На основу члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон), члана 62. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18) и члана 25. став 1. Уредбе о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе („Службени гласник РС”, бр. 81/07 – пречишћен текст, 69/08, 98/12 и 87/13),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о образовању Координационог тела за дигитализацију у здравственом систему Републике Србије

"Службени гласник РС", број 20 од 10. марта 2023.

1. Образује се Координационо тело за дигитализацију у здравственом систему Републике Србије (у даљем тексту: Координационо тело).

2. Координационо тело разматра питања, даје предлоге и усмерава рад државних органа у домену дигитализације здравственог система у Републици Србији, са циљем постизања квалитетније и ефикасније здравствене заштите у државном и приватном сектору здравства, као и стварања повољних услова за иновације, истраживање и развој у државном и приватном сектору.

Задаци Координационог тела су:

– праћење спровођења Програма дигитализације здравства и акционог плана,

– подршка стварању регулаторних и институционалних услова за системски развој и унапређење здравственог система путем дигитализације процеса рада и управљања, за примену технолошких решења у процесу пружања здравствене заштите, као и за иновације, истраживање и развој у државном и приватном сектору;

– предлагање и координација приоритизације пројеката из домена дигитализације здравства;

– координација и контрола спровођења приоритетних мера.

3. У Координационо тело се именују:

– за председника:

Ана Брнабић, председник Владе;

– за потпредседника:

проф. др Даница Грујичић, министар здравља;

– за чланове:

1) Синиша Мали, потпредседник Владе и министар финансија,

2) др Јелена Беговић, министар науке, технолошког развоја и иновација,

3) др Михаило Јовановић, министар информисања и телекомуникација,

4) проф. др Сања Шкодрић, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање,

5) Петар Јањић, заменик Генералог секретара Владе,

6) проф. др Верица Јовановић, в.д. директора Института за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”,

7) Милан Латиновић, в.д. директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу;

– за секретара:

Смиљана Кривокућа, Кабинет председника Владе.

4. Координационо тело може ангажовати стручна лица и образовати радне групе у сврху извршавања задатака из тачке 2. ове одлуке.

5. Послове стручне подршке активностима Координационог тела, укључујући и координацију рада радних група и извештавање, обавља Стручни тим Координационог тела, у који се именују:

– Јелена Бојовић, директор Центра за четврту индустријску револуцију;

– Светлана Јовановић, виши саветник, Јединица за имплементацију стратешких пројеката, Кабинет председника Владе,

– Дејана Ранковић, консултант за дигитално здравство, Кабинет председника Владе.

6. У раду Координационог тела могу да учествују, по позиву, други чланови Владе, представници других државних органа, институција и других организација, здравствених, научних установа, као и међународних организација, који могу присуствовати седницама и учествовати у раду Координационог тела, односно радних група, уколико се расправља о темама из њихове надлежности.

7. Административно-техничку подршку раду Координационог тела пружа Кабинет председника Владе у сарадњи са НАЛЕД-ом и Канцеларија за информационе технологије и електронску управу.

8. Чланови Координационог тела и Стручног тима Координационог тела и лица за подршку, немају право на накнаду за рад из буџета Републике Србије.

9. Координационо тело је дужно да достави извештај Влади сваких шест месеци, а по потреби чешће, као и годишњи план рада. Предлоге годишњег плана рада и извештаја припрема секретар Координационог тела, уз подршку Стручног тима Координационог тела и у сарадњи са НАЛЕД-ом, а на основу информација које достављају одговорне институције.

10. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о образовању Координационог тела за дигитализацију у здравственом систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 3/21).

11. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 02-2104/2023

У Београду, 9. марта 2023. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.