Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 140. став 7. Закона о енергетици („Службени гласник РС”, бр. 57/11, 80/11 – исправка, 93/12 и 124/12) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС и 72/12), а на основу спроведеног поступка Jавног тендера објављеног у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 39/13,

Влада доноси

РЕШЕЊЕ

о одређивању снабдевача који ће снабдевати јавне снабдеваче природним гасом

"Службени гласни РС", бр. 64 од 24. јула 2013, 136 од 12. децембра 2014, 113 од 30. децембра 2015, 56 од 15. јуна 2016, 96 од 2. децембра 2016, 119 од 29. децембра 2017, 94 од 12. децембра 2018, 92  од 29. јуна 2020, 149 од 11. децембра 2020, 67 од 2. јула 2021, 86 од 3. септембра 2021.

1. Одређује се Јавно предузеће „Србијагас”, Нови Сад за снабдевача који ће да снабдева јавне снабдеваче природним гасом (у даљем тексту: Снабдевач).

2. Снабдевач ће снабдевати јавне снабдеваче од 1. септембра 2013. године до 1. октобра 2022. године по цени која се састоји од променљиве јединичне цене за 1000 m3 везане за квартално кретање цена деривата нафте на берзи и фиксне додате вредности која садржи све оправдане трошкове пословања у износу од 60,04 USD/1000 m³.

У случају да у току 2022. године дође до смањења или потпуне обуставе испоруке домаћег природног гаса Снабдевачу од стране добављача „Нафтна индустрија Србије” а.д. Нови Сад која тренутно износи 100 милиона m3/годишње, фиксна додата вредност из тачке 2. овог решења ће се кориговати сразмерно смањењу обима испоруке домаћег природног гаса до износа од највише 72,04 USD/1000 m³.

*Службени гласник РС, број 86/2021

3. Снабдевач ће јавне снабдеваче, на њихов захтев, снабдевати под истим условима и по ценама из тачке 2. овог решења до успостављања конкурентног тржишта природним гасом у Републици Србији.

4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 312-6294/2013

У Београду, 23. јула 2013. године

Влада

Председник,

Ивица Дачић, с.р.