Редакцијски пречишћен текст

 

На основу члана 2. став 4. Закона о избеглицама („Службени гласник Републике Србије“, број 18/92),

Влада Републике Србије доноси

 

 

УРЕДБУ

о збрињавању избеглица

„Службени гласник РС”, бр. 20 од 10. априла 1992, 70 од 8. септембра 1993, 105 од 8. децембра 1993, 8 од 19. јануара 1994, 22 од 14. априла 1994, 34 од 5. септембра 1995, 36 од 4. априла 2004.

 

 

I. УВОДНА ОДРЕДБА

 

Члан 1.

Овом уредбом уређује се начин и обим пружања помоћи у збрињавању избеглица који обављају Комесаријат за избеглице (у даљем тексту: Комесаријат), други државни органи и посебне организације, органи општина, града Београда и аутономсних покрајина, Црвени крст, хуманитарне, верске и друге организације и грађани у складу са законом.

 

II. НАЧИН ПРУЖАЊА ПОМОЋИ У ЗБРИЊАВАЊУ ИЗБЕГЛИЦА

 

Члан 2.

Комесаријат обавља послове који се односе на: утврђивање статуса избеглица; збрињавање избеглица; вођење евиденције о избеглицама утврђене законом; усклађивање помоћи избеглицама коју пружају други органи и организације у земљи и иностранству и старање о равномерном и благовременом пружању те помоћи; обезбеђивање смештаја односно размештаја избеглица на подручјима територијалних јединица; обезбеђивање услова за повратак избеглица на подручја која су напустили или упућивање на друга подручја која Комесаријат одреди, активности и деловања од значаја за делатност организација које се баве пружањем хуманитарне помоћи, усмеравање и коришћење хуманитарне помоћи, усмеравање и координацију рада хуманитарних организација у општини, аутономној покрајини и републици; и друге активности у остваривању хуманитарне помоћи.*

 

*Службени гласник РС, број 22/1994

 

Члан 3.

У обављању организационих и других послова везаних за збрињавање избеглица посебна тела у општини, граду Београду и аутономној покрајини, непосредно или у сарадњи са организацијом Црвеног крста, хуманитарним и другим организацијама:

1) врше први прихват избеглица и о томе обавештавају Комесаријат ради одређивања привременог смештаја;

2) прикупљају податке од значаја за остваривање права избеглица а односе се на идентификовање избелице, чланова његове породице, имовину и њено стање у пребивалишту, као и друге податке од значаја за збрињавање избеглица у складу са законом и другим прописима и достављају их Комесаријату ради признавања својства избеглице и издавања исправа утврђених законом;

3) упућују избеглице на привремени смештај размештајем по домаћинствима или у друге за то одређене објекте и установе и за то обезбеђују одговарајући превоз;

4) старају се о изналажењу слободних капацитета за прихват и смештај избеглица;

5) прикупљају и распоређују избелицама помоћ у храни и одећи, материјалну и другу помоћ и о томе обавештавају Комесаријат;

6) предлажу распоред радног ангажовања избеглица од интереса за њихово збрињавање;

7) пружају избеглицама помоћ ради обезбеђивања настанка прекинутог школовања, односно ради њиховог оспособљавања за непосредно укључивање у школовање;

8) упућују избеглице у здравствене, социјалне и друге установе ради пружања помоћи које спадају у њихову надлежност;

9) предлажу Комесаријату начин обезбеђивања трајне социјалне сигурности избеглица;

10) пружају помоћ избеглицама да се врате на подручје које су напустили или у друга места где им је обезбеђен трајни смештај.

 

Члан 4.

У посебним телима из члана 3. ове уредбе, послове збрињавања избеглица обављају повереници и друга лица која у органима у општини, граду Београду и аутономној покрајини раде на пословима који се односе на збрињавање избеглица и представници других органа и организација које одреди надлежни извршни орган.

 

Члан 5.

Повереник:

1) одржава везу између посебних оперативних тела у општини, граду Београду, аутономној покрајини и Комесаријата;

2) стара се о усклађеном деловању свих учесника који раде на прихвату и збрињавању и збрињавању избеглица у општини, граду Београду и аутономној покрајини;

3) остварује сарадњу са начелником округа;

4) стара се о прикупљању података о збрињавању избеглица, дефинисању њиховог статуса и обезбеђивању повратка избеглица у њихова ранија места боравка;

5) стара се о редовном достављању одговарајућих података о избеглицама Републичком заводу за статистику;

6) обезбеђује благовремено обавештавање јавности о збрињавању избеглица.

