Редакцијски пречишћен текст

Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 85. став 4. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, број 135/04),

Влада доноси

УРЕДБУ

о врстама загађивања, критеријумима за обрачун накнаде за загађивање животне средине и обвезницима, висини и начину обрачунавања и плаћања накнаде

"Службени гласник РС", бр. 113 од 20. децембра 2005, 6 од 19. јануара 2007, 8 од 24. фебруара 2010, 102 од 30. децембра 2010, 15 од 2. марта 2012, 91 од 21. септембра 2012.

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА:

Висина накнаде из чл. 7, 13 и 16а ове уредбе усклађује се годишње са Индексом потрошачких цена према подацима републичке организације надлежне за послове статистике. Министар прописује усклађене износе накнаде до 31. јануара текуће године (види члан 21. Уредбе).

Усклађени износи накнаде за загађивање животне средине објављени су у „Службеном гласнику РС“, бр. 30 од 2. априла 2012, 37 од 2. априла 2014, 25 од 13. марта 2015, 44 од 29. априла 2016,  43. од 5. маја 2017. и 45 од 13. јуна 2018. године.

 

Предмет уређивања

Члан 1.

Ово уредбом ближе се одређују врсте загађивања, критеријуми за обрачун накнаде за загађивање животне средине и обвезници, висина и начин обрачунавања и плаћања накнаде (у даљем тексту: накнада).

Значење израза

Члан 2.

Поједини изрази употребљени у овој уредби имају следеће значење:

1) емисија SО2 јесте испуштање сумпор-диоксида (SО2) и сумпор-триоксида (SО3), изражено као емисија SО2;

2) емисија NО2 јесте испуштање азот-оксида (NО) и азот-диоксида (NО2), изражено као азот-диоксид (NО2);

3) прашкасте материје јесу материје чија укупна масена концентрација у емисији износи највише: 50 mg/m³ при масеном протоку већем од 0,5 kg/h; 150 mg/m³ при масеном протоку од 0,5 kg/h и мањем;

4) корективни коефицијент јесте подстицајни корективни коефицијент који зависи од количине и порекла емисије;

5) обрачунски период јесте период једне календарске године;

6) наредни обрачунски период јесте период календарске године која следи након године у којој се доноси решење о утврђивању накнаде;

7) претходни обрачунски период јесте период календарске године која претходи години у којој се доноси решење о утврђивању накнаде;

8) биоразградива кеса јесте производ који је поновно искористив биоразградњом и који је произведен тако да када постане отпад, тај отпад треба да има таква природна својства да може да буде подвргнут физичком, хемијском, термалном или биолошком распадању и да се већина готових компоста на крају разложи у угљен-диоксид, биомасу и воду.

*Службени гласник РС, број 8/2010

Врсте загађивања

Члан 3.

Врсте загађивања, у смислу ове уредбе, јесу сва загађивања животне средине која потичу од следећих извора загађивања:

1) емисије појединачних извора загађивања;

2) произведени или одложени отпад;

3) супстанце које оштећују озонски омотач;

4) брисана је (види члан 1. Уредбе - 91/2012-4)

5) пластичне полиетиленске кесе тзв. трегер кесе – (у даљем тексту: пластичне кесе).

*Службени гласник РС, број 8/2010

Критеријуми за обрачун накнаде

Члан 4.

Накнада за емисије из појединачних извора загађивања обрачунава се према врсти, количини или особинама емисија следећих загађујућих материја:

1) оксида сумпора изражених као сумпор-диоксид (у даљем тексту: SО2);

2) оксида азота изражених као азот-диоксид (у даљем тексту: NО2);

3) прашкасте материје.

Појединачни извори емисије SО2, NО2 и прашкастих материја, у смислу ове уредбе, јесу технолошки процеси, индустријски погони, уређаји и објекти из којих се испуштају у ваздух:

1) SО2 у количини већој од 100 kg годишње;

2) NО2 у количини већој од 30 kg годишње;

3) прашкасте материје у количини већој од 10 kg годишње.

Изузетно од става 2. тачка 3) овог члана, за асфалтне базе примењује се емисиони фактор, односно маса емитованих загађујућих материја одређује се према маси произведеног продукта, тако да за асфалтне базе износи 0,01% прашкастих материја у односу на укупну годишњу производњу.

Накнада за произведени или одложени отпад обрачунава се према врсти, количини и особинама отпада произведеног или одложеног у периоду од годину дана, а која се одређује према реализованом капацитету производње и изражава у јединицама масе у тонама.

Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач обрачунава се према увезеној количини тих супстанци у периоду од три месеца.

Брисан је ранији став 6. (види члан 2. Уредбе - 91/2012-4)

Накнада за пластичне кесе обрачунава се према врсти и саставу произведене, односно увезене пластичне кесе.

*Службени гласник РС, број 8/2010

**Службени гласник РС, број 102/2010

Обвезници плаћања накнаде

Члан 5.

