На основу члана 43. тачка 1) Царинског закона („Службени гласник РС”, бр. 95/18, 91/19 – др. закон, 144/20, 118/21 и 138/22) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о условима за смањење царинских дажбина на увоз одређене робе

"Службени гласник РС", број 71 од 25. августа 2023.

1. Овом одлуком прописују се услови за смањење царинских дажбина на увоз производа намењених за удисање без сагоревања, који садрже дуван или „реконституисани” дуван из тарифне ознаке 2404 11 00 00 Царинске тарифе, пореклом из земаља чланица Европске уније.

2. Царинске дажбине на робу из тачке 1. износе 0%, у периоду до 31. децембра 2023. године.

3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 483-7657/2023

У Београду, 25. августa 2023. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.