Редакцијски пречишћен текст

 

 

 

На основу члана 14. ст. 1. и 2. Закона о спољнотрговинском пословању („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 36/11 – др. закон, 88/11 и 89/15 – др. закон) и члана 17. став 1. и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа

"Службени гласник РС", бр. 59 од 20. маја 2022, 107 од 16. септембра 2022.

1. Овом одлуком одређује се роба за чији се увоз, извоз или транзит прибављају одређене исправе.

2. Роба за чији се увоз, извоз, односно транзит прибављају исправе наведена је у прилозима који су одштампани уз ову одлуку и чине њен саставни део.

3. Роба за чији увоз, односно извоз дозволу издаје министарство надлежно за послове спољне трговине наведена је у Прилогу 1.

Дозволе из става 1. ове тачке се издају у складу са Законом о спољнотрговинском пословању, осим за робу која је предмет националних контролних листа из става 3. ове тачке.

Наоружање, војна опрема и роба двоструке намене извози се, односно увози на основу дозволе, у складу са Законом о извозу и увозу наоружања и војне опреме („Службени гласник РС”, број 107/14), Законом о извозу и увозу робе двоструке намене („Службени гласник РС”, бр. 95/13 и 77/19), Одлуком о утврђивању Националне контролне листе наоружања и војне опреме („Службени гласник РС”, број 102/20) и Одлуком о утврђивању Националне контролне листе робе двоструке намене („Службени гласник РС”, број 45/22).

Роба која би се могла користити за извршење смртне казне, мучење или друго окрутно, нељудско или понижавајуће поступање или кажњавање, увози се, односно извози на основу дозволе министарства надлежног за послове спољне трговине, у складу са Законом о спољнотрговинском пословању, Уредбом о извозу и увозу робе која би се могла користити за извршење смртне казне, мучење или друго окрутно, нељудско или понижавајуће поступање или кажњавање („Службени гласник РС”, број 93/18) и Одлуком о утврђивању Националне контролне листе робе која би се могла користити за извршење смртне казне, мучење или друго окрутно, нељудско или понижавајуће поступање или кажњавање („Службени гласник РС”, број 3/19).

4. Роба за чији увоз, извоз, односно транзит, дозволу, односно сагласност издаје министарство надлежно за послове здравља, у складу са Законом о психоактивним контролисаним супстанцама („Службени гласник РС”, бр. 99/10 и 57/18), Законом о супстанцама које се користе у недозвољеној производњи опојних дрога и психотропних супстанци („Службени гласник РС”, бр. 107/05 и 25/19), Законом о људским ћелијама и ткивима („Службени гласник РС”, бр. 57/18 и 111/21 – УС), Правилником о утврђивању Списка психоактивних контролисаних супстанци („Службени гласник РС”, број 70/21) и Правилником о утврђивању Списка супстанци које се користе у недозвољеној производњи опојних дрога и психотропних супстанци („Службени гласник РС”, број 112/20), наведена је у Прилогу 2.

5. Роба за чији увоз и извоз, дозволу, односно другу исправу издаје министарство надлежно за послове животне средине наведена је у Прилогу 3.

6. Роба за чији увоз, извоз, односно транзит, дозволу издаје Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије наведена је у Прилогу 4.

7. Роба за чији је увоз потребно обезбедити исправу о усаглашености или aкт надлежног министра о признавању важења иностране исправе, односно знака усаглашености у складу са Законом о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености („Службени гласник РС”, број 49/21) и одговарајућим техничким и другим посебним прописима, наведена је у Прилогу 5А.

Роба за чији је увоз потребно прибавити исправу о хомологацији коју издаје Агенција за безбедност саобраћаја у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – УС, 55/14, 96/15 – др. закон, 9/16 – УС, 24/18, 41/18, 41/18 – др. закон, 87/18, 23/19 и 128/20 – др. закон), наведена је у Прилогу 5Б.

Роба за чији увоз је потребно прибавити исправу о усаглашености или aкт надлежног министра о признавању важења иностране исправе, односно знака усаглашености, које издаје министарство надлежно за послове саобраћаја у складу са Законом о транспорту опасне робе („Службени гласник РС”, бр. 104/16, 83/18, 95/18 – др. закон и 10/19 – др. закон) и одговарајућим техничким и другим посебним прописима, наведена је у Прилогу 5В.

8. Роба за чији је увоз потребно прибавити исправу о усаглашености (Потврда о усаглашености или Извод из евиденције о издатим потврдама о усаглашености) коју издаје именовано тело за оцењивање усаглашености радио опреме и телекомуникационе терминалне опреме, у складу са Законом о електронским комуникацијама („Службени гласник РС”, бр. 44/10, 60/13 – УС, 62/14 и 95/18 – др. закон) и Правилником о радио опреми и телекомуникационој терминалној опреми („Службени гласник РС”, број 11/12), наведена је у Прилогу 6.

9. Животиње, производи животињског порекла, храна животињског порекла, храна за животиње, споредни производи животињског порекла и пратећи предмети увозе се, извозе, односно провозе (транзит) у складу са Законом о ветеринарству („Службени гласник РС”, бр. 91/05, 30/10, 93/12 и 17/19 – др. закон) и Правилником о врстама пошиљки које подлежу ветеринарско-санитарној контроли и начину обављања ветеринарско-санитарног прегледа пошиљки на граничним прелазима („Службени гласник РС”, бр. 56/10 и 110/21).

10. Производи рибарства увозе се, извозе, односно реекспортују у складу са Законом о сточарству („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 93/12 и 14/16), Правилником о међународној потврди (сертификату) о улову и листи производа рибарства за које нису потребне међународне потврде (сертификати) о улову („Службени гласник РС”, бр. 10/17, 52/17, 115/17, 39/18, 98/18, 35/19, 83/19, 148/20 и 117/21) и Правилником о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку („Службени гласник РС”, бр. 42/19, 51/19, 58/19, 65/19, 74/19, 96/19, 11/20, 43/20, 126/20, 6/21, 49/21, 66/21, 80/21, 129/21, 10/22 и 42/22).

11. Хемикалије увозе се, односно извозе у складу са Ротердамском конвенцијом о поступку давања сагласности на основу претходног обавештења за одређене опасне хемикалије и пестициде у међународној трговини („Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 38/09), Законом о хемикалијама („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 25/15), Правилником о увозу и извозу одређених опасних хемикалија („Службени гласник РС”, бр. 89/10, 15/13 и 114/14) и Правилником о ограничењима и забранама производње, стављања у промет и коришћења хемикалија („Службени гласник РС”, бр. 90/13, 25/15, 2/16, 44/17, 36/18, 9/20 и 57/22).

Хемикалије и производи чији је увоз, односно извоз забрањен наведени су у Прилогу 7.

Биоцидни производи увозе се, односно стављају у промет, на основу решења, дозволе, одобрења, односно потврде коју издаје министарство надлежно за послове заштите животне средине, у складу са Законом о биоцидним производима („Службени гласник РС”, број 109/21).

12. Отпад увози се, извози односно провози (транзит) на основу Дозволе за увоз, извоз или транзит отпада и/или на основу Потврде пријаве за извоз, увоз и транзит преко територије Републике Србије коју издаје министарство надлежно за послове заштите животне средине у складу са Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 – др. закон, 43/11 – УС, 14/16, 76/18 и 95/18 – др. закон), Законом о потврђивању Базелске конвенције о контроли прекограничног кретања опасних отпада и њиховом одлагању („Службени лист СРЈ – Међународни уговори”, број 2/99), Законом о управљању отпадом („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон), Уредбом о листама отпада за прекогранично кретање, садржини и изгледу докумената који прате прекогранично кретање отпада са упутствима за њихово попуњавање („Службени гласник РС”, број 34/22) и Правилником о садржини документације која се подноси уз захтев за издавање дозволе за увоз, извоз и транзит отпада („Службени гласник РС”, бр. 60/09, 101/10, 48/17, 80/17, 98/17, 38/18 и 6/21).

13. Заштићене биљне и животињске дивље врсте, њихови делови и деривати увозе се, извозе, односно провозе (транзит) у складу са Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 – др. закон, 43/11 – УС, 14/16, 76/18 и 95/18 – др. закон), Законом о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка, 14/16, 95/18 – др. закон и 71/21), Конвенцијом о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флорe („Службени лист СРЈ – Међународни уговори”, број 11/01), Уредбом о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне („Службени гласник РС”, бр. 31/05, 45/05 – исправка, 22/07, 38/08, 9/10, 69/11 и 95/18 – др. закон), Правилником о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива („Службени гласник РС”, бр. 5/10, 47/11, 32/16 и 98/16) и Правилником о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама („Службени гласник РС”, бр. 99/09 и 6/14).

14. Супстанце које оштећују озонски омотач и флуоровани гасови са ефектом стаклене баште, као и производи и/или опрема који садрже или се ослањају на контролисане супстанце које оштећују озонски омотач, односно флуороване гасове са ефектом стаклене баште увозе се и/или извозе у складу са Законом о заштити ваздуха („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 10/13 и 26/21 – др. закон), Уредбом о поступању са супстанцама које оштећују озонски омотач, као и о условима за издавање дозвола за увоз и извоз тих супстанци („Службени гласник РС”, бр. 114/13, 23/18, 44/18 – др. закон и 95/18 – др. закон) и Уредбом о поступању са флуорованим гасовима са ефектом стаклене баште, као и о условима за издавање дозвола за увоз и извоз тих гасова („Службени гласник РС”, бр. 120/13 и 44/18 – др. закон), и наведене су у Прилогу 3А) и Прилогу 3В).

Супстанце које оштећују озонски омотач чији је увоз и извоз забрањен наведене су у Прилогу 3Б).

15. Културна добра и добра која уживају претходну заштиту, односно добра за која се претпоставља да имају својства од посебног значаја за културу, уметност и историју извозе се у складу са Законом о културним добрима („Службени гласник РС”, бр. 71/94, 52/11 – др. закон, 99/11 – др. закон, 6/20 – др. закон, 35/21 – др. закон и 129/21 – др. закон), Законом о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник РС”, бр. 99/09, 67/12 – УС, 18/20 – др. закон и 111/21 – др. закон) и прописима донетим на основу тих закона.

16. Увоз лекова који немају дозволу за стављање лека у промет, односно медицинских средстава која нису регистрована врши се у складу са Законом о лековима и медицинским средствима („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 107/12, 105/17 – др. закон и 113/17 – др. закон), односно Законом о медицинским средствима („Службени гласник РС”, број 105/17).

17. Приликом примене ове одлуке, при сврставању робе примењују се одредбе Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07, 5/09, 95/18 – др. закон и 91/19) и прописа донетих на основу тог закона.

18. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа („Службени гласник РС”, бр. 4/20 и 9/21).

19. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 335-3822/2022-1

У Београду, 19. маја 2022. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.

Прилог 1

РОБА ЧИЈИ СЕ УВОЗ, ОДНОСНО ИЗВОЗ ВРШИ НА ОСНОВУ ДОЗВОЛЕ *)

Тарифна ознака

Наименовање

Јед.

мере

1

2

3

2904

Сулфо-, нитро-, или нитрозо- деривати угљоводоника, халогеновани или нехалогеновани:

2904 20 00 00

- Деривати који садрже само нитро или нитрозо групе

-

3601 00 00 00

Барут

-

3602 00 00 00

Припремљени експлозиви, осим барута

-

3603

Спорогорећи штапини; Детонирајући штапини; Ударне или детонирајуће каписле; Упаљачи; Електрични детонатори:

3603 10 00 00

- Спорогорећи штапини

-

3603 20 00 00

- Детонирајући штапини

-

3603 30 00 00

- Ударне каписле

-

3603 40 00 00

- Детонирајуће каписле

-

3603 50 00 00

- Упаљачи

-

3603 60 00 00

- Електрични детонатори

-

3604

Пиротехнички производи за ватромете, сигналне ракете, противградне ракете, сигналне ракете за маглу и остали пиротехнички производи:

3604 10 00 00

- Пиротехнички производи за ватромете

-

3604 90 00 00

- Остало

-

7106

Сребро (укључујући сребро платирано златом или платином) сирово или у облику полупроизвода или праха:

7106 10 00 00

- Прах

GR

 

- Остало:

7106 91 00

- - Сирово:

7106 91 00 10

- - - чистоће 999 или више промила

GR

7106 91 00 90

- - - чистоће испод 999 промила

GR

7106 92 00 00

- - Полупроизводи

GR

7108

Злато (укључујући злато превучено платином), сирово или у облицима полупроизвода или у облику праха:

 

- Немонетарно:

7108 11 00 00

- - Прах

GR

7108 12 00 00

- - Остали сирови облици

GR

7108 13

- - Остало у облицима полупроизвода:

7108 13 10 00

- - - шипке, жица и профили; плоче; лимови и траке дебљине (без подлоге) преко 0,15 mm

GR

7108 13 80 00

- - - остало

GR

7108 20 00 00

- Монетарно

GR

7109 00 00 00

Прости метали или сребро, платирани златом, даље необрађени након што су добијени у облике полупроизвода

-

7111 00 00 00

Прости метали, сребро или злато, платирани платином, даље необрађени, након што су добијени у облике полупроизвода

7112

Отпаци и остаци од племенитих метала или од метала платираних племенитим металом; Остали остаци и отпаци који садрже племените метале или једињења племенитих метала, оних врста које се углавном употребљавају за поновно добијање племенитих метала, осим робе из тарифног броја 8549:

- Остали:

7112 91 00 00

- - Од злата укључујући и од метала платираног златом, али искључујући отпатке који садрже остале племените метале

-

7112 99 00 00

- - Остало

-

8205

Ручни алат (укључујући стаклорезачке дијаманте), који на другом месту није поменут нити укључен; Лампе за лемљење; Менгеле, стеге и слично, осим прибора и делова за машине алатке или за машине за сечење воденим млазом; Наковњи; Преносне ковачнице; Тоцила са постољем, окретана руком или педалом:

- Остали ручни алат и справе (укључујући стаклорезачке дијаманте):

8205 59

- - Остало

8205 59 80 00

- - - остало

-

Ex - ручни алат за израду зрна за муницију (алат за справљање ловачке и спортске муниције)

Ex - хватаљке за ливачки калуп за алат за справљање ловачке и спортске муниције

Ex - граничник за уливање и одстрањивање вишка олова са калупа за алат за справљање ловачке и спортске муниције

8480

Калупнице за ливнице метала; Моделне плоче; Ливачки модели; Калупи за метал (осим за инготе), металне карбиде, стакло, минералне материјале, каучук и пластичне масе:

- Калупи за метал или металне карбиде:

8480 49 00 00

- - Остали

-

Ex - ливачки калуп за алат за справљање ловачке и спортске муниције

8541

Полупроводнички уређаји (нпр. диоде, транзистори, претварачи на бази полупроводника); Фотоосетљиви полупроводнички уређаји, укључујући фотонапонске ћелије састављене или несастављене у модуле или образоване у плоче; Диоде за емитовање светлости (LED),

састављене или несастављене са другим диодама за емитовање светлости (LED); Монтирани пиезо - електрични кристали:

- Остали полупроводнички уређаји:

8541 51 00

- - Полупроводнички претварачи:

8541 51 00 10

- - - за производе из тар. бр. 9305 и 9306

-

8541 59 00

- - Остали:

8541 59 00 10

- - - за производе из тар. бр. 9305 и 9306

-

8710 00 00 00

Тенкови и друга оклопна борбена моторна возила, опремљена или не наоружањем, и њихови делови

-

8805

Опрема за лансирање ваздухоплова; Палубни заустављачи авиона и слична опрема; земаљски тренажери летења; Делови наведених производа:

8805 10

- Опрема за лансирање ваздухоплова и њени делови; палубни заустављачи авиона и слична опрема и њихови делови:

8805 10 10 00

- - опрема за лансирање ваздухоплова и њени делови

-

8805 10 90 00

- - остало

-

 

- Земаљски тренажери летења и њихови делови:

8805 21 00 00

- - Симулатори ваздушних борби и њихови делови

-

8805 29 00 00

- - Остали

-

8906

Остала пловила, укључујући ратне бродове и чамце за спасавање, осим чамаца на весла:

8906 10 00 00

- Ратни бродови

KD

9013

Ласери, осим ласерских диода; Остали оптички уређаји и инструменти непоменути нити обухваћени на другом месту у овој глави:

9013 10

- Телескопски нишани за оружје; Перископи; телескопи за машине, уређаје, инструменте или апарате из ове главе или Одељка XVI

9013 10 90 00

- - остали

-

Ex - Телескопски нишани за оружје

9301

Војно оружје, осим револвера, пиштоља и оружја из тар. броја 9307:

9301 10 00 00 

- Артиљеријско оружје (нпр : топови, хаубице и минобацачи)

KD

9301 20 00 00

- Лансер ракета ; Бацачи пламена; Бацачи граната; Цеви за избацивање торпеда и слични бацачи

KD

9301 90 00 00

- Остало

KD

9302 00 00 00

Револвери и пиштољи, осим оних који се сврставају у тар. бр. 9303 и 9304

KD

9303

Остало ватрено оружје и слични уређаји који функционишу паљењем експлозивног пуњења (нпр: спортске пушке, сачмарице и ловачки и спортски карабини, ватрено оружје које се пуни спреда, сигнални пиштољи и друге направе предвиђене за избацивање само сигналних ракета, пиштољи и револвери за испаљивање маневарске муниције, пиштољи са привезаним клином за хумано убијање животиња, бацачи бродских ужади):

9303 10 00 00

- Ватрено оружје које се пуни спреда

KD

9303 20

- Остале спортске и ловачке пушке сачмарице, укључујући комбинације сачмарице и карабина:

9303 20 10 00

- - једноцевне, са глатком цеви

KD

9303 20 95 00

- - остало

KD

9303 30 00 00

- Остале спортске и ловачке пушке

KD

9303 90 00 00

- Остало

KD

9304 00 00 00

Остало оружје (нпр: опружне, ваздушне и гасне пушке и пиштољи; пендреци) осим оружја из тар. броја 9307

-

9305

Делови и прибор производа из тар. бр. 9301 до 9304

9305 10 00 00

- За револвере или пиштоље

-

9305 20 00 00 

- За сачмарице или карабине из тар. броја 9303

-

 

- Остало:

9305 91 00 00

- - За војно оружје из тар. броја 9301

-

9305 99 00 00

- - остало

-

9306

Бомбе, гранате, торпеда, мине, ракете и слично и њихови делови; меци, остала муниција и пројектили, њихови делови, укључујући сачму и чепове за патроне:

 

- Муниција за пушке сачмарице и делови те муниције; Муниција за ваздушне пушке:

9306 21 00 00

- - Муниција за пушке сачмарице

1000 KD

9306 29 00

- - Остало:

9306 29 00 10

- - - чауре

-

9306 29 00 90

- - - остало

-

9306 30

- Остала муниција и њени делови:

9306 30 10 00

- - за револвере и пиштоље из тар. броја 9302 и за аутоматске пушке са скраћеном цеви из тар. броја 9301

-

 

- - остало:

9306 30 30 00

- - - за војно оружје

-

9306 30 90 00

- - - остало

-

9306 90

- Остало:

9306 90 10 00

- - за војне сврхе

-

9306 90 90 00

- - остало

-

9307 00 00 00

Мачеви, сабље, бајонети, копља и слична оружја, њихови делови и каније за то оружје

-

9506

Производи и опрема за опште физичке вежбе, гимнастику, атлетику, друге спортове (укључујући стони тенис) и игре на отвореном, непоменути нити обухваћени на другом месту у овој тарифи; Базени за пливање и базени за децу:

- Остало:

9506 99

- - Остало:

9506 99 90 00

- - - остало

-

Ex – опрема за стреличарство (лукови и стреле и њихови делови)

*) Дозволе за увоз и извоз робе која је предмет овог прилога издају се у складу са законом који регулише спољнотрговинско пословање осим за робу која је предмет националних контролних листа из тачке 3. став 3. текстуалног дела ове одлуке за коју се дозволе издају у складу са законима који регулишу област спољне трговине наоружањем, војном опремом и предметима двоструке намене.

Прилог 2

А) ОПОЈНЕ ДРОГЕ ЗА ЧИЈИ ЈЕ УВОЗ, ИЗВОЗ, ОДНОСНО ТРАНЗИТ ПОТРЕБНО ПРИБАВИТИ ДОЗВОЛУ

Тарифни став

INN или тривијални назив

Хемијски назив или опис

CAS број

Број из Правилника о ПКС*

1

2

3

4

5

1211 30 00 10

Лист коке

Производи од листова коке који садрже више од

0,1% кокаина и направљени директно од листова кока биљке

-

Л1-53

1211 30 00 90

Лист коке

Производи од листова коке који садрже више од

0,1% кокаина и направљени директно од листова кока биљке

-

Л1-53

1211 90 86 35

Чауре од мака

Коагулисани сок опијумског мака

-

1211 90 86 55 Ex

Cannabis (надземни део биљке Cannabis и њених генетских модификација (где смола није екстрахована))

Канабис биљка

8063-14-7

Л1–47/Л2-9

1211 90 86 92 Ex

Cannabis (надземни део биљке Cannabis и њених генетских модификација (где смола није екстрахована))

Канабис биљка

8063-14-7

Л1–47/ Л2-9

1211 90 86 98 Ex

Cannabis (надземни део биљке Cannabis и њених генетских модификација (где смола није екстрахована))

Канабис биљка

8063-14-7

Л1–47/ Л2-9

1301 90 00 00 Ex

Cannabis (надземни део биљке Cannabis и њених генетских модификација (где смола није екстрахована))

Смола канабиса

6465-30-1

Л1–48/ Л2-10

1302 11 00 00

Opium

Природни производ, коагулисани сок опијумског мака. Сви препарати који се праве директно од опијума сматрају се дериватима опијума. Ако се препарати не праве директно од опијума, већ од мешавине опијумских алкалоида, на пример пантопона, омнопона и папаверина, они се сматрају препаратима морфина

8008-60-4

Л1-87

1302 19 70 00 Ex

Cannabis (надземни део биљке Cannabis и њених генетских модификација (где смола није екстрахована))

Екстракти и тинктуре канабиса

-

Л1–48

1302 19 70 00 Ex

Концентрат опијумског мака

Производ добијен екстракцијом алкалоида из опијумског мака

-

Л1-55, с напоменом да је

другачији назив у Правилнику о утврђивању Списка ПКС

2922 14 00 00

Dextropropoxyphene

α-(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionate (декстро-ротаторни, тј. (+) стереоизомер пропоксифена)

((+)мстереоизомер пропоксифена

469-62-5

Л1-26

2922 19 00 00 Ex

Alphamethadol (INN)

α-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol

17199-54-1

Л1-3

2922 19 00 00 Ex

Alphacetylmethadol (INN)

α-3-acetoksi-6-dimetilamino-4,4-difenilheptan

17199-58-5

Л1-7

2922 19 00 00 Ex

Acetylmethadol (INN)

3-acetoksi-6-dimetilamino-4,4-difenilheptan

509-74-0

Л1-12

2922 19 00 00 Ex

Betamethadol (INN)

β-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol

17199-55-2

Л1-18

2922 19 00 00 Ex

Betacetylmethadol (INN)

β-3-acetoksi-6-dimetilamino-4,4-difenilheptan

17199-59-6

Л1-22

2922 19 00 00 Ex

Dimenoxadol (INN)

2-dimetilaminoetil-1-etoksi-1,1-difenilacetat

509-78-4

Л1-29

2922 19 00 00 Ex

Dimepheptanol (INN)

6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol

545-90-4

Л1-31

2922 19 00 00 Ex

Noracymethadol (INN)

(±)-α-3-acetoksi-6-metilamino-4,4-difenilheptan

1477-39-0

Л1-79

2922 29 00 90 Ex

Tapentadol

3-[(1R,2R)-3-(dimetilamino)-1-etil-2- metilpropil]fenol

175591-23-8

Л1-105

2922 31 00 00

Methadone (INN)

6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanon

76-99-3

Л1-60

2922 31 00 00

Normethadone (INN)

6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heksanon

467-85-6

Л1-82

2922 39 00 00 Ex

Isomethadone (INN)

6-dimetilamino-5-metil-4,4-difenil-3-heksanon

466-40-0

Л1-46

2922 44 00 00

Tilidine (INN)

(±)-etil-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil-3- cikloheksen-1-karboksilat

20380-58-9

Л1-108

2922 49 85 00 Ex

Nortilidine;

ethyl 2-methylamino-1-phenylcyclohex-3-ene-1-carboxylate;

38677-94-0

Л2-48

2922 50 00 00 Ex

Tramadol

(±)-trans-2-(dimetilaminometil)-1-(3-metoksifenil)cikloheksanol

27203-92-5

Л1-110

2924 29 70 00 Ex

Diampromide (INN)

N-[2-(metilfenetilamino)propil]propionanilid

552-25-0

Л1-27

2924 29 70 00 Ex

AH 7921

Benzamid, 3,4-dihlor-N-[[1-(dimetilamino)cikloheksil]metil] ili 3,4-dihlor-N-((1-(dimetilamino)-cikloheksil)metil)benzamid

55154-30-8

Л2-24

2924 29 70 00 Ex

U-47700

Benzamid, 3,4-dihidro-N-[2-(dimetilamino)cikloheksil]-N-metil-

121348-98-9

Л2-23

2926 30 00 00

Methadone intermediate (INN)

4-cijano-2-dimetilamino-4,4-difenilbutan

125-79-1

Л1-61

2933 33 00 00

Alfentanil (INN)

N-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5-okso-1H-tetrazol-1- il)etil]-4-(metoksimetil)-4-piperidinil]-N- fenilpropanamid

71195-58-9

Л1-8

2933 33 00 00

Anileridine (INN)

etil estar 1-p-aminofenetil-4-fenilpiperidin-4- karboksilne kiseline

144-14-9

Л1-9

2933 33 00 00

Bezitramide (INN)

1-(3-cijano-3,3-difenilpropil)-4-(2-okso-3-propionil-

1-benzimidazolinil)piperidin

15301-48-1

Л1-14

2933 33 00 00

Difenoxin (INN)

1-(3-cijano-3,3-difenilpropil)-4-fenil-piperidin-4- karboksilna kiselina

28782-42-5

Л1-35

2933 33 00 00

Diphenoxylate (INN)

etil estar 1-(3-cijano-3,3-difenilpropil)-4- fenilpiperidin-4-karboksilne kiseline

915-30-0

Л1-34

2933 33 00 00

Dipipanone (INN)

4,4-difenil-6-piperidin-3-heptanon

467-83-4

Л1-33

2933 33 00 00

Fentanyl (INN)

1-fenetil-4-N-propionilanilino-piperidin

437-38-7

Л1-118

2933 33 00 00

Ketobemidone (INN)

4-(m-hidroksifenil)-1-metil-4-propionil piperidin

469-79-4

Л1–49/ Л2-11

2933 33 00 00

Pethidine (INN)

etil estar 1-metil-4-fenilpiperidin-4-karboksilne kiseline

57-42-1

Л1-91

2933 33 00 00

Pethidine intermediate A (INN)

4-cijano-1-metil-4-fenilpiperidin

3627-62-1

Л1-92

2933 33 00 00

Piritramide (INN)

amid 1-(3-cijano-3,3-difenilpropil)-4-(1- piperidino)piperidin-4-karboksilne kiseline

302-41-0

Л1-96

2933 33 00 00

Propiram (INN)

N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamid

15686-91-6

Л1-98

2933 33 00 00

Trimeperidine (INN)

1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidin

64-39-1

Л1-111

2933 33 00 00

Phenoperidine (INN)

etil estar 1-(3-hidroksi-3-fenilpropil)-4- fenilpiperidin-4-karboksilne kiseline

562-26-5

Л1-117

2933 33 00 00 Ex

Remifentanil

metil estar 1-(metoksikarboniletil)-4- (fenilpropionilamino)piperidin-4-karboksilne kiseline

132875-61-7

Л1-103

2933 33 00 00 Ex

CARFENTANIL

(CARFENTANYL)

4-piperidinkarboksilna kiselina, 4-[(1-oksopropil)fenilamino]-1-(2-feniletil)-, metil estar

