четврти

0,00

31,00

0207 55 31 00

- - - - - крила цела, са или без врхова

0,00

31,00

0207 55 41 00

- - - - - леђа, вратови, леђа са неодсеченим вратовима, тртице и врхови крила

0,00

31,00

0207 55 51 00

- - - - - груди и исечени комади од њих

0,00

31,00

0207 55 61 00

- - - - - ноге и исечени комади од њих

0,00

31,00

0207 55 71 00

- - - - - трупови („pаlеtоts”)

0,00

31,00

0207 55 81 00

- - - - - остало

0,00

31,00

- - - остали кланични производи:

- - - - џигерице:

0207 55 93 00

- - - - - масне џигерице

0,00

31,00

0207 55 95 00

- - - - - остале

0,00

31,00

0207 55 99 00

- - - - остали

0,00

31,00

0207 60

- Од бисерки:

0207 60 05 00

- - неисечено у комаде, свеже, расхлађено или смрзнуто

0,00

31,00

- - остало, свеже, расхлађено или смрзнуто:

- - - исечени комади:

0,00

0207 60 10 00

- - - - без костију

0,00

31,00

- - - - са костима:

0207 60 21 00

- - - - - полутке или четврти

0,00

31,00

0207 60 31 00

- - - - - крила, цела, са или без врхова

0,00

31,00

0207 60 41 00

- - - - - леђа, вратови, леђа заједно са вратовима, тртице и врхови крила

0,00

31,00

0207 60 51 00

- - - - - груди и исечени комади од њих

0,00

31,00

0207 60 61 00

- - - - - ноге и исечени комади од њих

0,00

31,00

0207 60 81 00

- - - - - остало

0,00

31,00

 

- - - остали кланични производи:

0207 60 91 00

- - - - џигерице

0,00

31,00

0207 60 99 00

- - - - остали

0,00

31,00

0209

Свињска масноћа без месне кртине и живинско сало, неистопљени нити другачије екстраховани, свежи, расхлађени, смрзнути, сољени, у саламури, сушени или димљени:

0209 10

- Од свиња:

- - поткожна свињска масноћа:

0209 10 11 00

- - - свежа, расхлађена, смрзнута, сољена или у саламури

4,50

15,00

0209 10 19 00

- - - сушена или димљена

12,00

30,00

0210

Месо и остали јестиви кланични производи, сољени, у саламури, сушени или димљени; Jестиво брашно и прах од меса или од осталих кланичних производа:

- Месо свињско:

0210 11

- - Бутови, плећке и исечени комади од њих, са костима:

- - - од домаћих свиња:

- - - - сољени или у саламури:

0210 11 11 00

- - - - - бутови и исечени комади од њих

16,00

40,00

0210 11 19 00

- - - - - плећке и исечени комади од њих

16,00

40,00

- - - - сушени или димљени:

0210 11 31 00

- - - - - бутови и исечени комади од њих

16,00

40,00

0210 11 39 00

- - - - - плећке и исечени комади од њих

16,00

40,00

0210 11 90 00

- - - остало

16,00

40,00

0210 12

- - Потрбушине и исечени комади од њих:

- - - од домаћих свиња:

0210 12 11 00

- - - - сољени или у саламури

12,00

30,00

0210 12 19 00

- - - - сушени или димљени

12,00

30,00

0210 12 90 00

- - - остали

12,00

30,00

0210 19

- - Остало:

- - - од домаћих свиња:

- - - - сољено или у саламури:

0210 19 10 00

- - - - - бекон полутке или „spеnsеr”

12,00

30,00

0210 19 20 00

- - - - - три четвртине полутке („thrее - quаrtеr sidеs”) или средњи делови („middlеs”)

12,00

30,00

0210 19 30 00

- - - - - предњи делови и исечени комади од њих

12,00

30,00

0210 19 40 00

- - - - - бубрежњак и исечени комади од њих

12,00

30,00

0210 19 50 00

- - - - - остало

9,00

30,00

- - - - сушено или димљено:

0210 19 60 00

- - - - - предњи делови и исечени комади од њих

12,00

30,00

0210 19 70 00

- - - - - бубрежњак и исечени комади од њих

12,00

30,00

- - - - - остало:

0210 19 81 00

- - - - - - без костију

12,00

30,00

0210 19 89 00

- - - - - - остало

12,00

30,00

0210 19 90 00

- - - остало

12,00

30,00

0210 20

- Месо, говеђе:

0210 20 10 00

- - са костима

12,00

30,00

0210 20 90 00

- - без костију

12,00

30,00

- Остало, укључујући јестиво брашно, прах од меса или од осталих кланичних производа:

0210 91 00 00

- - Од примата

0,00

20,00

0210 92

- - Од китова, делфина и плискавица (сисари реда Cetacea); морских крава и дугонга (сисари реда Sirenia); фока, морских лавова и моржева (сисари подреда Pinnipedia):

0210 92 10 00

- - - од китова, делфина и плискавица (сисари реда Cetacea); морских крава и дугонга (сисари реда Sirenia)

0,00

20,00

- - - остало:

0210 92 91 00

- - - - месо

0,00

20,00

0210 92 92 00

- - - - остали кланични производи

0,00

20,00

0210 92 99 00

- - - - јестиво брашно и прах од меса или од осталих кланичних производа

6,00

20,00

0210 93 00 00

- - Од рептила (укључујући змије и корњаче)

0,00

20,00

0210 99

- - Остало:

- - - месо:

0210 99 10 00

- - - - од коња, сољено, у саламури или сушено

0,00

20,00

- - - - од оваца и коза:

0210 99 21 00

- - - - - са костима

0,00

20,00

0210 99 29 00

- - - - - без костију

0,00

20,00

0210 99 31 00

- - - - од ирваса

0,00

20,00

0210 99 39 00

- - - - остало

0,00

20,00

- - - остали кланични производи:

- - - - од домаћих свиња:

