Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 43. став 2. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Србије”, бр. 66/91, 83/92, 53/93, 67/93, 48/94 и 53/95),

Влада Републике Србије доноси

 

 

УРЕДБУ

о заштити Специјалног резервата природе „Засавица”

„Службени гласник РС", број 19 од 12. маја 1997.

 

 

Члан 1.

Подручје водотока Засавице ставља се под заштиту као природно добро од изузетног значаја и сврстава у I категорију заштите као Специјални резерват природе (у даљем тексту: Специјални резерват „Засавица”) и са његовом заштитном зоном чини јединствену целину.

 

Члан 2.

Специјални резерват „Засавица” ставља се под заштиту ради очувања природног водотока Засавице, карактеристичног за равничарске пределе и влажних станишта који се одликују значајном разноврсношћу врста, природних реткости и то: бели и жути локвањ, језичасти љутић, подунавски мрмољак, шумска жаба, барска корњача, чиков, гавчица, бела сеница, чапљица, а посебно Умбра крамери чије је то једино станиште у земљи.

 

Члан 3.

Специјални резерват „Засавица” је на подручју општина Сремска Митровица и Богатић, катастарских општина Мачванска Митровица, Салш Ноћајски, Ноћај, Засавица, Раденковић, Равње, Баново Поље и Црна Бара, укупне површине 670,9989 ха, од чега је 472,0176 ха у друштвеној, 138,0789 ха у државној и 60,0176 ха у приватној својини.

Заштитна зона Специјалног резервата „Засавица” обухвата површину од 1150 ха.

Опис граница Специјалног резервата „Засавица” и његове заштитне зоне са графичким приказом, одштампан је уз ову уредбу и чини њен саставни део.

 

Члан 4.

На подручју Специјалног резервата „Засавица” установљава се режим заштите II степена којим се:

1. Забрањује:

1) уништавање биљних и животињских врста и њихових станишта, осим када је то неопходно ради обезбеђења стабилности екосистема и очувања природних реткости;

2) узнемиравање и уништавање простора, посебно у доба репродуктивног циклуса одређених група животиња;

3) промена прописаног водног режима, снижавање нивоа подземних вода, преграђивање водотока Засавице, коришћење воде Засавице за наводњавање;

4) упуштање отпадних вода и уношење других загађујућих материја (убацивање смећа, угинулих животиња, прање пољопривредних алатки и сл.) и отварање депонија;

5) отварање дивљих плажа;

6) повећање површина под засадима плантажних топола;

7) сеча аутохтоних шума;

8) лов и привредни риболов;

9) сечење и паљење трске.

2. Обезбеђују:

1) научна истраживања;

2) уношење аутохтоних биљних и животињских врста;

3) уређење локација за потребе реинтродукције врста;

4) спровођење санитарних и узгојних мера у циљу одржавања стабилности аутохтоних шумских заједница;

5) обављање заштитних радова на стаништима биљних врста природних реткости и биљних заједница које изграђују (тестерица - Стратиотес алоидес и др.);

6) спортски селективни и санитарни риболов;

7) испаша стоке на одређеним локацијама (Ваљевац);

8) кретање пловилима на погон који не загађује животну средину;

9) туристичко-угоститељске и спортско-рекреативне активности у складу са наменом заштићеног подручја;

10) радови и активности на уређењу пунктова за потребе едукације и презентације природних вредности и изградња објеката и туристичких пунктова у традиционалном стилу;

11) одређивање и одржавање потребног водног режима, продубљивање корита Засавице, уклањање водене и мочварне вегетације, одржавање каналске мреже која спаја Јовачу и Прекопац и Богаз и Бакрени Батар, као и места спајања канала Јовача и Прекопац у Засавицу, повећање и обезбеђивање нормалног протицања воде на местима сужења Засавице, стално праћење квалитета воде, и

12) замена еуроамеричких топола аутохтоним врстама.

 

Члан 5.