59708-52-0

Л2-29

2933 34 00 00 Ex

Alpha-methylfentanyl

N-[1-(α-metilfenetil)-4-piperidil]propioanilid

79704-88-4

Л1–4/Л2-1

2933 34 00 00 Ex

Acethyl-α-methylfentanyl

N-[1-(α-metilfenetil)-4-piperidil]acetanilid

101860-00-8

Л1–10/ Л2-3

2933 34 00 00 Ex

Beta-hydroxyfentanyl

N-[1-(β-hidroksifenetil)-4-piperidil]propionanilid

78995-10-5

Л1–21/ Л2-6

2933 34 00 00 Ex

3-Methylfentanyl

N-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil)propionanilid

42045-86-3

Л1–66/ Л2-13

2933 34 00 00 Ex

PARA-FLUOROFENTANYL;

p-fluorofentanyl

4’-fluoro-N-(1-fenetil-4-piperidil)propionanilid

90736-23-5

Л1–89/ Л2-15

2933 34 00 00 Ex

Beta-hydroxy-3- methylfentanyl

N-[1-(β-hidroksifenetil)-3-metil-4-piperidil]propionanilid

78995-14-9

Л1-20/Л2-5

2933 34 00 00 Ex

BUTYRFENTANYL

Butanamid, N-fenil-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil]-

1169-70-6

Л2-27

2933 34 00 00 Еx

CYCLOPROPYLFENTANYL

Cyclopropanecarboxamide, N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-

1169-68-2

Л2-25

2933 34 00 00 Еx

METHOXYACETYLFENTANYL

Acetamide, 2-methoxy-N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-

101345-67-9

Л2-26

2933 34 00 00 Ex

-

Pentanamide, N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl];

122882-90-0

Л2-37

2933 34 00 00 Ex

ACRYLOYLFENTANYL

(ACRYLFENTANYL)

2-Propenamid, N-fenil-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil]-

82003-75-6

Л2-28

2933 34 00 00 Ex

4-

FLUOROISOBUTIRFENTANIL;

4-FIBF; p-FIBF

N-(4-fluorofenil)-2-metil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]propanamid

244195-32-2

Л2-17

2933 34 00 00 Ex

ORTHO-FLUOROFENTANYL

Propanamide, N-(2-fluorophenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl];

910616-29-4

Л2-33

2933 39 99 00 Ex

Allylprodine (INN)

3-alil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidin

25384-17-2

Л1-1

2933 39 99 00 Ex

Alphameprodine (INN)

α-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidin

468-51-9

Л1–2

2933 39 99 00 Ex

Alphaprodine (INN)

α-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksi piperidin

77-20-3

Л1-6

2933 39 99 00 Ex

Benzethidine (INN)

etil estar 1-(2-benziloksietil)-4-fenilpiperidin-4- karboksilne kiseline

3691-78-9

Л1-15

2933 39 99 00 Ex

Betameprodine (INN)

β-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidin

468-50-8

Л1-17

2933 39 99 00 Ex

Betaprodine (INN)

β-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidin

468-59-7

Л1-19

2933 39 99 00 Ex

Etoxeridine (INN)

etil estar 1-[2-(2-dihidroksietoksi)etil]-4- fenilpiperidin-4-karboksilne kiseline

469-82-9

Л1-43

2933 39 99 00 Ex

Metazocine (INN)

2’-hidroksi-2,5,9-trimetil-6,7-benzomorfan

3734-52-9

Л1-62

2933 39 99 00 Ex

MPPP

1-metil-4-fenil-4-piperidinol propionat (estar)

13147-09-6

Л1–74/ Л2-14

2933 39 99 00 Ex

Norpipanone (INN)

4,4-difenil-6-piperidino-3-heksanon

561-48-8

Л1-84

2933 39 99 00 Ex

PEPAP

1-fenetil-4-fenil-4-piperidinol acetat (estar)

64-52-8

Л1–90/ Л2-21

2933 39 99 00 Ex

Pethidine intermediate B (INN)

etil estar 4-fenilpiperidin-4-karboksilne kiseline

77-17-8

Л1-93

2933 39 99 00 Ex

Pethidine intermediate C (INN)

1-metil-4-fenilpiperidin-4-karboksilna kiselina

3627-48-3

Л1-94

2933 39 99 00 Ex

Piminodine (INN)

etil estar 4-fenil-1-(3-fenilaminopropil)piperidin-4- karboksilne kiseline

13495-09-5

Л1-95

2933 39 99 00 Ex

Properidine (INN)

izopropil estar 1-metil-4-fenilpiperidin-4-karboksilne kiseline

561-76-2

Л1-97

2933 39 99 00 Ex

Trihexyphenidyl

1-cikloheksil-1-fenil-3-piperidinopropan-1-on

144-11-6

Л1-112

2933 39 99 00 Ex

Phenazocine (INN)

2’-hidroksi-5,9-dimetil-2-fenetil-6,7-benzomorfan

127-35-5

Л1-114

2933 39 99 00 Ex

Phenampromide (INN)

N-(1-metil-2-piperidinoetil)propionanilid

129-83-9

Л1-116

2933 39 99 00 Ex

Hydroxypethidine (INN)

etil estar 4-(m-hidroksifenil)-1-metilpiperidin-4- karboksilne kiseline

468-56-4

Л1-123

2933 39 99 00 Ex

MPTP

1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetrahidropiridin

28289-54-5

Л1-75

2933 39 99 00 Ex

4-FLUOROBUTIRFENTANIL;

4-FBF; p-FBF

N-(4-fluorofenil)-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil]butanamid

244195-31-1

Л2-16

2933 39 99 00 Еx

OCFENTANIL

N-(2-fluorofenil)-2-metoksi-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetamid

101343-69-5

Л2-20

2933 39 99 00 Ex

Acetylfentanyl

N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilacetamid

3258-84-2

Л2-31

2933 41 00 00

Levorphanol (INN)

(-)-3-hidroksi-N-metilmorfinan (Декстрорфан, тј. ((+)-3-hidroksi-N-metilmorfinan) је изомер који је специфично искључен из ове листе и није под међународном контролом)

Dekstrorfan, tј. ((+)-3-hidroksi-N-metilmorfinan) је изомер који је специфично искључен из ове листе и није под међународном контролом

77-07-6

Л1-58

2933 49 90 00 Ex

Butorphanol

morfinan-3,14-diol-17-(ciklobutilmetil)

42408-82-2

Л1-23

2933 49 90 00 Ex

Drotebanol (INN)

3,4-dimetoksi-17-metilmorfinan-6β,14-diol

3176-03-2

Л1-39

2933 49 90 00 Ex

Levomethorphan (INN)

(-)-3-metoksi-N-metilmorfinan (Декстрометорфан, тј. ((+)-3-metoksi-N-metilmorfinan) је изомер који је специфично искључен из ове листе и није под међународном контролом)

125-70-2

Л1-56

2933 49 90 00 Ex

Levophenacylmorphan (INN)

(-)-3-hidroksi-N-fenacilmorfinan

10061-32-2

Л1-59

2933 49 90 00 Ex

Norlevorphanol (INN)

(-)-3-hidroksimorfinan

1531-12-0

Л1-81

2933 49 90 00 Ex

Racemethorphan (INN)

(±)-3-metoksi-N-metilmorfinan (Декстрометорфан тј. ((+)-3-metoksi-N-metilmorfinan) је изомер који је специфично искључен из ове листе и није под међународном контролом)

510-53-2

Л1-100

2933 49 90 00 Ex

Racemorphan (INN)

(±)-3-hidroksi-N-metilmorfinan morfinan (Декстрорфан, тј. ((+)-3-hidroksi-N-metilmorfinan) је изомер који је специфично искључен из ове листе и није под међународном контролом)

297-90-5

Л1-102

2933 49 90 00 Ex

Phenomorphan (INN)

3-hidroksi-N-fenetilmorfinan

468-07-5

Л1-115

2933 99 80 00 Ex

Etonitazene (INN)

1-dietilaminoetil-2-p-etoksibenzil-5- nitrobenzimidazol

911-65-9

Л1-44

2933 99 80 00 Ex

Clonitazene

2-(p-hlorbenzil)-1-dietilaminoetil-5- nitrobenzimidazol

3861-76-5

Л1-50

2933 99 80 00 Ex

Proheptazine (INN)

1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksiazacikloheptan

77-14-5

Л1-99

2933 99 80 00 Ex

Isotonitazene;

N,N-diethyl-2-[[4-(1-methylethoxy)phenyl]methyl]-5-nitro-1H-benzimidazole-1-ethanamine;

14188-81-9

Л2-44

2934 91 00 00

Dextromoramide (INN)

(+)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)

butil]morfolin (декстро-ротаторни, тј.(+) стереоизомер морамида)

357-56-2

Л1-25

2934 91 00 00

Sufentanil (INN)

N-[4-(metoksimetil)-1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil]propionanilid

56030-54-7

Л1-104

2934 92 00 00 Ex

Alpha-methilthiofentanyl

N-[1-[1-metil-2-(2-tienil)etil]-4- piperidil]propionanilid

103963-66-2

Л1-5/Л2-2

2934 92 00 00 Ex

3-Methylthiofentanyl

N-[3-metil-1-[2-(2-tienil)etil]-4- piperidil]propionanilid

86052-04-2

Л1-65/Л2-12

2934 92 00 00 Ex

Thiofentanyl

N-[1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil]propionanilid

1165-22-6

Л1–109/ Л2-22

2934 92 00 00 Еx

FURANILFENTANIL

N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]furan-2-karboksamid

101345-66-8

Л2-18

2934 92 00 00 Ex

THF-F; THF-fentanil; tetrahidrofuranilfentanil; TETRAHIDROFURAN-F;

2-Furancarboxamide, tetrahydro-N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-;

N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]tetrahidrofuran-2-karboksamid .

2142571-01-3

Л2-19

2934 99 90 00 Ex

Diethylthiambutene (INN)

3-dietilamino-1,1-di-(2’-tienil)-1-buten

86-14-6

Л1-28

2934 99 90 00 Ex

Dimethylthiambutene (INN)

3-dimetilamino-1,1-di-(2’-tienil)-1-buten

524-84-5

Л1-30

2934 99 90 00 Ex

Dioxaphetyl Butyrate (INN)

etil-4-morfolino-2,2-difenilbutirat

467-86-7

Л1-32

2934 99 90 00 Ex

Ethylmethylthiambutene (INN)

3-etilmetilamino-1,1-di-(2’-tienil)-1-buten

441-61-2

Л1-41

2934 99 90 00 Ex

Levomoramide (INN)

(-)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)

butil]morfolin

5666-11-5

Л1-57

2934 99 90 00 Ex

Moramide intermediate

2-metil-3-morfolino-1,1-difenilpropan karboksilna kiselina

3626-55-9

Л1-69

2934 99 90 00 Ex

Racemoramide (INN)

(±)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4- (1-pirolidinil)butil]morfolin

545-59-5

Л1-101

2934 99 90 00 Ex

Phenadoxone (INN)

6-morfolino-4,4-difenil-3-heptanon

467-84-5

Л1-113

2934 99 90 00 Ex

Furethidine (INN)

etil estar 1-(2-tetrahidrofurfuriloksietil)-4- fenilpiperidin-4-karboksilne kiseline

2385-81-1

Л1-120

2934 99 90 00 Ex

Morpheridine (INN)

etil estar 1-(2-morfolinoetil)-4-fenilpiperidin-4- karboksilne kiseline

469-81-8

Л1-70

2939 11 00 00

Dihydrocodeine (INN)

6-hidroksi-3-metoksi-N-metil-4,5-epoksi-morfinan (дериват морфина)

125-28-0

Л1-37

2939 11 00 00

Ethylmorphine

3-etilmorfin (дериват морфина)

76-58-4

Л1-42

2939 11 00 00

Etorphine (INN)

tetrahidro-7α-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6,14-endo- etenooripavin (дериват тебаина)

14521-96-1

Л1-45/Л2-8

2939 11 00 00

Codeine

3-metilmorfin (дериват морфина, алкалоид из опијума и макове сламе)

76-57-3

Л1-51

2939 11 00 00

Концентрат опијумског мака

Производ добијен екстракцијом алкалоида из опијумског мака

-

Л1-55

с напоменом да је

другачији назив у Правилнику о утврђивању Списка ПКС

2939 11 00 00

Morphine, главни алкалоид опијума и опијумског мака

7,8-didehidro-4,5-epoksi-17-metil-morfinan-3,6-diol

57-27-2

Л1-71

2939 11 00 00

Nicomorphine (INN)

3,6-dinikotinilmorfin

639-48-5

Л1-78

2939 11 00 00

Oxycodone (INN)

14-hidroksidihidrokodeinon

76-42-6

Л1-85

2939 11 00 00

Oxymorphone (INN)

14-hidroksidihidromorfinon

76-41-5

Л1-86

2939 11 00 00

Thebaine, алкалоид опијума

6,7,8,14-tetradehidro-4,5-epoksi-3,6-dimetoksi-17- metil-morfinan

115-37-7

Л1-106

2939 11 00 00

Thebacon (INN)

Acetildihidrokodeinon

466-90-0

Л1-107

2939 11 00 00

Pholcodine (INN)

Morfolinoetilmorfin (дериват морфина)

509-67-1

Л1-119

2939 11 00 00

Heroin

Diacetilmorfin (дериват морфина)

561-27-3

Л1-121/ Л2-30

2939 11 00 00

Hydrocodone (INN)

Dihidrokodeinon (дериват морфина)

125-29-1

Л1-122

2939 11 00 00

Hydromorphone (INN)

Dihidromorfinon (дериват морфина)

466-99-9

Л1-125

2939 19 00 00 Ex

Acethyldihydrocodeine

6-acetoksi-3-metoksi-N-metil-4,5 epoksi-morfinan

3861-72-1

Л1-11

2939 19 00 00 Ex

Acetorphine (INN)

3-O-acetiltetrahidro-7α-(1-hidroksi-1-metilbutil-

6,14-endo-etenooripavin (дериват тебаина)

25333-77-1

Л1-13/Л2-4

2939 19 00 00 Ex

Benzylmorphine

3-benzilmorfin

14297-87-1

Л1-16

2939 19 00 00 Ex

Desomorphine (INN)

Dihidrodezoksimorfin (дериват морфина)

427-00-9

Л1–24/ Л2-7

2939 19 00 00 Ex

Dihydroetorphine

7,8-dihidro-7α-[1-(R)-hidroksi-1-metilbutil]-6,14- endo-etanotetrahidrooripavin (дериват еторфина)

14357-76-7

Л1-36

2939 19 00 00 Ex

Dihydromorphine

3,6-dihiroksi-N-metil-4,5-epoksi-morfinan (дериват морфина)

509-60-4

Л1-38

2939 19 00 00 Ex

Codoxime (INN)

dihidrokodeinon-6-karboksimetiloksim (дериват морфина)

7125-76-0

Л1-52

2939 19 00 00 Ex

Methyldesorphine (INN)

6-metil-∆6-dezoksimorfin (дериват морфина)

16008-36-9

Л1-63

2939 19 00 00 Ex

Methyldihydromorphine

(INN)

6-metildihidromorfin (дериват морфина)

509-56-8

Л1-64

2939 19 00 00 Ex

Metopon (INN)

5-metildihidromorfinon (дериват морфина)

143-52-2

Л1-67

2939 19 00 00 Ex

Myrophine (INN)

miristilbenzilmorfin (дериват морфина)

467-18-5

Л1-68

2939 19 00 00 Ex

Morphine methobromide

и други деривати морфина на кватернерном азоту. Ту се нарочито подразумевају деривати N-oksimofina (такав је N-oksikodein)

125-23-5

Л1-72

2939 19 00 00 Ex

Morphine N-oxide

3,6-dihidroksi-N-metil-4,5-epoksi-morfinen-7-N- oksid

639-46-3

Л1-73

2939 19 00 00 Ex

Nicodicodine (INN)

6-nikotinildihidrokodein

808-24-2

Л1-76

2939 19 00 00 Ex

Nicocodine (INN)

6-nikotinilkodein

3688-66-2

Л1-77

2939 19 00 00 Ex

Norcodeine (INN)

N-demetilkodein

467-15-2

Л1-80

2939 19 00 00 Ex

Normorphine (INN)

demetilmorfin, (N-demetilovan morfin)

466-97-7

Л1-83

2939 19 00 00 Ex

Hydromorphinol (INN)

14-hidroksidihidromorfin (дериват морфина)

2183-56-4

Л1-124

2939 19 00 00 Ex

Oripavine (INN)

6,7,8,14-tetradehidro-4,5α-epoksi-6-metoksi-17- metil-morfinan-3-ol; 3-O-demetiltebain;

467-04-9

Л1-88

2939 72 00 00

Cocaine (sirovi kokain)

benzoilekgonin (алкалоид који се налази у лишћу коке (Coca)или је добијен из екгонина )

50-36-2

Л1-54

2939 72 00 00

Cocaine

benzoilekgonin (алкалоид који се налази у лишћу коке (Coca)или је добијен из екгонина )

50-36-2

Л1-54

2939 72 00 00

Ecgonine

естри и деривати екгонина који се могу превести у екгонин или кокаин

481-37-8

Л1-40

2-METHYLACETYLFENTANYL

N-(2-methylphenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-acetamide ;

N-(o-tolyl)-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidyl]acetamide ;

N-(1- phenethylpiperidin-4-yl)-N-(o-tolyl)acetamide .

90736-11-1

Л2-32

PARAMETHOXYBUTYRFENTANYL;

4-MeO-butyrfentanyl;

4-MeO-BF

Butanamide, N-(4-methoxyphenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl];

N-(4-methoxyphenyl)-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)butyramide .

2088842-68-4

Л2-34

-

Cyclopentanecarboxamide, N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]

2088918-01-6

Л2-35

-

Propanamide, N-(4-chlorophenyl)-2-methyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl];

N-(4-Chlorophenyl)-2-methyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]propanamide

244195-34-4

Л2-36

FURANYLBENZYLFENTANYL

2-Furancarboxamide, N-phenyl-N-[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]-

497240-21-8

Л2-38

4-FLUORO-CYCLOPROPYLBENZYLFENTANYL

N-(1-benzylpiperidin-4-yl)-N-(4-fluorophenyl)cyclopropanecarboxamide

-

Л2-39

3-FLUOROMETHOXYACETYLFENTANYL;

meta-fluoromethoxyacetylfentanyl; m-fluoro-methoxyacetyl fentanyl; 3-fluoro-methoxyacetyl fentanyl; m-fluoro MAF; 3-fluoro MAF

N-(3-fluorophenyl)-2-methoxy-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)acetamide

-

Л2-40

N-methyl U-47931E;

N-methyl bromadoline

4-bromo-N-(2-(dimethylamino)cyclohexyl)-N-methylbenzamide;

4-bromo-N-[(1S,2S)-2-(dimethylamino)cyclohexyl]-N-methyl-benzamide;

Benzamide, 4-bromo-N-[2-(dimethylamino)cyclohexyl]-N-methyl-, trans-(9CI);

N-methyl-N-(2-(N’,N’-dimethylamino)cyclohexyl)-4-bromobenzamide

75570-38-6

Л2-41

WIN 35428;

WIN-35428, WIN 35,428, β-CFT, CFT

methyl 3-(4-fluorophenyl)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane-4-carboxylate;

3-(4-fluorophenyl)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylic acid methyl ester;

2-β-carbomethoxy-3-β-(4-fluorophenyl)tropane

190719-13-2

Л2-42


carbonyl-bromadol; 

(4-bromophenyl)-(1-(dimethylamino)-4-hydroxy-4- phenethylcyclohexyl)methanone;

-

Л2-50

isobutyrfentanyl; isobutyr-fentanyl; iBF;

2-methyl-N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]propanamide ;

119618-70-1 

Л2-47

O-AMKD;

Acetoxymethylketobemidone;

3-(4-acetyl-1-methylpiperidin-4-yl)phenyl acetate; 

Ethanone, 1-[4-[3-(acetyloxy)phenyl]-1-methyl-4-piperidinyl]- ;

878895-45-5

Л2-52

CROTONYLFENTANYL

(2E)-N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-2-butenamide; 

(2E)-N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]but-2-enamide;

760930-59-4 

Л2-53

AP-237; bucinnazine;

1-[4-(3-phenylprop-2-en-1-yl)piperazin-1-yl]butan-1-one; 

17719-89-0

Л2-43

AP-238

1-[2,6-dimethyl-4-(3-phenylprop-2-enyl)piperazin-1-yl]propan-1-one; 

4204-01-7 

Л2-49

2F-viminol;

2-[di(butan-2-yl)amino]-1-[1-(2-fluorobenzyl)-1H-pyrrol-2-yl]ethan-1-ol; 

63880-43-3

Л2-45

Metodesnitazene; 

N,N-diethyl-2-[2-[(4-methoxyphenyl)methyl]benzimidazol-1-yl]ethanamine; 

1H-Benzimidazole-1-ethanamine, N,N-diethyl-2-[(4-methoxyphenyl)methyl]- ;

14030-77-4 

Л2-46

Metonitazene;

N,N-diethyl-2-[2-[(4-methoxyphenyl)methyl]-5-nitro-benzimidazol-1-yl]ethanamine

14680-51-4 

Л2-51

-

Препарати: ACETILDIHIDROKODEINA KODEINA DIHIDROKODEINA ETILMORFINA NIKOKODINA NIKODIKODINA NORKODEINA FOLKODINA

Препарати опојних дрога комбиновани с једним или више других састојака који не садрже више од 100 милиграма опојне дроге по јединици дозирања и у концентрацији која није већа од 2,5 процената у неподељеним препаратима.

-

Л3-1

-

Препарати: PROPIRAMA

Препарати који не садрже више од 100 милиграма пропирама по јединици дозирања и комбиновани са најмање истом количином метилцелулозе.

-

Л3-2

-

Препарати: DEKSTROPROPOKSIFENA

Препарати за оралну употребу који не садрже више од 135 милиграма базе декстропропоксифена по јединици дозирања и у концентрацији која није већа од 2,5 процента у неподељеним препаратима, под условом да ови препарати не садрже ниједну психотропну супстанцу из листа 4, 5, 6 и 7.

-

Л3-3

-

Препарати: KOKAINA

Препарати који не садрже више од 0,1 проценат кокаина рачунатог као база кокаина.

-

Л3-4

-

Препарати: OPIJUMA ili

MORFINA

Препарати опијума или морфина који не садрже више од 0,2 процента морфина рачунатог као безводна база морфина и комбинован са једним или више других састојака на такав начин да не постоји никаква или скоро никаква опасност од злоупотребе и на такав начин да се до опојне дроге не може доћи неким лако применљивим начином или у количини која би представљала опасност по здравље људи.

-

Л3–без броја

-

Препарати: DIFENOKSINA

Препарати дифеноксина који не садрже више од

0,5 милиграма дифеноксина по јединици дозирања и количину атропин-сулфата еквивалентну са најмање 5 процената дозе дифеноксина.

-

Л3-5

-

Препарати: DIFENOKSILATA

Препарати дифеноксилата који не садрже више од 2,5 милиграма по јединици дозирања дифеноксилата рачунатог као база дифеноксилата и количину атропин-сулфата еквивалентну са најмање 1 процентом дозе дифеноксилата.

-

Л3-6

-

Препарати: Pulvis ipecacuanhae et opii compositus

Смеша сачињена од: 10 процената опијума у праху, 10 процената ipecacuanhae корена у праху,

80 процената било којег другог састојка у коме нема никакве опојне дроге.

-

Л3-7

-

Остали препарати

Препарати у складу са било којом формулом наведеном у овој листи и мешавине таквих препарата са било каквим материјалом који не садржи никакву опојну дрогу.

-

Л3-kraj

* Правилник о утврђивању Списка психоактивних контролисаних супстанци („Службени гласник РС”, број 70/21)

Опојне дроге су и:

ИЗОМЕРИ

Уколико нису посебно изузети, овим списком су обухваћени и сви изомери опојних дрога из овог списка, кад год је постојање таквих изомера могуће.

ЕСТРИ И ЕТРИ

Естри, етри и изомери естара и етара опојних дрога из овог списка, кад год је постојање таквих естара, етара и изомера естара и етара могуће, такође су обухваћени овим списком.

СОЛИ

Соли свих опојних дрога са овог списка, као и соли њихових естара, етара и изомера, кад год је постојање таквих соли могуће, такође су обухваћени овим списком.

Б) ПСИХОТРОПНЕ СУПСТАНЦЕ ЗА ЧИЈИ ЈЕ УВОЗ, ИЗВОЗ, ОДНОСНО ТРАНЗИТ ПОТРЕБНО ПРИБАВИТИ ДОЗВОЛУ

Тарифни став

INN или тривијални назив

Хемијски назив или опис

CAS број

Број из Правилника о ПКС*

1

2

3

4

1211 90 86 98 Ex

1302 19 70 00 Ex

Iboga (Tabernanthe Iboga)

-

-

Л4-67

1211 90 86 98 Ex

1302 19 70 00 Ex

Salvia divinorum

-

-

Л4-66

2905 51 00 00

Ethchlorvynol (INN)

1-hlor-3-etil-1-penten-4-in-3-ol

113-18-8

Л7-18

2907 29 00 00 Ex

CP 47497

2-[(1R,3S)-3-hidroksicikloheksil]-5-(2-metiloktan-2-il)fenol

70434-82-1

Л4-58

2907 29 00 00 Ex

cis-CP 47497C8 homolog;

Cannabicyclohexanol;

5-(1,1-dimetiloktil)-2-[(1R, 3S)-3-hidroksicikloheksil]-fenol

70434-92-3

Л4-85

2907 29 00 00 Ex

CP 47497 C6 homolog.

Fenol, 5-(1,1-dimetilheksil)-2-(3-hidroksicikloheksil).

1333310-58-9

Л4-102

2907 29 00 00 Ex

CP 47497 C9 homolog.

Fenol, 5-(1,1-dimetilnonil)-2-(3-hidroksicikloheksil).

1333310-59-0

Л4-103

2918 19 98 00 Ex

GHB

γ-hidroksibuterna kiselina

591-81-1

Л7-11

2921 30 99 00 Ex

Propylhexedrine

dl-1-cikloheksil-2-metilaminopropan;

(±)-1-cikloheksil-N-metilpropan-2-amin

(±)-1-cikloheksil-N-metilpropan-2-amin(±)-1-cikloheksil-N-metilpropan-2-amin

3595-11-7

Л5-15

2921 46 00 00

Amfetamine (INN) (Amphetamine)

(±) α-metilfenetilamin

300-62-9

Л5-2

2921 46 00 00

Benzfetamine (INN)

N-benzil-N-α-dimetilfenetilamin

156-08-1

Л7-6

2921 46 00 00

Dexamfetamine (INN)

(+) α-metilfenetilamin

51-64-9

Л5-4

2921 46 00 00

Levamfetamine (INN) (Levamphetamine)

(-)-R-α-metilfenetilamin ((-) izomer amfetamina)

156-34-3

Л5-8

2921 46 00 00

Mefenorex (INN)

N-(3-hlorpropil)- α-metilfenetilamin

17243-57-1

Л7-37

2921 46 00 00

N-Ethylamphetamine (INN) (Ethylamphetamine)

N-etil-α-metilfeniletilamin

457-87-4

Л7-15

2921 46 00 00

Lefetamine (INN); SPA

(-)-N,N-dimetil-1,2-difeniletilamin

7262-75-1

Л7-27

2921 46 00 00

Fencamfamin (INN)

N-etil-3-fenil-2-norbornanamin

1209-98-9

Л7-54

2921 46 00 00

Phentermine (INN)

α,α-dimetilfenetilamin

122-09-8

Л7-57

2921 49 00 00 Ex

4-METILAMFETAMIN, 4-MA,

4-MeA, PAL-313, pTAP

1-(4-metilfenil)propan-2-amin

64-11-9

Л4-28

2921 49 00 00 Ex

4-FLUOROAMFETAMIN,

4-FA, 4-FMP, P-FMP, fluks

(RS)-1-(4-fluorfenil)propan-2-amin

459-02-9

Л5-20

2921 49 00 00 Ex

Eticyclidine (INN); PCE

N-etil-1-fenilcikloheksilamin

2201-15-2

Л4-10

2921 49 00 00 Ex

4-MTA

α-metil-4-metiltiofenetilamin

14116-06-4

Л4-35

2922 29 00 90 Ex

2C-I

2,5-dimetoksi-4-jodfenetilamin

69587-11-7

Л4-55

2922 29 00 90 Ex

2C-B

4-brom-2,5-dimetoksifenetilamin

66142-81-2

Л5-21

2922 29 00 90 Ex

Brolamfetamine (INN); DOB

(±)-4-brom-2,5-dimetoksi-α- metilfenetlamin

64638-07-9

Л4-3

2922 29 00 90 Ex

2,5-Dimethoxy-amphetamine; DMA

(±)-2,5-dimetoksi-α-metilfenetilamin

2801-68-5

Л4-6

2922 29 00 90 Ex

PMA

p-metoksi-α-metilfenetilamin

64-13-1

Л4-38

2922 29 00 90 Ex

2,5-Dimethoxy-4-ethylamphetamine; DOET

(±)-4-etil-2,5-dimetoksi-α-metilfenetilamin

22004-32-6

Л4-9

2922 29 00 90 Ex

TMA

(±)-3,4,5-trimetoksi-α-metilfenetilamin

1082-88-8

Л4-48

2922 29 00 90 Ex

STP, DOM

2,5-dimetoksi-α,4-dimetilfenetilamin

15588-95-1

Л4-44

2922 29 00 90 Ex

25I-NBOMe

2-(4-jodo-2,5-dimetoksifenil)-N-[(2-metoksifenil)metil]etanamin

919797-19-6

Л4-70

2922 29 00 90 Ex

2C-P

2-(2,5-dimetoksi-4-propilfenil)etanamine

207740-22-5

Л4-72

2922 29 00 90 Ex

25B-NBOMe; 2C-B-NBOMe;

2-(4-brom-2,5-dimetoksifenil)-N-[(2-metoksifenil)metil]etanamin

1026511-90-9

Л4-83

2922 29 00 90 Ex

25C-NBOMe; 2C-C-NBOMe;

2-(4-hloro-2,5-dimetoksifenil)-N-(2-metoksibenzil)etanamin

1227608-02-7

Л4-84

2922 29 00 90 Ex

2,5-dimetoksi-4-etil-fenetilamin; 2C-E;

2-(2,5-dimetoksi-4-etilfenil)etanamin

71539-34-9

Л4-96

2922 29 00 90 Ex

2C-D

2-(2,5-Dimetoksi-4-metilfenil)etanamin

24333-19-5

Л4-97

2922 29 00 90 Ex

4-hloro-2,5-dimetoksi-fenetilamin;

2C-C;

2-(4-hloro-2,5-dimetoksifenil)etanamin

88441-14-9

Л4-98

2922 29 00 90 Ex

2,5-dimetoksi-fenetilamin;

2C-H;

2-(2,5-dimetoksifenil)ethanamine

3600-86-0

Л4-100

2922 29 00 90 Ex

2,5-dimetoksi-4-nitro-fenetilamin;

2C-N;

2-(2,5-dimetoksi-4-nitrofenil)etanamin.

