На основу члана 51. став 2. Закона о азилу и привременој заштити („Службени гласник РС”, број 24/18) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о оснивању центара за азил

"Службени гласник РС", број 62 од 17. јуна 2021.

1. Оснива се Центар за азил у Обреновцу, Немањина 128д и Центар за азил у Врању, Радничка б.б., ради обезбеђивања материјалних услова прихвата лицима која траже азил до доношења коначне одлуке о захтеву за азил.

2. Радом центара за азил руководи руководилац Комесаријата за избеглице и миграције, који својим актом уређује и унутрашњу организацију и систематизацију радних места у центрима за азил.

3. Средства за рад центара за азил обезбеђују се у буџету Републике Србије.

4. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 02-5650/2021

У Београду, 16. јуна 2021. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.