На основу члана 33. ст. 2. и 3. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 − исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 − УС, 72/12, 7/14 − УС, 44/14 и 30/18 − др. закон),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о образовању Координационог тела за подршку жртвама кривичних дела и сведоцима у кривичним поступцима

"Службени гласник РС", број 41 од 23. априла 2021.

1. Образује се Координационо тело за подршку жртвама кривичних дела и сведоцима у кривичним поступцима (у даљем тексту: Координационо тело) ради координације континуираног праћења и унапређивања подршке жртвама кривичних дела и сведоцима у кривичним поступцима.

2. Задаци Координационог тела су:

1) прикупљање и анализирање података о функционисању Националне мреже за подршку жртвама кривичних дела и сведоцима у кривичним поступцима;

2) организовање састанака са надлежним органима, организацијама цивилног друштва и академском заједницом ради анализе актуелних проблема и дефинисања могућих решења;

3) усвајање препорука за унапређење рада и даљи развој Националне мреже за подршку жртвама кривичних дела и сведоцима у кривичним поступцима и достављање препорука на поступање надлежним институцијама;

4) праћење спровођења Националне стратегије за остваривање права жртава и сведока кривичних дела у Републици Србији за период 2020–2025. године и Акционог плана за спровођење Националне стратегије за остваривање права жртава и сведока кривичних дела у Републици Србији за период 2020–2025. године;

5) процењивање потреба за изменом Националне стратегије за остваривање права жртава и сведока кривичних дела у Републици Србији за период 2020-2025. године и Акционог плана за спровођење Националне стратегије за остваривање права жртава и сведока кривичних дела у Републици Србији за период 2020–2025. године и иницирање поступка измене код надлежног министарства;

6) сарадња са другим телима задуженим за праћење спровођења повезаних стратешких докумената;

7) старање о унапређењу међународне сарадње у области подршке жртвама кривичних дела и сведоцима у кривичним поступцима;

8) обављање других послова од значаја за рад и унапређење Националне мреже за подршку жртвама кривичних дела и сведоцима у кривичним поступцима.

3. У Координационо тело именују се:

1) Министарство правде:

– Маја Поповић, министар правде, председник;

– Владимир Винш, виши саветник у Министарству правде, заменик председника;

2) Врховни касациони суд:

– Радмила Драгичевић Дичић, судија Врховног касационог суда, члан;

– Бата Цветковић, судија Врховног касационог суда, заменик члана;

3) Високи савет судства:

– Марија Аранђеловић Јуреша, члан Високог савета судства, члан;

– Жак Павловић, члан Високог савета судства, заменик члана;

4) Републичко јавно тужилаштво:

– Тамара Мировић, заменик Републичког јавног тужиоца, члан;

– Татјана Лагумџија, заменик јавног тужиоца, заменик члана;

5) Државно веће тужилаца:

– Тања Вукићевић, члан Државног већа тужилаца, члан;

– Борис Павловић, члан Државног већа тужилаца, заменик члана;

6) Правосудна академија:

– Ненад Вујић, директор Правосудне академије, члан;

– Мирко Миловановић, начелник Одељења за сталну обуку судија у Правосудној академији, заменик члана;

7) Министарство унутрашњих послова:

– Зоран Лазић, секретар Министарства унутрашњих послова, члан;

– Стефан Милијановић, помоћник начелника Управе криминалистичке полиције, заменик члана;

8) Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања:

– Сретен Селаковић, државни секретар у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, члан;

– Игор Перић, посебни саветник министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, заменик члана;

9) Министарство здравља:

– др Јелена Јанковић, в.д. помоћника министра здравља, члан;

– др Снежана Пантић Аксентијевић, руководилац Групе за јавно здравље у Сектору за јавно здравље и програмску здравствену заштиту у Министарству здравља, заменик члана;

10) организација цивилног друштва:

– Марија Анђелковић, директор „Астра” – акција против трговине људима, члан;

– Данијела Николић, „Астра” – акција против трговине људима, заменик члана;

11) академска заједница:

– проф. др Наташа Делић, редовни професор Правног факултета у Београду, члан;

– доц. др Ивана Марковић, доцент Правног факултета у Београду, заменик члана.

4. Председник Координационог тела сазива и води седнице Координационог тела и руководи његовим радом.

5. У случају спречености да присуствује седници Координационог тела, председника Координационог тела замењује заменик председника.

6. Координационо тело може, по потреби, ради разматрања појединих питања због којих је образовано, укључити у свој рад представнике других министарстава, државних органа и организација.

7. Председнику, заменику председника, члановима и заменицима чланова Координационог тела не припада надокнада за рад у раду Координационог тела.

8. Стручну и административно-техничку подршку Координационом телу пружа Министарство правде.

9. Координационо тело подноси извештај о свом раду надлежном одбору најмање сваких 60 дана, а Влади најмање сваких 90 дана.

10. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 02-3657/2021

У Београду, 22. априла 2021. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.