0210 99 41 00

- - - - - џигерице

10,00

20,00

0210 99 49 00

- - - - - остало

6,00

20,00

- - - - од говеда:

0210 99 51 00

- - - - - дијафрагма, мишићна и тетивна

10,00

20,00

0210 99 59 00

- - - - - остало

10,00

20,00

- - - - остало:

- - - - - џигерице, живинске:

0210 99 71 00

- - - - - - масне џигерице од гусака или патака, сољене или у саламури

0,00

20,00

0210 99 79 00

- - - - - - остало

0,00

20,00

0210 99 85 00

- - - - - остало

еx од оваца и коза

10,00

20,00

еx остало

0,00

20,00

0210 99 90 00

- - - јестиво брашно и прах од меса или од осталих кланичних производа

6,00

20,00

0301

Риба, жива:

- Остала риба, жива:

0301 93 00 00

- - Шаран (Cyprinus spp., Carassius spp.,

Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

12,00

20,00

0301 99

- - Остала:

- - - слатководна риба:

0301 99 17

- - - - остала:

0301 99 17 10

- - - - - шаран, остали

12,00

20,00

0401

Млеко и павлака, концентровани и без садржаја додатог шећера или друге материје за заслађивање:

0401 10

- Са садржајем масноће не преко 1% по маси:

0401 10 90 00

- - остало

0,00

12,00

0401 20

- Са садржајем масноће преко 1%, али не преко 6,00% по маси:

- - не преко 3%:

0401 20 19 00

- - - остало

0,00

15,00

- - преко 3%:

0401 20 99 00

- - - остало

0,00

15,00

0401 40

- Са садржајем масноће преко 6%, али не преко 10% по маси:

0401 40 90 00

- - остало

0,00

8,00

0401 50

- Са садржајем масноће преко 10%, по маси:

- - не преко 21%:

0401 50 19 00

- - - остало

0,00

8,00

- - преко 21%, али не преко 45%:

0401 50 39 00

- - - остало

0,00

8,00

- - преко 45%:

0401 50 99 00

- - - остало

0,00

8,00

0402

Млеко и павлака, концентровани или са садржајем додатог шећера или друге материје за заслађивање:

0402 10

- У праху, гранулама или другим чврстим облицима, са садржајем масноће не преко 1,5% по маси:

- - без садржаја додатог шећера или друге материје за заслађивање:

0402 10 11 00

- - - у амбалажи нето-масе не преко 2,5 kg

25,20

70,00

0402 10 19 00

- - - остало

25,20

70,00

- - остало:

0402 10 99 00

- - - остало

25,20

70,00

- У праху, гранулама или другим чврстим облицима, са садржајем масноће преко 1,5% по маси:

0402 21

- - Без садржаја додатог шећера или друге материје за заслађивање:

- - - са садржајем масноће не преко 27% по маси:

0402 21 11 00

- - - - у амбалажи нето-масе не преко 2,5 kg

19,60

70,00

0402 21 18 00

- - - - остало

еx са садржајем масноће не преко 11% по маси

25,20

70,00

еx са садржајем масноће преко 11% по маси али не преко 27% по маси

19,60

70,00

- - - са садржајем масноће преко 27% по маси:

0402 21 91 00

- - - - у амбалажи нето-масе не преко 2,5 kg

25,20

70,00

0402 21 99 00

- - - - остало

25,20

70,00

- Остало:

0402 91

- - Без садржаја додатог шећера или друге материје за заслађивање:

0402 91 10 00

- - - са садржајем масноће не преко 8% по маси

0,00

16,00

0402 91 30 00

- - - са садржајем масноће преко 8%, али не преко 10% по маси

0,00

16,00

- - - са садржајем масноће преко 10%, али не преко 45% по маси:

0402 91 59 00

- - - - остало

0,00

16,00

- - - са садржајем масноће преко 45% по маси:

0402 91 99 00

- - - - остало

0,00

21,00

0402 99

- - Остало:

- - - са садржајем масноће преко 9,5%, али не преко 45% по маси:

0402 99 39 00

- - - - остало

0,00

16,00

- - - са садржајем масноће преко 45% по маси:

0402 99 99 00

- - - - остало

0,00

21,00

0403

Јогурт; Млаћеница, кисело млеко и кисела павлака, кефир и остало ферментисано или закисељено млеко и павлака, концентровани или неконцентровани, са садржајем додатог шећера или друге материје за заслађивање или без садржаја додатог шећера или друге материје за заслађивање ароматизовани или неароматизовани, са садржајем додатог воћа, језграстог воћа или какаоа или без садржаја додатог воћа, језграстог воћа или какаоа:

0403 20

- Јогурт:

- - неароматизован, без додатка воћа, укључујући језграсто воће или какаа:

- - - без додатог шећера или друге материје за заслађивање, са садржајем масноће по маси:

0403 20 11 00

- - - - не преко 3%

3,00

10,00

0403 20 13 00

- - - - преко 3%, али не преко 6%

3,00

10,00

0403 20 19 00

- - - - преко 6%

3,00

10,00

 

- - - остали, са садржајем масноће по маси:

3,00

10,00

0403 20 31 00

- - - - не преко 3%

3,00

10,00

0403 20 33 00

- - - - преко 3%, али не преко 6%

3,00

10,00

0403 20 39 00

- - - - преко 6%

3,00

10,00

- - ароматизован или са додатком воћа, укључујући језграсто воће, или какаа:

- - - у праху, гранулама или другим чврстим облицима, са садржајем млечне масноће по маси:

0403 20 51 00

- - - - не преко 1,5%

0,00

10,00

0403 20 53 00

- - - - преко 1,5%, али не преко 27%

0,00

10,00

0403 20 59 00

- - - - преко 27%

0,00

10,00

 

- - - остали, са садржајем млечне масноће по маси:

0,00

10,00

0403 20 91 00

- - - - не преко 3%

0,00

10,00

0403 20 93 00

- - - - преко 3%, али не преко 6%

0,00

10,00

0403 20 99 00

- - - - преко 6%

0,00

10,00

0405

Маслац и остале масноће и уља добијени од млека; Mлечни намази:

