Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 73. став 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС”, бр. 80/2002, 84/2002 и 23/2003),

Влада Републике Србије доноси

 

 

УРЕДБУ

о ближим условима за одлагање плаћања пореског дуга

“Службени гласник РС”, бр. 53 од 20. маја 2003, 61 од 01. јуна 2004, 71 од 19. августа 2005.

 

 

Члан 1.

Овом уредбом прописују се ближи услови из члана 73. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији – „Службени гласник РС”, бр. 80/2002, 84/2002 и 23/2003 (у даљем тексту: Закон) под којима се пореском обвезнику може одложити плаћање доспелог пореског дуга (у даљем тексту: дуг).

 

Члан 2.

Плаћање дуга Пореска управа може да одложи пореском обвезнику (у даљем тексту: обвезник) ако дуг износи најмање, и то за:

1) физичко лице – 10% од опорезивих прихода у години која претходи години у којој је поднет захтев за одлагање;

2) предузетника и мало правно лице – 5%* од укупног годишњег прихода исказаног у последњем финансијском извештају, односно годишњег паушалног прихода;

3) средња и велика правна лица – 5%* од обртних средстава исказаних у последњем финансијском извештају.

 

*Службени гласник РС, број 71/2004

 

Члан 3.

Захтев за одлагање плаћања дуга обвезник подноси надлежној организационој јединици Пореске управе.

Уз захтев за одлагање плаћања дуга обвезник подноси доказе о испуњености услова из члана 2. ове уредбе, као и инструменте обезбеђења наплате дуга прописане чланом 74. Закона.

 

Члан 4.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

  

05 број 43-2150/2003-2

У Београду, 15. маја 2003. године

Влада Републике Србије

Потпредседник,

Јожеф Каса, с.р.