Редакцијски пречишћен текст

Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 19. став 4. Закона о спољнотрговинском пословању („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 36/11 – др. закон, 88/11 и 89/15 – др. закон) и члана 17. став 1. и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о привременој забрани извоза основних пољопривредно прехрамбених производа битних за становништво

"Службени гласник РС", бр. 32 од 10. марта 2022, 35 од 17. марта 2022, 48 од 15. априла 2022.

1. Уводи се привремена забрана извоза основних пољопривредно прехрамбених производа битних за становништво у циљу спречавања критичне несташице ових производа, услед повећане тражње на светском и домаћем тржишту.

Забрана извоза пољопривредно прехрамбених производа из става 1. ове тачке уводи се за следеће производе:

Тарифна ознака

Наименовање

1001

Пшеница и наполица:

- Тврда пшеница:

1001 19 00 00

- - Остала

- Остала:

1001 99 00 00

- - Остало

1005

Кукуруз:

1005 90 00 00

- Остали

1101 00

Брашно од пшенице или наполице:

- брашно од пшенице:

1101 00 11 00

- - од тврде пшенице

1101 00 15 00

- - од обичне пшенице и пира

1101 00 90 00

- брашно од наполице

1103

Прекрупа од житарица, гриз и пелете:

- Прекрупа и гриз:

1103 13

- - Од кукуруза:

1103 13 10 00

- - - са садржајем масноће не преко 1,5% по маси

еx прекрупа

1103 13 90 00

- - - остали

еx прекрупа

1512

Уље од семена сунцокрета, шафранике или памуковог семена и њихове фракције, рафинисани или нерафинисани, али хемијски немодификовани:

- Уље од семена сунцокрета или шафранике и њихове фракције:

1512 11

- - Сирово уље:

 

- - - остало:

1512 11 91 00

- - - - уље од сунцокрета

1512 19

- - Остало:

1512 19 90 00

- - - остало

 

еx од семена сунцокрета

Изузетно од ст. 1. и 2. ове тачке забрана извоза не односи се на пољопривредно прехрамбене производе за које је издат сертификат у складу са прописима којима се уређује органска производња.

*Службени гласник РС, број 35/2022

**Службени гласник РС, број 48/2022

1a Изузетно, извоз производа из тачке 1. ове одлуке, може се одобрити посебним актом Владе.

*Службени гласник РС, број 35/2022

2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

05 број 335-2157/2022-1

У Београду, 10. марта 2022. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" ОДЛУКЕ

Одлука о измени и допуни Одлуке о привременој забрани извоза основних пољопривредно прехрамбених производа битних за становништво: "Службени гласник РС", број 35/2022-3

3. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ, осим тачке 2. ове одлуке, која ступа на снагу даном објављивања.

Одлука о допуни Одлуке о привременој забрани извоза основних пољопривредно прехрамбених производа битних за становништво: "Службени гласник РС", број 48/2022-56

2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.