На основу члана 19. став 4. Закона о спољнотрговинском пословању („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 36/11 – др. закон, 88/11 и 89/15 – др. закон) и члана 17. став 1. и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о привременом ограничењу извоза одређених дрвних сортимената од битне важности за Републику Србију

"Службени гласник РС", број 87 од 4. августа 2022.

1. Уводи се привремено ограничење извоза одређених дрвних сортимената, пореклом из Републике Србије, у циљу спречавања критичне несташице ових производа, односно ублажавања последица такве несташице у Републици Србији.

Ограничење извоза из става 1. ове тачке уводи се за следеће дрвне сортименте, у следећим укупним количинама на период од 6 (шест) месеци:

Тарифна ознака

Наименовање

Количине по групи производа за период од 6 (шест) месеци

4403 21 10 00

Необрађено дрво са кором или без коре или бељике или грубо обрађено (учетворено): Остало од четинара: од бора (Pinus spp.) чија најмања димензија попречног пресека је 15 cm или више: резани трупци

0

4403 21 90 00

Необрађено дрво са кором или без коре или бељике или грубо обрађено (учетворено): Остало од четинара: од бора (Pinus spp.) чија најмања димензија попречног пресека је 15 cm или више: остало

138 m³

4403 22 00 00

Необрађено дрво са кором или без коре или бељике или грубо обрађено (учетворено): Остало од четинара: Од бора (Pinus spp.), остало

121 m³

4403 23 10 00

Необрађено дрво са кором или без коре или грубо обрађено (учетворено): Остало од четинара: Од јеле (Аbies spp.) и смреке (Picea spp.), чија најмања димензија попречног пресека је 15 cm или више: резани трупци

25 m³

4403 23 90 00

Необрађено дрво са кором или без коре или бељике или грубо обрађено (учетворено): Остало од четинара: Од јеле (Аbies spp.) и смреке (Picea spp.), чија најмања димензија попречног пресека је 15 cm или више: остало

0

4403 24 00 00

Необрађено дрво са кором или без коре или бељике или грубо обрађено (учетворено): Остало од четинара: Од јеле (Аbies spp.) и смреке (Picea spp.), остало

927 m³

4403 25 10 00

Необрађено дрво са кором или без коре или бељике или грубо обрађено (учетворено): Остало од четинара: остало, чија најмања димензија попречног пресека је 15 cm или више: резани трупци

185 m³

4403 26 00 00

Необрађено дрво са кором или без коре или бељике или грубо обрађено (учетворено): Остало од четинара: остало

0

4403 91 00 00

Необрађено дрво са кором или без коре или бељике или грубо обрађено (учетворено): Остало: Од храста (Quercus spp.)

14923 m³

4403 93 00 00

Необрађено дрво са кором или без коре или бељике или грубо обрађено (учетворено): Остало: Од букве (Fagus spp.), чија најмања димензија попречног пресека је 15 cm или више

927 m³

4403 94 00 00

Необрађено дрво са кором или без коре или бељике или грубо обрађено (учетворено): Остало: Од букве (Fagus spp.), остало

322 m³

4403 95 10 00

Необрађено дрво са кором или без коре или бељике или грубо обрађено (учетворено): Остало: Од брезе (Betula spp.), чија најмања димензија попречног пресека је 15 cm или више: резани трупци

0

4403 95 90 00

Необрађено дрво са кором или без коре или бељике или грубо обрађено (учетворено): Остало: Од брезе (Betula spp.), чија најмања димензија попречног пресека је 15 cm или више: остало

0

4403 96 00 00

Необрађено дрво са кором или без коре или бељике или грубо обрађено (учетворено): Остало: Од брезе (Betula spp.), остало

129 m³

4403 97 00 00

Необрађено дрво са кором или без коре или бељике или грубо обрађено (учетворено): Остало: Од тополе и јасике (Populus spp.)

515 m³

4403 99 00 00

Необрађено дрво са кором или без коре или бељике или грубо обрађено (учетворено): Остало: остало

10485 m³

Изузетно од ст. 1. и 2. ове тачке привремено ограничење извоза не односи се на дрвне сортименте за чији извоз је од стране царинског органа прихваћена извозна декларација пре ступања на снагу ове одлуке.

2. Количине наведене у тачки 1. став 2. ове одлуке могу да се извезу уз дозволу министарства надлежног за послове шумарства, на предлог комисије коју образује министар надлежан за послове шумарства у чијем саставу је по представник министарстава надлежних за послове шумарства, привреде и спољне трговине, као и Привредне коморе Србије, а на основу поднетих захтева, на месечном нивоу.

На расподелу утврђених квота из тачке 1. став 2. ове одлуке примењује се „пропорционални метод”, у односу на количине наведене у захтевима, у том месецу у оквиру расположивих количина.

Дозвола за извоз из става 1. ове тачке издаје се на период од 2 (два) месеца.

Министарство надлежно за послове шумарства води евиденцију о издатим дозволама.

Носилац дозволе дужан је да, најкасније седам дана по истеку дозволе обавести комисију из става 1. ове тачке о реализацији дозволе и врати нереализовани део у нову расподелу (прерасподелу).

3. Захтев за дозволу из тачке 2. ове одлуке подноси се министарству надлежном за послове шумарства до 15. у месецу за текући месец за укупну количину дрвних сортимената планираних за извоз и садржи нарочито:

1) податке о извознику (назив, седиште, ПИБ, МБ и др.),

2) податке о роби (назив, врста и тарифна ознака дрвног сортимента),

3) захтеване количине дрвних сортимената за извоз по тарифним ознакама.

Уз захтев из тачке 2. ове одлуке доставља се доказ о пореклу робе (у складу са прописима који уређују област шумарства), а комисија из тачке 2. став 1. ове одлуке задржава право да, од подносиоца захтева, по потреби, тражи на увид додатна документа.

4. Управа царина 1. и 15. у месецу доставља министарству надлежном за послове шумарства извештај о реализованим дозволама из тачке 2. ове одлуке.

5. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 335-6263/2022

У Београду, 4. августа 2022. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.