261789-00-8

Л4-101

2922 29 00 90 Ex

para- METOKSIMETIL-AMFETAMIN, PMMA

p-metoksi-N,α-dimetilfenetilamin

3398-68-3

Л4-39

2922 29 00 90 Ex

4C-D; 

α-Et-2C-D; alpha-Et-2C-D; 4C-DOM; 4C-D; BL-3912; α-Et-DOM; α-EH-DOM;

1-(2,5-dimethoxy-4-methylphenyl)butan-2-amine;

52842-58-7 

Л4-157

2922 31 00 00

Amfepramone;

Diethylpropion;

2-(dietilamino)propiofenon

90-84-6

Л7-4

2922 39 00 00 Ex

KETAMIN

2-(o-hlorfenil)-2-metilaminocikloheksanon

6740-88-1

Л5-7

2922 39 00 00 Ex

4-MEAP; 4-MEAPP;

N-Ethyl-4’-metilnorpentedron

(2-(etilamino)-1-(4-

metilfenil)pentan-1-on

18297-05-7

Л4-127

2922 49 85 00 Ex

BACLOFEN;

4-chlorophenibut;

4-amino-3-(4-chlorophenyl)butanoic acid;

β-(4-chlorophenyl)-γ-aminobutyric acid;

1134-47-0

Л7-63

2922 50 00 00 Ex

Methoxetamine;

Metoksetamin;

MXE; 3-MeO-2-Oxo-PCE;

2-(etilamino)-2-(3-metoksifenil) cikloheksanon;

2-(Etilamino)-2-(3-metoksifenil)cikloheksanon

1239943-76-0

Л4-104

2924 11 00 00

Meprobamate (INN)

2-metil-2-propil-1,3-propandioldikarbamat

57-53-4

Л7-34

2924 24 00 00

Ethinamate (INN)

1-etinilcikloheksanolkarbamat

126-52-3

Л7-17

2925 12 00 00

Glutethimide (INN)

2-etil-2-fenilglutarimid

77-21-4

Л6-4

2926 30 00 00

Fenproporex (INN)

(±)-3-[(a-metilfenetil) amino]propionitril

16397-28-7

Л7-56

2930 90 98 90 Ex

2C-T-2

2,5-dimetoksi-4-etiltiofenetilamin

207740-24-7

Л4-56

2930 90 98 90 Ex

2C-T-7

2,5-dimetoksi-4-(n)-propiltiofenetilamin

207740-26-9

Л4-57

2930 90 98 90 Ex

2C-T-4

benzenetanamin, 2,5-dimetoksi-4-[(1-metiletil)thio].

207740-25-8

Л4-99

2930 90 98 90 Ex

Bisfluoromodafinil; CRL-40,940; flmodafinil; fluoromodafinil; lauflumide

Acetamide, 2-[[bis(4-fluorophenyl)methyl]sulfinyl]-

90280-13-0

Л5-23

2932 20 90 00 Ex

Salvinorin A

metil(2S,4aR,6aR,7R,9S,10aS,10bR)-9-(acetiloksi)-2-(furan-3-il)-6a,10b-dimetil-4,10-dioksododekahidro-2H-benzo[f]isohromen-7-karboksilat

83729-01-5

Л4-68

2932 95 00 00

Dronabinol (delta-9-tetrahidrokanabinol i njegove stereohemijske varijante)*

(6aR,10aR)-6a,7,8,10a-tetrahidro-6,6,9- trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol

1972-08-3

Л5-5

* НАПОМЕНА

Интернационални незаштићени назив се односи само на једну од стереохемијских варијанти делта-9-тетрахидро-канабинола,наиме на: (-)-транс-делта-9-тетрахидроканабинол

2932 95 00 00

Tetrahydrocannabinols, all isomers

следећи изомери и њихове стереохемијске варијанте:

7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-

6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol

(9R-10aR)-8,9,10,10a-tetrahidro-6,6,9- trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol

(6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10a-tetrahidro-

6,6,9-trimetil-3-pentil-6H- dibenzo[b,d]piran-1-ol

(6aR,10aR)-6a,7,10,10a-tetrahidro-6,6,9- trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol

6a,7,8,9-tetrahidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-

6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol

(6aR,10aR)-6a,7,8,9,10,10a-heksahidro-

6,6-dimetil-9-metilen-3-pentil-6H- dibenzo[b,d]piran-1-ol

7663-50-5

59042-44-3

42793-13-5

5957-75-5

7663-50-5

27179-28-8

Л4-47

2932 99 00 00 Ex

Butylone *; Butilon;

bk-MBDB; B1;

1-(benzo[d][1,3]dioksol-5-il)-2-(metilamino)butan-1-on

802575-11-7

Л4-4

2932 99 00 00 Ex

METILON; bk-MDMA; M1;

1-(benzo[d][1,3]dioksol-5-il)-2-(metilamino)propan-1-on

186028-79-5

Л4-31

2932 99 00 00 Ex

HU-210; (-)-HU-210; HU 210;

(6aR,10aR)-9-(hidroksimetil)-6,6-dimetil-3-(2-metiloktan-2-il)-6a,7,10,10a-tetrahidro-6H-benzo[c]hromen-1-ol

112830-95-2

Л4-54

2932 99 00 00 Ex

MDE, N-etil MDA

(±)-N-etil-α-metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamin

82801-81-8

Л4-25

2932 99 00 00 Ex

Tenamfetamine (INN); MDA

α-metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamin

4764-17-4

Л4-45

2932 99 00 00 Ex

MDMA, ekstazi

(±)-N,α-dimetil-3,4- (metilendioksi)fenetilamin

42542-10-9

Л4-26

2932 99 00 00 Ex

N-Hydroxy MDA

(±)-N-[α-metil-3,4- (metilendioksi)fenetil]hidroksilamin

74698-47-8

Л4-24

2932 99 00 00 Ex

Dimethylheptylpyran, DMHP

3-(1,2-dimetilheptil)-7,8,9,10-tetrahidro-

6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol

32904-22-6

Л4-8

2932 99 00 00 Ex

MMDA

5-metoksi-α-metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamin

13674-05-0

Л4-34

2932 99 00 00 Ex

Parahexyl

3-heksil-7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-

6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol

117-51-1

Л4-37

2932 99 00 00 Ex

Pentilon;

bk-MBDP;

β-keto-metilbenzo-dioksolilpentanamin

1-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-(metilamino)pentan-1-on

698963-77-8

Л4-92

2932 99 00 00 Ex

Ethylone; Etilon;

bk-MDEA; MDEC;

(RS)-1-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-(etilamino)propan-1-on

1112937-64-0

Л4-108

2932 99 00 00 Ex

APDB; EMA-4;

3-desoxy-MDA;

1-(2,3-dihidro-1-benzofuran-5-il)propan-2-amin

152624-03-8

Л4-114

2932 99 00 00 Ex

bk-MMBDB; Dibutilon

1-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-(dimetilamino)butan-1-on

802286-83-5

Л4-123

2932 99 00 00 Ex

5-MAPB

1-(Benzofuran-5-yl)-N-methylpropan-2-amine

1354631-77-8

Л4-198

2932 99 00 00 Ex

bk-etil-k;

 Epilon; N-etil-norpentilon; N-etil-pentilon; βk-Etil-K; bk‐EPDP

1-Pentanone, 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino);

1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-pentan-1-one

727641-67-0

Л4-121

2932 99 00 00 Ex

6-APB 

6-(2-aminopropyl)benzofuran; 

1-(1-Benzofuran-6-yl)propan-2-amine 

286834-84-2

Л4-197

2933 33 00 00

Bromazepam (INN)

7-brom-1,3-dihidro-5-(2-piridil)-2H-1,4- benzodiazepin-2-on

1812-30-2

Л7-7

2933 33 00 00

Methylphenidate (INN)

metil estar 2-fenil-2-(2-piperidil) sirćetne kiseline

113-45-1

Л5-14

2933 33 00 00

Pentazocine (INN)

(2R*,6R*,11R*)-1,2,3,4,5,6-heksahidro-

6,11-dimetil-3-(3-metil-2-butenil)-2,6- metano-3-benzazocin-8-ol

359-83-1

Л6-6

2933 33 00 00

Pipradrol (INN)

1,1-difenil-1-(2-piperidil)methanol

467-60-7

Л7-46

2933 33 00 00

Phencyclidine (INN); PCP

1-(1-fenilcikloheksil)piperidin

77-10-1

Л5-17

2933 39 99 00 Ex

AM 2233

1-[(N-metilpiperidin-2-il)metil]-3-(2-jodobenzoil)indol

444912-75-8

Л4-73

2933 39 99 00 Ex

EP; EPH; Ethylphenidate;

(RS)-etil-2-fenil-2-piperidin-2-il-acetat

57413-43-1

Л4-111

2933 39 99 00 Еx

1-(1,2-Diphenylethyl)piperidine;

Diphenidine;

Piperidine, 1-(1,2-diphenylethyl).

36794-52-2

Л5-22

2933 49 90 00 Ex

PB-22; QUIPIC;

hinolin-8-il 1-pentil-1H-indol-3-karboksilat

1400742-17-

7

Л4-82

2933 49 90 00 Ex

hinolin-8-il 1-(5-fluoropentil)-1H-indol-3-karboksilat;

5F-PB-22; 5-fluoro-PB-22; 5F-QUIPIC;

1-(5-fluoropentil)-8-hinolinil estar-1H-indol-3-karboksilna kiselina

1400742-41-7

Л4-89

2933 53 10 00

Barbital (INN); (barbiton)

5,5-dietilbarbiturna kiselina

57-44-3

Л7-5

2933 53 10 00

Phenobarbital (INN);

5-etil-5-fenilbarbiturna kiselina

50-06-6

Л7-55

2933 53 90 00

Allobarbital (INN); (alobarbiton)

5,5-dialilbarbiturna kiselina

52-43-7

Л7-1

2933 53 90 00

Amobarbital (INN); (amobarbiton)

5-etil-5-izopentilbarbiturna kiselina

57-43-2

Л6-1

2933 53 90 00

Butalbital (INN); (butalbiton)

5-alil-5-izobutilbarbiturna kiselina

77-26-9

Л6-3

2933 53 90 00

Butobarbital; (Butobarbiton)

5-butil-5-etilbarbiturna kiselina

77-28-1

Л7-9

2933 53 90 00

Vinylbital (INN); (vinilbiton)

5-(1-metilbutil)-5-vinilbarbiturna kiselina

2430-49-1

Л7-10

2933 53 90 00

Methylphenobarbital (INN); (metilfenobarbiton)

5-etil-1-metil-5-fenilbarbiturna kiselina

115-38-8

Л7-35

2933 53 90 00

Pentobarbital (INN); (pentobarbiton)

5-etil-5-(1-metilbutil)barbiturna kiselina

76-74-4

Л6-7

2933 53 90 00

Secobarbital (sekobarbiton)

5-alil-5-(1-metilbutil)barbiturna kiselina

76-73-3

Л5-16

2933 53 90 00

Secbutabarbital (INN); (sekbutabarbiton)

5-sec-butil-5-etilbarbiturna kiselina

125-40-6

Л7-49

2933 53 90 00

Cyclobarbital (INN) (ciklobarbiton)

5-(1-cikloheksen-1-il)-5-etilbarbiturna kiselina

52-31-3

Л6-9

2933 54 00 00 Ex

Brallobarbital (bralobarbiton)

5-alil-5-(2-bromo-alil)barbiturna kiselina

561-86-4

Л5-3

2933 55 00 00

Zipeprol (INN)

α-(α-metoksibenzil)-4-(β-metoksifenetil)-

1-piperazinetanol

34758-83-3

Л5-6

2933 55 00 00

Loprazolam (INN)

6-(o-hlorfenil)-2,4-dihidro-2-[(4-metil-1- piperazinil)metilen]-8-nitro-1H- imidazo[1,2-a] [1,4]benzodiazepin-1-on

61197-73-7

Л7-28

2933 55 00 00

Mecloqualone (INN)

3-(o-hlorfenil)-2-metil-4(3H)-hinazolinon

340-57-8

Л5-10

2933 55 00 00

Methaqualone (INN)

2-metil-3-o-tolil-4(3H)-hinazolinon

72-44-6

Л5-11

2933 59 95 00 Ex

1-Benzylpiperazine;

BENZILPIPERAZIN; BZP

1-benzilpiperazin

2759-28-6

Л4-2

2933 59 95 00 Ex

para-METOKSIFENIL-PIPERAZIN; MeOPP; pMPP; 4-MPP;

1-(4-metoksifenil)piperazin

38212-30-5

Л4-40

2933 59 95 00 Ex

TRIFLUORMETIL-FENILPIPERAZIN; TFMPP;

1-[3-(trifluormetil)fenil]piperazin

15532-75-9

Л4-50

2933 59 95 00 Ex

HLORFENIL-PIPERAZIN; mCPP; CPP; 3-CPP;

1-(3-hlorofenil)piperazin

6640-24-0

Л4-53

2933 59 95 00 Ex

MT-45

1-cikloheksil-

4-(1,2-difeniletil)piperazin

52694-55-0

Л4-106

2933 59 95 00 Ex

nitrometaqualone; CHI 26; Parnox; NMQ;

3-(2-methoxy-4-nitrophenyl)-2-methylquinazolin-4-one; 

340-52-3

Л4-169

2933 72 00 00

Clobazam (INN)

7-hlor-1-metil-5-fenil-1H-1,5- benzodiazepin-2,4(3H,5H)-dion

22316-47-8

Л7-22

2933 72 00 00

Methyprylon (INN)

3,3-dietil-5-metil-2,4-piperidin-dion

125-64-4

Л7-36

2933 91 10 00

Chlordiazepoxide (INN)

7-hlor-2-(metilamino)-5-fenil-3H-1,4- benzodiazepin-4-oksid

58-25-3

Л7-62

2933 91 90 00

Alprazolam (INN)

8-hlor-1-metil-6-fenil-4H-s-triazolo[4,3-a] [1,4]benzodiazepine

28981-97-7

Л7-2

2933 91 90 00

Delorazepam (INN)

7-hlor-5-(o-hlorfenil)-1,3-dihidro-2H-1,4- benzodiazepin-2-on

2894-67-9

Л7-12

2933 91 90 00

Diazepam (INN)

7-hlor-1,3-dihidro-1-metil-5-fenil-2H-1,4- benzodiazepin-2-on

439-14-5

Л7-13

2933 91 90 00

Estazolam (INN)

8-hlor-6-fenil-4H-s-triazolo[4,3- a][1,4]benzodiazepine

29975-16-4

Л7-14

2933 91 90 00

Ethyl Loflazepate (INN)

etil-7-hlor-5-(o-fluorfenil)-2,3-dihidro-2- okso-1H-1,4- benzodiazepin-3-karboksilat

29177-84-2

Л7-16

2933 91 90 00

Camazepam (INN)

7-hlor-1,3-dihidro-3-hidroksi-1-metil-5- fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on dimetilkarbamat (estar)

36104-80-0

Л7-20

2933 91 90 00

Clonazepam (INN)

5-(o-hlorfenil)-1,3-dihidro-7-nitro-2H-1,4- benzodiazepin-2-on

1622-61-3

Л7-24

2933 91 90 00

Clorazepate

7-hlor-2,3-dihidro-2-okso-5-fenil-1H-1,4- benzodiazepin-3-karboksilna kiselina

23887-31-2

Л7-25

2933 91 90 00

Lorazepam (INN)

7-hlor-5-(o-hlorfenil)-1,3-dihidro-3- hidroksi-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

846-49-1

Л7-29

2933 91 90 00

Lormetazepam (INN)

7-hlor-5-(o-hlorfenil)-1,3-dihidro-3- hidroksi-1-metil-2H-1,4-benzodiazepin-2- on

848-75-9

Л7-30

2933 91 90 00

Mazindol (INN)

5-(p-hlorfenil)-2,5-dihidro-3H- imidazo[2,1-a]izoindol-5-ol

22232-71-9

Л7-31

2933 91 90 00

Medazepam (INN)

7-hlor-2,3-dihidro-1-metil-5-fenil-1H-1,4- benzodiazepin

2898-12-6

Л7-32

2933 91 90 00

Midazolam (INN)

8-hlor-6-(o-fluorfenil)-1-metil-4H- imidazo[1,5-a][1,4] benzodiazepine

59467-70-8

Л7-38

2933 91 90 00

Nimetazepam (INN)

1,3-dihidro-1-metil-7-nitro-5-fenil-2H-1,4- benzodiazepin-2-on

2011-67-8

Л7-39

2933 91 90 00

Nitrazepam (INN)

1,3-dihidro-7-nitro-5-fenil-2H-1,4- benzodiazepin-2-on

146-22-5

Л7-40

2933 91 90 00

Nordazepam (INN)

7-hlor-1,3-dihidro-5-fenil-2H-1,4- benzodiazepin-2-on

1088-11-5

Л7-41

2933 91 90 00

Oxazepam (INN)

7-hlor-1,3-dihidro-3-hidroksi-5-fenil-2H-

1,4-benzodiazepin-2-on

604-75-1

Л7-42

2933 91 90 00

Pinazepam (INN)

7-hlor-1,3-dihidro-5-fenil-1-(2-propinil)-

2H-1,4-benzodiazepin-2-on

52463-83-9

Л7-45

2933 91 90 00

Pyrovalerone (INN)

4’-metil-2-(1-pirolidinil)valerofenon

3563-49-3

Л7-47

2933 91 90 00

Prazepam (INN)

7-hlor-1-(ciklopropilmetil)-1,3-dihidro-5- fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

2955-38-6

Л7-48

2933 91 90 00

Temazepam (INN)

7-hlor-1,3-dihidro-3-hidroksi-1-metil-5- fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

846-50-4

Л7-50

2933 91 90 00

Tetrazepam (INN)

7-hlor-5-(1-cikloheksen-1-il)-1,3-dihidro-

1-metil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

10379-14-3

Л7-51

2933 91 90 00

Triazolam (INN)

8-hlor-6-(o-hlorfenil)-1-metil-4H-s- triazolo[4,3-a][1,4] benzodiazepine

28911-01-5

Л7-52

2933 91 90 00

Fludiazepam (INN)

7-hlor-5-(o-fluorfenil)-1,3-dihidro-1-metil-

2H-1,4-benzodiazepin-2-on

3900-31-0

Л7-58

2933 91 90 00

Flunitrazepam (INN)

5-(o-fluorofenil)-1,3-dihidro-1-metil-7- nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

1622-62-4

Л6-8

2933 91 90 00

Flurazepam (INN)

7-hlor-1-[2-(dietilamino)etil]-5-(o- fluorfenil)-1,3-dihidro-2H-1,4- benzodiazepin-2-on

17617-23-1

Л7-59

2933 91 90 00

Halazepam (INN)

7-hlor-1,3-dihidro-5-fenil-1-(2,2,2- trifluoretil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

23092-17-3

Л7-60

2933 99 80 00 Ex

AM-2201

1-[(5-fluorpentil)-1H-indol-3-il](naftalen-

2-il)metanon

335161-24-5

Л4-1

2933 99 80 00 Ex

JWH-015, JWH 015

(2-metil-1-propil-1H-indol-3-il)-1-naftalenilmetanon

155471-08-2

Л4-12

2933 99 80 00 Ex

JWH-018, AM 678

(1-pentil-1H-indol-3-il)- naftalenilmetanon

209414-07-3

Л4-13

2933 99 80 00 Ex

JWH-019

(1-heksil-1H-indol-3-il)-1-naftalenilmetanon

209414-08-4

Л4-14

2933 99 80 00 Ex

JWH-073, JWH 073

(1-butil-1H-indol-3-il)-1-naftalenilmetanon

208987-48-8

Л4-15

2933 99 80 00 Ex

JWH-081, JWH 081

(4-metoksi-1-naftalenil)(1-pentil-1H-indol-3-il)metanon

210179-46-7

Л4-16

2933 99 80 00 Ex

JWH-122

(4-metil-1-naftalenil)(1-pentil-1H-indol-3-il)metanon

619294-47-2

Л4-17

2933 99 80 00 Ex

JWH-210, JWH 210

(4-etil-1-naftalenil)(1-pentil-1H-indol-3-il)metanon

824959-81-1

Л4-19

2933 99 80 00 Ex

JWH-250, JWH 250

2-(2-metoksifenil)-1-(1-pentil-1H-indol-3-il)etanon

864445-43-2

Л4-20

2933 99 80 00 Ex

JWH-398

(4-hlor-1-naftalenil)(1-pentil-1H-indol-3-il)metanon

1292765-18-4

Л4-21

2933 99 80 00 Ex

NAFIRON; O-2482;

1-(naftalen-2-il)-2-(pirolidin-1-il)pentan-1-on

850352-53-3

Л4-36

2933 99 80 00 Ex

Etryptamine (INN); NSC 88061

3-(2-aminobutil)indol

2235-90-7

Л4-11

2933 99 80 00 Ex

Zolpidem (INN)

N,N,6-trimetil-2-p-tolilimidazo[1,2- a]piridin-3-acetamid

82626-48-0

Л7-19

2933 99 80 00 Ex

Rolyciklidine (INN); PHP; PCPY

1-(1-fenilcikloheksil) pirolidin

2201-39-0

Л4-43

2933 99 80 00 Ex

Amineptine

7-[(10,11-dihidro-5H-dibenzo [a,d] ciklohepten-5-il)amino]heptanonska kiselina

57574-09-1

Л5-1

2933 99 80 00 Ex

5-IT; 5-API; PAL-571;

5-(2-aminopropyl)indol;

2-(1H-indol-5-il)-1-metil-etilamin

3784-30-3

Л4-77

2933 99 80 00 Ex

AB-FUBINACA

N-[(1S)-1-(aminokarbonil)-2-metilpropil]-1-[(4-fluorofeni)metil]-1H-indazol-3-karboksamid

1185282-01-2

Л4-62

2933 99 80 00 Ex

AB-PINACA

N-(1-amino-3-metil-1-oksobutan-2-il)-1-pentil-1H-indazol-3-karboksamid

1445752-09-9

Л4-63

2933 99 80 00 Ex

ADB-FUBINACA

N-(1-amino-3,3-dimetil-1-oksobutan-2-il)-1-(4-fluorobenzil)-1H-indazol-3-karboksamid

1445583-51-6

Л4-64

2933 99 80 00 Ex

AM-694

1-[(5-fluoropentil)-1H-indol-3-il](2-jodofenil)metanon

335161-03-0

Л4-60

2933 99 80 00 Ex

APINACA

1-pentil-N-triciklo[3.3.1.13,7]dek-1-il-1H-indazol-3-karboksamid

1345973-53-6

Л4-71

2933 99 80 00 Ex

MAM-2201

(1-(5-fluoropentil)-1H-indol-3-il)(4-metil-1-naftalenil)metanon

1354631-24-5

Л4-74

2933 99 80 00 Ex

STS-135

N-(adamantan-1-il)-1-(5-fluoropentil)-1H-indol-3-karboksamid

1354631-26-7

Л4-75

2933 99 80 00 Ex

UR-144

(1-pentilindol-3-il)-(2,2,3,3-tetrametilciklopropil)metanon

1199943-44-6

Л4-59

2933 99 80 00 Ex

XLR 11; 5-F-UR-144;

(1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-il) (2,2,3,3-tetramethylcyclopropil)metanon

1364933-54-9

Л4-69

2933 99 80 00 Ex

methyl (S)-2-(1-(cyclohexylmethyl)-

1H-indole-3-carboxamido)-

3,3- dimethylbutanoate;

methyl

2-(1-(cyclohexylmethyl)-1 H-indole-3-carboxamido )-3.3-dimethylbutanoate;

N-[[1-(cyclohexylmethyl)-1H-indol-3-yl]carbonyl]-3-methyl-valine, methyl ester;

MDMB-CHMICA

metil 2-(1-(cikloheksilmetil)-1-H-indol-3-karboksamid )-3,3-dimetil-butanoat

1863065-84-2

Л4-80

2933 99 80 00 Ex

1H-Indazole-3-carboxamide, 1-(5-fluoropentyl)-N-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl;

5F-AKB48;

N-(adamantan-1-il)-1-(5-fluoropentil)-1H-indazol-3-karboksamid

1400742-13-3

Л4-81

2933 99 80 00 Ex

1-(pentil-3-[(4-metoksi)-benzoil]indol; SR-19; RCS-4;

Metanon, (4-metoksifenil)(1-pentil-1H-indol-3-il)-

1345966-78-0

Л4-86

2933 99 80 00 Ex

1-pentil-3-(2-hlorfenilacetil)indol;

JWH-203;

Etanon, 2-(2-hlorofenil)-1-(1-pentil-1H-indol-3-il)-

864445-54-5

Л4-88

2933 99 80 00 Ex

Indopan;

α-Metiltriptamin; AMT;

1H-Indol-3-etanamin, alfa-metil

299-26-3

Л4-93

2933 99 80 00 Ex

5-metoksi-N,N-diizopropiltriptamin;

5-MeO-DIPT;

[2-(5-metoksi-1H-indol-3-

il)etil]bis(propan-2-il)amin

4021-34-5

Л4-94

2933 99 80 00 Ex

4-MePPP; MPPP;

MαPPP;

(RS)-1-(4-metilfenil) -2-(1-pirolidinil)-1-propanon

1313393-58-6

Л4-95

2933 99 80 00 Ex

5-MeOIMPT

N-[2-(5-metoksi-1H-indol-3-il)

etil]-N-metilpropan-2-amin

96096-55-8

Л4-113

2933 99 80 00 Ex

Fenazepam

7-Bromo-5-(2-hlorfenil)-1,3-dihidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

51753-57-2

Л4-115

2933 99 80 00 Ex

5F-MDMB-PINACA;

5F-ADB

Metil 2-(1-(5-fluoropentil)-1H-indazol-3-karboksamido)-3,3-dimetilbutanoat

1715016-75-3

Л4-116

2933 99 80 00 Ex

AB-CHMINACA

N-[(1S)-1-(aminokarbonil)-2-metilpropil]-1-(cikloheksilmetil)-1H-indazol-3-karboksamid

1185887-21-1 

Л4-78

2933 99 80 00 Ex

1-(5-fluoropentyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indazol-3- carboxamide;

CUMYL-5F-PINACA

1-(5-fluoropentil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazol-3- karboksamid

1400742-16-6

Л4-79

2933 99 80 00 Ex

1-cikloheksiletil-3-(2-metoksifenilacetil)indol; SR-18;

RCS-8

Etanon, 1-[1-(2-ciкloheksiletil)-1H-indol-3-il]-2-(2-metoksifenil)-

1345970-42-4

Л4-87

2933 99 80 00 Ex

5F-AMB

(S)-metil-2-(1-(5-fluoropentil)-1H-indazol-3-karboksamid)-3-metilbutanoat

1715016-74-2

Л4-110

2933 99 80 00 Ex

AMB-FUBINACA;

FUB-AMB;

MMB-FUBINACA

Valin, N-[[1-[(4-fluorofenil)metil]-1H-indazol-3-il]karbonil]-, metil ester

1715016-76-4

Л4-118

2933 99 80 00 Ex

α-PHP; alpha-PHP; α-Pirolidinoheksanophenon; PV-7

1-Heksanon, 1-fenil-2-(1-pirolidinil)-

13415-86-6

Л4-120

2933 99 80 00 Ex

4-AcO-DMT; 4-Acetoksi-N,N-dimetiltriptamin

3-[2-(Dimetilamino)etil]-1H-indol-4-il acetat

92292-84-7

Л4-126

2933 99 80 00 Ex

ADB-CHMINACA

N-(1-amino-3,3-dimetil-1-oksobutan-2-il)-1-(cikloheksilmetil)-1H-indazol-3-karboksamid

1185887-13-1

Л4-130

2933 99 80 00 Еx

5-Fluoro-MDMB-PICA

L-Valine, N-[[1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]carbonyl]-3-methyl-, methyl ester

1971007-88-1

Л4-132

2933 99 80 00 Еx

1-(4-cyanobutyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indazole-3-carboxamide;

CUMYL-4-CN-BINACA

1H-Indazole-3-carboxamide, 1-(4-cyanobutyl)-N-(1-methyl-1-phenylethyl).