0405 10

- Маслац:

- - са садржајем масноће по маси не преко 85%:

- - - природни маслац:

0405 10 11 00

- - - - у амбалажи нето-масе не преко 1 kg

14,00

70,00

0405 10 19 00

- - - - остали

14,00

70,00

0405 10 30 00

- - - рекомбиновани маслац

14,00

70,00

0405 10 50 00

- - - маслац од сурутке

14,00

70,00

0405 10 90 00

- - остало

14,00

70,00

0405 20

- Млечни намази:

0405 20 10 00

- - са садржајем масноће од 39% и већим али мањим од 60% по маси

10,00

50,00

0405 20 30 00

- - са садржајем масноће од 60%, али не преко 75% по маси

10,00

50,00

0405 20 90 00

- - са садржајем масноће већим од 75% али мањим од 80% по маси

10,00

50,00

0405 90

- Остало:

0405 90 10 00

- - са садржајем масноће од 99,3% или већим по маси и са садржајем воде који не прелази 0,5% по маси

10,00

50,00

0405 90 90 00

- - остало

10,00

50,00

0406

Сир и урда:

0406 10

- Свеж (незрео) сир, укључујући сир од сурутке и урда:

- - са садржајем масноће не преко 40% по маси

0406 10 30 00

- - - Mozzarela, без обзира да ли је течна

16,00

80,00

0406 10 50 00

- - - остали

16,00

80,00

0406 10 80 00

- - остали

16,00

80,00

0406 30

- Сир топљен, осим ренданог или у праху:

0406 30 10 00

- - за чију производњу се употребљавају само сиреви Еmmеntаlеr, Gruiyеrе и Аppеnzеll и који може, као додатак, садржати Glаrus сир са зачинским биљем (познат као Schаbzigеr); припремљен за продају на мало, са садржајем масноће у сувој материји не преко 56% по маси

16,00

80,00

- - остали:

- - - са садржајем масноће не преко 36% по маси и са садржајем масноће у сувој материји по маси:

0406 30 31 00

- - - - не преко 48%

16,00

80,00

0406 30 39 00

- - - - преко 48%

16,00

80,00

0406 30 90 00

- - - са садржајем масноће преко 36% по маси

16,00

80,00

0406 90

- Сир остали:

0406 90 01 00

- - за прераду

0,00

80,00

- - остали:

0406 90 13 00

- - - Еmmеntаlеr

24,00

80,00

0406 90 15 00

- - - Gruyеrе, Sbrinz

24,00

80,00

0406 90 17 00

- - - Bеrgkаsе, Аppеnzеll

24,00

80,00

0406 90 18 00

- - - Frоmаgе friburgеоis, Vаchеrin Моnt d’Оr и Теtе dе Моinе

24,00

80,00

0406 90 21 00

- - - Chеddаr

24,00

80,00

0406 90 23 00

- - - Еdаm

14,00

80,00

0406 90 25 00

- - - Тilsit

24,00

80,00

0406 90 29 00

- - - качкаваљ (Kаshkаvаl)

28,00

80,00

0406 90 32 00

- - - Fеtа

14,00

80,00

0406 90 35 00

- - - Kеfаlо-tyri

0,00

80,00

0406 90 37 00

- - - Finlаndiа

20,00

80,00

0406 90 39 00

- - - Јаrlsbеrg

20,00

80,00

- - - остали

0406 90 50 00

- - - - сир од овчјег млека или млека од буфала, у посудама са саламуром, или у овчјим или козјим мешинама

12,00

80,00

- - - - остали:

- - - - - са садржајем масноће не преко 40% по маси и са садржајем воде у немасној материји по маси:

- - - - - - не преко 47%:

0406 90 61 00

- - - - - - - Grаnа Pаdаnо, Pаrmigiаnо Rеggiаnо

12,00

80,00

0406 90 63 00

- - - - - - - Fiоrе Sаrdо, Pеcоrinо

12,00

80,00

0406 90 69 00

- - - - - - - остали

12,00

80,00

- - - - - - преко 47%, али не преко 72%:

0406 90 73 00

- - - - - - - Prоvоlоnе

12,00

80,00

0406 90 74 00

- - - - - - - Мааsdаm

12,00

80,00

0406 90 75 00

- - - - - - - Аsiаgо, Cаciоcаvаllо, Моntаsiо, Rаgusаnо

12,00

80,00

0406 90 76 00

- - - - - - - Dаnbо, Fоntаl, Fоntinа, Fynbо, Hаvаrti, Маribо, Sаmsо

12,00

80,00

0406 90 78 00

- - - - - - - Gоudа

12,00

80,00

0406 90 79 00

- - - - - - - Еsrоm, Itаlicо, Kеrnhеm, Sаint–Nеctаirе, Sаint–Pаulin, Таlеggiо

12,00

80,00

0406 90 81 00

- - - - - - - Cаntаl, Chеshirе, Wеnslеydаlе, Lаncаshirе, Dоublе Glоucеstеr, Blаrnеy, Cоlby, Моntеrеy

12,00

80,00

0406 90 82 00

- - - - - - - Cаmеmbеrt

12,00

80,00

0406 90 84 00

- - - - - - - Briе

12,00

80,00

0406 90 85 00

- - - - - - - Kеfаlоgrаviеrа, Kаssеri

0,00

80,00

- - - - - - - остали сир, са садржајем воде, по маси, у немасној материји:

0406 90 86 00

- - - - - - - - преко 47%, али не преко 52%

12,00

80,00

0406 90 89 00

- - - - - - - - преко 52%, али не преко 62%

еx Glаrus сир са зачинским биљем (познат као Schаbzigеr) произведен од обраног млека и помешан са ситно млевеним зачинским биљем

