Редакцијски пречишћен текст

 

 

 

На основу члана 137. Закона о универзитету („Службени гласник РС“ број 20/98) и члана 8. Закона о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС“, број 34/2001),

Влада Републике Србије доноси

 

 

УРЕДБУ

о нормативима и стандардима услова рада универзитета и факултета за делатности које се финансирају из буџета

 "Службени гласник РС", бр. 15 од 29. марта 2002, 100 од 3. септембра 2004, 26 од 21. марта 2005, 38 од 27. априла 2007 и 110 од 30. новембра 2007.

 

  

I. УВОДНА ОДРЕДБА

 

Члан 1.

Овом уредбом утврђују се: нормативи и стандарди наставних и ненаставних радника; нормативи и стандарди трошкова пословања и начин обрачуна материјалних средстава и средстава за плате и коефицијенти за обрачун и исплату плата универзитетима и факултетима, за делатности које се финансирају из буџета.

 

 

II. НОРМАТИВИ И СТАНДАРДИ БРОЈА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

 

Члан 2.

Наставник, односно сарадник у оквиру пуног радног времена припрема и изводи наставу и научноистраживачки, односно уметнички рад у циљу одржавања и повећања квалитета наставе.

 

Члан 3.

Послови припреме и извођења наставе наставника јесу:

– рад на изради и осавремењавању наставних планова и програма студија које се остварују на факултету и универзитету;

– праћење и примена новина у области наставних метода;

– извођење предавања и вежби на основним, магистарским, специјалистичким и докторским студијама;

– припрема и извођење предавања и вежби, као и других облика наставе;

– припрема и обављање испита;

– консултације са студентима;

– обављање осталих облика наставе који су утврђени програмом наставног предмета и статутом факултета;

– организовање појединачног и заједничког научног, односно уметничког рада са студентима;

– менторство у изради дипломског рада;

– менторски рад са студентима магистарских, односно докторских студија;

– учешће у раду комисије за одобравање, оцену или одбрану магистарског рада, односно докторске дисертације;

– остваривање наставе на студијама за иновацију знања, као и на студијама за остваривање програма стручног усавршавања;

– иновације у настави;

– сарадња са сарадницима у току остваривања свих облика наставе;

– учешће у раду катедре, наставно-научног, односно наставно-уметничког већа, изборног већа и других стручних органа и комисија факултета и универзитета.

 

Члан 4.

Послови припреме и извођења наставе сарадника јесу:

– припрема и извођење облика наставе на основним, специјалистичким, магистарским и докторским студијама, осим предавања и испита;

– остваривање облика наставе на студијама за иновацију знања, као и на студијама за остваривање програма стручног образовања и усавршавања;

– стално стручно и научно усавршавање;

– учествовање у раду катедре, наставно-научног, односно наставно-уметничког већа и других стручних органа и комисија факултета и универзитета.

 

Члан 5.

Научноистраживачки, односно уметнички послови јесу послови научноистраживачког, односно уметничког рада који за циљ имају подизање квалитета извођења наставе било у практичном или теоријском облику, и то:

– стално стручно и научно усавршавање;

– праћење домаће и стране литературе;

– писање уџбеника, приручника, скрипти и друге литературе за потребе студената;

– објављивање научних, стручних, односно уметничких радова;

– учествовање у раду на научно-истраживачким, развојним, односно уметничким пројектима;

– развијање лабораторија, као и пројектовање лабораторијских инсталација и уређаја;

– учешће у комисијама за избор наставника и сарадника, и др.

 

Члан 6.

Структура и потребно време за обављање појединих послова научноистраживачког рада, односно уметничког рада и послова наставе наставника и сарадника који су засновали радни однос са пуним радним временом на факултету, а који се уређују са по 20 часова седмично у оквиру 40-часовног седмичног радног времена, ближе се уређују општим актом факултета, у складу са законом.

Седмични послови наставе наставника и сарадника нормативно се уређују увођењем норма-часова, и то:

– 6 норма часова за предавање седмично, и

– 10 норма часова за вежбе седмично.

 

Члан 7.

Норматив за послове наставе утврђује се на основу нормативно-наставних група за предавање и вежбе, у складу са овом уредбом.

Број студената у нормативно-наставним групама за предавања и вежбе утврђује се према групама факултета.

Број часова седмично наставе по нормативно-наставној групи за факултет је просечан седмични фонд часова по наставним плановима факултета у току семестра.

За факултете наука седмични фонд часова од 26 до 30 признаје се као 30 часова седмично.

За факултете уметности признаје се седмични фонд по наставном плану, а највише до 40 часова седмично.

