Zakon

На основу чл. 8. и 36. Закона о слободним зонама („Службени гласник РС”, број 62/06) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05 и 71/05 – исправка),

Влада доноси

 

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности за одређивање  подручја Слободне зоне „Пирот” у Пироту

"Службени гласник РС", број 99 од 10. новембра 2006.

 

1. Акционарском друштву за управљање слободном зоном „Пирот”, са седиштем у Пироту, ул. Николе Пашића б.б., ПИБ 100185123, даје се сагласност за одређивање подручја Слободне зоне „Пирот”, на површини од 17 ха 46 а 29 м², која се одређује катастарским парцелама бр. 4354/1, 4535, 4536/1, 4537/1, 3390/5, 4607/1, 4608, 4609, 4534/2, 4536/2 и 4537/2 Катастарске општине Пирот – град, које су повезане у пословну целину, просторно ограђену и посебно означену.

 

2. Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

05 број 335-9672/2006

У Београду, 9. новембра 2006. године

Влада

Председник,

Војислав Коштуница, с.р.