24,00

80,00

еx остали

12,00

80,00

0406 90 92 00

- - - - - - преко 62%, али не преко 72%

еx Buttеrkäsе

24,00

80,00

еx остали

12,00

80,00

0406 90 93 00

- - - - - - преко 72%

12,00

80,00

0406 90 99 00

- - - - - остали

12,00

80,00

0407

Живинска и птичја јаја, у љусци, свежа, конзервисана или кувана:

- Оплођена јаја за инкубацију:

0407 11 00 00

- - од кокошака врсте Gallus domesticus

0,00

1,00

0407 19

- - Остала:

- - - од живине, осим од кокошака врсте Gallus domesticus:

0407 19 19 00

- - - - остала

0,00

1,00

- Остала свежа јаја:

0407 21 00 00

- - од кокошака врсте Gаllus dоmеsticus

0,20

1,50

0407 29

- - Остала:

0407 29 10 00

- - - од живине, осим од кокошака врсте Gаllus dоmеsticus

0,20

1,50

0407 90

- Остала:

0407 90 10 00

- - од живине

0,20

1,50

0409 00 00 00

Мед природни

4,50

15,00

0701

Кромпир, свеж или расхлађен:

0701 90

- Остали:

0701 90 10 00

- - за производњу скроба

0,00

5,00

- - остали:

0701 90 50 00

- - - млади кромпир, од 1. јануара до 30. јуна

0,00

5,00

0701 90 90 00

- - - остали

0,00

5,00

0702 00 00 00

Парадајз, свежи или расхлађени

0,00

12,00

0703

Црни лук, шалот, бели лук, празилук и остали лукови, свежи или расхлађени:

0703 10

- Црни лук и шалот:

- - црни лук:

0703 10 19 00

- - - остали

0,00

6,00

0704

Купус, карфиол, келераба, кељ и слично купусно јестиво поврће, свежи или расхлађени:

0704 10

- Карфиол и броколи:

0704 10 10 00

- - Карфиол и главичасти броколи

0,00

6,00

0704 10 90 00

- - остали

0,00

6,00

0704 90

- Остало:

0704 90 10 00

- - купус, бели и црвени

0,00

6,00

0707 00

Краставци и корнишони, свежи или расхлађени:

0707 00 05 00

- Краставци

3,00

15,00

0707 00 90 00

- Корнишони

3,00

15,00

0708

Махунасто поврће, у махунама или зрну, свеже или расхлађено:

0708 10 00 00

- Грашак (Pisum sаtivum)

3,60

18,00

0708 20 00 00

- Пасуљ и боранија (Vignа spp, Phаsеоlus spp.)

 

еx боранија

0,00

18,00

0709

Остало поврће, свеже или расхлађено:

0709 60 00

- Паприке из рода Cаpsicum или из рода Pimеntа:

0709 60 10 00

- - слатка паприка

4,50

15,00

- - остала:

0709 60 91 00

- - - из рода Cаpsicum, за производњу капсицина или боја на бази капсикум олео – смола

4,50

15,00

0709 60 95 00

- - - за индустријску производњу етеричних уља или резиноида

4,50

15,00

0709 60 99 00

- - - остала

4,50

15,00

0710

Поврће (некувано или кувано у води или на пари), смрзнуто:

- Махунасто поврће у зрну или махунама:

0710 21 00 00

- - Грашак (Pisum sаtivum)

3,60

18,00

0710 22 00 00

- - Пасуљ и боранија (Vignа spp, Phаsеоlus spp.)

еx боранија

3,60

18,00

0710 40 00 00

- Кукуруз шећерац

5,40

18,00

0710 80

- Остало поврће:

- - паприка из рода Cаpsicum или из рода Pimеntа:

0710 80 51 00

- - - слатка паприка

3,60

18,00

0710 80 59 00

- - - остала

5,40

18,00

0710 80 95 00

- - остало

 

еx шаргарепа

3,00

15,00

0710 90 00 00

- Мешавине поврћа

3,60

18,00

0711

Поврће, привремено конзервисано, али у таквом стању неподесно за непосредну исхрану:

0711 40 00 00

- Краставци и корнишони

3,00

15,00

0711 90

- Остало поврће; мешавине поврћа:

- - поврће:

0711 90 10 00

- - - паприка из рода Cаpsicum или из рода Pimеntа, осим слатке паприка

7,50

15,00

0711 90 30 00

- - - кукуруз шећерац

0,00

20,00

0711 90 80 00

- - - остало

5,40

18,00

0711 90 90 00

- - мешавине поврћа

5,40

18,00

0806

Грожђе, свеже или суво:

0806 10

- Свеже:

0806 10 10 00

- - стоно грожђе

0,00

5,00

0806 10 90 00

- - остало

0,00

5,00

0807

Диње, лубенице и папаје, свеже:

- Диње и лубенице:

0807 11 00 00

- - Лубенице

0,00

4,00

0807 19 00 00

- - остало

0,00

4,00

0808

Јабуке, крушке и дуње, свеже:

0808 10

- Јабуке:

0808 10 10 00

- - јабуке за вино од јабуке (cidеr), неупаковане (in bulk), од 16. септембра до 15. децембра

0,00

10,00

0808 10 80 00

- - остале

0,00

10,00

0808 30

- Крушке:

0808 30 10 00

- - крушке за вино од крушке (pеrry), неупаковане (in bulk), од 1. августа до 31. децембра

0,00

10,00

0808 30 90 00

- - остале

2,00

10,00

0808 40 00 00

- Дуње

0,00

5,00

0809

Кајсије, трешње и вишње, брескве (укључујући нектарине), шљиве и дивље шљиве, свеже:

0809 10 00 00

- Кајсије

0,00

5,00

- Трешње и вишње:

0809 21 00 00

- - вишње (Prunus cеrаsus)

0,00

5,00

0809 29 00 00

- - Остало

0,00

5,00

0809 40

- Шљиве и дивље шљиве

0809 40 05 00

- - шљиве

0,00

10,00

0809 40 90 00

- - дивље шљиве

0,00

10,00

0904

Бибер рода Pipеr; сува, дробљена или млевена паприка рода Cаpsicum или рода Pimеntа:

- Паприка рода Cаpsicum или рода Pimеntа:

0904 21

- - Сува, недробљена нити млевена:

0904 21 10 00

- - - слатка паприка (Cаpsicum аnnum)

3,00

6,00

0904 21 90 00

- - - остала

4,00

8,00

0904 22 00 00

- - дробљена или млевена

5,00

10,00

1517

Маргарин; Јестиве мешавине или препарати од масти или уља животињског или биљног или микробног порекла или од фракција различитих масти или уља из ове главе , осим јестивих масти или уља и њихових фракција из тар, броја 1516:

1517 10

- Маргарин, искључујући течни маргарин:

1517 10 10 00

- - са садржајем млечних масноћа преко 10% до 15% по маси

6,00

15,00

1517 10 90 00

- - остало

3,00

15,00

1601 00

Кобасичарски и слични производи од меса, осталих кланичних производа или крви или инсеката. Сложени прехрамбени производи на бази тих производа:

1601 00 10 00

- Од џигерице

3,00

40,00

- Остало:

1601 00 91

- - кобасичарски производи, сушени или за мазање, некувани:

1601 00 91 90

- - - остали

4,50

40,00

1602

Остали прерађена или конзервисани производи од меса, осталих кланичних производа или крви или инсеката:

1602 10 00

- Хомогенизовани производи:

1602 10 00 90

- - остали

8,00

40,00

1602 20

- Од џигерице било које животиње:

1602 20 10 00

- - од гушчије или пачије џигерице

0,00

40,00

1602 20 90 00

- - остало

0,00

40,00

- Од свиња:

1602 41

- - Бутови и комади од њих:

1602 41 10 00

- - - од домаћих свиња

8,00

40,00

1602 41 90 00

- - - остали

8,00

40,00

1602 42

- - Плећке и комади од њих:

1602 42 10 00

- - - од домаћих свиња

8,00

40,00

1602 42 90 00

- - - остали

8,00

40,00

1602 49

- - Остало, укључујући мешавине:

 

- - - од домаћих свиња:

- - - - који по маси садржи 80% или више меса или осталих кланичних производа, било које врсте, укључујући масноће било које врсте или порекла:

1602 49 11 00

- - - - - бубрежњаци (без врата) и комади од њих, укључујући мешавине леђа или бутова

8,00

40,00

1602 49 13 00

- - - - - врат и комади од врата, укључујући мешавине врата и плећки

8,00

40,00

1602 49 15 00

- - - - - остале мешавине које садрже бутове, плећке, бубрежњаке или вратове и комаде од њих

8,00

40,00

1602 49 19 00

- - - - - остало

8,00

40,00

1602 49 30 00

- - - - који по маси садрже од 40%, али не преко 80% меса или осталих кланичних производа било које врсте, укључујући масноће било које врсте или порекла

8,00

40,00

1602 49 50 00

- - - - који по маси садрже мање од 40% меса или осталих кланичних производа било које врсте, укључујући масноће било које врсте или порекла

8,00

40,00

1602 49 90 00

- - - остало

8,00

40,00

1602 50

- Од говеда:

1602 50 10 00

- - некувано; мешавине куваног меса или осталих кланичних производа и некуваног меса или осталих кланичних производа

8,00

40,00

 

- - остало:

1602 50 31 00

- - - - конзервисана говедина (corned beef) у херметички затвореном паковању

8,00

40,00

1602 50 95 00

- - - остало

8,00

40,00

1602 90

- Остало, укључујући прерађевине од крви од било којих животиња:

1602 90 10 00

- - прерађевине од крви од било којих животиња

0,00

40,00

 

- - остало:

1602 90 31 00

- - - од дивљачи или кунића

0,00

40,00

- - - остало:

1602 90 51 00

- - - - које садржи месо или остале кланичне производе од домаћих свиња

0,00

40,00

- - - - остало:

- - - - - које садржи говеђе месо или остале кланичне производе од говеда:

1602 90 61 00

- - - - - - некувано; мешавине куваног меса или осталих кланичних производа и некуваног меса или осталих кланичних производа

0,00

40,00

1602 90 69 00

- - - - - - остало

0,00

40,00

- - - - - остало:

1602 90 91 00

- - - - - - од оваца

0,00

40,00

1602 90 95 00

- - - - - - од коза

0,00

40,00

1602 90 99

- - - - - - остало:

1602 90 99 90

- - - - - - - остало

0,00

40,00

1701

Шећер од шећерне трске или шећерне репе и хемијски чиста сахароза, у чврстом стању:

- Сирови шећер без додатих средстава за ароматизацију или материја за бојење:

1701 12

- - Шећер од шећерне репе:

1701 12 10 00

- - - за рафинисање

12,00

16,00

1701 12 90 00

- - - остали

12,00

16,00

1701 13

- - шећер од шећерне трске наведен у Напомени за тарифни подброј 2 уз ову главу:

1701 13 10 00

- - - за рафинисање

12,00

16,00

1701 13 90 00

- - - остали

12,00

16,00

1701 14

- - остали шећер од шећерне трске:

16,00

1701 14 10 00

- - - за рафинисање

12,00

16,00

1701 14 90 00

- - - остали

12,00

16,00

- Остало:

1701 99

- - остало:

1701 99 10 00

- - - бели шећер

12,00

18,00

1702

Остали шећери, укључујући хемијски чисту лактозу, малтозу, гликозу и фруктозу у чврстом стању; шећерни сирупи без садржаја додатих средстава за ароматизацију или материја за бојење; вештачки мед, помешан или непомешан са природним медом; карамел:

1702 90

- Остало, укључујући инвертни шећер и остали шећер и мешавине шећерног сирупа који у сувом стању садрже 50% фруктозе по маси:

