На основу члана 17. став 1. Закона о граничној контроли („Службени гласник РС”, број 24/18) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о отварању сталног граничног прелаза за међународни водни саобраћај путника и роба са свим инспекцијским службама „Сремска Митровица”

"Службени гласник РС", број 58 од 14. јула 2023.

1. Отвара се стални гранични прелаз за међународни водни саобраћај путника и роба са свим инспекцијским службама „Сремска Митровица”.

2. Гранични прелаз из тачке 1. ове одлуке налази се на делу леве обале реке Саве од речног километра 138 + 850 до речног километра 138 + 900.

3. Послови служби на граничном прелазу из тачке 1. ове одлуке обављаће се у складу са системом интегрисаног управљања границом у Републици Србији.

4. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 02-6075/2023

У Београду, 13. јула 2023. године

Влада

Први потпредседник Владе,

Ивица Дачић, с.р.