Редакцијски пречишћен текст

Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 19. став 4. Закона о спољнотрговинском пословању („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 36/11 – др. закон, 88/11 и 89/15 – др. закон) и члана 17. став 1. и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о привременој забрани извоза одређених дрвних сортимената од битне важности за Републику Србију

"Службени гласник РС", бр. 87 од 4. августа 2022, 99 од 2. септембра 2022, 121 од 31. октобра 2022, 133 од 1. децембра 2022.

1. Уводи се привремена забрана извоза одређених дрвних сортимената за потребе производње чврстих горива на бази биомасе на домаћем тржишту, у циљу спречавања критичне несташице ових производа, односно ублажавања последица несташице настале услед повећаног извоза и потребе становништва за повећаним снабдевањем проузрокованим кризом на светском тржишту енергената.

Забрана извоза из става 1. ове тачке уводи се за следећу робу:

Тарифна ознака

Наименовање

4401 11 00 00

Огревно дрво, у облицама, у цепаницама, у гранама, у сноповима или у сличним облицима: Четинарско

4401 12 00 00

Огревно дрво, у облицама, у цепаницама, у гранама, у сноповима или у сличним облицима: Нечетинарско

4401 21 00 00

Иверје и сличне честице: Четинарско

Брисано је (види тачку 1. Одлуке – 133/2022-5)

4401 22 90 00

Иверје и сличне честице: Нечетинарско: остало

Брисано је (види тачку 1. Одлуке – 133/2022-5)

4401 32 00 00

Брисано је (види тачку 1. Одлуке – 99/2022-5)

4401 39 00 00

Пиљевина, отпаци и остаци од дрвета, агломерисани у облице, брикете, пелете или сличне облике: Остало

4401 41 00 00

Пиљевина, отпаци и остаци од дрвета, неагломерисани: Пиљевина

4401 49 00 00

Пиљевина, отпаци и остаци од дрвета, неагломерисани: Остало

2. Ограничење из тачке 1. ове одлуке не односи се на извоз робе за коју је од стране царинског органа прихваћена извозна декларација пре ступања на снагу ове одлуке.

3. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се до 31. јануара 2023. године.

*Службени гласник РС, број 121/2022

05 број 335-6260/2022

У Београду, 4. августа 2022. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" ОДЛУКЕ

Одлука о измени Одлуке о привременој забрани извоза одређених дрвних сортимената од битне важности за Републику Србију: "Службени гласник РС", број 99/2022-5

2. Ова oдлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Одлука о измени Одлуке о привременој забрани извоза одређених дрвних сортимената од битне важности за Републику Србију: "Службени гласник РС", број 121/2022-4

 2. Ова oдлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Одлука о измени Одлуке о привременој забрани извоза одређених дрвних сортимената од битне важности за Републику Србију: "Службени гласник РС", број 133/2022-5

2. Ова oдлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.