1702 90 95 00

- - остало

еx инвертни шећер

0,00

15,00

2103

Сосови и њихови препарати; Мешани зачини и мешана зачинска средства; Брашно и гриз од слачице и припремљена слачица (сенф):

2103 90

- Остало:

2103 90 90

- - остало:

2103 90 90 90

- - - остало

0,00

5,00

2104

Супе и чорбе и препарати за те производе; Хомогенизовани сложени прехрамбени производи:

2104 10 00 00

- Супе и чорбе и препарати за те производе

0,00

3,00

2207

Неденатурисан етил-алкохол алкохолне јачине 80% vol., или јачи; Етил-алкохол и остали алкохоли, денатурисани, било које јачине:

2207 10 00 00

- Етил-алкохол алкохолне јачине 80%, вол. или јачи, неденатурисани

12,00

30,00

2207 20 00 00

- Етил-алкохол и остали алкохоли, било које јачине, денатурисани

12,00

30,00

2208

Неденатурисан етил-алкохол алкохолне јачине мање од 80% vol.; Ракије, ликери и остала алкохолна пића:

2208 30

- Виски:

- - боурбон виски, у судовима:

2208 30 11 00

- - - не преко 2 l

0,00

30,00

2208 30 19 00

- - - преко 2 l

0,00

30,00

- - шкотски виски:

2208 30 30 00

- - - виски од јечменог слада, немешани (singlе mаl whisky)

0,00

30,00

- - - виски од јечменог слада, мешани (blеndеd mаl whisky), у судовима:

2208 30 41 00

- - - - не преко 2 l

0,00

30,00

2208 30 49 00

- - - - преко 2 l

0,00

30,00

- - - виски од јечма и других житарица, немешани (singlе grаin whisky) или виски од јечма и других житарица, мешани (blеndеd grаin whisky), у судовима:

2208 30 61 00

- - - - не преко 2 l

0,00

30,00

2208 30 69 00

- - - - преко 2 l

0,00

30,00

- - - остали виски, мешани (blеndеd whisky), у судовима

2208 30 71 00

- - - - не преко 2 l

0,00

30,00

2208 30 79 00

- - - - преко 2 l

0,00

30,00

- - остали, у судовима:

2208 30 82 00

- - - не преко 2 l

0,00

30,00

2208 30 88 00

- - - преко 2 l

0,00

30,00

2208 90

- Остало:

- - арак, у судовима:

2208 90 11 00

- - - не преко 2 l

0,00

30,00

2208 90 19 00

- - - преко 2 l

0,00

30,00

- - ракије од шљиве, крушке, трешње или вишње (искључујући ликере), у судовима:

2208 90 33 00

- - - не преко 2 l

9,00

30,00

2208 90 38 00

- - - преко 2 l

9,00

30,00

- - остала алкохолна пића добијена дестилацијом и остала алкохолна пића, у судовима:

- - - не преко 2 l:

2208 90 41 00

- - - - оузо

0,00

30,00

- - - - остала:

- - - - - остала алкохолна пића добијена дестилацијом (искључујући ликере):

- - - - - - добијена дестилацијом воћа:

2208 90 45 00

- - - - - - - калвадос

0,00

30,00

2208 90 48 00

- - - - - - - остала

9,00

30,00

- - - - - - остала:

2208 90 54 00

- - - - - - - текила

0,00

30,00

2208 90 56 00

- - - - - - - остала

0,00

30,00

2208 90 69 00

- - - - - остала жестока алкохолна пића

0,00

30,00

- - - преко 2 l:

- - - - остала алкохолна пића добијена дестилацијом (искључујући ликере):

2208 90 71 00

- - - - - добијена дестилацијом воћа

0,00

30,00

2208 90 75 00

- - - - - текила

0,00

30,00

2208 90 77 00

- - - - - остала

0,00

30,00

2208 90 78 00

- - - - остала алкохолна пића

0,00

30,00

- - неденатурисани етил-алкохол са запреминском алкохолном јачином мањом од 80% vol., у судовима:

2208 90 91 00

- - - не преко 2 l

6,00

30,00

2208 90 99 00

- - - преко 2 l

6,00

30,00

2401

Дуван, сиров или непрерађен: Отпаци од дувана:

2401 10

- Дуван, неижиљен:

2401 10 35 00

- - светли дуван сушен на ваздуху (light аir-curеd)

еx: типа Берлеј (укључујући Берлеј хибриде)

15,00

15,00

2401 10 85 00

- - дуван сушен у сушари (fluе-curеd)

еx: типа Вирџинија

0,00

5,00

2401 20

- Дуван, делимично или потпуно ижиљен:

2401 20 35 00

- - светли дуван сушен на ваздуху (light аir-curеd)

еx: типа Берлеј (укључујући Берлеј хибриде), делимично ижиљен

20,00

20,00

еx: типа Берлеј (укључујући Берлеј хибриде), потпуно ижиљен

25,00

25,00

2401 20 85 00

- - дуван сушен у сушари (fluе-curеd)

еx: типа Вирџинија, делимично ижиљен

0,00

7,00

еx: типа Вирџинија, потпуно ижиљен

0,00

10,00

3. Изузетно од тачке 2. ове одлуке, посебна дажбина за увоз робе из тар. ознака 0402 10 19 00, 0402 21 18 00 и 0405 10 19 00 за кондиторску индустрију, из тар. ознака 0402 10 19 00 и 0402 21 18 00 за производњу готових производа погодних за бебе и малу децу из тар. бр. 1901 и 2104 и из тар. ознака 0402 10 19 00, 0402 21 18 00 и 0405 10 19 00, за производњу сладоледа, као и за робу из тар. ознаке 0103 91 10 00 која се увози из Европске уније, посебна дажбина се не плаћа до 31. децембра 2024. године.

