Редакцијски пречишћен текст

Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 17. ст. 2. и 5. Закона о акцизама („Службени гласник РС”, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 – др. закон, 142/14, 55/15, 103/15, 108/16, 30/18, 153/20 и 53/21) и члана 17. став 1. и члана 43. став 1. Закона о Влади (,,Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о привременом смањењу износа акциза на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 1), 2) и 3) Закона о акцизама

"Службени гласник РС", бр. 32 од 10. марта 2022, 46 од 8. априла 2022.

1. Због повећања произвођачких цена дериватa нафте услед раста цене сирове нафте на светском тржишту, привремено се смањују износи акциза утврђени у складу са Законoм о акцизама („Службени гласник РС”, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 – др. закон, 142/14, 55/15, 103/15, 108/16, 30/18, 153/20 и 53/21) на оловни бензин, безоловни бензин и гасна уља, тако да износе:

Врста деривата нафте:

Износ акцизе

1) оловни бензин (тарифне ознаке номенклатуре ЦТ: 2710 12 50 00)

49,20 дин./лит

2) безоловни бензин (тарифне ознаке номенклатуре ЦТ: 2710 12 41 00, 2710 12 45 00, 2710 12 49 00 и 2710 20 90 11)

46,27 дин./лит

3) гасна уља (тарифне ознаке номенклатуре ЦТ: 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 00, 2710 19 48 00, 2710 20 11 00, 2710 20 16 00 и 2710 20 19 00)

47,58 дин./лит

2. Ова одлука примењује се почев од 11. марта 2022. године закључно са 30. априлом 2022. године.

*Службени гласник РС, број 46/2022

3. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 43-2149/2022-1

У Београду, 10. марта 2022. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" ОДЛУКЕ

Одлука о измени Одлуке о привременом смањењу износа акциза на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 1), 2) и 3) Закона о акцизама: "Службени гласник РС", број 46/2022-4

2. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.