 

Члан 5а*

Ради усклађеног пружања целокупне помоћи избеглицама, организације Црвеног крста и друге организације које прикупљају материјална и друга средства за пружање помоћи, воде податке о врсти и количини прикупљене помоћи и о томе обавештавају Комесаријат за избеглице.*

Организације из става 1. овог члана обавештавају Комесаријат за избеглице и о непосредној новчаној и другој помоћи пруженој избеглицама (висини новчане помоћи, врсти и количини других средстава, начину и месту пружања помоћи).*

Обавештавање о помоћи избеглицама из ст. 1. и 2. овог члана доставља се на обрасцу који прописује Комесаријат за избеглице у споразуму са Републичким заводом за статистику.*

Прикупљена новчана и друга средства која организације из става 1. овог члана нису непосредно пружиле као помоћ избеглицама, уплаћују се, односно достављају организацији Црвеног крста, односно Комесаријату за избеглице.*

 

*Службени гласник РС, број 34/1995

 

III. ВИДОВИ ЗБРИЊАВАЊА ИЗБЕГЛИЦА

 

1. Смештај и материјална помоћ

 

Члан 6.

Смештај са исхраном може се обезбедити избеглицама код родбине, пријатеља и других грађана – у домаћинствима или објектима у својини грађана.

Избеглицама којима се не може обезбедити смештај из става 1. овог члана, по налогу Комесаријата обезбеђује се смештај са исхраном у објектима колективног смештаја (одмаралиште, опоравилиште, камп, хотел и сл.).

 

Члан 7.

Лицима којима због психофизичког стања (стара, инвалидна лица, деца и др.) не одговара смештај из члана 6. ове уредбе Комесаријат, по решењу центра за социјални рад, обезбеђује смештај у установи социјалне заштите, у другој породици или другом облику социјалне заштите.*

 

*Службени гласник РС, број 36/2004

 

Члан 8.

Избеглицама се повремено пружа материјална помоћ у храни, одећи, обући и средствима за личну хигијену а за неопходне потребе – и у новцу или у новчаним боновима.

 

Члан 9.

Врсту и обим помоћи утврђује Влада посебним актом који предлаже Комесаријат по прибављеном мишљењу Министарства финансија и Министарства за везе са Србима изван Србије.

Комесаријат, у сарадњи са Црвеним крстом и другим хуманитарним организацијама, предлаже врсту и обим материјалне помоћи (храна, одећа, обућа, средства за личну хигијену и друга материјална добра) која се повремено обезбеђује избеглицама.

Избеглици се обезбеђује и додатна помоћ када су услови збрињавања посебно неповољни (смештај у породице слабог материјалног стања, смештај ван породице и слично).

Поред материјалне помоћи из члана 8. овог закона, избеглицама се обезбеђује финансијска помоћ – одређени износ у новцу или новчаним боновима за потребе које се не могу обезбедити давањем материјалних добара. Висину помоћи предлаже Комесаријат полазећи од процене неопходних потреба које нису обезбеђене материјалном помоћи, као и од висине материјалног обезбеђења које примају лица на подручју општине у којој је избеглица смештан.

Право на материјалну и другу помоћ престаје за време док избеглица остварује приходе изнад износа по члану породице који грађанима Србије обезбеђује право на материјално обезбеђење а у случајевима када остварује мање приходе, помоћ се умањује сразмерно оствареним приходима.

У случајевима у којима је социјални положај избеглица или породице у коју је смештен изразито неповољан, може се одступити од критеријума из ст. 4. и 5. овог члана што се евидентира уз назнаку разлога који су условили одступање.

Лицима у колективном смештају може се обезбедити материјална помоћ, осим у храни, као и помоћ у новцу или новчаним боновима уз умањење од 70%.

Расподелом средстава за збрињавање избеглица у складу са одредбама ове уредбе Комесаријат обезбеђује усклађено пружање помоћи избелицама од стране Црвеног крста, других хуманитарних, верских и других организација и грађана.

 

Члан 10.

Избеглицама мајкама са децом до једне године старости обезбеђује се додатна новчана помоћ у месечном износу од 15% од просечне зараде по запосленом у Републици за претходни месец.

За време примене економских санкција Савета безбедности ОУН избеглицама мајкама са децом до једне године старости обезбеђује се додатна новчана помоћ у месечном износу од *25**% *просечне нето зараде по запосленом у Републици за месец у којем се врши исплата.***

До објављивања података о просечној нето заради по запосленом у Републици за месец за који се врши исплата, исплата помоћи избеглицама мајкама са децом до једне године старости вршиће се према процењеној просечној нето заради по запосленом у Републици за месец у којем се врши исплата.***

 

*Службени гласник РС, број 70/1993

**Службени гласник РС, број 105/1993

***Службени гласник РС, број 8/1994

 

Члан 11.