На подручју заштитне зоне Специјалног резервата „Засавица”:

1) забрањено је извођење хидромелиорационих радова, сеча и паљење трске, упуштање отпадних вода и уношење других загађујућих материја, отварање депонија, снижавање нивоа подземних вода;

2) обезбеђује се одржавање каналске мреже, строго контролисана употреба хербицида и других хемикалија у пољопривреди, ревитализација узурпираног земљишта око Засавице, туристичко-угоститељске и спортско-рекреативне активности које су у складу са наменом заштићеног подручја, радови и активности на уређењу пунктова за потребе едукације и презентације природних вредности и изградња објеката и туристичких пунктова у традиционалном стилу.

 

Члан 6.

Заштита и развој Специјалног резервата „Засавица” спроводи се према програму заштите и развоја.

Програм из става 1. овог члана садржи нарочито: циљеве, приоритетне задатке и активности на спровођењу режима заштите из чл. 4. и 5. ове уредбе, задатке у заштити аутохтоних екосистема, регулисању потребног водног режима на Засавици, одржавању каналске мреже унутар заштићеног природног добра, продубљивању корита Засавице, очувању биолошке разноврсности са посебним акцентом на природне реткости, уз успостављање система коришћења биолошких ресурса на принципима рационалног коришћења, начин уређења грађевинског земљишта, задатке на спровођењу научноистраживачких, културних, васпитно-образовних, информативно-пропагандних и других активности, средства потреба за реализацију овог програма, као и начин њиховог обезбеђења.

Програм из става 1. овог члана доноси се за период од пет година, а остварује годишњим програмом који садржи задатке и послове који се реализују у текућој години, динамику њиховог извршавања и висину потребних средстава.

На програм из става 1. овог члана, на који су претходно прибављена мишљења министарстава надлежних за послове пољопривреде, шумарства и водопривреде, урбанизма, науке, просвете и културе, сагласност даје министарство надлежно за послове заштите животне средине.

 

Члан 7.

О Специјалном резервату „Засавица” стара се Покрет горана из Сремске Митровице (у даљем тексту: Покрет горана).

 

Члан 8.

Покрет горана у обављању послова заштите и развоја Специјалног резервата „Засавица” обезбеђује спровођење прописаних режима заштите и очувања природног добра, научноистраживачких, културних, васпитно-образовних, информативно-пропагандних и других активности, доноси средњорочни и годишњи приграм заштите и развоја.

Покрет горана подноси извештај о остваривању програма из члана 6. ове уредбе до 15. децембра за текућу годину министарству надлежном за послове заштите животне средине.

 

Члан 9.

Покрет горана у обављању послова заштите и развоја Специјалног резервата „Засавица” обезбеђује његово обележавање, унутрашњи ред и чуварску службу у складу са актом који доноси, уз сагласност министарства надлежног за послове заштите животне средине.

Актом из става 1. овог члана уређују се правила за спровођење режима заштите и развоја, а нарочито: начин и услови кретања и боравка посетилаца, коришћења природних ресурса, реактивних и других јавних површина, постављања информативних и других ознака, мере заштите приликом обављања научних истраживања и извођења истражних радова, обављања туристичких, угоститељских услуга и других делатности и посебне забране и ограничења у спровођењу режима заштите.

Правила одређена актом из става 1. овог члана и друге неопходне информације за спровођење режима заштите, Покрет горана је дужан да на погодан начин јавно огласи тако да буду доступна корисницима и посетиоцима.

 

Члан 10.

Средства за заштиту и развој Специјалног резервата „Засавица” обезбеђују се из прихода остварених обављањем делатности Покрета горана, из средстава у буџету Републике и из других извора у складу са законом.

 

Члан 11.

Програм из члана 6. ове уредбе Покрет горана ће донети у року од шест месеци од дана ступања наснагу ове уредбе, а годишњи програм у року од 90 дана од дана ступања на снагу средњорочног програма.

До доношења програма из члана 6. ове уредбе, Покрет горана може послове заштите обављати према Привременом програму заштите и развоја који доноси у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове уредбе.

 

Члан 12.

Просторни и урбанистички планови, шумске, ловне, водопривредне, пољопривредне и друге основе и програми који обухватају заштићено подручје биће усаглашени са Просторним планом Републике Србије и Програмом из члана 6. ове уредбе.

 

Члан 13.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

05 број 509-1406/97

У Београду, 25. априла 1997. године

Влада Републике Србије

Потпредседник,

Светозар Крстић, с.р.