 

Члан 8.

Нормативне групе факултета, односно факултети по којима се формирају нормативне-наставне групе за предавање и вежбе јесу:

1. Нормативна група

– правни факултети, и

– факултети политичких наука

2. Нормативна група

– економски факултет

3. Нормативна група

– факултети физичке културе,

– факултети одбране и заштите,

– дефектолошки факултет,

– факултет организационих наука,

– технички факултети у Чачку и Зрењанину, и

– факултет заштите на раду

4. Нормативна група

– пољопривредни факултети, и

– шумарски факултет.

5. Нормативна група

– грађевински факултети,

– архитектонски факултети,

– машински факултети,

– електротехнички факултети,

– саобраћајни факултет,

– рударско-геолошки, и

– технолошко-металуршки факултети

6. Нормативна група

– медицински факултети,

– стоматолошки факултет,

– фармацеутски факултет, и

– факултет ветеринарске медицине

7. Нормативна група

– природно-математички факултети

8. Нормативна група

– филозофски факултети,

– филолошки факултети, и

– учитељски факултети

9. Нормативна група

– факултети уметности

 

Члан 9.

Нормативно-наставне групе за предавање и вежбе по нормативним групама факултета, и по годинама основних студија јесу:

 

1. Нормативна група

наставне групе

године студија

за

1. годину

2. годину

3. годину

4. годину

5. годину

предавања

140

105

85

65

55

вежбе

50

45

40

35

30

 

2. Нормативна група

наставне групе

године студија

за

1. годину

2. годину

3. годину

4. годину

5. годину

предавања

110

85

65

50

40

вежбе

40

35

30

30

25

 

3. Нормативна група

наставне групе

године студија

за

1. годину

2. годину

3. годину

4. годину

5. годину

предавања

95

75

55

45

35

вежбе

35

30

25

25

20

 

4. Нормативна група

наставне групе

године студија

за

1. годину

2. годину

3. годину

4. годину

5. годину

предавања

90

70

50

40

30

вежбе

30

25

20

15

15

 

5. Нормативна група

наставне

године студија

групе за

1. годину

2. годину

3. годину

4. годину

5. годину

6. годину

предавања

85

65

45

35

25

25

вежбе

25

20

15

10

10

10

 

6. Нормативна група

наставне

године студија

групе за

1. годину

2. годину

3. годину

4. годину

5. годину

6. годину

предавања

80

60

45

30

25

25

вежбе

25

20

15

10

10

10

 

7. Нормативна група

наставне групе

године студија

за

1. годину

2. годину

3. годину

4. годину

5. годину

предавања

70

50

40

30

25

вежбе

25

20

15

10

10

 

8. Нормативна група

наставне групе

године студија

за

1. годину

2. годину

3. годину

4. годину

5. годину

предавања

60

40

30

20

20

вежбе

20

15

10

10

10

 

9. Нормативна група

наставне групе

године студија

за

све године студија

предавања

12

вежбе

5

 

 

Члан 10.

Број нормативно-наставних група за предавања и вежбе, за факултет, утврђује се на основу броја први пут уписаних студената који се финансирају из буџета Републике по годинама основних студија.

Уколико је одлуком Владе Републике Србије одобрен упис студената мањи од наставне групе прописане за ту нормативну групу, уписани број студената треба да представља комплетну наставну групу.

При одређивању броја нормативних група за предавања и вежбе, уколико се појави остатак студената – остатак чини нову нормативну групу.

 

Члан 11.

Број нормативно-наставних група за предавања, за факултет за сваку годину основних студија, утврђује се на тај начин што се број студената те године подели са бројем студената у нормативно-наставној групи за предавања, утврђених овом уредбом.

 

Члан 12.

Број нормативно-наставних група за вежбе, за факултет за сваку годину студија, утврђује се на тај начин што се број студента те године подели са бројем студената у нормативно-наставној групи за вежбе, утврђеним овом уредбом.

 

Члан 13.

Укупан седмични број норма-часова предавања утврђује се као збир производа броја обрачунатих нормативно-наставних група за обављање предавања по семестрима и годинама студија и просечног седмичног броја часова предавања по семестрима утврђеног наставним планом факултета.

 

Члан 14.

Укупан седмични број норма-часова вежби утврђује се као збир производа броја обрачунатих нормативно-наставних група за обављање вежби по семестрима и годинама студија и просечног седмичног броја часова вежби по семестрима утврђеног наставним планом факултета.

 

Члан 15.

Норматив потребног броја наставника за извођење наставе на факултету утврђује се као количник укупног броја норма-часова предавања и норматива седмичног оптерећења наставника.