Подаци о смештају и пруженој материјалној помоћи уписују се у избеглички картон.

 

2. Здравствена заштита

 

Члан 12.

Здравствена заштита избеглица обухвата;

1) превентивне мере и акције, укључујући мере хигијенско-епидемиолошке заштите;

2) хитну медицинску помоћ у здравственој установи, стану или другом објекту смештаја;

3) потпуну здравствену заштиту жена за време трудноће и порођаја;

4) лекарске прегледе и друге услуге у дому здравља укључујући и стоматолошку здравствену заштиту и рехабилитацију;

5) специјалистичке лекарске прегледе и друге специјалистичке услуге по упуту лекара дома здравља;

6) лекове, који су као неопходни утврђени листом лекова коју доноси републичка организација за здравствено осигурање, санитетски и потрошни материјал за примену лекова;

7) превенцију и лечење болести уста и зуба;

8) болничко лечење када је неопходно или ургентно;

9) прегледе и друге услуге у заводима за заштиту здравља;

10) специјалистичку рехабилитацију у заводима за рехабилитацију и ортопедске и протетске справе и помагала деце и омладине до 18 година живота и студената до 26 године живота и других лица после прележаних тешких обољења, повреда или рањавања. *

Права из става 1. овог члана остварују се на начин на који ова права, у складу са законом и другим прописом, остварују здравствено неосигурана лица.*

 

*Службени гласник РС, број 34/1995

 

Члан 13.

Средства за здравствену заштиту избеглица утврђена овом уредбом обезбеђују се у буџету Републике Србије.

 

Члан 14.

Брисан је став 1. (види члан 3. Уредбе – 34/1995-1269)

Податке о здравственој заштити избеглица воде здравствене установе које пружају здравствену заштиту избеглицама, а уписују се и у избеглички картон.

 

Члан 15.

За пружање здравствене услуге здравствена установа доставља рачун надлежној филијали Републичког завода за здравствено осигурање*, која врши контролу његове исправности у погледу извршених услуга и цена.

Рачун здравствене установе из става 1. овог члана садржи податке о избеглици којој је пружена здравствена услуга.

Збирни извештај о трошковима здравствене заштите филијала Републичког завода за здравствено осигурање доставља Републичком заводу за здравствено осигурање који сваког месеца сводни извештај доставља Комесаријату за избеглице, а копију извештаја Министарству за здравље.*

Комесаријат за избеглице преноси средства Републичком заводу за здравствено осигурање ради исплате трошкова здравствене заштите здравственим установама.*

Здравствену заштиту избеглица спроводе здравствене установе с којима је Републички завод за здравствено осигурање, односно филијала овог завода, закључио уговор.*

Републички завод за здравствено осигурање води податке о пруженој здравственој заштити избеглицама.*

 

*Службени гласник РС, број 34/1995

 

3. Помоћ у образовању

 

Члан 16.

Деци избеглица са сметњама у развоју обезбеђује се боравак у предшколској установи уколико се у њој организује таква рад.

 

Члан 17.

Избеглицама ученицима и студентима пружа се према могућностима стручна помоћ у припремању квалификационих, допунских и других испита ради њиховог оспособљавања за укључивање у редовно школовање у Републици.

Стручну помоћ из става 1. овог члана пружају школе, односно факултети.

 

Члан 18.

Избеглицама ученицима и студентима на редовном школовању може се пружити финансијска помоћ за исхрану и смештај у ученичком односно студентском дому, за набавку уџбеника, школског прибора и других наставних средстава и за тршкове превоза до школе, односно факултета.

 

Члан 19.

Основне, средње и више школе и факултети достављају министарству надлежном за послове просвете податке о пруженој помоћи избеглицама у образовању (број ученика и студената којима је пружена помоћ, врста помоћи, висина, дужина трајања помоћи и др.).

Податке из става 1. овог члана министарство надлежно за послове просвете доставља Комесаријату.

 

IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ*

 

*Службени гласник РС, број 22/1994

 

Члан 19а*

Ступањем на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о образовању Секретаријата за хуманитарну помоћ („Сл. гласник РС”, број 45/93).*

 

*Службени гласник РС, број 22/1994

 

Члан 20.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

05 Број 06-3185/27

У Београду, 9. априла 1992. године

Влада Републике Србије

Потпредседник,

др Зоран Аранђеловић, с. р.

 

 

 

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ“ УРЕДБЕ

 

 

Уредба о измени и допуни Уредбе о збрињавању избелица: „Службени гласник РС”, број 8/1994-116

 

Члан 2.

Одредбе члана 1. ове уредбе примењиваће се за обрачун и исплату помоћи избеглицама мајкама са децом до једне године старости од 1. децембра 1993. године.

 

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.