1631074-54-8

Л4-131

2933 99 80 00 Ex

4-HO-MIPT;

4-hydroxy-N-methyl-N-isopropyltryptamine;

Miprocin

3-(2-[Isopropyl(methyl)amino]ethyl)-1H-indol-4-ol ;

3-[2-[Methyl(propan-2-yl)amino]ethyl]-1H-indol4-ol .

77872-43-6

Л4-133

2933 99 80 00 Ex

4-HO-MPT;

4-hydroxy-methyl-propyl-tryptamine

3-(2-(methyl(propyl)amino)ethyl)-1H-indol-4-ol

763035-03-6

Л4-150

2933 99 80 00 Ex

CUMYL-5F-P7AICA, 5-fluoro-CUMYL-P7AICA, CUMYL-5-fluoro P7AICA, 5-fluoro CUMYL-7-PAICA, SGT-263

1-(5-fluoropentyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxamide;

1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxamide, 1-(5-fluoropentyl)-N-(1-methyl-1-phenylethyl).

2171492-36-5

Л4-156

2933 99 80 00 Ex

MDMB-CHMINACA;

MDMB(N)-CHM;

2-[1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamido]-3,3-dimethylbutanoate;

1715016-78-6

Л4-167

2933 99 80 00 Ex

4-MeO-MiPT; 4-methoxy-MiPT;  4-methoxy-N-methyl-N-isopropyltryptamine;

N-[2-(4-methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]-N-methylpropan-2-amine; 

96096-53-6

Л4-172

2933 99 80 00 Ex

5-Fluoro-AMB; 5F-AMP; 5-Fluoro-AMP; 5F-MMB-PINACA; 5F-AMB-PINACA;

Methyl 2-({[1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3- yl]carbonyl}amino)-3-methylbutanoate;

1801552-03-3

Л4-186

2933 99 80 00 Ex

4-HO-MET; metocin; methylcybin; 4-hydroxy-N-methyl-N-ethyltryptamine;

3-{2-[Ethyl(methyl)amino]ethyl}-1H-indol-4-ol; 

77872-41-4

Л4-195

2933 99 80 00 Ex

5-Br-DMT

2-(5-bromo-1H-indol-3-yl)-N,N-dimethylethan-1-amine

17274-65-6

Л4-191

2933 99 80 00 Ex

CINAZEPAM;

Levana; BD-798

4-[[7-bromo-5-(2-chlorophenyl)-2-oxo-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-3-yl]oxy]-4-oxo-butanoic acid;

172986-25-3

Л6-11

2933 99 80 00 Ex

Cumyl-CB-PINACA; SGT-78, CUMYL-CYBINACA

1-(4-cianobutil)-N-(1-metil-1-feniletil)-1H-indazol-3-karboksamid

1631074-54-8

Л4-129

2934 91 00 00

Aminorex (INN)

2-amino-5-fenil-2-oksazolin

2207-50-3

Л7-3

2934 91 00 00

Brotizolam (INN)

2-brom-4-(o-hlorfenil)-9-metil-6H-tieno

[3,2-f]-s-triazolo-[4,3-a][1,4]diazepin

57801-81-7

Л7-8

2934 91 00 00

Ketazolam (INN)

11-hlor-8,12b-dihidro-2,8-dimetil-12b- fenil-4H-[1,3]oksazino[3,2- d][1,4]benzodiazepin-4,7(6H)-dion

27223-35-4

Л7-21

2934 91 00 00

Cloxazolam (INN)

10-hlor-11b-(o-hlorfenil)-2,3,7,11b- tetrahidro-oksazolo-[3,2- d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-on

24166-13-0

Л7-23

2934 91 00 00

Clotiazepam (INN)

5-(o-hlorfenil)-7-etil-1,3-dihidro-1-metil-

2H-tieno[2,3-e]-1,4-diazepin-2-on

33671-46-4

Л7-26

2934 91 00 00

Mesocarb (INN)

3-(α-metilfenetil)-N- (fenilkarbamoil)sidnon imin

34262-84-5

Л7-33

2934 91 00 00

Oxazolam

10-hlor-2,3,7,11b-tetrahidro-2-metil-11b- feniloksazol[3,2-d] [1,4]benzodiazepin-

6(5H)-on

24143-17-7

Л7-43

2934 91 00 00

Pemoline (INN)

2-amino-5-fenil-2-oksazolin-4-on

2152-34-3

Л7-44

2934 91 00 00

Phenmetrazine (INN)

3-metil-2-fenilmorfolin

134-49-6

Л5-19

2934 91 00 00

Phendimetrazine (INN)

(+)-(2S,3S)-3,4-dimetil-2-fenilmorfolin

634-03-7

Л7-53

2934 91 00 00

Haloxazolam (INN)

10-brom-11b-(o-fluorfenil)-2,3,7,11b- tetrahidrooksazolo[3,2- d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-on

59128-97-1

Л7-61

2934 99 90 00 Ex

JWH-200, JWH 200

[1-[2-(4-morfolinil)etil]-1H-indol-3-il]-1-naftalenilmetanon

103610-04-4

Л4-18

2934 99 90 00 Ex

METILENDIOKSI-PIROVALERON; MDPV;

1-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-(pirolidin-1-il)pentan-1-on

687603-66-3

Л4-29

2934 99 90 00 Ex

4-methylaminorex

(±)-cis-2-amino-4-metil-5-fenil-2- oksazolin

29493-77-4

Л4-30

2934 99 90 00 Ex

Tenocyclidine (INN); TCP

1-[1-(2-tienil)cikloheksil]piperidin

21500-98-1

Л4-46

2934 99 90 00 Ex

URB-754

6-metil-2-[(4-metilfenil)amino]-4H-3,1-benzoksazin-4-on

86672-58-4

Л4-76

2934 99 90 00 Ex

MPA; Methiopropamine; Methylthienylpropamine;

1-(tiofen-2-il)-2-metilaminopropan

801156-47-8

Л4-112

2934 99 90 00 Ex

Para-metil-4-metilaminoreks;

4,4’-DMAR

4,5-dihidro-4-metil-

5-(4-metilfenil)-2-oksazolamin

1445569-01-6

Л4-107

2934 99 90 00 Ex

TIANEPTINE

Heptanoic acid, 7-[(3-chloro-6,11-dihydro-6-methyl-5,5-dioxidodibenzo[c,f][1,2]thiazepin-11-yl)amino];

72797-41-2

Л7-64

2934 99 90 00 Ex

XYLAZINE; 

anased; BAY 1470; cervizine 300; primazine; rometar; sedomin; Wh 7286; xylaz; xylazil; xylazin;

N-(2,6-dimethylphenyl)-5,6-dihydro-4H-1,3-thiazin-2-amine;

7361-61-7

Л5-27

2934 99 90 00 Ex

BENTAZEPAM;

CI 718; QM 6008; Thiadipone; Tiadipone; 608-362-7 (EC No); 29349990

(EU Customs Code CN)

5-phenyl-1,3,6,7,8,9-hexahydro-2H-[1]benzothieno[2,3-e][1,4]diazepin-2-one;

29462-18-8

Л6-10

2934 99 90 00 Ex

ETIZOLAM;

Depas, Etilaam, Etizest, Etizola, Etizolan, Pasaden, Sedekopan; 

Etiz, Etizzy

4-(2-chlorophenyl)-2-ethyl-9-methyl-6H-thieno[3,2- f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine;

40054-69-1

Л7-66

2939 11 00 00

Buprenorphine (INN)

21-ciklopropil-7-α-[(S)-1-hidroksi-1,2,2- trimetilpropil]-6,14-endo-etano-6,7,8,14- tetrahidrooripavin

52485-79-7

Л6-2

2939 43 00 00

Cathine(INN); KATIN;

((+)-norpseudoefedrin)

(+)-(S)- α-[(S)-1-aminoetil]benzil alkohol; (1S,2S)-2-amino-1-fenilpropan-1-ol

492-39-7

Л6-5

2939 45 00 00

Levometamfetamine (INN)

(-)-N,α-dimetilfenetilamin ((-) изомер метамфетамина)

33817-09-3

Л5-9

2939 45 00 00

Metamfetamine (INN);

Metamphetamine; спид, ајс, мет

(+)-(S)-N,α-dimetilfenetilamin

537-46-2

Л5-12

2939 45 00 00

Metamfetamine racemat

(±)-N,α-dimetilfenetilamin

7632-10-2

Л5-13

2939 49 00 90 Ex

N-methylephedrine;

Methylephedrine

2-(dimethylamino)-1-phenylpropan-1-ol;

17605-71-9

Л5-25

2939 51 00 00

Fenethylline (INN); FENETILIN;

7-[2-[(α-metilfenetil)amino]etil]teofilin

3736-08-1

Л5-18

2939 69 00 00 Ex

(+)-Lysergide (INN);

LSD, LSD-25

9,10-didehidro-N,N-dietil-6-metilergolin-

8β-karboksamid

50-37-3

Л4-23

2939 69 00 00 Ex

AL-LAD;

6-allyl-6-nor-lysergic acid diethylamide;

Aladdin

(6aR,9R)-N,N-diethyl-7-prop-2-enyl-6,6a,8,9-tetrahydro-4H-indolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide

65527-61-9

Л4-152

2939 79 90 00 Ex

MEFEDRON; 4-MMC;

4-metilmetkatinon;

4-metilefedron;

(2-metilamino)-1-(4-metilfenil)propan-1-on

1189805-46-6

Л4-33

2939 79 90 00 Ex

3-FLUORMET-KATINON; 3-FMC;

1-(3-fluorfenil)-2-(metilamino)propan-1-on

1049677-77-1

Л4-51

2939 79 90 00 Ex

4-FLUORMET-KATINON; 4-FMC; flefedron;

1-(4-fluorfenil)-2-(metilamino)propan-1-on

447-40-5

Л4-52

2939 79 90 00 Ex

Methcathinone, metkatinon

2-(metilamino)-1-fenilpropan-1-on

5650-44-2

Л4-32

2939 79 90 00 Ex

N,N-Diethyltryptamine; DET;

3-[2-(dietilamino)etil]indol

61-51-8

Л4-5

2939 79 90 00 Ex

N,N-Dimethyl-tryptamine;

DMT;

3-[2-(dimetilamino)etil]indol

61-50-7

Л4-7

2939 79 90 00 Ex

Cathinone(INN);

KATINON

(-)-(S)-2-aminopropiofenon

71031-15-7

Л4-22

2939 79 90 00 Ex

Mescaline

3,4,5-trimetoksifenetilamin

54-04-6

Л4-27

2939 79 90 00 Ex

Psilocybine (INN); PSILOCIBIN

3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-il dihidrogen fosfat

520-52-5

Л4-41

2939 79 90 00 Ex

Psilocin, psilocine, psilotsin

3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-ol

520-53-6

Л4-42

2939 79 90 00 Ex

Ibogaine, Ibogain

12-metoksiibogamin

83-74-9

Л4-61

2939 79 90 00 Ex

Pentedrone

2-(metilamino)-1-fenilpentan-1-on;

(±)-1-phenyl-2-(methylamino)pentan-1-one

879722-57-3

Л4-65

2939 79 90 00 Ex

α-pirolidino-pentiofenon;

α-Pyrrolidinovalerophenon;

α-PVP; O-2387;

(RS)-1-fenil-2-(1-pirolidinil)-1-pentanon

14530-33-7

Л4-90

2939 79 90 00 Ex

4-metiletkatinon;

4-MEC;

2-(ethylamino)-1-(4-methylphenyl)-1-рropanone

1225617-18-4

Л4-91

2939 79 90 00 Ex

KLEFEDRON

(Clephedrone)

4-chloromethcatinone; 4-CMC; 4-Cl-MCAT;

1-(4-chlorophenyl)-2-(methylamino)-1-propanone

p-chloro-N-methyl-cathinone;

 1225843-86-6

Л4-163

2939 79 90 00 Ex

N-methyltryptamine;

NMT; dipterine; methyltryptamine; monomethyltryptamine; N-monomethyltryptamine .

2-(1H-indol-3-yl)-N-methyl-ethanamine 

61-49-4  

Л4-189

2939 79 90 00 Ex

5-methoxy-N,N-dimethyltryptamine; 5-MeO-N,N-DMT;

2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)-N,N-dimethylethanamine;

1019-45-0

Л4-196

TMA-2

2,4,5-trimetoksiamfetamin

1083-09-6

Л4-49

[1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl]-(naphthalen-1-yl)-methanone;

THJ-2201

[1-(5-fluorpentil)-1H-indazol-3-il]-(naftalen-1-il)-metanon

972102-31-2

Л4-105

3-metil-N-metilkatinon

3-MMC

2-(metilamino)-1-(3-metilfenil)-1-propanon

1246816-62-5

Л4-109

4-СЕС;

4-hloroetkatinon;

Propiofenon

1-Propanon, 1-(4-hlorofenil)-2-(etilamino)-

14919-85-8

Л4-117

AMB-CHMICA; МMB-CHMICA

L-Valin, N-[[1-(cikloheksilmetil)-1H-indol-3-il]karbonil]-, metil estar

1971007-94-9

Л4-119

4-Cl-PVP; Valerofenon,

1-(4-hlorofenil)-2-(pirolidin-1-il)pentan-1-on

5881-77-6

Л4-122

NEH; N-etilheksedron; Heksanofenon

2-(etilamino)-1-fenilheksan-1-on

802857-66-5

Л4-124

beta-MeO-MDMA

1,3-Benzodioksol-5-etanamin, b-metoksi-N,a-dimetil-

863891-03-6

Л4-125

TH-PVP; 3’,4’-tetrametilen- a-PVP;

α-PVP = A-PVP;

Alpha-Pyrrolidinopentiophenone;

α-pyrrolidinovalerophenone;

1-phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanone

2-(pirolidin-1-il)-1-(5,6,7,8-tetrahidronaftalen-2-il)pentan-1-on

-

Л4-128

1P-LSD; 1-propionyl-LSD; 1P-LAD; 1-propionyl-d-lysergic acid diethylamide

N,N-diethyl-7-methyl-4-propanoyl-6,6a,8,9-tetrahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide

2137047-24-4

Л4-134

TH-PBP;

3’,4’-tetramethylene-α-PBP

N-ethyl-1-(2-fluorophenyl)propan-2-amine; 3’,4’-tetramethylene-α-Pyrrolidinobutiophenone

-

Л4-135

N-butylhexedrone; NBH

1-Hexanone, 2-(butylamino)-1-phenyl,  hydrochloride (1:1);

2-(butylamino)-1-phenylhexan-1-one

18296-66-7

Л4-136

4’-methyl-α-PiHP; 4-methyl-alpha-PiHP; 4-methyl-α-PiHP; 4-methyl-α-pyrrolidinoisohexiophenone; 4-methyl-α-pyrrolidinoisohexaphenone; O-2494

1-Pentanone, 4-methyl-1-(4-methylphenyl)-2-(1-pyrrolidinyl)-, hydrochloride (1:1);

4-methyl-2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(p-tolyl)pentan-1-one

850352-10-2

Л4-137

4’-methyl-NiPP;

4’-methyl-N-isopropylpentedrone

1-Pentanone, 2-[(1-methylethyl)amino]-1-(4-methylphenyl)-, hydrochloride (1:1);

2-(isopropylamino)-1-(p-tolyl)pentan-1-one

18296-68-9

Л4-138

N-butylpentylone; butyl-pentylone; methylenedioxybutylvalerophenone; MDBVP

1-Pentanone, 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(butylamino)-, hydrochloride (1:1);

2-(isopropylamino)-1-(p-tolyl)pentan-1-one

17763-10-9

Л4-139

N-ethylheptedrone; Ethylheptedrone

2-(ethylamino)-1-phenylheptan-1-one;

-

Л4-140

DMBA-CHMINACA; ADB-CHMINACA acid; ADB-CHMINACA metabolite M2; MAB-CHMINACA metabolite M2

L-Valine, N-[[1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazol-3-yl]carbonyl]-3-methyl;

N-[[1-(Cyclohexylmethyl)-1H-indazol-3-yl]carbonyl]-3-methyl-L-valine

1185889-12-6

Л4-141

MBA-CHMINACA; AMB-CHMINACA acid; AB-CHMINACA metabolite M2; AB-CHMINACA M2

(1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carbonyl)-L-valine

2098550-26-4

Л4-142

methyl N-[1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carbonyl]phenylalaninate; 3-phenyl 2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxamido) propanoic acid methyl ester ; MPhP-2201;

5F-MPhP-PICA

methyl (1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carbonyl)-phenylalaninate;

methyl 2‐{[1‐(5‐fluoropentyl)‐1H‐indol‐3‐yl]formamido}‐3‐phenylpropanoate

-

Л4-143

MDMB-4en-PINACA;

MDMB-PINACA N1-pentyl-4-en isomer; Methyl 3,3-dimethyl-2-(1-(pent-4-en-1-yl)-1Hindazole-3-carboxamido)butanoate; methyl 3-methyl-N-[1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indazole3-carbonyl]valinate;

5CL-ADB-A;

methyl 3,3‐dimethyl‐2‐{[1‐(pent‐4‐en‐1‐yl)‐1H‐indazol‐3‐yl]-formamido}butanoate

-

Л4-144

methyl 3-methyl-2-{[1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indole-3-carbonyl]amino}butanoate;

Methyl 3-methyl-2-(1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indole-3-carboxamido)butanoate; methyl (1-(pent-4- en-1-yl)-1H-indole-3-carbonyl)valinate;

AMB-4en-PICA; MMB-4-en-PICA; MMB-022

methyl 3-methyl-2-{[1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indol-3-yl]-formamido}-butanoate

-

Л4-145

5F-AB-P7AICA

N-(1-Amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxamide

-

Л4-146

APP-BINACA

N-(1-amino-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl)-1-butyl-1H-indazole-3-carboxamide

-

Л4-147

LYSERGIC ACID METHYL ESTER

methyl 7-methyl-6,6a,8,9-tetrahydro-4H-indolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxylate

903636-40-8

Л4-148

4-HO-EPT;

4-hydroxy-ethyl-propyl-tryptamine

4-hydroxy-N-ethyl-N-propyltryptamine

-

Л4-149

4-HO-McPT;

4-hydroxy-N-methyl-N-cyclopropyltryptamine

3-[2-[cyclopropyl(methyl)amino]ethyl]-1H-indol-4-ol;

-

Л4-151

N-methyl-cyclazodone

4(5H)-Oxazolone, 2-(cyclopropyl-N-methyl-amino)-5-phenyl

14461-92-8

Л4-153

para-fluoro-4-methylaminorex;

4’-fluoro-4-methylaminorex; pF-4-methylaminorex; p-F-4-methylaminorex

2-Oxazolamine, 5-(4-fluorophenyl)-4,5-dihydro-4-methyl

1364933-64-1

Л4-154

2-fluoroethamphetamine; 2-FEA

Benzeneethanamine, N-ethyl-2-fluoro-α-methyl

3823-29-8

Л4-155

alpha-methylephedrine;

α-methylephedrine

3-(methylamino)-2-phenyl-2-butanol;

100054-40-8

Л5-24

CLOBROMAZOLAM;

phenazolam; BRN 4550445

4H-[1,2,4]Triazolo-[4,3-a][1,4]-benzodiazepine,8-bromo-6-(2-chlorophenyl)-1-methyl

87213-50-1

Л5-26

DOC; 3C-C; 4-Cl-2,5-DMA; 4-Chloro-2,5-DMA;

1-(4-Chloro-2,5-dimethoxyphenyl)propan-2-amine; 4-Chloro-2,5-dimethoxyamfetamine; 2,5-Dimethoxy-4-chloroamfetamine;

123431-31-2 

Л4-193

α-Methylaminoisohexanophenone;

4-methyl-2-(methylamino)-1-phenylpentan-1-one; 

-

Л4-160

2-methylethylbuphedrone; 2-MEB; N-ethyl-2’-methylnorbuphedrone;

2-(ethylamino)-1-(2-methylphenyl)butan-1-one

690616-16-1 

Л4-178

Methoxpropamine;  3-MeO-2´-Oxo-PCPr; MXPr;

2-(3-methoxyphenyl)-2-(propylamino)cyclohexan-1-one;

2504100-71-2

Л4-164

BOH-2C-B;  

βH-2C-B; β-hydroxy-2C-B; 

bh-2cb; bohb; boh-2cb; 

2-amino-1-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)ethanol 

677277-62-2  

Л4-175

N,N-diethylpentylone;  MDDEVP;

1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(diethylamino)pentan-1-one

801171-27-7

Л4-176

4’-ethyl- α-PVP; 4’-ethyl-α-pyrrolidinopentiophenone;

1-(4-ethylphenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one;

-

Л4-158

N-Methyl Hexylone;

1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(methylamino)hexan-1-one;

801201-08-1

Л4-159

3F-α-PHiP; 

3F-alpha-PhiP; 3F-α-PiHP;

1-(3-fluorophenyl)-4-methyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one;

-

Л4-162

-

N-(adamantan-1-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxamide;

-

Л4-165

5F-JWH-398; CL-2201; JWH-398 N-(5-fluoropentyl) analog;

1-(5-fluoropentyl)-3-(4-chloro-1-naphthoyl)indole; 

1- (5- Fluoropentyl)-1H- indol- 3- yl](4- chloro- 1- naphthalenyl)-methanone;

1391486-12-6

Л4-166

4-AcO-MALT; 4-acetoxy-MALT;

[3-[2-[allyl(methyl)amino]ethyl]-1H-indol-4-yl] acetate;

-

Л4-170

4-PrO-DMT; 4-propionoxy-N,N-dimethyltryptamine; 4-propanoyloxy-DMT; 4-propanoyloxy-N,N-dimethyltryptamine; 4-propionyloxy-DMT; 

3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indol-4-yl propanoate;

1373882-11-1 

Л4-171

4F-3-methyl-α-PVP; 

4F-3-methyl-alpha-PVP; 3-Methyl-4F-a-PVP; 

1-(4-fluoro-3-methylphenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one 

-

Л4-174

α-pyrrolidino-2-phenylacetophenone (α-D2PV); alpha-D2PV; A-D2PV; 

1,2-diphenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)ethan-1-one; 

22311-88-2 

Л4-179

3-Me-PCP; 3Me-PCP; 3-methyl-PCP; 3-methyl PCP; 3-methyl phencyclidine;

1-[1-(3-methylphenyl)cyclohexyl]piperidine

2201-30-1 

Л4-180

3-Cl-PCP; 3-chloro-PCP; 3-chloro phencyclidine;

1-[1-(3-chlorophenyl)cyclohexyl]piperidine

2201-32-3

Л4-181

Cumyl-CB-MeGaClone; 

CUMYL-Cb-MeGaClone; cumyl-cyclobutylmethyl-gamma-carbolinone;

SGT-273;

5-(cyclobutylmethyl)-2-(1-methyl-1-phenyl-ethyl)pyrido[4,3-b]indol-1-one 

-

Л4-182

CUMYL-CBMINACA;

SGT-277; 

1-(cyclobutylmethyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indazole-3-carboxamide; 

-

Л4-183

5F-EMB-PICA;  5F-EMB-2201; EMB-2201;

ethyl 2-[[1-(5-fluoropentyl)indole-3-carbonyl]amino]-3-methyl-butanoate;

-

Л4-184

5F-EDMB-PICA; 5-fluoro EDMB-PICA; 5-fluoro EDMB-2201; EDMB-5F-PICA;

ethyl 2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate;

-

Л4-185

4F-MDMB-BINACA;

 4F-MDMB-BUTINACA;

Methyl (S)-2-(1-(4-fluorobutyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3- dimethylbutanoate;

 N-[[1-(4-Fluorobutyl)-1H-indazole-3-yl]carbonyl]-3-methyl-L-valine, methyl ester;

2390036-46-9

Л4-187

CUMYL-NBMICA; Cumyl-BC[2.2.1]HpICA;

1-(bicyclo[2.2.1]heptan-2-ylmethyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indole-3-carboxamide

-

Л4-188

4-AcO-MPT;

4-acetoxy-N-methyl-N-propyltryptamine;

3-(2-[methyl(propyl)amino]ethyl)-1H-indol-4-yl acetate

2173386-55-3

Л4-190

5-Cl-DMT

2-(5-chloro-1H-indol-3-yl)-N,N-dimethylethan-1-amine

22120-32-7

Л4-192

MALT; MAlT; methylallyltryptamine; N-methyl-N-allyltryptamine;

N-[2-(1H-indol-3-yl)ethyl]-N-methylprop-2-en-1-amine;

1366416-29-6 

Л4-194

Flualprazolam;

Flualp;

8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3- a][1,4]benzodiazepine;

28910-91-0

Л7-65

MDPEP

1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)heptan-1-one; 

746541-09-3

Л4-161

mephedrene; 5-MMPA; 5-methylmethiopropamine;

N-methyl-1-(5-methyl-2-thienyl)propan-2-amine;

· 2-Thiopheneethanamine, N,α,5-trimethyl-

1340105-79-4

Л4-177

2C-B aminorex; 2C-B-AR;

5-(4-bromo-2,5-dimethoxy-phenyl)-4,5-dihydrooxazol-2-amine; 

-

Л4-168

1B-LSD; 1-butyryl-LSD; 1-butanoyl-lysergsäurediethylamid;

4-butyryl-N,N-diethyl-7-methyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide

2349376-12-9

Л4-173

* NAPOMENA

navedeni CAS brojevi se odnose na butilon hidrohlorid i 4-fluormetkatinon hidrohlorid

* Правилник о утврђивању Списка психоактивних контролисаних супстанци („Службени гласник РС”, број 70/21)

Психотропне супстанце су и:

СТЕРЕОИЗОМЕРИ

Уколико нису посебно изузети, овим списком су обухваћени и сви стереоизомери психотропних супстанци из овог списка, кад год је постојање таквих стерео изомера могуће.

СОЛИ

Соли свих психотропних супстанци са овог списка, кад год је постојање таквих соли могуће, такође су обухваћени овим списком.

В) ПРЕКУРСОРИ ЗА ЧИЈИ ЈЕ УВОЗ, ОДНОСНО ИЗВОЗ ПОТРЕБНО ПРИБАВИТИ ДОЗВОЛУ

Taрифни стaв  

Систематска имена на српском и на енглеском језику као и поједини тривијални називи

CAS BROJ  

Категорија

1

2

3

4

2806 10 00 00

Хлороводонична киселина

Hydrochloric acid

7647-01-0

III

2807 00 00 00 Ex   

Сумпорна киселина

Sulphuric acid

7664-93-9

III

2841 61 00 00

Калијум перманганат

Перманганска киселина, калијумова со; Калијум перманганат.

Permanganic acid (HMnO4), potassium salt; Potassium permanganate.

