Zakon

На основу чл. 8. и 36. Закона о слободним зонама („Службени гласник РС”, број 62/06) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05 и 71/05 – исправка),

Влада доноси

 

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности за одређивање подручја Слободне зоне Зрењанин” у Зрењанину

"Службени гласник РС", број 99 од 10. новембра 2006.

 

1. Друштву са ограниченом одговорношћу за управљање Слободном зоном „Зрењанин”, са седиштем у Зрењанину, ул. Цветна број 1, ПИБ 103803745, даје се сагласност за одређивање подручја Слободне зоне „Зрењанин”, на површини од 6 ха 29 а 84 м², која се одређује катастарским парцелама бр. 7703, 7704, 7705/2, 7588/4, 7589/1/5/1 и 7589/1/5/2 Катастарске општине Зрењанин, које су повезане у пословну целину, просторно ограђену и посебно означену.

 

2. Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

05 број 335-9671/2006

У Београду, 9. новембра 2006. године

Влада

Председник,

Војислав Коштуница, с.р.