Редакцијки пречишћен текст

Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 19. став 4. Закона о спољнотрговинском пословању („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 36/11 – др. закон, 88/11 и 89/15 – др. закон) и члана 17. став 1. и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о привременој забрани извоза и изношења природног гаса

"Службени гласник РС", бр. 114 од 17. октобра 2022, 115 од 21. октобра 2022, 121 од 31. октобра 2022, 130 од 25. новембра 2022, 144 од 30. децембра 2022, 6 од 27. јануара 2023.

1. Уводи се привремена забрана извоза и изношења природног гаса, у циљу спречавања претње од критичне несташице проузроковане глобалним поремећајем на тржишту енергената, а у циљу обезбеђења сигурног снабдевања тржишта Републике Србије.

Забрана извоза и изношења из става 1. ове тачке уводи се за следећу робу:

Тарифна ознака

Наименовање

2711

Нафтни гасови и остали гасовити угљоводоници:

- Течни:

2711 11 00 00

- - Природни гас

- У гасовитом стању:

2711 21 00 00

- - Природни гас

Изузетно, привремена забрана извоза и изношења робе из ст. 1. и 2. ове тачке не односи се на робу која се извози и износи у Републику Северну Македонију.

*Службени гласник РС, број 115/2022

2. Ова oдлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се до 28. фебруара 2023. године.

*Службени гласник РС, број 6/2023

05 број 335-8134/2022

У Београду, 17. октобра 2022. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" ОДЛУКЕ

Одлука o допуни Одлуке о привременој забрани извоза и изношења природног гаса: "Службени гласник РС", број 115/2022-41

2. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се до 31. октобра 2022. године.

Одлука o допуни Одлуке о привременој забрани извоза и изношења природног гаса: "Службени гласник РС", број 121/2022-4

2. Ова oдлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Одлука o измени Одлуке о привременој забрани извоза и изношења природног гаса: "Службени гласник РС", број 130/2022-4

2. Ова oдлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. децембра 2022. године.

Одлука o измени Одлуке о привременој забрани извоза и изношења природног гаса: "Службени гласник РС", број 144/2022-30

2. Ова oдлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2023. године.

Одлука o измени Одлуке о привременој забрани извоза и изношења природног гаса: "Службени гласник РС", број 6/2023-14

2. Ова oдлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. фебруара 2023. године.