 

Члан 16.

Норматив потребног броја сарадника за извођење вежби на факултету утврђује се као количник укупног броја норма-часова вежби и норматива седмичног оптерећења сарадника.

 

Члан 17.

Норматив потребног броја наставника и сарадника за извођење наставе на основним студијама на факултету представља збир норматива потребног броја наставника и норматива потребног броја сарадника.

 

Члан 18.

Остваривање дела наставе факултета на другим факултетима обрачунаваће се факултету који изводи наставу у складу са нормативно-наставним групама факултета за који се изводи настава, на основу њиховог међусобно закљученог уговора.

 

Члан 19.

Број стално запослених наставника и сарадника на факултету, у смислу ове уредбе, је број наставника и сарадника запослених са пуним радним временом, до броја одобреног од Министарства просвете и спорта, у тренутку обрачуна по овој уредби.

 

Члан 20.

Уколико је норматив броја наставника и сарадника, за факултет од прве до девете нормативне групе, већи (односно мањи) од броја стално запослених наставника и сарадника, број наставника и сарадника који се финансира добија се када се за 25% разлике између нормативног броја наставника и сарадника и стварног броја наставника и сарадника увећа број стално запослених наставника и сарадника (односно када се за исти проценат ове разлике увећа нормативни број наставника и сарадника).

 

 

III. НОРМАТИВИ И СТАНДАРДИ БРОЈА НЕНАСТАВНИХ РАДНИКА НА УНИВЕРЗИТЕТУ И ФАКУЛТЕТУ

 

Члан 21.

Норматив броја ненаставних радника за обављање административно-техничких и других послова ван наставе у складу са општим актом факултета, факултету се утврђује као збир најмање десет радника за обављање основних послова и следећег броја радника:

– на сваких десет стално запослених наставника и сарадника по један радник,

– на сваких 300 студената по један радник,

– на сваких 800 метара квадратних површине зграда којима факултет располаже увећаних за однос површине лабораторијског простора и укупне површине факултета по један радник,

– по свакој лабораторији по један радник,

– на сваких 15.000 библиотечких јединица по један радник, и

– по свакој посебној згради, односно улазу са портирском службом по три радника.

 

Члан 22.

Факултету који обавља послове за више факултета, као и факултету који има посебних специфичности у извођењу наставе, број потребних радника за обављање тих послова одобрава Министарство просвете и спорта, при чему укупан број ненаставних радника не може бити већи од броја финансираних ненаставних радника до ступања на снагу ове уредбе.

 

Члан 23.

Норматив броја радника који се финансира преко универзитета за извршавање програма рада у складу са општим актом универзитета, утврђује се као збир најмање десет радника за обављање основних послова и следећег броја радника:

– на сваких 500 стално запослених наставника и сарадника факултета у саставу универзитета по један радник,

– на сваких 5000 студената, уписаних на основним и магистарским студијама на факултетима у саставу универзитета који се финансирају из буџета, по један радник,

– број радника одобрен од Министарства просвете и спорта за рад у информационим центрима универзитета,

– број радника универзитетске организације одобрен од Министарства просвете и спорта, за организације преко које универзитет обавља своју делатност,

– по свакој згради којом располаже универзитет по три радника, и

– на сваких 800 метара квадратних, површине зграде којом универзитет располаже по један радник.

 

Члан 24.

Број стално запослених радника у универзитетској организацији (универзитетске библиотеке, Завод за физику техничких факултета и др.) преко које универзитет обавља делатност финансира се у складу са посебним актом Министарства просвете и спорта, при чему се полази од критеријума за зараде запослених и критеријума за материјалне трошкове који важе за факултете и универзитете.

 

 

IV. НОРМАТИВИ И СТАНДАРДИ ТРОШКОВА ПОСЛОВАЊА ФАКУЛТЕТА, ОДНОСНО УНИВЕРЗИТЕТА

 

Члан 25.

Стални расходи и накнаде у натури који су независни од обима обављања делатности универзитета, односно факултета јесу:

– комуналне услуге – коришћење градског земљишта,

– трошкови платног промета и банкарских услуга,

– трошкови путовања.

Трошкови из става 1. овог члана надокнађују се у целости.

 

Члан 26.

Средства за капитално одржавање грађевинских објеката и опреме одређују се на основу одговарајућих законских прописа.

 

Члан 27.

Осигурање имовине и лица универзитета и његових чланова чија се делатност финансира из буџета, обезбеђују се преко универзитета.

 

Члан 28.