7722-64-7

IIb

2850 00 20 00 Ex  

Литијум алуминијум хидрид

Литијум тетрахидроалуминат;

Aluminum Lithium Hydride; Lithium tetrahydroaluminate;

16853-85-3

III

2902 30 00 00

Толуен

Toluene

108-88-3

III

2903 99 80 00 Ex  

Бензил хлорид

Benzyl Chloride

100-44-7

III

2904 20 00 00 Ex  

Нитроетан

Nitroethane

79-24-3

III

2909 11 00 00

Диетил етар

Diethyl ether

60-29-7

III

2912 21 00 00

Бензалдехид

Benzaldehyde

100-52-7

III

2914 11 00 00

Ацетон

Acetone

67-64-1

III

2914 12 00 00

МЕК

Бутанон (метилетилкетон).

Butanone (Methylethylketone)

78-93-3

III

2914 31 00 00

БМК

2-Пропанон, 1-фенил; 1-Фенил-2-пропанон; бензил-метил кетон, БМК, П2П, фенилацетон

2-Propanone, 1-phenyl; 1-Phenyl-2-propanone; benzyl-methyl ketone, BMK, P2P, phenylacetone

103-79-7

I

2915 11 00 00

Мравља киселина

Formic Acid

64-18-6

III

2915 12 00 00 Ex  

Амонијум формијат

Ammonium formate

540-69-2

III

2915 24 00 00

Анхидрид сирћетне киселине

Acetic anhydride

108-24-7

IIa

2916 34 00 00

Фенилсирћетна киселина

Бензенсирћетна киселина;

Benzeneacetic acid; Phenylacetic acid.

103-82-2

IIb

2918 30 00 00 Ex

Бензенсирћетна киселина, α-ацетил, метил естар
Метил 3-оксо-2-фенилбутаноат; МАПА
Benzeneacetic acid, α-acetyl-, methyl ester
Methyl 3-oxo-2-phenylbutanoate; MAPA

16648-44-5

I

2918 99 90 00 Ex

БМК глицидат

2-Оксиранкарбоксилна киселина, 2-метил-3-фенил-, метил естар, метил фенилглицидат;

2-Oxiranecarboxylic acid, 2-methyl-3-phenyl-, methyl ester; methyl phenylglycidate

80532-66-7

I

2921 11 00 00 Ex  

Метиламин

Methylamine; Methanamine

74-89-5

III

2922 43 00 00

Антранилна киселина

Бензоева киселина, 2-амино;

Benzoic acid, 2-amino; Anthranilic acid.

118-92-3

IIb

2924 19 00 00 Ex  

Формамид

Formamide

75-12-7

III

2924 23 00 00

N-ацетилантранилна киселина

Антранилна киселина, N-ацетил; N-ацетилантранилна киселина

Anthranilic acid, N-acetyl; N-acetylanthranilic acid

89-52-1

I

2924 29 70 00 Ex  

Амид фенилсирћетне киселине

Бензенацетамид;

Benzeneacetamide; Phenylacetic acid amide.

103-81-1

IIb

2924 29 70 00 Ex

АПАА

Бензенацетамид, α-ацетил; 3-Оксо-2-фенилбутанамид;

Benzeneacetamide, α-acetyl; 3-Оxo-2-phenylbutanamide (APAA).

4433-77-6

I

2926 40 00 00

АПААН

Бензенацетонитрил, α-ацетил; α-Фенил-ацетонитрил.

Benzeneacetonitrile, α -acetyl;

α-Phenyl-acetoacetonitrile (APAAN).

4468-48-8

I

2926 90 70 00 Ex  

Бензил цијанид

Бензенацетонитрил;

Benzeneacetonitrile; Benzyl Cyanide.

140-29-4

III

2932 20 20 00

ГБЛ

γ-Бутиролактон;

γ-Butyrolactone; (GBL)

96-48-0

IIa

2932 91 00 00

Изосафрол (E/Z)

1,3-Бензодиоксол, 5-(1-пропенил);

1,3-Benzodioxole, 5-(1-propenyl); Isosafrol (E/Z)

120-58-1

I

2932 92 00 00

ПМК

2-Пропанон, 1-(1,3-бензодиоксол-5-ил); 3,4-Метилен-диокси-фенилпропан-2-он; Метил пиперонил кетон;

2-Propanone, 1-(1,3-benzodioxol-5-yl); 3,4-Methylene-dioxy-phenylpropan-2-one; Methyl piperonyl ketone; PMK

4676-39-5

I

2932 93 00 00

Пиперонал (Хелиотропин)

1,3-Бензодиоксол-5-карбалдехид;

1,3-Benzodioxole-5-carboxaldehyde; Piperonal

120-57-0

I

2932 94 00 00

Сафрол

1,3-Бензодиоксол, 5-(2-пропен-1-ил); Сафрол;

1,3-Benzodioxole, 5-(2-propen-1-yl); Safrole

94-59-7

I

2932 99 00 00 Ex

ПМК глицидат

2-Оксиранкарбоксилна киселина, 3-(1,3-бензодиоксол-5-ил)-2-метил-, метил естар; 3,4-МДП-2-П метил глицидат;

2-Oxiranecarboxylic acid, 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-methyl-, methyl ester; 3,4-MDP-2-P methyl glycidate

13605-48-6

I

2933 32 00 00

Пиперидин

Piperidine

110-89-4

IIb

2933 36 00 00    

АНПП

4-Пиперидинамин, N-фенил-1-(2-фенилетил);

4-Анилино-N-фенетил-пиперидин.

4-Piperidinamine, N-phenyl-1-(2-phenylethyl);

4-Аnilino-N-phenethyl-piperidine (ANPP).

21409-26-7

I

2933 37 00 00

НПП

4-Пиперидон, 1-(2-фенилетил);

N-Фенетил-4-пиперидон.

4-Piperidinone, 1-(2-phenylethyl);

N-Phenethyl-4-piperidone (NPP).

39742-60-4

 

I

2939 41 00 00

l-Ефедрин

Бензенметанол, a-[(1S)-1-(метиламино)етил]-, (aR); Бензенметанол, a-[1-(метиламино)етил]-, [R-(R*,S*)];

Benzenemethanol, a-[(1S)-1-(methylamino)ethyl]-, (aR);

Benzenemethanol, a-[1-(methylamino)ethyl]-, [R-(R*,S*)];

l-Ephedrine;

299-42-3

I

2939 42 00 00

Псеудоефедрин

Бензенметанол, a-[(1S)-1-(метиламино)етил]-, (aS); Бензенметанол, a-[1-(метиламино)етил]-, [S-(R*,R*)];

Benzenemethanol, a-[(1S)-1-(methylamino)ethyl]-, (aS); Benzenemethanol, a -[1-(methylamino)ethyl]-, [S-(R*,R*)]; Pseudoephedrine.

90-82-4

I

2939 44 00 00 Ex

Норефедрин, (±)

Бензенметанол, a-[(1R)-1-аминоетил]-, aS);

Бензенметанол, a-(1- аминоетил)-, (R*,S*)-(±);

Benzenemethanol, a-[(1R)-1-aminoethyl]-, (aS)-rel; Benzenemethanol, a-(1-aminoethyl)-, (R*,S*)-(±); Norephedrine, (±).

14838-15-4

I

2939 61 00 00

Ергометрин

Ерголин-8-карбоксамид, 9,10-дидехидро-N-[(1S)-2-хидрокси-1-метилетил]-6-метил-, (8b);

Ergoline-8-carboxamide, 9,10-didehydro-N-[(1S)-2-hydroxy-1-methylethyl]-6-methyl-, (8b); Ergometrine.

60-79-7

I

2939 62 00 00

Ерготамин

Ерготаман-3’,6’,18-трион, 12’-хидрокси-2’-метил-5’-(фенилметил)-,(5’α);

Ergotaman-3’,6’,18-trione, 12’-hydroxy-2’-methyl-5’-(phenylmethyl)-, (5’α); Ergotamine.

113-15-5

I

2939 63 00 00

Лизергинска киселина

Ерголин-8-карбоксилна киселина, 9,10-дидехидро-6-метил-, (8b);

Ergoline-8-carboxylic acid, 9,10-didehydro-6-methyl-, (8b); Lysergic acid.

82-58-6

I

2939 79 90 00 Ex

Бензенетанамин, b-хлор-N,a-диметил

Фенетиламин, b-хлор-N,a-диметил.

Benzeneethanamine, b-chloro-N,a-dimethyl;

Phenethylamine, b-chloro-N,a-dimethyl.

25394-33-6

I

2939 79 90 00 Ex

(1R, 2S)-(-)-хлорефедрин

110925-64-9

I

2939 79 90 00 Ex

(1S, 2R)-(+)-хлорефедрин

1384199-95-4

I

2939 79 90 00 Ex

(1S, 2S)-(+)-хлорпсеудоефедрин

73393-61-0

I

2939 79 90 00 Ex

(1 R,2R)-(-)-хлорпсеудоефедрин

771434-80-1

I

3003 41 00 00*

3004 41 00 10*

3004 41 00 90*

Лекови који садрже ефедрин или његове соли*

-*

IV*

3003 42 00 00*

3004 42 00 10*

3004 42 00 90*

Лекови који садрже псеудоефедрин или његове соли*

-*

IV*

3003 43 00 00*

3004 43 00 10*

3004 43 00 90*

Лекови који садрже норефедрин или његове соли*

-*

IV*

1-фенил-2-нитропропен

Бензен, (2-нитро-1-пропен-1-ил); (E/Z)-(2-нитропроп-1-ен-1-ил)бензен; 1-фенил-2-нитропропен;

Benzene, (2-nitro-1-propen-1-yl); (E/Z)-(2-nitroprop-1-en-1-yl)benzene; 1-phenyl-2-nitropropene

705-60-2

I

1-(3,4-метилендиофенил)-2-нитропропен

1,3-Бензодиоксол, 5-(2-нитро-1-пропен-1-ил); (E/Z)-5-(2-нитропроп-1-ен-1-ил)бензо[d][1,3]диоксол;

1,3-Benzodioxole, 5-(2-nitro-1-propen-1-yl); (E/Z)-5-(2-nitroprop-1-en-1-yl)benzo[d][1,3]dioxole; 1-(3,4)-methylendiophenyl)-2-nitropropene

5438-41-5

I

Бензенсирћетна киселина, α-ацетил
3-Оксо-2-фенилбутанска киселина;
Benzeneacetic acid, α-acetyl-;
3-Oxo-2-phenylbutanoic acid

4433-88-9

I

*Службени гласник РС, број 107/2022

 

Категорија I такође обухвата:

1) Све естре који су аналози естара из Категорије I (као нпр. етил, n-пропил, i-пропил итд.).

2) Све естре слободних киселина из Категорије I (специфично укључујући и естре лисергинске киселине и естре N-ацетилантранилне киселине).

3) Све слободне киселине постале хидолизом естара из Категорије I.

4) Све соли киселина из Категорије I, као и соли киселина наведених под редним бројем 3) (као нпр. натријумове, калијумове, калцијумове итд.).

5) Све соли базних једињења односно амина из Категорије I (као нпр. хлорхидрати, сулфати, фосфати, цитрати итд.).

6) Све деривате карбонилних једињења, алдехида и кетона, из Категорије I, који се могу хидролизом непосредно конвертовати у полазно карбонилно једињење. Ови деривати специфично укључују све: ацетале, оксиме, семикарбазиде, хидразоне, азине, имине, енаимине и бисулфитне адукте, постале из пиперонала, бензил-метил кетона, пиперонил кетона и N-фенетил-4-пиперидона. Укључени су сви деривати, без обзира да ли су до сада познати или нису.

7) Све остале соли једињења из Категорије I, где су такве соли могуће.

8) Све стреоизомере из Категорије I, где су такви стереоизомери могући.

Категорија II такође обухвата:

1) све естре киселина из Категорије II (као нпр. метил, етил, n-пропил, i-пропил итд.).

2) све соли киселина из Категорије II (као нпр. натријумову, калијумову, калцијумову итд.).

3) све соли базних једињења из Категорије II (као нпр. хлорхидрате, сулфате, фосфате, цитрате итд.).

Категорија III такође обухвата:

а) метиламин као компримовани гас или течност, све растворе метиламина (као нпр. у води, алкохолима и другим растварачима) и све соли метиламина (као нпр. хлорхидрат, сулфат и др.).

Г) РОБА ЧИЈИ СЕ УВОЗ, ОДНОСНО ИЗВОЗ ВРШИ НА ОСНОВУ ДОЗВОЛЕ

Тарифна ознака

Наименовање

Јед мере

1

2

3

1211

Биље и делови биља (укључујући семење и плодове), врста које се првенствено употребљавају у производњи мириса, фармацији или за инсектициде, фунгициде или сличне сврхе, свеже, расхлађено, смрзнуто или сушено, сечено или несечено, дробљено или недробљено, у праху или не:

- Слама од мака

1211 40 00 10

- - свежа или сушена

1211 40 00 90

- - остала

2933

Хетероциклична једињења само са хетеро-атомом или хетеро-атомима азота:

- Једињења која имају пиримидински прстен у структури (хидрогенизована или нехидрогенизована) или пиперазински прстен у структури:

2933 54 00 00

- - Остали деривати малонилурее (барбитурна киселина); Њихове соли

-

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

3001

Жлезде и остали органи за органотерапеутске сврхе, сушени, било да јесу или нису у праху; Екстракти од жлезда или осталих органа или од њихових секрета за органотерапеутскеу употребу; Хепарин и његове соли; Остале људске или животињске

материје, припремљене за терапеутску или профилактичку употребу, непоменуте нити обухваћене на другом месту:

3001 90

- Остало:

3001 90 20

- - људског порекла:

3001 90 20 90

- - - остало

Ex - ћелије, односно ткива, као и органи који су намењени трансплатацији ради лечења

-

Д) РОБА ЧИЈИ СЕ УВОЗ ВРШИ НА ОСНОВУ САГЛАСНОСТИ

Тарифна ознака

Наименовање

Јед мере

1

2

3

2827

Хлориди, оксихлориди и хидроксихлориди; Бромиди и оксибромиди; Јодиди и оксијодиди:

2827 60 00 00

- Јодиди и оксијодиди

-

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2836

Карбонати; Пероксокарбонати (перкарбонати); Комерцијални амонијум карбонат који садржи амонијум карбамат:

- Остало:

2836 91 00 00

- - Литијум карбонати

-

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2907

Феноли; Фенол-алкохоли:

- Полифеноли; Фенол-алкохоли:

2907 21 00 00

- - Резорцин и његове соли

-

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2918

Карбонске киселине са додатном кисеоничном функцијом и њихови анхидриди, халогениди, пероксиди и перкиселине; Њихови халогени, сулфо-, нитро- или нитрозо- деривати:

- Карбонске киселине са фенолном функцијом, али без друге кисеоничне функције, њихови анхидриди, халогениди, пероксиди, перкиселине и њихови деривати:

2918 21 00 00

- - Салицилна киселина и њене соли

-

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2918 22 00 00

- - о-ацетилсалицилна киселина, њене соли и естри

-

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2925

Једињења са карбоксиимидном функцијом (укључујући сахарин и његове соли) и једињења са иминофункцијом:

- Имиди и њихови деривати; Њихове соли:

2925 19

- - Остало:

2925 19 20 00

- - - 3,3’,4,4’,5,5’,6,6’-октабромо -N-N’-етилендифталимид; N,N’етиленбис (4,5 дибромхексахидро-3,6- метанофталимид)

-

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2926

Једињења са нитрилном функцијом:

2926 90

- Остало:

2926 90 20 00

- - изофталонитрил

-

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2932

Хетероциклична једињења само са хетеро-атомом или хетеро-атомима кисеоника:

2932 20

- Лактони:

2932 20 10 00

- - фенолфталеин; 1-хидрокси-4-[1-(4-хидрокси-3-метоксикарбонил-1-нафтил)-3-оксо-1H, 3H-бензо[de]изохромен-1-ил]-6-октадецилокси-2-нафталин карбонска киселина; 3’-хлоро-6’-циклохексиламиноспиро[изобензофуран-1(3H), 9’-ксантен]-3-он; 6’-(N-етил-p-толуидино)-2’-метилспиро[изобензофуран-1(3H), 9’-ксантен]-3-он; метил-6-докосилокси-1-хидрокси-4-[1-(4-хидрокси-3-метил-1-фенантрил)-3-оксо-1H, 3H-нафто[1,8-cd]пиран-1-ил]нафталин-2-карбоксилат

-

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2933

Хетероциклична једињења само са хетеро-атомом или хетеро-атомима азота:

- Једињења која имају некондензован пиразолов прстен у структури (хидрогенизована или нехидрогенизована):

2933 11

- - Феназон (антипирин) и његови деривати:

2933 11 10 00

- - - пропифеназон (INN)

-

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2933 11 90 00

- - - остало

-

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2933 19

- - Остала:

2933 19 10 00

- - - фенилбутазон (INN)

-

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

- Једињења која имају некондензован имидазолов прстен у структури (хидрогенизована или нехидрогенизована):

2933 29

- - Остало:

2933 29 10 00

- - - нафазолин-хидрохлорид (INNM) и нафазолин нитрат (INNM); фентоламин (INN); толазолин-хидрохлорид (INNM)

-

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2933 39

- - Остала:

2933 39 10 00

- - - ипрониазид (INN); кетобемидон хидрохлорид (INNM); пиридостигмин бромид (INN)

-

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2933 39 20 00

- - - 2,3,5,6-тетрахлоропиридин

-

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2933 39 25 00

- - - 3,6-дихлорпиридин-2-карбоксилна киселина

-

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2933 39 35 00

- - - 2-хидроксиетиламонијум-3,6-дихлорпиридин-2-карбоксилат

-

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2933 39 40 00

- - - 2-бутоксиетил(3,5,6-трихлоро-2-пиридилокси) ацетат

-

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2933 39 45 00

- - - 3,5-дихлоро-2,4,6-трифлуоропиридин

-

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2933 39 50 00

- - - флуороксипир (ISO) метил естар

-

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2933 39 55 00

- - - 4-метилпиридин

-

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2934

Нуклеинске киселине и њихове соли, хемијски одређене или неодређене; Остала хетеро-циклична једињења:

- Остало:

2934 99

- - Остало:

2934 99 60 00

- - - хлорпротиксен (INN); теналидин (INN) и његови тартарати и малеати; фуразолидон (INN); 7-аминоцефалоспоранска киселина; соли и естри (6R,7R)-3-ацетоксиметил-7-[(R)-2-формилокси-2-фенилацетамидо]-8-оксо-5-тиа-1-азабицикло[4.2.0]окт-2-ен-2-карбоксилна киселина; 1-[2-(1,3-диоксан-2-ил)етил]-2-метилпиридин бромид

-

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2935

Сулфонамиди:

2935 90

- Остало

2935 90 30 00

- - 3-[1-[7-(Хексадецилсулфониламино)-1H-индол-3- ил]-3-оксо-1H,3H-нафтол[1,8-cd]пиран-1-ил]-N,N- диметил-1H-индол-7- сулфонамид; метосулам (ISO)

Ex – Метосулам (ISO) осим за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2937

Хормони, простагландини, тромбоксани и леукотриени, природни или добијени синтезом; Њихови деривати и супстанце структурно аналогне њима, укључујући полипептиде са модификованим ланцем, који се употребљавају првенствено као хормони:

- Полипептидни хормони, протеински хормони и гликопротеински хормони, њихови деривати и њима структурно аналогне супстанце:

2937 11 00 00

- - Соматотропин, његови деривати и структурно аналогне супстанце

GR

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2937 12 00 00

- - Инсулин и његове соли

GR

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2937 19 00 00

- - Остало

GR

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

- Стероидни хормони, њихови деривати и њима структурно аналогне супстанце:

2937 21 00 00

- - Кортизон, хидрокортизон, преднизон (дехидрокортизон) и преднизолон (дехидрохидрокортизон)

GR

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2937 22 00 00

- - Халогени деривати кортикостероидних хормона

GR

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2937 23 00 00

- - Естрогени и прогестогени

GR

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2937 29 00 00

- - Остало

GR

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2937 50 00 00

- Простагландини, тромбоксани и леукотриени, њихови деривати и њима структурно аналогне супстанце

GR

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2937 90 00 00

- Остало

GR

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2938

Гликозиди, природни или добијени синтезом и њихове соли, етри, естри и остали деривати:

2938 10 00 00

- Рутозид (рутин) и његови деривати

-

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2938 90

- Остало:

2938 90 10 00

- - дигиталис гликозиди

-

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2938 90 30 00

- - глициризинска киселина и глициризати

-

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2938 90 90

- - остало:

2938 90 90 10

- - - строфантин

-

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2938 90 90 20

- - - остали сапонини

-

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2938 90 90 30

- - - просциларидин

-

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2938 90 90 40

- - - аесцин

-

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2938 90 90 90

- - - остало

-

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2941

Антибиотици:

2941 10 00 00

- Пеницилини и њихови деривати са структуром пеницилинске киселине; Њихове соли

-

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2941 20

- Стрептомицини и њихови деривати; Њихове соли:

2941 20 30 00

- - дихидрострептомицин, његове соли, естри и хидрати

-

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2941 20 80 00

- - остало

-

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2941 30 00 00

- Тетрациклини и њихови деривати; Њихове соли

-

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2941 40 00 00

- Хлорамфеникол и његови деривати; Њихове соли

-

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2941 50 00 00

- Еритромицин и његови деривати; Њихове соли

-

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

Ђ) РОБА ЧИЈИ СЕ УВОЗ, ОДНОСНО ИЗВОЗ ВРШИ НА ОСНОВУ САГЛАСНОСТИ

Тарифна ознака

Наименовање

Јед мере

1

2

3

2924

Једињења са карбоксиамидном функцијом; Једињења угљене киселине са амидном функцијом:

- Циклични амиди (укључујући цикличне карбамате) и њихови деривати; Њихове соли:

2924 29

- - Остало:

2924 29 10 00

- - - лидокаин (INN)

-

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2924 29 70 00

- - - остало

-

Ex –парацетамол (INN) осим за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2933

Хетероциклична једињења само са хетеро-атомом или хетеро-атомима азота:

- Једињења која имају хинолинску или изохинолинску прстенасту структуру (хидрогенизована или нехидрогенизована), даље некондензована:

2933 49

- - Остало:

2933 49 10 00

- - - халогени деривати хинолина; деривати хинолин-карбоксилне киселине

-

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2933 49 30 00

- - - декстрометорфан (INN) и његове соли

-

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

- Једињења која имају пиримидински прстен у структури (хидрогенизована или нехидрогенизована) или пиперазински прстен у структури:

2933 52 00 00

- - Малонилуреа (барбитурна киселина) и њене соли

-

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2939

Алкалоиди, природни или добијени синтезом, и њихове соли, етри, естри и остали деривати:

2939 20 00

- Алкалоиди кининовца и њихови деривати; Њихове соли:

2939 20 00 10

- - кинин и његове соли

-

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2939 20 00 90

- - остало

-

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

2939 30 00 00

- Кофеин и његове соли

-

Ex – осим супстанци за производњу и промет лекова и медицинских средстава на велико

3001

Жлезде и остали органи за органотерапеутску употребу, сушени, било да јесу или нису у праху; Екстракти од жлезда или осталих органа или од њихових секрета за органотерапеутску употребу; Хепарин и његове соли; Остале људске или животињске материје, припремљене за терапеутску или профилактичку употребу, непоменуте нити обухваћене на другом месту:

3001 20

- Екстракти од жлезда или осталих органа или од њихових секрета:

3001 20 10 00

- - људског порекла

-

Ex – осим узорака ћелија, односно ткива за поступак клиничког испитивања лекова и медицинских средстава

3001 20 90 00

- - остало

-

Ex – осим узорака ћелија, односно ткива за поступак клиничког испитивања лекова и медицинских средстава

3001 90

- Остало:

3001 90 20

- - људског порекла:

3001 90 20 10

- - - жлезде и остали органи, сушени, у праху или не

-

Ex – осим узорака ћелија, односно ткива за поступак клиничког испитивања лекова и медицинских средстава

3001 90 20 90

- - - остало

-

Ex –– осим ћелијa, односно ткива, као и органa који су намењени трансплатацији ради лечења или се користе у поступку клиничког испитивања лекова и медицинских средстава

- - остало:

3001 90 91 00

- - - хепарин и његове соли

-

Ex –осим узорака ћелија, односно ткива за поступак клиничког испитивања лекова и медицинских средстава

3001 90 98

- - - остало:

3001 90 98 10

- - - - жлезде и остали органи, сушени, у праху или не

-

Ex – осим узорака ћелија, односно ткива за поступак клиничког испитивања лекова и медицинских средстава

3001 90 98 90

- - - - остало

-

Ex – осим узорака ћелија, односно ткива за поступак клиничког испитивања лекова и медицинских средстава

3002

Људска крв; Животињска крв припремљена за терапеутску, профилактичку или дијагностичку употребу; Антисеруми, остале фракције крви и имунолошки производи, модификовани или немодификовани, било да јесу или нису добијени путем биотехнолошких поступака; Вакцине, токсини, културе микроорганизама (осим квасца) и слични производи; Културе ћелија, модификоване или немодификоване:

- Антисеруми, остале фракције крви и имунолошки производи, модификовани или немодификовани, било да јесу или нису добијени путем биотехнолошких поступака:

3002 12 00 00

- - Антисеруми и остале фракције крви

-

Ex –хемоглобин, крвни глобулини и серумски глобулини, осим за поступак клиничког испитивања лекова и медицинских средстава

- Вакцине, токсини, културе микроорганизама (осим квасца) и слични производи:

3002 49 00

- - Остало:

3002 49 00 90

- - - остало

-

Ex – осим узорака ћелија, односно ткива за поступак клиничког испитивања лекова и медицинских средстава

- Културе ћелија, модификоване или немодификоване:

3002 59 00 00

- - Остало

Ex – осим узорака ћелија за поступак клиничког испитивања лекова и медицинских средстава

3002 90

- Остало:

3002 90 10 00

- - људска крв

-

Ex – осим узорака ћелија, односно ткива за поступак клиничког испитивања лекова и медицинских средстава

3002 90 30 00

- - животињска крв припремљена за терапеутске, профилактичке или дијагностичке сврхе

-

Ex – осим узорака ћелија, односно ткива за поступак клиничког испитивања лекова и медицинских средстава

3002 90 90 00

- - остало

-

Ex – осим узорака ћелија, односно ткива за поступак клиничког испитивања лекова и медицинских средстава

Прилог 3

А) СУПСТАНЦЕ КОЈЕ ОШТЕЋУЈУ ОЗОНСКИ ОМОТАЧ И ФЛУОРОВАНИ ГАСОВИ СА ЕФЕКТОМ СТАКЛЕНЕ БАШТЕ ЧИЈИ УВОЗ И ИЗВОЗ ПОДЛЕЖЕ ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ

Тарифна ознака

Наименовање

Јед. Мере

1

2

3

2812

Халогениди и оксихалогениди неметала:

2812 90 00 00

- Остало

-

Ех - сумпорхексафлуорид (SF6)

2903

Халогени деривати угљоводоника:

- Засићени хлоровани деривати ацикличних угљоводоника:

2903 11 00 00

- - Монохлорометан (метил - хлорид) и монохлороетан (етил - хлорид)

-

Еx - монохлорометан (метил-хлорид)

- Засићени флуоровани деривати ацикличних угљоводоника:

2903 41 00 00

- - Трифлуорометан (HFC-23)

-

2903 42 00 00

- - Дифлуорометан (HFC-32)

-

2903 43 00 00

- - Флуорометан (HFC-41), 1,2-дифлуороетан (HFC-152) и 1,1-дифлуороетан (HFC-152a)

-

Ex - Флуорометан (HFC-41) и 1,1-дифлуороетан (HFC-152a)

2903 44 00 00

- - Пентафлуороетан (HFC-125), 1,1,1-трифлуороетан (HFC-143a) и 1,1,2- трифлуороетан (HFC-143)

-

2903 45 00 00

- - 1,1,1,2- тетрафлуороетан (HFC-134a) и 1,1,2,2- тетрафлуороетан (HFC-134)

-

2903 46 00 00

- - 1,1,1,2,3,3,3-хептафлуоропропан (HFC-227ea), 1,1,1,2,2,3- хексафлуоропропан (HFC-236cb), 1,1,1,2,3,3- хексафлуоропропан (HFC-236ea) и 1,1,1,3,3,3- хексафлуоропропан (HFC-236fa)

-

2903 47 00 00

- - 1,1,1,3,3- пентафлуоропропан (HFC-245fa) и 1,1,2,2,3- пентафлуоропропан (HFC-245ca)

-

2903 48 00 00

- - 1,1,1,3,3- пентафлуоробутан (HFC-365mfc) и 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-декафлуоропентан (HFC-43-10mee)

-

2903 49

- - Остали:

2903 49 30 00

- - - перфлуоровани деривати

-

Ex - перфлуорометан (R-14), перфлуороетан (R-116), перфлуоропропан (R-218), перфлуоробутан (R-3-1-10), перфлуоропентан (R-4-1-12), перфлуорохексан (R-5-1-14), перфлуороциклобутан (R-C318)

- Бромовани и јодирани деривати ацикличних угљоводоника:

2903 69

- - Остали:

- - - бромиди:

2903 69 19 00

- - - - остали

-

Ex -1-бромопропан (пропил-бромид) и бромоетан (етил-бромид)

- Халогени деривати ацикличних угљоводоника који садрже два или више различитих халогених елемената:

2903 71 00 00

- - Хлородифлуорометан (HCFC-22)

-

2903 72 00 00

- - Дихлоротрифлуороетани (HCFC-123)

-

2903 73 00 00

- - Дихлорофлуороетани (HCFC-141, HCFC-141b)

-

2903 74 00 00

- - Хлородифлуороетани (HCFC-142, HCFC-142b)

-

2903 75 00 00

- - Дихлоропентафлуоропропани (HCFC-225, HCFC-225ca, HCFC-225cb)

-

2903 78 00 00

- - Остали перхалогеновани деривати

-

Ex - дибромодифлуорометан (Halon-1202), трифлуоројодометан (трифлуорометил јодид)

2903 79

- - Остало:

2903 79 30 00

- - - халогеновани само са бромом и хлором, флуором и хлором или са флуором и бромом

 

Ex - хлорофлуороугљоводоници (HCFC) метана, етана или пропана (R-21, R-31, R-121, R-122, R-124, R-131, R-132, R-133, R-151, R-221, R-222, R-223, R-224, R-226, R-231, R-232, R-233, R-234, R-235, R-241, R-242, R-243, R-244, R-251, R-252, R-253, R-261, R-262, R-271)

-

3827

Мешавине које садрже халогене деривате метана, етана или пропана, непоменуте нити обухваћене на другом месту:

- Које садрже хидрохлорофлуороугљенике (HCFCs), са садржајем или без садржаја перфлуороугљеника (PFCs) или хидрофлуороугљеника (HFCs), али не садрже хлорофлуороугљенике (CFCs):

3827 31 00 00

- - Које садрже супстанце из тар. подбр. 2903 41 до 2903 48

-

OЗНАКА ИЛИ ТРГОВАЧКИ НАЗИВ СМЕШЕ (МЕШАВИНЕ)

СУПСТАНЦЕ ОД КОЈИХ СЕ СМЕША (МЕШАВИНА) САСТОЈИ КАО И ЊИХОВ УДЕО У СМЕШИ (МЕШАВИНИ) (у %)

СУПСТАНЦА

%

СУПСТАНЦА

%

СУПСТАНЦА

%

СУПСТАНЦА

%

Ех

R-401А (MP39)

НCFC-22

53

НFC-152а

13

НCFC-124

34

R-401В (MP66)

НCFC-22

61

НFC-152а

11

НCFC-124

28

R-401С (MP52)

НCFC-22

33

НFC-152а

15

НCFC-124

52

R-402А (HP80)

НFC-125

60

НC-290

2

НCFC-22

38

R-402В (HP81)

НFC-125

38

НC-290

2

НCFC-22

60

R-405А (G2015)

НCFC-22

45

НFC-152а

7

НCFC-142b

6

С-318

43

R-408А (FX10)

НFC-125

7

НFC-143а

46

НCFC-22

47

R-411А (G2018A)

НC-1270

2

НCFC-22

88

НFC-152а

11

R-411В (G2018B)

НC-1270

3

НCFC-22

94

НFC-152а

3

R-415B

HCFC-22

25

HFC-152a

75

R-418A

HC-290

1,5

HCFC-22

96

HFC-152a

2,5

FX-20

НFC-125

45

НCFC-22

55

Daikin Blend

НFC-23

2

НFC-32

28

HCFC-124

70

FRIGC

HCFC-124

39

НFC-134a

59

HC-600a

2

Free Zone

НCFC-142b

19

НFC-134a

79

Lubricant

2

NARM-502

НCFC-22

90

НFC-152а

5

НFC-23

5

NAF-P-III

НFC-134a

10

НCFC-123

55

НCFC-124

31

HC

4

3827 32 00 00

- - Остале, које садрже супстанце из тар. подбр. 2903 71 до 2903 75

-

OЗНАКА ИЛИ ТРГОВАЧКИ НАЗИВ СМЕШЕ (МЕШАВИНЕ)

СУПСТАНЦЕ ОД КОЈИХ СЕ СМЕША (МЕШАВИНА) САСТОЈИ КАО И ЊИХОВ УДЕО У СМЕШИ (МЕШАВИНИ) (у %)

СУПСТАНЦА

%

СУПСТАНЦА

%

СУПСТАНЦА

%

СУПСТАНЦА

%

Ех

R-403А (69S)

НC-290

5

НCFC-22

75

FC-218

20

R-403В (69L)

НC-290

5

НCFC-22

56

FC-218

39

R-406А

(GHG-12)

НCFC-22

55

НC-600а

4

НCFC-142b

41

R-409А (FX56)

НCFC-22

60

HCFC-124

25

НCFC-142b

15

R-409В (FX57)

НCFC-22

65

HCFC-124

25

НCFC-142b

10

R-412А (TP5R)

НCFC-22

70

FC-218

5

НCFC-142b

25

R-414В (Hotshot)

НCFC-22

50

HCFC-124

39

НCFC-142b

9,5

HC-600a

1,5

R-509 (ТР5R2)

НCFC-22

46

FC-218

54

FX-10

НCFC-22

60

НCFC-142b

40

Di-36

НCFC-22

50

HCFC-124

47

HC-600a

3

GHG-HP

НCFC-22

65

НCFC-142b

31

HC-600a

4

GHG-X5

НCFC-22

41

НCFC-142b

15

НFC-227ca

40

HC-600a

4

NAF-S-III

НCFC-22

82

НCFC-123

4,75

НCFC-124

9,5

C10H16

3,75

- Које садрже трифлуорометан (HFC-23) или перфлуороугљенике (PFCs), али не садрже хлорофлуороугљенике (CFCs) или хидрохлорофлуороугљенике (HCFCs):

3827 51 00 00

- - Које садрже трифлуорометан (HFC-23)

-

OЗНАКА ИЛИ ТРГОВАЧКИ НАЗИВ СМЕШЕ (МЕШАВИНЕ)

СУПСТАНЦЕ ОД КОЈИХ СЕ СМЕША (МЕШАВИНА) САСТОЈИ КАО И ЊИХОВ УДЕО У СМЕШИ (МЕШАВИНИ) (у %)

СУПСТАНЦА

%

СУПСТАНЦА

%

СУПСТАНЦА

%

СУПСТАНЦА

%

Ex

R-508A

HFC-23

39

PFC-116

61

R-508B

HFC-23

30-50

PFC-116

50-70

- Које садрже остале хидрофлуороугљенике (HFCs), али не садрже хлорофлуороугљенике (CFCs) или хидрохлорофлуороугљенике (HCFCs):

3827 61 00 00

- - Које садрже 15% или више по маси 1,1,1-трифлуороетана (HFC-143a)

-

OЗНАКА ИЛИ ТРГОВАЧКИ НАЗИВ СМЕШЕ (МЕШАВИНЕ)

СУПСТАНЦЕ ОД КОЈИХ СЕ СМЕША (МЕШАВИНА) САСТОЈИ КАО И ЊИХОВ УДЕО У СМЕШИ (МЕШАВИНИ) (у %)

СУПСТАНЦА

%

СУПСТАНЦА

%

СУПСТАНЦА

%

СУПСТАНЦА

%

Ex

R-507A

HFC-125

50

HFC-143a

50

R-404A

HFC-125

44

HFC-143a

52

HFC-134a

4

R-428A

HFC-125

77.5

HFC-143a

20

HC-290

0.6

HC-600a

1.9

R-434A

HFC-125

63.2

HFC-143a

18

HFC-134a

16

HC-600a

2.8

3827 62 00 00

- - Остале, које нису укључене у претходне тарифне подбројеве, које садрже 55% или више по маси пентафлуороетана (HFC-125), али не садрже незасићене флуороване деривате ацикличних угљоводоника (HFOs)

-

OЗНАКА ИЛИ ТРГОВАЧКИ НАЗИВ СМЕШЕ (МЕШАВИНЕ)

СУПСТАНЦЕ ОД КОЈИХ СЕ СМЕША (МЕШАВИНА) САСТОЈИ КАО И ЊИХОВ УДЕО У СМЕШИ (МЕШАВИНИ) (у %)

СУПСТАНЦА

%

СУПСТАНЦА

%

СУПСТАНЦА

%

СУПСТАНЦА

%

Ex

R-410B

HFC-32

45

HFC-125

55

R-407B

HFC-32

10

HFC-125

70

HFC-134a

20

R-422A

HFC-125

85.1

HFC-134a

11.5

HC-600a

3.4

R-422B

HFC-125

55

HFC-134a

42

HC-600a

3

R-422D

HFC-125

65.1

HFC-134a

31.5

HC-600a

3.4

3827 63 00 00

- - Остале, које нису укључене у претходне тарифне подбројеве, које садрже 40% или више по маси пентафлуороетана (HFC-125)

-

OЗНАКА ИЛИ ТРГОВАЧКИ НАЗИВ СМЕШЕ (МЕШАВИНЕ)

СУПСТАНЦЕ ОД КОЈИХ СЕ СМЕША (МЕШАВИНА) САСТОЈИ КАО И ЊИХОВ УДЕО У СМЕШИ (МЕШАВИНИ) (у %)

СУПСТАНЦА

%

СУПСТАНЦА

%

СУПСТАНЦА

%

СУПСТАНЦА

%

Ex

R-407A

HFC-32

20

HFC-125

40

HFC-134a

40

R-410A

HFC-32

50

HFC-125

50

R-417A

HFC-125

46.6

HFC-134a

50

HC-600

3.4

R-424A

HFC-125

50.5

HFC-134a

47

HC-600a/HC-600

0.9/1

HC-601a

0.6

R-438A

HFC-32

8.5

HFC-125

45

HFC-134a

44.2

HC-600/HC-601a

1.7/0.6

R-452A

HFC-32

11

HFC-125

59

HFO-1234yf

30

3827 64 00 00

- - Остале, које нису укључене у претходне тарифне подбројеве, које садрже 30% или више по маси 1,1,1,2-тетрафлуороетана (HFC-134a), али не садрже незасићене флуороване деривате ацикличних угљоводоника (HFOs)

-

OЗНАКА ИЛИ ТРГОВАЧКИ НАЗИВ СМЕШЕ (МЕШАВИНЕ)

СУПСТАНЦЕ ОД КОЈИХ СЕ СМЕША (МЕШАВИНА) САСТОЈИ КАО И ЊИХОВ УДЕО У СМЕШИ (МЕШАВИНИ) (у %)

СУПСТАНЦА

%

СУПСТАНЦА

%

СУПСТАНЦА

%

СУПСТАНЦА

%

Ex

R-407C

HFC-32

23

HFC-125

25

HFC-134a

52

 

 

 

R-407D

HFC-32

15

HFC-125

15

HFC-134a

70

R-407E

HFC-32

25

HFC-125

15

HFC-134a

60

R-413A

HFC-218

9

HFC-134a

88

HC-600a

3

R-427A

HFC-134a

50

HFC-125

25

HFC-32

15

HFC-143a

10

3827 65 00 00

- - Остале, које нису укључене у претходне тарифне подбројеве, које садрже 20% или више по маси дифлуорометана (HFC-32) и 20% или више по маси пентафлуороетана (HFC-125)

-

OЗНАКА ИЛИ ТРГОВАЧКИ НАЗИВ СМЕШЕ (МЕШАВИНЕ)

СУПСТАНЦЕ ОД КОЈИХ СЕ СМЕША (МЕШАВИНА) САСТОЈИ КАО И ЊИХОВ УДЕО У СМЕШИ (МЕШАВИНИ) (у %)

СУПСТАНЦА

%

СУПСТАНЦА

%

СУПСТАНЦА

%

СУПСТАНЦА

%

Ех

R-449A

HFC-32

24.3

HFC-125

24.7

HFC-134a

25.7

HFO-1234yf

25.3

3827 90 00 00

- Остале

-

Б) СУПСТАНЦЕ КОЈЕ ОШТЕЋУЈУ ОЗОНСКИ ОМОТАЧ ЧИЈИ ЈЕ УВОЗ И ИЗВОЗ ЗАБРАЊЕН

Тарифна ознака

Наименовање

Јед. Мере

1

2

3

2903

Халогени деривати угљоводоника:

- Засићени хлоровани деривати ацикличних угљоводоника:

2903 14 00 00

- - Угљентетрахлорид (R-10)

-

2903 19 00 00

- - Остали

-

Ex - 1,1,1-трихлороетан (метил хлороформ)

- Бромовани и јодирани деривати ацикличних угљоводоника:

2903 61 00 00

- - Метил бромид (бромометан)

-

 

- Халогени деривати ацикличних угљоводоника који садрже два или више различитих халогених елемената:

2903 76

- - Бромохлордифлуорометан (Halon-1211), бромoтрифлуорометан (Halon-1301) и дибромотетрафлуороетани (Halon-2402):

2903 76 10 00

- - - бромохлордифлуорометан (Halon-1211)

-

2903 76 20 00

- - - бромотрифлуорометан (Halon-1301)

-

2903 76 90 00

- - - дибромотетрафлуороетани (Halon-2402)

-

2903 77

- - Остали перхалогеновани само са флуором и хлором:

2903 77 60 00

- - - трихлорфлуорметан (R-11), дихлородифлуорометан (R-12), трихлортрифлуоретани (R-113), дихлорoтетрафлуоретани (R-114) и хлорпентафлуоретан (R-115)

-

2903 77 90 00

- - - остало

-

Ex - хлорoтрифлуорометан (R-13), пентахлорофлуорoетан (R-111), тетрахлорoдифлуороетан (R-112), хептахлорoфлуоропропан (R-211), хексахлородифлуорoпропан (R-212), пентахлорoтрифлуоропропан (R-213), тетрахлорoтетрафлуоропропан (R-214), трихлорoпентафлуоропропан (R-215), дихлорoхексафлуоропропан (R-216), хлорoхептафлуоропропан (R-217)

2903 79

- - Остало:

2903 79 30 00

- - - халогеновани само са бромом и хлором, флуором и хлором или са флуором и бромом

-

Ex - бромохлорометан и бромофлуороугљоводоници (HBFC) метана, етана или пропана

3827

Мешавине које садрже халогене деривате метана, етана или пропана, непоменуте нити обухваћене на другом месту:

- Које садрже хлорофлуороугљенике (CFCs), са садржајем или без садржаја хидрохлорофлуороугљеника(HCFCs), перфлуороугљеника (PFCs) или хидрофлуороугљеника (HFCs); Које садрже хидробромофлуороугљенике (HBFCs); Које садрже угљеник тетрахлорид; Које садрже 1,1,1-трихлороетан (метил хлороформ):

3827 11 00 00

- - Које садрже хлорофлуороугљенике (CFCs), са садржајем или без садржаја хидрохлорофлуороугљеника (HCFCs), перфлуороугљеника (PFCs) или хидрофлуороугљеника (HFCs);

-

OЗНАКА ИЛИ ТРГОВАЧКИ

НАЗИВ СМЕШЕ (МЕШАВИНЕ)

СУПСТАНЦЕ ОД КОЈИХ СЕ СМЕША (МЕШАВИНА) САСТОЈИ КАО И ЊИХОВ УДЕО У СМЕШИ (МЕШАВИНИ) (у %)

СУПСТАНЦА

%

СУПСТАНЦА

%

СУПСТАНЦА

%

СУПСТАНЦА

%

Ех

R-500

CFC-12

74

НFC-152а

26

R-501

НCFC-22

75

CFC-12

25

R-502

НCFC-22

49

CFC-115

51

R-503

НFC-23

40

CFC-13

60

R-504

НFC-32

48

CFC-115

52

R-505

CFC-12

78

НCFC-31

22

R-506

НCFC-31

55

CFC-114

45

3827 12 00 00

- - Које садрже хидробромофлуороугљенике (HBFCs)

-

3827 13 00 00

- - Које садрже угљеник тетрахлорид

-

3827 14 00 00

- - Које садрже 1,1,1-трихлороетан (метил хлороформ)

-

3827 20 00 00

- - Које садрже бромохлородифлуорометан (Halon-1211), бромотрифлуорометан (Halon-1301) или дибромотетрафлуороетан (Halon-2402)

-

3827 40 00 00

- Које садрже метил бромид (бромометан) или бромохлорометан

-

OЗНАКА ИЛИ ТРГОВАЧКИ

НАЗИВ СМЕШЕ (МЕШАВИНЕ)

СУПСТАНЦЕ ОД КОЈИХ СЕ СМЕША ( МЕШАВИНА) САСТОЈИ КАО И ЊИХОВ УДЕО У СМЕШИ (МЕШАВИНИ) (у %)

СУПСТАНЦА

%

СУПСТАНЦА

%

СУПСТАНЦА

%

СУПСТАНЦА

%

Ех

Метил бромид са хлоропикрином

метил бромид

67

хлоропикрин

33

Метил бромид са хлоропикрином

метил бромид

98

хлоропикрин

2

В) ПРОИЗВОДИ И ОПРЕМА КОЈИ САДРЖЕ ИЛИ СЕ ОСЛАЊАЈУ НА КОНТРОЛИСАНЕ СУПСТАНЦЕ КОЈЕ ОШТЕЋУЈУ ОЗОНСКИ ОМОТАЧ, ОДНОСНО ФЛУОРОВАНЕ ГАСОВЕ СА ЕФЕКТОМ СТАКЛЕНЕ БАШТЕ, ЧИЈИ УВОЗ И ИЗВОЗ ПОДЛЕЖЕ ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ

Тарифна ознака

Наименовање

Јед. Мере

1

2

3

8415

Уређаји за климатизацију, који се састоје од вентилатора на моторни погон и

елемената за мењање температуре и влажности ваздуха, укључујући машине у којима се влажност не може регулисати независно од температуре:

 8415 10

- Врсте конструисане да се причврсти на прозор, зид, плафон или под, као самостална (компактна јединица) или као раздвојена јединица „сплит-система“:

8415 10 10 00

- - самостална (компактна)

-

8415 10 90 00

- - раздвојена јединица -”сплит-системи”

-

8415 20 00 00

- Врста, који се употребљавају у моторним возилима

-

- Остало:

8415 81 00

- - Реверзибилне топлотне пумпе са вентилатором на моторни погон и елементима за мењање температуре и влажности:

8415 81 00 10

- - - за цивилне ваздухоплове

-

8415 81 00 90

- - - остало

-

8415 82 00

- - Остало, са уграђеном расхладном јединицом:

8415 82 00 10

- - - за цивилне ваздухоплове

-

8415 82 00 90

- - - остало

-

8418

Фрижидери, замрзивачи и остали уређаји за хлађење или замрзавање, електрични или не; топлотне пумпе, осим уређаја за климатизацију ваздуха из тар. бр. 8415:

8418 10

- Комбинације фрижидера и замрзивача, са засебним спољашњим вратима или фиокама, или њиховим комбинацијама:

8418 10 20

- - запремине преко 340 l:

- - - остали:

8418 10 20 91

- - - - расхладне витрине и пултови (са уграђеном расхладном јединицом или испаривачем)

KD

8418 10 20 92

- - - - остало, за чување и излагање

KD

8418 10 80

- - - остали:

8418 10 80 91

- - - - расхладне витрине и пултови (са уграђеном расхладном јединицом или испаривачем)

KD

8418 10 80 92

- - - - остало, за чување и излагање

KD

8418 50

- Остала опрема (сандуци, ормани, пултови, витрине и слично) за чување и

излагање, са уграђеним уређајима за хлађење или замрзавање:

- - расхладне витрине и пултови (са уграђеном расхладном јединицом или

испаривачем):

8418 50 11 00

- - - за чување замрзнуте хране

KD

8418 50 19 00

- - - остало

KD

8418 50 90 00

- - остала опрема за хлађење

KD

- Остали уређаји за хлађење или замрзавање; топлотне пумпе:

8418 61 00

- - топлотне пумпе осим уређаја за климатизацију из тарифног броја 8415:

- - - остале

8418 61 00 99

- - - - остале

-

8424

Механички уређаји (укључујући на ручни погон) за избацивање, дисперзију или распршавање течности или праха; Апарати за гашење пожара, напуњени или не; Пиштољи за прскање и слични уређаји; Машине за избацивање паре или песка и сличне машине за избацивање млаза:

8424 10 00

- Апарати за гашење пожара, напуњени или не:

8424 10 00 10

- - за цивилне ваздухоплове

Ex – који садрже халоне

-

Г) БИЉНЕ И ЖИВОТИЊСКЕ ВРСТЕ, ЊИХОВИ ДЕЛОВИ, ДЕРИВАТИ И ПРОИЗВОДИ ЧИЈИ УВОЗ, ИЗВОЗ И ПОНОВНИ ИЗВОЗ ПОДЛЕЖЕ ИЗДАВАЊУ ИСПРАВЕ

Тарифна ознака

Наименовање

Јед. Мере

1

2

3

0106

Остале животиње, живе:

- Сисари:

0106 11 00 00

- - Примати

KD

0106 12 00 00

- - Китови, делфини и плискавице (сисари реда Cetacea); морске краве и дугонг (сисари реда Sirenia); фоке, морски лавови и моржеви (сисари подреда Pinnipedia)

KD

0106 13 00 00

- - Камиле и остале камелиде (Camelidae)

KD

Ex - Гванако (Lama guanicoe) и викуња (Vicugna vicugna)

0106 19 00 00

- - остало

-

Ex - све дивљe врсте сисара

0106 20 00 00

- Рептили (укључујући змије и корњаче)

KD

- Птице:

0106 31 00 00

- - Птице грабљивице

KD

0106 32 00 00

- - Папагаји (укључујући обичне папагаје, мале дугорепе папагаје, макое и какадуе)

KD

0106 33 00 00

- - Нојеви; емуи (Dromaius novaehollandiae)

KD

0106 39

- - Остале:

0106 39 10 00

- - - голубови

KD

Ex - дивље врсте голубова

0106 39 80 00

- - - остале

-

Ex - све дивље врсте птица

- Инсекти:

0106 49 00 00

- - Остало

-

Ex - врсте наведене у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

0106 90 00 00

- Остало

-

Ex - врсте наведене у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама, а на другом месту не поменуте

0208

Остало месо и јестиви кланични производи, свежи, расхлађени или смрзнути:

0208 30 00 00

- Oд примата

-

0208 40

- Од китова, делфина и плискавица (сисари реда Cetacea); од морских крава и дугонга (сисари реда Sirenia); од фока, морских лавова и моржева (сисари подреда Pinnipedia):

0208 40 10 00

- - месо од китова

-

0208 40 20 00

- - месо од фока

-

Ex - oд врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

0208 40 80 00

- - остало

-

Ex - oд врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

0208 50 00 00

- Oд рептила (укључујући змије и корњаче)

-

Ex - oд врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

0208 90

- Остало:

0208 90 30 00

- - од дивљачи, изузев кунића и зечева

-

Ex - oд врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

0208 90 70 00

- - жабљи батаци

-

Еx - oд врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

0208 90 98 00

- - остало

-

Ex - oд врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

0210

Месо и oстали јестиви кланични производи, сољени, у саламури, сушени или димљени; јестиво брашно и прах од меса или од осталих кланичних производа:

- Остало, укључујући јестиво брашно, прах од меса или од осталих кланичних производа:

0210 91 00 00

- - Од примата

-

0210 92

- - Од китова, делфина и плискавица (сисари реда Cetacea); од морских крава и дугонга (сисари реда Sirenia); од фока, морских лавова и моржева (сисари подреда Pinnipedia):

0210 92 10 00

- - - од китова, делфина и плискавица (сисари реда Cetacea); морских крава и дугонга (сисари реда Sirenia)

-

- - - остало:

0210 92 91 00

- - - - месо

-

Ex - oд врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

0210 92 92 00

- - - - остали кланични производи

-

Ex - oд врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

0210 92 99 00

- - - - јестиво брашно и прах од меса или од осталих кланичних производа

-

Ex - oд врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

0210 93 00 00

- - Од рептила (укључујући змије и корњаче)

-

Ex - oд врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

0301

Риба, жива:

- Украсна риба:

0301 11 00 00

- - Слатководна риба

-

0301 19 00 00

- - Остала

-

- Остала риба, жива:

0301 92

- - Јегуље (Anguilla spp.):

0301 92 10 00

- - - дужине мање од 12 cm

-

Ex - јегуља (Anguilla anguilla)

0301 92 30 00

- - - дужине 12 cm, али не преко 20 cm

-

Ex - јегуља (Anguilla anguilla)

0301 92 90 00

- - - дужине 20 cm и веће

-

Ex - јегуља (Anguilla anguilla)

0301 99

- - Остала:

- - - слатководна риба:

0301 99 11 00

- - - - лососи пацифички (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), лососи атлантски (Salmo salar) и лососи дунавски (младица) (Hucho hucho)

-

Ex - лососи дунавски (младица) (Hucho hucho)

0301 99 17

- - - - остала:

0301 99 17 90

- - - - - остала

-

Ex - врсте наведене у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

0302

Риба, свежа или расхлађена, осим рибљих филета и осталог рибљег меса из тар. броја 0304:

- Салмониде, искључујући јестиве рибље остатке из тар. подбројева 0302 91 до 0302 99:

0302 14 00 00

- - Лососи атлантски (Salmo salar) и лососи дунавски (младица) (Hucho hucho)

-

Еx - лососи дунавски (младица) (Hucho hucho)

- Остала риба, осим рибљих остатака из тар. подбројева 0302 91 до 0302 99:

0302 81

- - Mорски пси и остале ајкуле:

0302 81 30 00

- - - кучине (атлантске ајкуле) (Lamna nasus)

-

0302 81 80 00

- - - остало

-

Ex - врсте наведене у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

0302 89

- - Остала:

0302 89 10 00

- - - слатководна риба

-

Ex - врсте наведене у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

- Џигерице, икра, млеч, пераја риба, главе, репови, мехурови и остали рибљи остаци:

0302 92 00 00

- - Аjкулина пераја

-

Ex - од врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

0303

Риба, смрзнута, осим рибљих филета и осталог рибљег меса из тар. броја 0304:

- Салмониде, осим рибљих остатака из тар. подбројева 0302 91 до 0302 99:

0303 13 00 00

- - Лососи атлантски (Salmo salar) и лососи дунавски (младица) (Hucho hucho)

-

Еx - лососи дунавски (младица) (Hucho hucho)

- Остала риба, осим рибљих остатака из тар. подбројева 0302 91 до 0302 99:

0303 81

- - Морски пси и остале ајкуле:

0303 81 30 00

- - - кучине (атлантске ајкуле) (Lamna nasus)

-

0303 81 90 00

- - - остало

-

Ex - врстe наведенe у CITES Додацима, односно Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

0303 89

- - Остале:

0303 89 10 00

- - - слатководне рибе

-

Ex - врстe наведенe у CITES Додацима, односно Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

- - - остале:

0303 89 90 00

- - - - остале

-

Ex - врстe наведенe у CITES Додацима, односно Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

- Џигерице, икра, млеч, пераја риба, главе, репови, мехурови и остали рибљи остаци:

0303 92 00 00

- - Ajкулина пераја

-

Ex - од врста наведених у CITES Додацима, односно Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

0304

Рибљи филети и остало рибље месо (немлевено или млевено), свеже, расхлађено или смрзнуто:

- Свежи или расхлађени филети од остале рибе:

0304 41 00 00

- - Лососи пацифички (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), лососи атлантски (Salmo salar) и лососи дунавски (младица) (Hucho hucho)

-

Ex - од лососа дунавског (младице) (Hucho hucho)

0304 47

- - Mорски пси и остале ајкуле:

0304 47 20 00

- - - кучине (атлантске ајкуле) (Lamna nasus)

-

0304 47 90 00

- - - oстало

-

Ex - од врста наведених у CITES Додацима, односно Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

0304 49

- - Oстало:

0304 49 10 00

- - - слатководна риба

-

Ex - од врста наведених у CITES Додацима, односно Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

- - - остало:

0304 49 90 00

- - - - остало

-

Ex - од врста наведених у CITES Додацима, односно Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

- Остало, свеже или расхлађено:

0304 56

- - Mорски пси и остале ајкуле:

0304 56 20 00

- - - кучине (атлантске ајкуле) (Lamna nasus)