*Службени гласник РС, број 4/2022

**Службени гласник РС, број 112/2023

4. Изузетно од тачке 2. ове одлуке, посебна дажбина при увозу пољопривредних и прехрамбених производа пореклом из Европске уније у оквиру квота садржаних у Протоколу уз Споразум о стабилизацији и придруживању Европске заједнице и њених држава чланица, са једне стране и Републике Србије са друге стране, којим се узима у обзир приступање Републике Хрватске Европској унији, као и квота садржаних у Споразуму о партнерству, трговини и сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске не плаћа се за:

Тарифна ознака

Наименовање

0103

Свиње, живе:

- Остало:

0103 92

- - масе 50 kg или веће:

- - - домаће врсте:

0103 92 11 00

- - - - које су се најмање једанпут прасиле, масе 160 kg и веће

0103 92 19 00

- - - - остале

0301

Риба, жива:

 

- Остала риба, жива:

0301 93 00 00

- - Шаран (Cyprinus spp., Carassius spp.,

Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp.,

Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla,

Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp. )

0402

Млеко и павлака, концентровани или са садржајем додатог шећера или других материја за заслађивање:

0402 10

- У праху, гранулама или другим чврстим облицима, са садржајем масноће не преко 1,5% по маси:

 

- - без садржаја додатог шећера или друге материје за заслађивање

0402 10 11 00

- - - у амбалажи нето-масе не преко 2,5 kg

0402 10 19 00

- - - остало

- - остало:

0402 10 99 00

- - - остало

 

- У праху, гранулама или другим чврстим облицима, са садржајем масноће преко 1,5% по маси:

0402 21

- - Без садржаја додатог шећера или друге материје за заслађивање:

 

- - - са садржајем масноће не преко 27% по маси:

0402 21 11 00

- - - - у амбалажи нето-масе не преко 2,5 kg

0402 21 18 00

- - - - остало

ех са садржајем масноће не преко 11% по маси

ex сa сaдржajeм мaснoћe прeкo 11%, aли нe прeкo 27% пo мaси

0403

Јогурт; Млаћеница, кисело млеко и кисела павлака, кефир и остало ферментисано или закисељено млеко и павлака, концентровани или неконцентровани, са садржајем додатог шећера или друге материје за заслађивање или без садржаја додатог шећера или друге материје за заслађивање ароматизовани или неароматизовани, са садржајем додатог воћа, језграстог воћа или какаоа или без садржаја додатог воћа, језграстог воћа или какаоа:

0403 20

- Јогурт:

- - неароматизован, без додатка воћа, укључујући језграсто воће или какаа:

- - - без додатог шећера или друге материје за заслађивање, са садржајем масноће по маси:

0403 20 11 00

- - - - не преко 3%

0403 20 13 00

- - - - преко 3%, али не преко 6%

0406 00

Сир и урда:

- Свеж (незрео) сир, укључујући сир од сурутке и урда:

- - са садржајем масноће не преко 40% по маси

0406 10 30 00

- - - Mozzarela, без обзира да ли је течна

0406 10 50 00

- - - остали

0406 10 80 00

- - остали

0406 30

- Сир топљен, осим ренданог или у праху:

0406 30 10 00

- - за чију производњу се употребљавају само сиреви Emmentaler, Gruiyere и Appenzell и који може, као додатак, садржати Glarus сир са зачинским биљем (познат као Schabziger); припремљен за продају на мало, са садржајем масноће у

0406 30 31 00

- - - - не преко 48%

0406 30 39 00

- - - - преко 48%

0406 30 90 00

- - - са садржајем масноће преко 36% по маси

0406 90

- Сир остали:

- - остали:

0406 90 13 00

- - - Emmentaler

0406 90 15 00

- - - Gruyere, Sbrinz

0406 90 17 00

- - - Bergkase, Appenzell

0406 90 18 00

- - - Fromage friburgeois, Vacherin Mont d’Or и Tete de Moine

0406 90 21 00

- - - Cheddar

0406 90 23 00

- - - Edam

0406 90 25 00

- - - Tilsit

0406 90 29 00

- - - качкаваљ (Kashkaval)

0406 90 32 00

- - - Feta

0406 90 37 00

- - - Finlandia

0406 90 39 00

- - - Jarlsberg

0406 90 50 00

- - - - сир од овчјег млека или млека од буфала, у посудама са саламуром, или у овчјим или козјим мешинама

0406 90 61 00

- - - - - - - Grana Padano, Parmigiano Reggiano

0406 90 63 00

- - - - - - - Fiore Sardo, Pecorino

0406 90 69 00

- - - - - - - остали

0406 90 73 00

- - - - - - - Provolone

0406 90 74 00

- - - - - - - Мааsdam

0406 90 75 00

- - - - - - - Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano

0406 90 76 00

- - - - - - - Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samso

0406 90 78 00

- - - - - - - Gouda

0406 90 79 00

- - - - - - - Esrom, Italico, Kernhem, Saint–Nectaire, Saint–Paulin, Taleggio

0406 90 81 00

- - - - - - - Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

0406 90 82 00

- - - - - - - Camembert

0406 90 84 00

- - - - - - - Brie

0406 90 86 00

- - - - - - - - преко 47%, али не преко 52%

0406 90 89 00

- - - - - - - - преко 52%, али не преко 62%

ex Glarus сир са зачинским биљем (познат као Schabziger) произведен од обраног млека и помешан са ситно млевеним зачинским биљем

ex остали

0406 90 92 00

- - - - - - преко 62%, ali ne preko 72%

ex Butterkäse

ex остали

0406 90 93 00

- - - - - - преко 72%

0406 90 99 00

- - - - - остали

0710

Поврће (некувано или кувано у води или на пари), смрзнуто:

 

- Махунасто поврће у зрну или махунама:

0710 21 00 00

- - Грашак (Pisum sativum)

1602

Остали прерађени или конзервисани производи од меса, осталих кланичних производа, крви или инсеката:

«

1602 10 00

- Хомогенизовани производи:

«

1602 10 00 90

- - остали

- Од свиња:

1602 41

- - Бутови и комади од њих:

1602 41 10 00

- - - од домаћих свиња

1602 41 90 00

- - - остали

1602 42

- - Плећке и комади од њих:

1602 42 10 00

- - - од домаћих свиња

1602 42 90 00

- - - остали

1602 49

- - Остало, укључујући мешавине:

- - - од домаћих свиња:

- - - - који по маси садржи 80% или више меса или осталих кланичних производа, било које врсте, укључујући масноће било које врсте или порекла:

1602 49 11 00

- - - - - леђа (без врата) и одресци од њих, укључујући мешавине леђа или шунки (бутова)

1602 49 13 00

- - - - - врат и комади од врата, укључујући мешавине врата и плећки

1602 49 15 00

- - - - - остале мешавине које садрже бутове (ноге), плећке, леђа или врат и одреске од њих

1602 49 19 00

- - - - - остало

1602 49 30 00

- - - - који по маси садрже од 40%, али не преко 80% меса или осталих кланичних производа било које врсте, укључујући масноће било које врсте или порекла

1602 49 50 00

- - - - који по маси садрже мање од 40% меса или осталих кланичних производа било које врсте, укључујући масноће било које врсте или порекла

1602 49 90 00

- - - остало

1602 50

- Од говеда:

1602 50 10 00

- - некувано; мешавине куваног меса или осталих кланичних производа и некуваног меса или осталих кланичних производа

1602 50 31 00

- - - конзервисана говедина (corned beef) у херметички затвореном паковању:

1602 50 95 00

- - - остало

1701

Шећер од шећерне трске или шећерне репе и хемијски чиста сахароза, у чврстом стању:

- Сирови шећер без додатих средстава за ароматизацију или материја за бојење:

1701 12

- - шећер од шећерне репе:

1701 12 90 00

- - - остали

1701 14

- - остали шећер од шећерне трске:

1701 14 90 00

- - - остали

- Остало:

1701 99

- - остало:

1701 99 10 00

- - - бели шећер

2207

Неденатурисан етил-алкохол алкохолне јачине 80% vol., или јачи; Етил-алкохол и остали алкохоли, денатурисани, било које јачине:

2207 10 00 00

- Етил-алкохол алкохолне јачине 80% vol или јачи, неденатурисани

2401

Дуван, сиров или непрерађен; Отпаци од дувана:

2401 10

- Дуван, неижиљен:

2401 10 35 00

- - светли дуван сушен на ваздуху (light air – cured)

еx: типа Берлеј (укључујући Берлеј хибриде)

2401 20

- Дуван, делимично или потпуно ижиљен:

2401 20 35 00

- - светли дуван сушен на ваздуху (light air – cured)

еx: типа Берлеј (укључујући Берлеј хибриде), делимично ижиљен

еx: типа Берлеј (укључујући Берлеј хибриде), потпуно ижиљен

5. Посебну дажбину из тачке 1. ове одлуке плаћају привредна друштва и предузетници при увозу пољопривредних и прехрамбених производа.

6. Посебна дажбина при увозу пољопривредних и прехрамбених производа наплаћује се приликом царињења робе, у складу са прописима који важе за наплаћивање царине.

7. Посебна дажбина при увозу пољопривредних и прехрамбених производа пореклом из земаља са којима Република Србија има закључене споразуме о слободној трговини наплаћује се у складу са одредбама тих споразума.

8. Привредна друштва и предузетници при увозу пољопривредних и прехрамбених производа из тач. 2, 3, 4. и 7. ове одлуке пореклом из земаља чланица Европске уније и земаља са којима Република Србија има закључене споразуме о слободној трговини, надлежној царинарници подносе уверење о преференцијалном пореклу робе.

9. За робу из тачке 3. ове одлуке намењену потребама кондиторске индустрије, производњe сладоледа, односно производње готових производа погодних за бебе и малу децу из тар. бр. 1901 и 2104, увозник подноси царинском органу и изјаву да се роба увози за потребе кондиторске индустрије, производњe сладоледа, односно производње готових производа погодних за бебе и малу децу из тар. бр. 1901 и 2104.

10. Посебна дажбина из тач. 2, 3, 4. и 7. ове одлуке плаћа се при увозу производа из тарифне ознаке 1702 90 95 00 Царинске тарифе најкасније до пријема Републике Србије у Светску трговинску организацију.

11. Средства остварена наплатом посебне дажбине при увозу пољопривредних и прехрамбених производа уплаћују се у буџет Републике Србије.

12. Даном почетка примене ове одлуке престаје да важи Одлука о одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине („Службени гласник РС”, бр. 108/16, 78/17, 119/17, 42/18, 104/18, 94/19, 102/20 и 159/20), као и Одлука о ослобађању од плаћања посебне дажбине при увозу вина и цигарета намењених продаји у посебним царинским продавницама („Службени лист СФРЈ”, број 72/91).

13. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2022. године.

05 број 335-12263/2021

У Београду, 29. децембра 2021. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У „ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ“ ОДЛУКЕ

Одлука о допуни Одлуке o одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине: „Службени гласник РС“, број  4/2022-60

2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Одлука о измени Одлуке o одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине: „Службени гласник РС“, број 141/2022-175

2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2023. године.

Одлука о измени Одлуке o одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине: „Службени гласник РС“, број 14/2023-28

2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се до 30. јуна 2023. године.

Одлука о измени Одлуке o одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине: „Службени гласник РС“, број 42/2023-12

2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се до 31. августа 2023. године.

Одлука о измени Одлуке o одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине: „Службени гласник РС“, број 60/2023-3

2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се до 31. октобра 2023. године.

Одлука о измени Одлуке o одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине: „Службени гласник РС“, број 71/2023-6

2. Ова одлука ступа на снагу 1. септембра 2023. године, осим тарифне ознаке 0404 10 02 00 и тарифне ознаке 0406 30 31 00 које ступају на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се до 31. октобра 2023. године.

Одлука о измени Одлуке o одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине: „Службени гласник РС“, број 112/2023-11

2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2024. године.