На основу члана 43. став 2. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Србије”, бр. 66/91, 83/92 и 53/93),

Влада Републике Србије доноси

 

 

УРЕДБУ

о заштити општег резервата природе „Винатовача”

„Службени гласник РС”, број 9 од 23. марта 1995.

 

 

Члан 1.

Део подручја букових шума Горње Ресаве (Fagetum moesiaca montanum serbicum, Rud.), ставља се под заштиту као природно добро од изузетног значаја и сврстава у I категорију заштите као ОПШТИ РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ „Винатовача” (у даљем тексту: резерват „Винатовача”).

 

Члан 2.

Резерват „Винатовача” ставља се под заштиту ради очувања изузетно ретких примерака шума Fagetum montanum serbicum; Rud. – прашумског карактера, са својственим феноменом – здравим и виталним стаблима која достижу висину преко 40 м, прсног пречника преко 100 цм и старости више од 200 година.

 

Члан 3.

Резерват „Винатовача” је на подручју општине Деспотовац, катастарска општина Стрмостен и обухвата површину од 37 ха и 43 ара, на катастарској парцели број 3261/део у државној својини.

Граница резервата „Винатовача” се поклапа са границом одељења 50 (одсек а, б, ц, д и ф) и границом одељења 51 (одсек е и ф) газдинске јединице Винатовача – Вртачеље.

Граница резервата „Винатовача” односно катастарска парцела на којој се налази резерват „Винатовача” је на графичком приказу одштампаном уз ову уредбу и чини њен саставни део.

 

Члан 4.

У резервату „Винатовача” установљава се режим заштите I степена којим се спроводе мере утврђене законом који уређује заштиту животне средине и обезбеђује остваривање послова научноистраживачког и едукативног карактера, спровођење контроле и праћење стања популација биљних и животињских врста, прикупљање и анализа података о дендрометријским карактеристикама стабала, предузимање мера ради очувања њиховог здравственог стања и виталности и ограничено приказивање природних вредности.

 

Члан 5.

Заштита и развој резервата „Винатовача” спроводи се према програму заштите и развоја.

Програм из става 1. овог члана садржи активности из члана 4. ове уредбе и доноси се за време од пет година, а остварује се годишњим програмима који садрже задатке и послове који се реализују у текућој години, динамику њиховог извршавања и висину потребних средстава.

На програм из става 1. овог члана, на који су претходно прибављена мишљења министарстава надлежних за послове шумарства и водопривреде, урбанизма, науке, просвете и културе, сагласност даје министарство надлежно за заштиту животне средине.

 

Члан 6.

О резервату „Винатовача” стара се Јавно предузеће „Србијашуме” (у даљем тексту: Предузеће).

 

Члан 7.

Предузеће у обављању послова заштите природе резервата „Винатовача” обезбеђује спровођење прописаног режима заштите и очување природног добра, научноистраживачких, културних, васпитно-образовних и других активности, доноси средњорочни и годишњи програм заштите и развоја.

Предузеће подноси извештај о остваривању програма из члана 5. ове уредбе до 15. децембра за текућу годину министарству надлежном за послове заштите животне средине.

 

Члан 8.

Предузеће у обављању послова заштите и развоја резервата „Винатовача” обезбеђује обележавање овог резервата, унутрашњи ред и чуварску службу у складу са актом који доноси уз сагласност министарства надлежног за заштиту животне средине.

Актом из става 1. овог члана утврђују се правила за спровођење режима заштите, а нарочито: мере заштите приликом обављања научних истраживања и извођења истраживачких радова; услови и начин кретања и боравка ограниченог броја посетилаца; начин и услове постављања информативних и других ознака.

Правила одређена актом из става 1. овог члана и друге неопходне информације за спровођење режима заштите, Предузеће је дужно да на погодан начин огласи.

 

Члан 9.

Средства за заштиту резервата „Винатовача” обезбеђују се из прихода остварених обављањем делатности Предузећа, из средстава у буџету Републике и из других извора у складу са Законом.

 

Члан 10.

Програм из члана 5. ове уредбе, Предузеће ће донети у року од шест месеци од дана ступања на снагу ове уредбе, а годишњи програм у року од 90 дана од дана ступања на снагу средњорочног програма.

До доношења програма из члана 5. ове уредбе Предузеће може послове заштите и развоја обављати према Привременом програму заштите и развоја који доноси у року од 60 дана од дана ступања на нагу ове уредбе.

 

Члан 11.

Просторни и урбанистички планови и програми, шумске, ловне и водопривредне и друге основе и програми који обухватају заштићено подручје морају бити усаглашени са програмом заштите и развоја из члана 5. ове уредбе.

 

Члан 12.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

05 број 110-762/60-10

У Београду, 15. марта 1995. године

Влада Републике Србије

Потпредседник,

Светозар Крстић, с.р.