Факултету, на име издавачке делатности, на годишњем нивоу обезбеђују се средства од 1.500 динара по стално запосленом наставнику и сараднику факултета у саставу универзитета. Факултети се могу договорити да се један део издавачке делатности обавља и на универзитету, при чему се, у одговарајућој сразмери, ова одобрена средства користе и за ову намену. Факултети и универзитет су обавезни да на крају дате школске године поднесу извештај о трошењу одобрених средстава.

 

Члан 29.

Средства за инвестиционо и текуће одржавање утврђују се на годишњем нивоу у износу од 60 динара по квадратном метру површине грађевинских објеката факултета, односно универзитета у једнаким месечним ратама.

Акт о коришћењу ових средстава (критеријуми за расподелу, начин коришћења, износ средстава по приоритетима, износ средстава по студенту који се финансира из буџета и сл.) доноси Министарство просвете и спорта.

За неодложне интервенције универзитету обезбеђују се средства према стварним трошковима.

Расподелу средстава из ст. 1. и 2. овог члана врши Министарство просвете и спорта. Факултетима се средства за текуће одржавање одобравају највише до нивоа процентуалног учешћа средстава обезбеђених факултету преко Министарства просвете и спорта у укупном приходу факултета.

 

Члан 30.

Средства за међународну сарадњу, набавку страних часописа и књига, чланарине међународних асоцијација и стручних организација, обезбеђују се факултету у износу од 1.800 динара годишње, по стално запосленом наставнику и сараднику. Факултетима се ова средства одобравају највише до нивоа процентуалног учешћа средстава обезбеђених факултету преко Министарства просвете и спорта у укупном приходу факултета.

Средства за ове намене за универзитет утврђује Министарство просвете и спорта на основу усаглашеног предлога универзитета у Републици Србији. Акт о коришћењу ових средстава (критеријум за расподелу, начин коришћења, износ средстава и сл.) доноси Министарство просвете и спорта на основу предлога универзитета у Републици Србији.

 

Члан 31.

Средства за материјале за образовање, културу и рекреацију као и средства за опрему за образовање, културу и рекреацију – за ваннаставне активности студената обезбеђују се факултету у износу од 100 динара годишње по први пут уписаном студенту основних студија. Министарство просвете и спорта одобрава факултетима ова средства на бази предложеног плана активности у датој школској години. Факултети су обавезни да на крају школске године поднесу извештај о трошењу ових средстава.

Факултетима се ова средства додају највише до нивоа процентуалног учешћа средстава обезбеђених факултету преко Министарства просвете и спорта у укупном приходу факултета.

 

Члан 32.

Укупни расходи пословања факултета, изузимајући расходе из чл. 25, 26, 27, 28, 29, 30. и 31. ове уредбе и исказане расходе по основу исплате ауторских хонорара, надокнађују се факултету до нивоа процентуалног учешћа средстава обезбеђених факултету преко Министарства просвете и спорта у укупном приходу факултета.

При утврђивању учешћа средстава обезбеђених факултету преко Министарства просвете и спорта у укупном приходу факултета рачунају се и средства добијена од Министарства просвете и спорта преко других факултета, односно универзитета.

Средства за финансирање теренске наставе, која је саставни део планова и програма студирања на одговарајућим факултетима, обезбеђују се посебним актом Министарства просвете и спорта.

 

Члан 33.

Укупни расходи пословања који се обезбеђују преко универзитета, изузимајући расходе из чл. 25, 26, 27, 28, 29. и 30. ове уредбе и исказане расходе исплате ауторских хонорара, обезбеђују се до нивоа процентуалног учешћа средстава обезбеђених преко Министарства просвете и спорта у укупном приходу универзитета, односно универзитетске организације преко које универзитет обавља своју делатност.

При утврђивању учешћа средстава обезбеђених универзитету преко Министарства просвете и спорта у укупном приходу универзитета, узимају се у обзир и средства посредно добијена од Министарства просвете и спорта преко другог универзитета, односно факултета.

 

 

V. НАЧИН ОБРАЧУНА СРЕДСТАВА ЗА ЗАРАДЕ И МАТЕРИЈАЛНЕ ТРОШКОВЕ

 

Члан 34.

Средства за плате наставника и сарадника факултета утврђују се као производ броја наставника и сарадника који се финансира факултету, просечног коефицијента сложености за стално запослене и основице за обрачун плата утврђене у складу са важећим прописима.

На овако утврђене плате додају се сви додаци на плату утврђени чланом 5. Закона о платама у државним органима и јавним службама.

 

Члан 35.

Просечан коефицијент сложености добија се када се збир производа броја наставника и сарадника стално запослених по структури, и одговарајућег коефицијента сложености за ту структуру наставних радника према члану 41. ове уредбе подели бројем стално запослених.