-

0304 56 90 00

- - - остало

-

Ex - од врста наведених у CITES Додацима, односно Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

0304 59

- - Oстало:

0304 59 10 00

- - - слатководнa риба

-

Ex - од врста наведених у CITES Додацима, односно Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

- - - остало:

0304 59 90 00

- - - - остало

-

Ex - од врста наведених у CITES Додацима, односно Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

- Смрзнути филети од остале рибе:

0304 81 00 00

- - Лососи пацифички (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), лососи атлантски (Salmo salar) и лососи дунавски (младица) (Hucho hucho)

-

Ex - од лососа дунавског (младице) (Hucho hucho)

0304 88

- - Mорски пси, остале ајкуле, раже и ражовке (Rajidae):

- - - морски пси и остале ајкуле:

0304 88 15 00

- - - - од кучине (атлантске ајкуле) (Lamna nasus)

-

0304 88 19 00

- - - - остало

-

Ex - од врста наведених у CITES Додацима, односно Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

0304 89

- - Oстали:

0304 89 10 00

- - - слатководна риба

-

Ex - од врста наведених у CITES Додацима, односно Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

- Остало, смрзнуто:

0304 96

- - Mорски пси и остале ајкуле:

0304 96 20 00

- - - кучине (атлантске ајкуле) (Lamna nasus)

-

0304 96 90 00

- - - oстало

-

Ex - од врста наведених у CITES Додацима, односно Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

0304 99

- - Oстало:

- - - остало:

0304 99 21 00

- - - - слатководне рибе

-

Ex - од врста наведених у CITES Додацима, односно Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

- - - - остало:

0304 99 99 00

- - - - - остало

-

Ex - од врста наведених у CITES Додацима, односно Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

0305

Риба, сушена, сољена или у саламури; Димљена риба, термички обрађена или

необрађена пре или у току процеса димљења

- Рибљи филети, сушени, сољени или у саламури, али недимљени:

0305 39

- - Остало:

0305 39 10 00

- - - лосос пацифички (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhyncus keta, Oncorhyncus tschawitscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), лосос атлантски (Salmo salar) и лосос дунавски (младице) (Hucho hucho), сољени или у саламури

-

Ex - од лососа дунавског (младице) (Hucho hucho)

- Димљена риба, укључујући филете, осим јестивих рибљих остатака:

0305 41 00 00

- - Лососи пацифички (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masoui и Oncorhynchus rhodurus), лососи атлантски (Salmo salar) и лососи дунавски (младице) (Hucho hucho)

-

Ex - лососи дунавски (младице) (Hucho hucho)

- Риба, сољена али несушена и недимљена и риба у саламури, осим јестивих рибљих остатака:

0305 69

- - Остала:

0305 69 50 00

- - - лососи пацифички (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), лосос атлантски (Salmo salar) и лосос дунавски (младица) (Hucho hucho)

-

Ex - лосос дунавски (младица) (Hucho hucho)

- Рибља пераја, главе, репови, мехурови и остали јестиви рибљи остаци:

0305 71 00 00

- - Ајкулина пераја

-

Ex - од врста наведених у CITES Додацима, односно Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

0307

Мекушци, у љуштури или без љуштуре, живи, свежи, расхлађени, смрзнути, сушени, сољени или у саламури; Димљени мекушци, термички обрађени или необрађени пре или током процеса димљења

0307 60 00 00

- Пужеви, осим морских пужева

-

Еx - баштенски пуж (Helix aspersa), сиви, шумски пуж (Helix lucorum), виноградарски пуж (Helix pomatia)

0407

Живинска и птичја јаја, у љусци, свежа, конзервисана или кувана:

- Оплођена јаја за инкубацију:

0407 19

- - Остала:

0407 19 90 00

- - - остала

KD

Еx - од дивљих врста птица

- Остала свежа јаја:

0407 29

- - Остала:

0407 29 90 00

- - - остала

KD

Ex - од дивљих врста птица

0407 90

- Остала:

0407 90 90 00

- - остала

KD

Ex - од врста наведених у CITES Додацима, односно Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

0410

Инсекти и остали јестиви производи животињског порекла, на другом месту непоменути нити обухваћени:

0410 10

- Инсекти:

0410 10 10 00

- - свежи, расхлађени или смрзнути

-

Ex - од врста наведених у CITES Додацима, односно Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

0502

Чекиње и длака од питомих или дивљих свиња, длака од јазавца и остала длака за израду четки; Отпаци од тих чекиња или длака:

0502 90 00 00

- Остало

-

Ex - длака од јазавца (Meles meles)

0505

Коже и остали делови птица, са њиховим перјем или паперјем, перје и делови пера (са подсеченим или неподсеченим ивицама) и паперје, даље необрађивани осим чишћењем, дезинфиковањем или третирањем ради конзервисања; Прах и отпаци од перја или делова пера:

0505 90 00 00

- Остало

-

Ex - од врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

0507

Слонова кост, корњачевина, кост кита, длаке китове кости, рогови, парошци, копита, нокти, канџе и кљунови, сирови или просто припремљени али неисечени у облике; Прах и отпаци од тих производа:

0507 10 00 00

- Слонова кост; прах и отпаци од слонове кости

-

0507 90 00 00

- Остало

-

Ex - од врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

0508 00

Корали и слични материјали, сирови или просто припремљени али друкчије необрађени; Љуштуре мекушаца, љускара или бодљокожаца, кости сипе, сирови или просто припремљени али неисечени у облике; Прах и отпаци од тих производа:

-

0508 00 90 00

- остало

-

Ex - од врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

0510 00 00 00

Амбра сива, кастореум, цивет и мошус; Кантариде; Жуч, сушена или несушена; Жлезде и остале животињске материје, свеже, расхлађене или смрзнуте или другачије привремено конзервисане, које се употребљавају у производњи фармацеутских производа

-

Ex - Кастореум (од дабра); мoшус мошусног јелена (Moschus spp.); медвеђа жуч (Ursidae); жлезде oтровних врста змија наведених у CITES Додацима, односно Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

0604

Лишће, гране и остали делови биља без цветова или цветних пупољака и траве, маховине и лишајеви подесни за букете или за украсне сврхе, свежи, сушени, бојени, бељени, импрегнисани или друкчије припремљени:

0604 20

- Свеже:

- - маховине и лишајеви:

0604 20 19 00

- - - остало

-

Еx - храстов лишај (Evernia prunastri), шумска брада (Usnea barbata), исландски лишај (Cetraria islandica)

0604 90

- Остало:

- - маховине и лишајеви:

0604 90 19 00

- - - остало

-

Ex - храстов лишај (Evernia prunastri), шумска брада (Usnea barbata), исландски лишај (Cetraria islandica), сушени

0703

Црни лук, шалот, бели лук, празилук и остали лукови, свежи или расхлађени:

0703 90 00 00

- Празилук и остали лукови

-

Еx - сремуш (Allium ursinum)

0709

Остало поврће, свеже или расхлађено:

- Печурке и тартуфи:

0709 52 00 00

- - Печурке рода Boletus

-

0709 53 00 00

- - Печурке рода Cantharellus

-

0709 56 00 00

- - Тартуфи (Tuber spp.)

-

Ex - тартуфи: бели (Tuber magnatum), црни летњи (T. aestivum) и jeсењи црни (T. macrosporum)

0709 59 00 00

- - Остале

-

Ex - мрка труба (Craterellus cornucopioides), рујнице (Lactarius spp.), супача (Marasmius oreades)

0710

Поврће (некувано или кувано у води или пари), смрзнуто:

0710 80

- Остало поврће:

- - јестиве печурке:

0710 80 69 00

- - - остале

-

Ex - печурке врста: мрка труба (Craterellus cornucopioides), рујнице (Lactarius spp.), супача (Marasmius oreades), лисичарка (Centharellus cibarius); вргањи: црни вргањ (Boletus aereus), летњи (B. edulis), боров (B. pinophilus), распуцани (B. reticulatus); тартуфи- Tuber magnatum, T. aestivum, T. macrosporum)

0711

Поврће, привремено конзервисано, али у таквом стању неподесно за непосредну исхрану:

- Јестиве печурке и трифле:

0711 59 00 00

- - Oстале

-

Ex - печурке врста: мрка труба (Craterellus cornucopioides), рујнице (Lactarius spp.), супача (Marasmius oreades), лисичарка (Centharellus cibarius); вргањи: црни вргањ (Boletus aereus), летњи (B. edulis), боров (B. pinophilus), распуцани (B. reticulatus); тартуфи - Tuber magnatum, T. aestivum, T. macrosporum)

0712

Сушено поврће, цело, сечено у комаде или млевено, али даље неприпремљено:

- Јестиве печурке, јудино уво (Auricularia spp.), дрхталица (Tremella spp.) и тартуфи:

0712 39 00 00

- - Oстале

-

Ex - печурке врста: мрка труба (Craterellus cornucopioides), рујнице (Lactarius spp.), супача (Marasmius oreades), лисичарка (Centharellus cibarius); вргањи: црни вргањ (Boletus aereus), летњи (B. edulis), боров (B. pinophilus), распуцани (B. reticulatus); тартуфи - Tuber magnatum, T. aestivum, T. macrosporum)

0712 90

- Остало поврће; Мешавине поврћа:

0712 90 90 00

- - остало

-

Ex - сремуш (Allium ursinum), сушени

0810

Остало воће, свеже:

0810 10 00 00

- Јагоде

-

Ex - шумске јагоде (Fragaria vesca)

0810 40

- Бруснице, боровнице и остало воће рода Vaccinium:

0810 40 30 00

- - воће врсте Vaccinium myrtillus

-

0810 90

- Остало:

0810 90 75 00

- - остало

-

Ex - дрењина (Cornus mas), бели глог (Crataegus monogyna), црвени глог (Crataegus oxycantha), петостубичасти глог (Crataegus pentagyna), шипурак (Rosa canina)

0811

Воће, некувано или кувано у води или пари, смрзнуто са садржајем додатог шећера или друге материје за заслађивање или без садржаја додатог шећера или друге материје за заслађивање:

0811 10

- Јагоде:

0811 10 90 00

- - остало

-

Ex - шумске јагоде (Fragaria vesca) некуване, смрзнуте

0811 90

- Остало:

- - са садржајем додатог шећера или друге материје за заслађивање:

- - - са садржајем шећера преко 13% по маси:

0811 90 19 00

- - - - остало

-

Ex - боровница (Vaccinium myrtillus) и шипурак (Rosa canina), некувани, смрзнути

- - - остало:

0811 90 39 00

- - - - остало

-

Ex - боровница (Vaccinium myrtillus) и шипурак (Rosa canina), некувани, смрзнути

- - остало:

0811 90 50 00

- - - воће врсте Vaccinium myrtillus

-

Ex - боровнице (Vaccinium myrtillus) некуване, смрзнуте

0811 90 95

- - - остало:

0811 90 95 90

- - - - остало

-

Ex - дрењина (Cornus mas) и шипурак (Rosa canina), некувани, смрзнути

0813

Воће, суво, осим оног које се сврстава у тар. бр. 0801 до 0806; Мешавине језграстог или сувог воћа из ове главе:

0813 40

- Осталo воће:

0813 40 95 00

- - остало

-

Ex - боровницa (Vaccinium myrtillus) и шипурак (Rosa canina), у сушеном стању

0909

Семе аниса, бадијана, коморача, коријандера, кумина или кима; бобице клеке:

- Семе аниса, бадијана, кима, коморача; бобице клеке:

0909 61 00 00

- - Недробљено нити млевено

-

Ex - бобице клеке (Juniperus communis)

0909 62 00 00

- - Дробљено или млевено

-

Ex - бобице клеке (Juniperus communis)

0910

Ђумбир, шафран, куркума, мајчина душица, лорбер у листу, кари и остали зачини:

- Остали зачини:

0910 99

- - Oстало:

- - - мајчина душица:

- - - - недробљена нити млевена:

0910 99 31 00

- - - - - дивља мајчина душица (Thymus serpyllum)

-

0910 99 39 00

- - - - дробљена или млевена

-

Ex - дивља мајчина душица (Thymus serpyllum)

1211

Биље и делови биља (укључујући семење и плодове), врста које се првенствено употребљавају у производњи мириса, фармацији или за инсектициде, фунгициде или сличне сврхе, свеже, расхлађено, смрзнуто или сушено, сечено или несечено, дробљено или недробљено, у праху или не:

1211 60

- Кора афричке трешње (Prunus africana):

1211 60 00 10

- - свежa или сушенa

-

1211 60 00 90

- - остала

-

1211 90

- Остало:

1211 90 86

- - остало:

- - - свеже или сушено:

1211 90 86 55

- - - - остало

-

Ex - јагорчевина (Primula sp), бели слез (Althaea officinalis), ртањски чај (Saturea kitaibelii), медвеђе грожђе (Arctostaphylos uva-ursi), оригано (Origanum vulgare) и остале лековите биљке

1521

Биљни воскови (осим триглицерида), восак од пчела, воскови од осталих инсеката и спермацет, рафинисани или нерафинисани, обојени или необојени:

1521 90

- Остало:

1521 90 10 00

- - спермацет, рафинисан или нерафинисан, обојен или небојен

-

1601 00

Кобасичарски и слични производи, од меса, осталих кланичних производа или крви или инсеката; Сложени прехрамбени производи на бази тих производа:

- остало:

1601 00 91

- - кобасичарски производи, сушени или за мазање, некувани:

1601 00 91 10

- - - на бази инсеката из тарифног броја 0410

-

Ex - oд врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

1601 00 91 20

- - - остали сложени прехрамбени производи на бази инсеката са садржајем, по маси, не мање од 1,5% млечне масноће, 5% сахарозе или изоглукозе, 5% глукозе или скроба

-

Ex - oд врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

1601 00 91 90

- - - остали

-

Ex - oд врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

1601 00 99

- - остало:

1601 00 99 10

- - - на бази инсеката из тарифног броја 0410

-

Ex - oд врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

1601 00 99 20

- - - остали сложени прехрамбени производи на бази инсеката са садржајем, по маси, не мање од 1,5% млечне масноће, 5% сахарозе или изоглукозе, 5% глукозе или скроба

-

Ex - oд врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

1601 00 99 90

- - - остали

-

Ex - oд врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

1602

Остали прерађени или конзервисани производи од меса, осталих кланичних производа, крви или инсеката:

1602 10 00

- Хомогенизовани производи:

1602 10 00 10

- - на бази инсеката из тарифног броја 0410

-

Ex - oд врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

1602 10 00 20

- - остали сложени прехрамбени производи на бази инсеката са садржајем, по маси, не мање од 1,5% млечне масноће, 5% сахарозе или изоглукозе, 5% глукозе или скроба

-

Ex - oд врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

1602 10 00 90

- - остали

-

Ex - oд врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

1602 90

- Остало, укључујући прерађевине од крви од било којих животиња:

- - остало:

- - - остало:

- - - - остало:

- - - - - остало:

1602 90 99

- - - - - - остало:

1602 90 99 10

- - - - - - - производи од шећера или од чоколаде, на бази инсеката

-

Ex - oд врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

1602 90 99 20

- - - - - - - остали, на бази инсеката из тарифног броја 0410

-

Ex - oд врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

1602 90 99 30

- - - - - - - остали сложени прехрамбени производи на бази инсеката са садржајем, по маси, не мање од 1,5% млечне масноће, 5% сахарозе или изоглукозе, 5% глукозе или скроба

-

Ex - oд врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

1602 90 99 90

- - - - - - - остали

-

Ex - oд врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

1604

Припремљена или конзеривисана риба; Кавијар и замене кавијара припремљени од рибљих јаја:

- Риба цела, у комадима, али немлевена:

1604 18 00 00

- - Ајкулина пераја

-

Ex - од врста наведених у CITES Додацима, односно Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

1604 20

- Остала припремљена или конзервисана риба:

- - остало:

1604 20 30 00

- - - од салмонида, осим лососа

-

Ex - од младица (Hucho hucho)

- Кавијар и замене кавијара:

1604 31 00 00

- - Кавијар

-

Ex - кавијар (икра од јесетре) - све врсте из реда Acipenseriformes

1605

Љускари, мекушци и остали водени бескичмењаци, прeрађени или конзервисани:

- Мекушци:

1605 58 00 00

- - Пужеви, осим морских пужева

-

Ex - припремљени (саламура, сушени) баштенски пуж (Helix aspersa), сиви, шумски пуж (Helix lucorum), виноградски пуж (Helix pomatia)

2003

Печурке и тартуфи, припремљене или конзервисане на други начин осим у сирћету или сирћетној киселини:

2003 90

- Остале:

2003 90 10 00

- - тартуфи

-

Ex - тартуфи: бели (Tuber magnatum), црни летњи (Tuber aestivum), jeсењи црни (Tuber macrosporum), у саламури

2003 90 90 00

- - остале

-

Ex - печурке врстa: мрка труба (Craterellus cornucopioides), рујнице (Lactarius spp.), супача (Marasmius oreades), лисичарка (Centharellus cibarius); вргањи: црни вргањ (Boletus aereus), летњи (B. edulis), боров (B. pinophilus), распуцани (B. reticulatus), у салумури

2106

Прехрамбени производи на другом месту непоменути нити обухваћени:

2106 90

- Остало:

- - остало:

2106 90 92

- - - без млечних масноћа, сахарозе, изоглукозе, глукозе или скроба или са садржајем, по маси, мање од 1,5% млечне масноће, 5% сахарозе или изоглукозе, 5% глукозе или скроба:

2106 90 92 90

- - - - остало

-

Еx - са састојцима од врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

2106 90 98

- - - остало:

2106 90 98 90

- - - - остало

-

Еx - са састојцима од врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

4103

Остале крупне и ситне сирове коже (свеже или усољене, сушене, лужене, пикловане или другачије конзервисане, али нештављене нити пергаментно обрађене нити даље обрађиване), са длаком или без длаке, цепане или нецепане, осим оних искључених Напоменом 1. под (б) и (в) уз ову Главу:

4103 20 00 00

- Од рептила

KD

Ex - од врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

4103 90 00 00

- Остале

-

Ex - од врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

4106

Штављене или „окореле” (crust) крупне и ситне коже од осталих животиња, без вуне или длаке, цепане или нецепане, али даље необрађиване:

4106 40

- Од рептила:

4106 40 10 00

- - биљно предштављене

KD

Ex -од врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

4106 40 90 00

- - остале

KD

Ex - од врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

4113

Коже даље обрађиване после штављења или сушења, укључујући пергаментно обрађене коже од других животиња, без вуне или длаке, цепане или нецепане, осим кожa из тарифног броја 4114:

4113 30 00 00

- Од рептила

M2

Ex - од врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

4113 90 00 00

- Остале

M2

Ex - од врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

4203

Одећа и прибор за одећу, од коже или вештачке коже:

4203 10 00 00

- Одећа

-

Ex - од коже врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

- Рукавице с прстима, с једним прстом или без прстију:

4203 29

- - Остале:

4203 29 90 00

- - - остало

PR

Ex - од коже врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

4203 30 00 00

- Каишеви и каишеви – реденици

-

Ex - од коже врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

4203 40 00 00

- Остали прибор за одећу

-

Ex - од коже врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

4301

Сирово крзно (укључујући главе, репове, шапе и остале комаде или исечке подесне за крзнарску употребу), осим сирових крупних и ситних кожа које се сврставају у тарифни брoj 4101, 4102 или 4103:

4301 60 00 00

- Од лисице, цело, са или без главе, репа или шапа

KD

Ex - од врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

4301 80 00 00

- Остала крзна, цела, са или без главе, репа или шапа

-

Ex - од врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

4301 90 00 00

- Главе, репови, шапе и остали комади или исечци подесни за крзнарску употребу

-

Ex - од врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

4302

Штављена или обрађена крзна (укључујући главе, репове, шапе и друге комаде или одсечке), несастављена или састављена (без додавања других материјала), осим оних који се сврставају у тар. број 4303:

- Цела крзна, са или без главе, репова, шапа, несастављена:

4302 19

- - Oстало:

4302 19 15 00

- - - од дабра, бизамског пацова и лисице

KD

Ex - од врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

- - - од фоке:

4302 19 41 00

- - - - од беле фоке, женке од фоке или ћубасте фоке (модрих леђа)

KD

Ex - од врста наведених у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

4302 19 49 00

- - - - остало

KD

Ex - од врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

4302 19 99 00

- - - остало

-

Ex - од врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

4302 20 00 00

- Главе, репови, шапе и остали комади или одсечци, несастављени

-

Ex - од врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

4302 30

- Цела крзна и комади или одсечци од њих, састављени:

- - остало:

- - - од фоке:

4302 30 51 00

- - - - од младунаца белог крзна гренландске фоке, или од младунаца ћубасте фоке (модрих леђа)

KD

Ex - од врста наведених у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

4302 30 55 00

- - - - остало

KD

Ex - од врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

4302 30 99 00

- - - остало

-

Ex - од врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

4303

Одећа, прибор за одећу и остали производи од крзна:

4303 10

- Одећа и прибор за одећу:

4303 10 10 00

- - од младунаца белог крзна гренландске фоке, или од младунаца ћубасте фоке (модрих леђа)

-

Ех - од врста наведених у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

4303 10 90 00

- - остало

-

Ex - од врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

4303 90 00 00

- Остало

-

Ex - од врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

5102

Фина или груба животињска длака, невлачена нити чешљана :

- Фина животињска длака:

5102 19

- - Остала:

5102 19 30 00

- - - од алпаке, ламе или викуње

-

Еx - од викуње (Vicugna vicugna)

5102 20 00 00

- Груба животињска длака

-

Еx - oд врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

6117

Остали готов прибор за одећу, плетен или кукичан; плетени или кукичани делови одеће или прибор за одећу:

6117 10 00 00

- Шалови, ешарпе, мараме, шамије, велови и слични производи

-

Еx - oд врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

6214

Шалови, ешарпе, мараме, шамије, велови и слични производи:

6214 20 00 00

- Од вуне или фине животињске длаке

KD

Еx - oд врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

6701 00 00 00

Коже и други делови птица, са њиховим перјем или паперјем, перје, делови перја, паперје и производи од њих (осим производа из тар. броја 0505 и обрађених бадрљица и пера)

-

Ex - од врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

9113

Каишеви траке и наруквице за часовнике и њихови делови:

9113 10

- Од племенитих метала или од метала платираних племенитим металима:

9113 10 10 00

- - од племенитих метала

-

Ex - који садрже делове од врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

9113 10 90 00

- - од метала платираних племенитим металима

-

Ex - који садрже делове од врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

9113 20 00 00

- Од простог метала, укључујући позлаћене или посребрене

-

Ex - који садрже делове од врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

9113 90 00 00

- Остало

-

Ex - који садрже делове од врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

9201

Клавири, укључујући и аутоматске клавире; Клавсени и остали клавијатурни инструменти са жицама:

9201 10

- Пианина:

9201 10 10 00

- - нови

KD

Ex - са диркама од слоноваче или са деловима од дрвета врста из рода Dalbergia spp. и врсте Swietenia humilis

9201 10 90 00

- - употребљавани

KD

Ex - са диркама од слоноваче или са деловима од дрвета врста из рода Dalbergia spp. и врсте Swietenia humilis

9201 20 00 00

- Концертни клавири

KD

Ex - са диркама од слоноваче или са деловима од дрвета врста из рода Dalbergia spp. и врсте Swietenia humilis

9202

Остали музички инструменти са жицама (нпр: гитаре, виолине, харфе):

9202 10

- Гудачки инструменти:

9202 10 10 00

- - виолине

KD

Ex - којe садрже делове од врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

9202 10 90 00

- - остали

KD

Ex - са деловима од врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

9202 90

- Остали:

9202 90 30 00

- - гитаре

KD

Ex - којe садрже делове од врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

9202 90 80 00

- - остало

KD

Ex - са деловима од врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

9205

Дувачки музички инструменти (нпр: оргуље, хармонике, кларинети, трубе, гајде) осим вашарских оргуља и механичких уличних оргуља:

9205 10 00 00

- Лимени дувачки инструменти

KD

Ex - који садрже делове од врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

9205 90

- Остали:

9205 90 10 00

- - хармонике и слични инструменти

KD

Ex - који садрже делове од врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

9205 90 30 00

- - усне хармонике

KD

Ex - којe садрже делове од врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

9205 90 50 00

- - оргуље са цевима и диркама; хармонијуми и слични клавијатурни инструменти са слободним металним писковима

-

Ex - које садрже делове од врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

9205 90 90 00

- - остали

-

Ex - са деловима од врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

9206 00 00 00

Ударачки музички инструменти (нпр: бубњеви, ксилофони, цимбала, кастањете, маракаси)

-

Ex - који садрже делове од врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

9207

Музички инструменти, чији се звук електрично производи или се мора електрично појачати (нпр: оргуље, гитаре, хармонике):

9207 10

- Клавијатурни инструменти, осим хармоника:

9207 10 10 00

- - оргуље

KD

Ex - којe садрже делове од врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

9207 10 80 00

- - остало

-

Ex - са деловима од врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

9207 90

- Остали:

9207 90 10 00

- - гитаре

KD

Ex - које садрже делове од врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

9207 90 90 00

- - остало

KD

Ex - који садрже делове од врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

9208

Музичке кутије, вашарске оргуље, механичке уличне оргуље, механичке птице певачице, музичке тестере и остали музички инструменти, који се не сврставају ни у један други тарифни број ове главе; вабила свих врста; Пиштаљке, рогови за дозивање и остали усни дувачки сигнални инструменти:

9208 10 00 00

- Музичке кутије

-

Ex - које садрже делове од врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

9208 90 00 00

- Остало

-

Ex - са деловима од врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

9209

Делови (нпр: механизми за музичке кутије) и прибор (нпр: картице, плоче и ваљци за механичке инструменте) за музичке инструменте; метрономи, тонске виљушке и пиштаљке (за давање тонова) свих врста:

- Остало:

9209 91 00 00

- - Делови и прибор за клавире

-

Ex - који садрже делове од врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

9209 92 00 00

- - Делови и прибор за музичке инструменте из тар. броја 9202

-

Ex - који садрже делове од врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

9209 94 00 00

- - Делови и прибор за музичке инструменте из тар. броја 9207

-

Ex - који садрже делове од врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

9209 99

- - Остало:

9209 99 20 00

- - - делови и прибор за музичке инструменте из тар.броја 9205

-

Ex - који садрже делове од врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

9508

Путујући циркуси и путујуће менажерије; Вожње за забавне паркове и забаве за водене паркове; Забаве за вашаре, укључујући стрељане; Путујућа позоришта:

9508 10 00 00

- Путујући циркуси и путујуће менажерије

-

Еx - са примерцима врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама, као и све друге дивље врсте животиња

- Вожње за забавне паркове и забаве за водене паркове:

9508 24 00 00

- - Симулатори кретања и покретна позоришта

-

Еx - са примерцима врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама, као и све друге дивље врсте животиња

9508 26 00 00

- - Забаве за водене паркове

-

Еx - са примерцима врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама, као и све друге дивље врсте животиња

9508 29 00 00

- - Остало

-

Еx - са примерцима врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама, као и све друге дивље врсте животиња

9508 30 00 00

- Забаве за вашаре

-

Еx - са примерцима врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама, као и све друге дивље врсте животиња

9508 40 00 00

- Путујућа позоришта

-

Еx - са примерцима врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама, као и све друге дивље врсте животиња

9601

Слонова кост, кост, корњачевина, рог, парошке, корал, седеф и други материјал за резбарење животињског порекла, обрађени и производи од ових материјала (укључујући производе добијене обликовањем):

9601 10 00 00

- Обрађена слонова кост и производи од слонове кости

-

9601 90 00 00

- Остало

-

Ex - од врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

9703

Оригиналне скулптуре и кипови, од било ког материјала:

9703 10 00 00

- Старији од 100 година

-

Ex - са деловима од врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

9703 90 00 00

- Остало

-

Ex - са деловима од врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

9705

Колекције и примерци од археолошког, етнографског, историјског, зоолошког, ботаничког, минеролошког, анатомског, палеонтолошког или нумизматичког интереса:

9705 10 00 00

- Колекције и примерци археолошког, етнографског или историјског интереса

-

Ex - врсте наведене у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

- Колекције и примерци зоолошког, ботаничког, минеролошког, анатомског или палеонтолошког интереса:

9705 22 00 00

- - Изумрле или угрожене врсте и њихови делови

-

Ex - врсте наведене у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

9705 29 00 00

- - Остало

-

Ex - врсте наведене у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

9706

Антиквитети (старине), старији од 100 година:

9706 10 00 00

- Старији од 250 година

-

Ex - од врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

9706 90 00 00

- Остали

-

Ex - од врста наведених у CITES Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама

Прилог 4

ИЗВОРИ ЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА ЧИЈИ УВОЗ И ИЗВОЗ ПОДЛЕЖЕ ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ

Тарифна ознака

Наименовање

Јед. Мере

1

2

3

2612

Руде урана или торијума и концентрати:

2612 10

- Руде урана и концентрати:

2612 10 10 00

- - руде урана и урановог оскида и њихови концентрати, са садржајем урана више од 5%, по маси (Euratom)

-

2612 10 90 00

- - остало

-

2612 20

- Руде торијума и концентрати:

2612 20 10 00

- - монацит; урано-торијанит и друге торијумове руде и концентрати са садржајем торијума преко 20%, по маси

-

2612 20 90 00

- - остало

-

2844

Радиоактивни хемијски елементи и радиоактивни изотопи (укључујући фисионе и оплођујуће хемијске елементе и изотопе) и њихова једињења; Мешавине и остаци који садрже те производе:

2844 10

- Уран, природан и његова једињења; Легуре, дисперзије (укључујући кермете), керамички производи и мешавине, које садрже природни уран или једињења природног урана:

- - уран, природни:

2844 10 10 00

- - - сиров; остаци и отпаци (Euratom)

KGU

2844 10 30 00

- - - обрађени (Euratom)

KGU

2844 10 50 00

- - феро-уран

KGU

2844 10 90 00

- - остало (Euratom)

KGU

2844 20

- Уран обогаћен ураном 235 (U 235) и његова једињења; Плутонијум и његова једињења; Легуре, дисперзије (укључујући кермете), керамички производи и мешавине које садрже уран обогаћен ураном 235 (U 235), плутонијум или једињења тих производа:

- - уран обогаћен ураном 235 (U 235) и његова једињења; легуре, дисперзије (укључујући кермете), керамички производи и мешавине које садрже уран обогаћен ураном 235 (U 235) или једињења тих производа:

2844 20 25 00

- - - феро-уран

GRCI

2844 20 35 00

- - - остало (Euratom)

GRCI

- - плутонијум и његова једињења; легуре, дисперзије (укључујући кермете), керамички производи и мешавине које садрже плутонијум или једињења тих производа:

- - - мешавине урана и плутонијума:

2844 20 51 00

- - - - феро-уран

GRCI

2844 20 59 00

- - - - остало (Euratom)

GRCI

2844 20 99 00

- - - остало

GRCI

2844 30

- Уран осиромашен ураном 235 (U 235) и његова једињења; Торијум и његова једињења; Легуре, дисперзије (укључујући кермете), керамички производи и мешавине које садрже уран осиромашен ураном 235 (U 235), торијум или једињења тих производа:

- - уран, осиромашен ураном 235 (U 235); легуре, дисперзије (укључујући кермете), керамички производи и мешавине које садрже уран осиромашен ураном 235 (U 235) или једињења од тих производа:

2844 30 11 00

- - - кермети

-

2844 30 19 00

- - - остало

-

- - торијум; легуре, дисперзије (укључујући кермете), керамички производи и мешавине које садрже торијум или једињења од тих производа:

2844 30 51 00

- - - кермети

-

- - - остало:

2844 30 55 00

- - - - сиров, остаци и отпаци (Euratom)

-

- - - - обрађени:

2844 30 61 00

- - - - - шипке, профили, лимови и траке (Euratom)

-

2844 30 69 00

- - - - - остало (Euratom)

-

- - једињења урана осиромашеног ураном 235 (U 235) или торијума, помешани заједно или не:

2844 30 91 00

- - - торијума или урана осиромашеног ураном 235 (U 235), помешани заједно или не (Euratom), осим соли торијума

-

2844 30 99 00

- - - остало

-

- Радиоактивни елементи и изотопи и једињења, осим оних из тарифног подброја 2844 10, 2844 20 или 2844 30; Легуре, дисперзије (укључујући кермете), керамички производи и мешавине који садрже те елементе, изотопе или једињења; Радиоакативни остаци:.