 

Члан 36.

Универзитету, односно факултету утврђују се средства за плате ненаставних радника, као производ броја ненаставних радника који се финансира из буџета, просечног коефицијента сложености за стално запослене ненаставне раднике и основице за обрачун зарада утврђене у складу са важећим прописима.

 

Члан 37.

Просечан коефицијент сложености ненаставних радника добија се када се збир производа броја ненаставних радника у сталном радном односу по структури и одговарајућег коефицијента сложености за ту структуру радника према Уредби о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Службени гласник РС“, број 44/2001), подели бројем стално запослених.

 

Члан 38.

Запосленима на факултету, односно универзитету увећавају се обрачунате плате по основу руковођења, и то за:

– ректору универзитета 40%;

– проректору, декану факултета 30%;

– директору, руководиоцу института, генералном секретару универзитета, продекану 20%;

– шефу катедре, секретару установе, шефу рачуноводства, шефу студија, шефу кабинета ректора 10%, и

– шефу одсека групе или службе 5%.

 

Члан 39.

Обрачун плата радника универзитета, односно факултета као и обрачун средстава за покриће трошкова пословања врши се сваког месеца.

 

Члан 40.

Влада Републике Србије утврђује број студената на магистарским, односно докторским студијама који се финансира из буџета на бази школарине.

 

Члан 41.

Коефицијенти сложености рада за финансирање плата наставника и сарадника факултета и универзитета у складу са чл. 6. и 9. ове уредбе јесу:*

1. редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30,19*

2. ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички сарадник са докторатом 28,01*

3. самостални стручни сарадник на академији или факултету уметности са докторатом 27,46*

4. доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25,65*

5. виши стручни сарадник на академији или факултету уметности са докторатом 22,62*

6. асистент доктор наука 21,75*

7. виши предавач или виши лектор на факултету 20,96*

8. асистент магистар, истраживач – сарадник, асистент – уметнички сарадник, предавач 20,17*

9. стручни сарадник на академији или факултету уметности 19,78*

10. асистент – приправник 18,58*

11. стручни сарадник 17,91.*

 

*Службени гласник РС, број 110/2007

 

Члан 42.

Износ средстава за плате наставника и сарадника, утврђен на основу чл. 34. до 41. ове уредбе представља минимални ниво средстава којима држава финансира рад факултета и универзитета.

Уколико се актом Владе Републике Србије предвиди мањи број студената који се финансира из буџета у односу на претходну школску годину, износ средстава за плате наставника и сарадника смањује се процентуално за половину процентуалног смањења броја студената који се финансирају из буџета.

 

Члан 43.

Нормативи и коефицијенти сложености рада по овој уредби представљају основ за финансирање рада факултета и универзитета. Факултети и универзитети својим појединачим колективним уговорима и општим актима уређују расподелу овако добијених средстава. Средства добијена за покриће расхода из чл. 25. до 31. ове уредбе не могу се користити за плате запослених.

 

Члан 43а. *

Изузетно, у 2004. години, додатна средства из текуће буџетске резерве за финансирање текућих расхода универзитета и факултета, расподелиће се по појединим факултетима и универзитетима полазећи од средстава обезбеђених из текуће буџетске резерве и сопствених прихода остварених по годишњем извештају факултета и универзитета за 2003. годину. *

Средства из става 1. овог члана расподелиће се решењем министра надлежног за послове просвете и спорта појединим универзитетима и факултетима, осим универзитету и факултетима за које се средства за текуће расходе обезбеђују у буџету Аутономне покрајине Војводине. *

 

*Службени гласник РС, број 100/2004 

 

 

VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 44.

Даном ступања на снагу ове уредбе престају да важе, у делу који се односи на наставнике и сараднике универзитета и факултета, одредбе члана 2. тачка 4. и члана 3. тачка 4. Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Службени гласник РС”, број 44/2001).

 

Члан 45.

Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о нормативима и стандардима услова рада универзитета и факултета за делатности које се финансирају из буџета Републике („Службени гласник РС”, број 10/95).

 

Члан 46.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије".

 

05 број 612-3785/2002

У Београду, 27. марта 2002. године

Влада Републике Србије

Потпредседник,

Јожеф Каса, с.р.

 

  

 

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" УРЕДБЕ

 

 

Уредба о измени Уредбе о нормативима и стандардима услова рада универзитета и факултета за делатности које се финансирају из буџета: "Службени гласник РС", бр. 110/2007-4

  

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се почев од исплате плате за новембар 2007. године.