2844 41

- - Трицијум и његова једињења; Легуре, дисперзије (укључујући кермете), керамички производи и мешавине који садрже трицијум или његова једињења:

2844 41 10 00

- - - вештачки радиоактивни изотопи (Еuratom); једињења вештачких радиоактивних изотопа (Euratom)

-

2844 41 90 00

- - - остало

-

2844 42

- - Актинијум-225, актинијум -227, калифорнијум- 253, киријум-240, киријум -241, киријум -242, киријум -243, киријум -244, ајнштајнијум -253, ајнштајнијум-254, гадолинијум-148, полонијум - 208, полонијум -209, полонијум-210, радијум-223, уранијум-230 или уранијум -232, и њихова једињења; Легуре, дисперзије (укључујући кермете), керамички производи и мешавине који садрже те елементе или једињења:

2844 42 10 00

- - - вештачки радиоактивни изотопи (Еuratom); једињења вештачких радиоактивних изотопа (Euratom)

-

2844 42 90 00

- - - остало

-

2844 43

- - Oстали радиоактивни елементи и изотопи и једињења; Остале легуре, дисперзије (укључујући кермете), керамички производи и мешавине који садрже те елементе, изотопе или једињења:

2844 43 10 00

- - - уран добијен из U 233 и његових једињења; легуре, дисперзије (укључујући кермете), керамички производи и мешавине и једињења добијена из U 233 или једињења од тих производа

-

2844 43 20 00

- - - вештачки радиоактивни изотопи (Еuratom); једињења вештачких радиоактивних изотопа (Euratom)

-

2844 43 80 00

- - - остало

-

2844 44 00 00

- - Радиоактивни остаци

-

2844 50 00 00

- Искоришћени (озрачени) гориви елементи (патрони) нуклеарних реактора (Euratom)

GRCI

2845

Изотопи, осим изотопа из тар. броја 2844; неорганска или органска једињења тих изотопа, хемијски одређена или неодређена:

2845 10 00 00

-Тешка вода (деутеријум оксид) (Euratom)

-

2845 20 00 00

- Бор обогаћен бором-10 и његова једињења

-

2845 30 00 00

- Литијум обогаћен литијумом-6 и његова једињења

-

2845 40 00 00

- Хелијум-3

-

2845 90

- Остало:

2845 90 10 00

- - деутеријум и његова једињења; водоник и његова једињења, обогаћена деутеријумом; мешавине и раствори који садрже ове производе (Euratom)

-

2845 90 90 00

- - остало

-

8401

Нуклеарни реактори; Гориви елементи (патроне), неозрачени, за нуклеарне реакторе; Машине и апарати за сепарацију изотопа:

8401 10 00 00

- Нуклеарни реактори

-

8401 20 00 00

- Машине и апарати за сепарацију изотопа и њихови делови

-

8401 30 00 00

- Гориви елементи (патроне), неозрачени

GRCI

8401 40 00 00

- Делови нуклеарних реактора

-

8543

Електричне машине и апарати с посебним функцијама, непоменути нити обухваћени на другом месту у овој глави:

8543 10 00 00

- Акцелератори честица

-

9022

Рендген апарати и апарати који користе алфа, бета, гама или друга јонизујућа зрачења, за медицинску, зубарску, ветеринарску или другу употребу, укључујући апарате за радиографију или радиотерапију, рендгенске цеви и други генератори рендгенских зрака, генератори високог напона, командне табле и пултови,

екрани, столови, столице и слично за испитивање и лечење:

-Рендген апарати за медицинску, хируршку, зубарску, ветеринарску или другу употребу, укључујући апарате за радиографију или радиотерапију:

9022 12 00 00

- - Апарати за компјутеризовану томографију

KD

9022 13 00 00

- - Остали, за зубарску употребу

KD

9022 14 00 00

- - Остали за медицинску, хируршку или ветеринарску употребу

KD

9022 19 00 00

- - За осталу употребу

KD

- Апарати који користе алфа, бета, гама или друга јонизујућа зрачења за медицинску, хируршку, зубарску, ветеринарску или другу

употребу, укључујући апарате за радиографију или радиотерапију:

9022 21 00 00

- - За медицинску, хируршку, зубарску или ветеринарску употребу

KD

9022 29 00 00

- - За остале употребе

KD

9022 30 00 00

- Рендгенске цеви

KD

Прилог 5А

РОБА, ОСИМ ОПРЕМЕ ПОД ПРИТИСКОМ, ЗА ЧИЈИ ЈЕ УВОЗ ПОТРЕБНО ПРИБАВИТИ ИСПРАВУ О УСАГЛАШЕНОСТИ

Тарифна ознака

Наименовање

Јед.

Мере

1

2

3

2523

Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи обојени или необојени, у облику клинкера или не:

- Портланд цемент:

2523 21 00 00

- - Бели цемент, вештачки обојен или необојен

-

2523 29 00 00

- - Остали

-

2523 30 00 00

- Алуминатни цемент

-

7213

Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од гвожђа или нелегираног челика:

7213 10 00 00

- Са удубљењима, ребрима, жљебовима или другим деформацијама добијеним у процесу ваљања

Ex – од челика

-

- Остале:

7213 91

- - Кружног попречног пресека, пречника мањег од 14 mm:

7213 91 10 00

- - - за армирање бетона

Ex – од челика

-

7213 99

- - Oстале:

7213 99 10 00

- - - са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси

Ex – од челика

-

7214

Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања:

7214 20 00 00

- Са удубљењима, ребрима, жљебовима или другим деформацијама добијеним у процесу ваљања

Ex – од челика

-

- Остале:

7214 99

- - Oстале:

- - - са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси:

7214 99 10 00

- - - - за армирање бетона

Ex – од челика

-

7217

Жица од гвожђа или нелегираног челика:

7217 10

- Непревучена, полирана или неполирана:

- - са садржајем по маси мање од 0,25% угљеника:

- - - максималне димензије попречног пресека 0,8 mm или веће:

7217 10 31 00

- - - - са удубљењима, ребрима, жљебовима или другим деформацијама добијеним у процесу ваљања

Ex – од челика

-

7308

Конструкције (осим монтажних зграда из тар. броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, врата за уставе, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ролои, ограде и стубови), од гвожђа или челика; Лимови, шипке, профили, цеви и слично, припремљени за употребу у конструкцијама, од гвожђа или челика:

7308 20 00 00

- Торњеви и решеткасти стубови

Ex – израђени од ребрастог челика са садржајем бакра до 0,85%

-

7308 90

- Остало:

7308 90 98 00

- - остало

Ex – израђени од ребрастог челика са садржајем бакра до 0,85%

-

7314

Тканине (укључујући бесконачне траке), решетке, мреже и ограде, од гвоздене или челичне жице; Решетке добијене просецањем и развлачењем једног комада лима или траке) од гвожђа или челика:

7314 20

- Решетке, мреже и ограде, заварене на местима укрштања, од жице максималне димензије попречног пресека од 3 mm или већег и који имају отворе величине 100 cm² или веће:

7314 20 10 00

- - од ребрасте жице

Ex – од челика са садржајем бакра до 0,85%

-

7314 20 90 00

- - остале

Ex – од челика са садржајем бакра до 0,85%

-

- Остале решетке, мреже и ограде, заварене на местима укрштања:

7314 39 00 00

- - Остале

Ex – од челика са садржајем бакра до 0,85%

-

7318

Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика:

- Производи са навојем:

7318 15

- - Остали вијци, са или без својих навртки или подлошки:

- - - остали:

- - - - без главе:

- - - - - остали, затезне чврстоће:

7318 15 42 00

- - - - - - мање од 800 МPа

-

7318 15 48 00

- - - - - - 800 МРа или више

-

Прилог 5Б

РОБА ЗА ЧИЈИ ЈЕ УВОЗ ПОТРЕБНО ПРИБАВИТИ ИСПРАВУ О ХОМОЛОГАЦИЈИ

Тарифна ознака

Наименовање

Јед. Мере

1

2

3

8408

Клипни мотори са унутрашњим сагоревањем, на паљење помоћу компресије (дизел или полудизел):

 

8408 20

- Мотори за погон возила из Главе 87:

 

8408 20 10 00

- - за индустријску монтажу: једноосовинских трактора из тарифног подброја 8701 10; моторних возила из тарифног броја 8703; моторних возила из тарифног броја 8704 са мотором запремине мање од 2500 cm3; моторних возила из тарифног броја 8705

KD

 

- - остали:

 

 

- - - за остала возила из Главе 87, снаге:

 

8408 20 55 

- - - - преко 50 kW, али не преко 100 kW:

 

8408 20 55 10

- - - - - за индустријску монтажу

KD

8408 20 55 90

- - - - - остали

KD

8408 20 57 00

- - - - преко 100 kW, али не преко 200 Kw

KD

8408 20 99 00

- - - - преко 200 Kw

KD

8701

Трактори (осим оних из тар. броја 8709):

 

- Друмски тегљачи („шлепери”) за полуприколице:

 

8701 21

- - Само са клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу компресије (дизел или полудизел):

8701 21 10 00

- - - нови

KD

8701 22

- - Са оба мотора: клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу компресије (дизел или полудизел) и електромотором, као моторима за погон:

8701 22 10 00

- - - нови

KD

8701 23

- - Са оба мотора: клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу свећице и електромотором, као моторима за погон:

8701 23 10 00

- - - нови

KD

8701 24

- - Само са електромотором за погон

8701 24 10 00

- - - нови

KD

8701 29 00

- - Остали:

8701 29 00 10

- - - нови

KD

- Остали, снаге мотора:

8701 91

- - Не преко 18 kW:

8701 91 10

- - - пољопривредни трактори и шумски трактори, точкаши:

- - - - нови

8701 91 10 19

- - - - - oстали

KD

8701 92

- - Преко 18 kW, али не преко 37 kW:

8701 92 10

- - - пољопривредни трактори и шумски трактори, точкаши:

- - - - нови:

8701 92 10 19

- - - - - остали

KD

8701 93

- - Преко 37 kW, али не преко 75 kW:

8701 93 10

- - - пољопривредни трактори и шумски трактори, точкаши:

- - - - нови

8701 93 10 19

- - - - - oстали

KD

8701 94

- - Преко 75 kW, али не преко 130 kW:

8701 94 10

- - - пољопривредни трактори и шумски трактори, точкаши:

- - - - нови

8701 94 10 19

- - - - - oстали

KD

8701 95

- - Преко 130 kW

8701 95 10

- - - пољопривредни трактори и шумски трактори, точкаши:

- - - - нови

8701 95 10 19

- - - - - oстали

KD

8702

Моторна возила за превоз десет или више особа, укључујући возача:

 

8702 10

- Само са клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу компресије (дизел или полудизел):

 

- - запремине цилиндара преко 2500 cm3:

8702 10 11 00

- - - нова

KD

- - запремине цилиндара не преко 2 500 cm3:

8702 10 91 00

- - - нова

KD

8702 20

- Са оба мотора: клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу компресије (дизел или полудизел) и електромотором, као моторима за погон:

8702 20 10

- - запремине цилиндара преко 2500 cm3:

8702 20 10 10

- - - нова

KD

8702 20 90

- - запремине цилиндара не преко 2 500 cm3:

8702 20 90 10

- - - нова

KD

8702 30

- Са оба мотора: клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу свећице и електромотором, као моторима за погон:

8702 30 10

- - запремине цилиндара преко 2800 cm3:

8702 30 10 10

- - - нова

KD

8702 30 90

- - запремине цилиндара не преко 2800 cm3:

8702 30 90 10

- - - нова

KD

8702 40 00 00

- Само са електромотором за погон

KD

8702 90

- Остала:

 

- - са клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу свећице:

 

- - - запремине цилиндара преко 2800 cm3:

8702 90 11 00

- - - - нова

KD

 

- - - запремине цилиндара не преко 2800 cm3:

8702 90 31 00

- - - - нова

KD

8702 90 90 00

- - са осталим врстама погонског агрегата

KD

8703

Путнички аутомобили и друга моторна возила конструисана првенствено за превоз лица (осим оних из тар. броја 8702), укључујући „караван” и „комби” возила и возила за трке:

 

 

- Остала возила, само са клипним мотором, са унутрашњим сагоревањем, на паљење помоћу свећице:

8703 21

- - Запремине цилиндара не преко 1000 cm3:

8703 21 10

- - - нова:

8703 21 10 90

- - - - остала

KD

8703 22

- - Запремине цилиндара преко 1000 cm3, али не преко 1500 cm3:

8703 22 10

- - - нова:

8703 22 10 90

- - - - остала

KD

8703 23

- - Запремине цилиндара преко 1500 cm3, али не преко 3000 cm3:

 

 

- - - нова:

 

8703 23 11 00

- - - - за становање или камповање

KD

8703 23 19

- - - - остала:

8703 23 19 90

- - - - - остала

KD

8703 24

- - Запремине цилиндара преко 3000 cm3:

8703 24 10

- - - нова:

8703 24 10 90

- - - - остала

KD

 

- Остала возила, само са клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу компресије (дизел или полудизел):

8703 31

- - Запремине цилиндара не преко 1500 cm3:

8703 31 10

- - - нова:

8703 31 10 90

- - - - остала

KD

8703 32

- - Запремине цилиндара преко 1500 cm3, али не преко 2500 cm3:

 

 

- - - нова:

 

8703 32 11 00

- - - - за становање или камповање

KD

8703 32 19

- - - - остала:

8703 32 19 90

- - - - - остала

KD

8703 33

- - Запремине цилиндара преко 2500 cm3:

 

 

- - - нова:

 

8703 33 11 00

- - - - за становање или камповање

KD

8703 33 19

- - - - остала:

8703 33 19 90

- - - - - остала

KD

8703 40

- Остала возила, са оба мотора: клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу свећице и електромотором, као моторима за погон, осим оних који су погодни да буду пуњени укључивањем у спољни извор електричне енергије:

8703 40 10

- - нова:

 

8703 40 10 10

- - - за становање или камповање

KD

- - - остала:

8703 40 10 90

- - - - остала

KD

8703 50

- Остала возила, са оба мотора: клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу компресије (дизел или полудизел) и електромотором, као моторима за погон, осим оних који су погодни да буду пуњени укључивањем у спољни извор електричне енергије:

- - нова:

 

8703 50 00 10

- - - за становање или камповање

KD

- - - остала:

8703 50 00 30

- - - - остала

KD

8703 60

- Остала возила, са оба мотора: клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу свећице и електромотором, као моторима за погон, погодни да буду пуњени укључивањем у спољни извор електричне енергије:

8703 60 10

- - нова:

 

8703 60 10 10

- - - за становање или камповање

KD

- - - остала:

8703 60 10 30

- - - - остала

KD

8703 70

- Остала возила, са оба мотора: клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу компресије (дизел или полудизел) и електромотором, као моторима за погон, погодни да буду пуњени укључивањем у спољни извор електричне енергије:

- - нова:

8703 70 00 10

- - - за становање или камповање

KD

- - - остала:

8703 70 00 30

- - - - остала

KD

8703 80

- Остала возила, само са електромотором за погон:

8703 80 10 00

- - нова

KD

8703 90 00 00

- Остала

KD

8704

Моторна возила за превоз робе:

 

- Остала, само са клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу компресије (дизел или полудизел):

 

8704 21

- - Бруто масе не преко 5 t:

 

 

- - - остала:

 

 

- - - - запремине цилиндара преко 2 500 cm3:

 

8704 21 31

- - - - - нова:

 

8704 21 31 90

- - - - - - остала

KD

 

- - - - запремине цилиндара не преко 2 500 cm3:

 

8704 21 91 

- - - - - нова:

 

8704 21 91 90

- - - - - - остала

KD

8704 22

- - Бруто масе преко 5 t , али не преко 20 t:

 

 

- - - остала:

 

8704 22 91 

- - - - нова:

 

8704 22 91 90

- - - - - остала

KD

8704 23

- - Бруто масе преко 20 t:

 

 

- - - остала:

 

8704 23 91 

- - - - нова:

 

8704 23 91 90

- - - - - остала

KD

 

- Остала, само са клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу свећице:

 

8704 31

- - Бруто масе не преко 5 t:

 

 

- - - остала:

 

 

- - - - запремине цилиндара преко 2 800 cm3:

 

8704 31 31 

- - - - - нова:

 

8704 31 31 90

- - - - - - остала

KD

 

- - - - запремине цилиндара не преко 2 800 cm3:

 

8704 31 91 

- - - - - нова:

 

8704 31 91 90

- - - - - -остала

KD

8704 32

- - Бруто масе преко 5 t:

 

 

- - - остала:

 

8704 32 91

- - - - нова:

 

8704 32 91 90

- - - - - остала

KD

- Остала, са оба мотора: клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу компресије (дизел или полудизел) и електромотором, као моторима за погон:

8704 41

- - Бруто масе не преко 5 t:

- - - остала:

- - - - запремине цилиндара преко 2 500 cm3:

8704 41 31

- - - - - нова:

8704 41 31 90

- - - - - - остала

KD

- - - - запремине цилиндара не преко 2 500 cm3:

8704 41 91

- - - - - нова:

8704 41 91 90

- - - - - - остала

KD

8704 42

- - Бруто масе преко 5 t, али не преко 20 t:

- - - остала:

8704 42 91

- - - - нова:

8704 42 91 90

- - - - - остала

KD

8704 43

- - Бруто масе преко 20 t:

- - - остала:

8704 43 91

- - - - нова:

8704 43 91 90

- - - - - - остала

KD

- Остала, са оба мотора: клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу свећице и електромотором, као моторима за погон:

8704 51

- - Бруто масе не преко 5 t:

- - - остала:

- - - - запремине цилиндара преко 2 800 cm3:

8704 51 31

- - - - - нова:

8704 51 31 90

- - - - - - остала

KD

- - - - запремине цилиндара не преко 2 800 cm3:

8704 51 91

- - - - - нова:

8704 51 91 90

- - - - - - остала

KD

8704 52

- - Бруто масе преко 5 t:

- - - остала:

8704 52 91

- - - - нова:

8704 52 91 90

- - - - - - остала

KD

8704 60 00 00

- Остала, само са електромотором за погон

KD

8704 90 00 00

- Остала

KD

8705

Моторна возила за специјалне сврхе (нпр:возила за превлачење неисправних аутомобила, дизалична возила, ватрогасна возила, возила са уграђеном бетонском мешалицом, возила за чишћење путева, возила за прскање и посипање, возила - покретне радионице, покретне радиолошке јединице), осим оних конструисаних првенствено за превоз путника или робе:

8705 10 00 00

- Дизалична возила

KD

8705 20 00 00

- Покретни бушаћи торњеви

KD

8705 30 00 00

- Ватрогасна возила

KD

8705 40 00 00

- Возила са уграђеном бетонском мешалицом

KD

8705 90

- Остала:

8705 90 30 00

- - возила са уграђеном пумпом за бетон

KD

8705 90 80 00

- - остала

KD

8706 00

Шасије са уграђеним мотором за моторна возила из тар. бр. 8701 до 8705:

- Шасије за тракторе из тар. броја 8701; шасије за моторна возила из тар. броја

8702, 8703 или 8704, било са клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на

паљење помоћу компресије (дизел или полудизел) запремине цилиндара преко

2500 cm3, или са клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење

помоћу свећице запремине цилиндра преко 2800 cm3

8706 00 11 00

- - за возила из тар. броја 8702 или 8704

KD

8706 00 19 00

- - остале

KD

- остале:

8706 00 91 00

- - за возила из тар. броја 8703

KD

8706 00 99 00

- - остале

KD

8711

Мотоцикли (укључујући мопеде) и бицикли са помоћним мотором, са или без бочне приколице; Бочне приколице:

 

8711 10 00 00

- Са клипним мотором са унутрашњим сагоревањем, запремине цилиндара не преко 50 cm3

KD

8711 20

- Са клипним мотором са унутрашњим сагоревањем, запремине цилиндара преко 50 cm3 , али не преко 250 cm3:

 

8711 20 10 00

- - скутери

KD

 

- - остало, запремине цилиндара:

 

8711 20 92 00

- - - преко 50 cm3, али не преко 125 cm3

KD

8711 20 98 00

- - - преко 125 cm3 , али не преко 250 cm3

KD

8711 30

- Са клипним мотором са унутрашњим сагоревањем, запремине цилиндара преко 250 cm3, али не преко 500 cm3:

 

8711 30 10 00

- - запремине цилиндара преко 250 cm3, али не преко 380 cm3

KD

8711 30 90 00

- - запремине цилиндара преко 380 cm3, али не преко 500 cm3

KD

8711 40 00 00

- Са клипним мотором са унутрашњим сагоревањем, запремине цилиндара преко 500 cm3, али не преко 800 cm3

KD

8711 50 00 00

- Са клипним мотором са унутрашњим сагоревањем, запремине цилиндара преко 800 cm3

KD

8711 60

- Са електромотором за погон:

8711 60 90 00

- - oстало

KD

8711 90 00 00

- Остало

KD

8716

Приколице и полуприколице; Остала возила, несамоходна; Њихови делови:

 

8716 10

- Приколице и полуприколице за становање или камповање:

8716 10 92 00

- - масе не преко 1 600 kg

KD

8716 10 98 00

- - масе преко 1 600 kg

KD

8716 20 00 00*

- Самоутоварне или самоистоварне приколице и полуприколице за пољопривредне сврхе*

KD*

Ех - нове*

 

- Остале приколице и полуприколице за превоз робе:

 

8716 31 00 00

- - Приколице-цистерне и полуприколице-цистерне

KD

8716 39

- - Остале:

 

 

- - - остале:

 

 

- - - - нове:

 

8716 39 30 00

- - - - - полуприколице

KD

8716 39 50 00

- - - - - остале

KD 

*Службени гласник РС, број 107/2022

 

Прилог 5В

ОПРЕМА ПОД ПРИТИСКОМ, ЗА ЧИЈИ ЈЕ УВОЗ ПОТРЕБНО ПРИБАВИТИ ИСПРАВУ О УСАГЛАШЕНОСТИ *)

Тарифна ознака

Наименовање

Јед.

Мере

1

2

3

7311 00

Контејнери за компримоване или течне гасове, од гвожђа или челика:

- бешавни:

- - за притисак преко 165 bar или више запремине:

7311 00 11 00

- - - мање од 20 l

KD

7311 00 13 00

- - - 20 l или више, али не преко 50 l

KD

7311 00 19 00

- - - преко 50 l

KD

7311 00 30 00

- - остали

KD

- остали, запремине:

7311 00 91 00

- - мање од 1000 l

-

7311 00 99 00

- - 1000 l или више

-

*) Обавеза прибављања исправе о усаглашености не односи се на опрему која на себи носи знак усаглашености: „http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/slike/carina.png&doctype=reg&abc=cba&eli=true&eliActId=431648&regactid=431648”.

Прилог 6

РОБА ЗА ЧИЈИ УВОЗ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИБАВИТИ ИСПРАВУ О УСАГЛАШЕНОСТИ РАДИО ОПРЕМЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ТЕРМИНАЛНЕ ОПРЕМЕ

Тарифна ознака

Наименовање

Јед. Мере

1

2

3

8806

Беспилотне летелице:

8806 10

- Конструисане да превозе путнике:

8806 10 10 00

- - неоперативне масе не преко 2 000 kg

KD

- Остале, само за даљински управљане летове:

8806 21

- - Максималне масе при узлетању не преко од 250 g:

8806 21 10 00

- - - мултироторске, опремљене са трајно уграђеним апаратима из тарифног подброја 8525 89 за каптурисање и снимање видеа и непокретних слика

KD

8806 21 90 00

- - - остале

KD

8806 22

- - Максималне масе при узлетању преко 250 g, aли не преко 7 kg:

8806 22 10 00

- - - мултироторске, опремљене са трајно уграђеним апаратима из тарифног подброја 8525 89 за каптурисање и снимање видеа и непокретних слика

KD

8806 22 90 00

- - - остале

8806 23 00 00

- - Максималне масе при узлетању преко 7 kg, aли не преко 25 kg

KD

8806 24 00 00

- - Максималне масе при узлетању преко 25 kg, aли не преко 150 kg

KD

8806 29

- - Oстале:

8806 29 10 00

- - - неоперативне масе не преко 2 000 kg

KD

- Остале:

8806 91 00 00

- - Максималне масе при узлетању не преко 250 g

KD

8806 92 00 00

- - Максималне масе при узлетању преко 250 g, aли не преко 7 kg:

KD

8806 93 00 00

- - Максималне масе при узлетању преко 7 kg, aли не преко 25 kg