Обвезници плаћања накнаде (у даљем тексту: обвезници) су сва правна и физичка лица која узрокују загађење животне средине, и то:

1) загађивачи за емисије SО2 и/или NО2 и/или прашкастих материја из постројења за које се издаје интегрисана дозвола;

1а) загађивачи прашкастих материја из асфалтних база;

2) произвођач, односно одлагач неопасног индустријског отпада и опасног отпада за постројења за која се издаје интегрисана дозвола;

3) увозници супстанци које оштећују озонски омотач;

4) брисана је (види члан 3. Уредбе - 91/2012-4)

5) произвођачи, односно увозници пластичних кеса, осим биоразградивих кеса.

*Службени гласник РС, број 8/2010

**Службени гласник РС, број 102/2010

Обрачунавање накнаде за емисије

Члан 6.

Накнада за емисије SО2, NО2 и прашкастих материја обрачунава се према изразу N = N1 x Е x Кк, у којем је:

N – износ накнаде за емисију SО2 у динарима или износ накнаде за емисију NО2 у динарима или износ накнаде за емисију прашкастих материја у динарима;

N1 – накнада за једну тону емисије SО2 или накнада за једну тону емисије NО2 или накнада за једну тону емисије прашкастих материја;

Е – количина емисије у тонама у календарској години;

Кк – корективни подстицајни коефицијент који зависи од количине и порекла емисије.

Висина годишње накнаде за емисије и отпад

Члан 7.

Висина годишње накнаде за емисије износи за:

1) једну тону емисије SО2 – 9.005 динара;

2) једну тону емисије NО2 – 7.204 динара;

3) једну тону емисије прашкастих материја – 14.410 динара.

Изузетно од става 1. тачка 3) овог члана висина годишње накнаде за једну тону прашкастих материја из асфалтних база износи 139.450 динара.

Висина годишње накнаде за произведени или одложени отпад износи 306 динара за једну тону одложеног неопасног индустријског отпада, односно 1.532 динара за једну тону произведеног опасног отпада.

*Службени гласник РС, број 102/2010

**Службени гласник РС, број 45/2018

Корективни подстицајни коефицијент за емисије SО2, NО2, прашкасте материје и отпад

Члан 8.

Корективни подстицајни коефицијент за емисије SО2 и/или NО2 и/или прашкасте материје израчунава се према изразу Kk= k1 x k2 x k3 у којем је:

k1 – корективни подстицајни коефицијент према годишњој количини емисије;

k2 – корективни подстицајни коефицијент према пореклу емисије;

k3 – корективни подстицајни коефицијент према прописаним граничним вредностима емисије.

На обрачунавање накнаде за прашкасте материје емитоване из асфалтних база не примењује се корективни подстицајни коефицијент.

На обрачунавање висине накнаде за произведени или одложени отпад не примењује се корективни подстицајни коефицијент из става 1. овог члана.

*Службени гласник РС, број 102/2010

Корективни подстицајни коефицијент k1

Члан 9.

Корективни подстицајни коефицијент к1 утврђује се према годишњој количини емисије SО2 и износи за:

1) количину емисије једнаку или већу од 500 тона годишње – 1,00;

2) количину емисије једнаку или већу од 100, а мању од 500 тона годишње – 0,83;

3) количину емисије већу од 0,1, а мању од 100 тона годишње – 0,67.

Корективни подстицајни коефицијент к1 утврђује се према годишњој количини емисије NО2 и износи за:

1) количину емисије једнаку или већу од 500 тона годишње – 1,00;

2) количину емисије једнаку или већу од 50, а мању од 500 тона годишње – 0,83;

3) количину емисије већу од 0,03, а мању од 50 тона годишње – 0,67.

Корективни подстицајни коефицијент k1 утврђује се према годишњој количини емисије прашкастих материја и износи за:

1) количину емисије једнаку или већу од 500 тона годишње – 1,00;

2) количину емисије једнаку или већу од 10, а мању од 500 тона годишње – 0,83;

3) количину емисије већу од 0,01, а мању од 10 тона годишње – 0,67.

Корективни подстицајни коефицијент k2

Члан 10.

Корективни подстицајни коефицијент k2 утврђује се према пореклу емисије SО2 или NО2 или прашкастих материја и износи за:

1) емисије услед сагоревања горива – 1,0;

2) емисије из технолошког процеса – 1,0.

Корективни подстицајни коефицијент к3

Члан 11.

Корективни подстицајни коефицијент k3 утврђује се према прописаним граничним вредностима емисије и износи за:

1) вредности емисија утврђене континуалним мерењем које током календарске године не прелазе прописане граничне вредности емисије и прописане услове – 0,8;

2) вредности емисије утврђене континуалним мерењем које током календарске године прелазе прописане граничне вредности емисије, односно прописане услове и за вредности емисије које нису утврђене континуалним мерењем – 1,0.

Основица за обрачунавање накнаде за емисије и отпад

Члан 12.

Основица за обрачунавање накнаде за емисије јесте годишња количина емисије SО2 и/или NО2 и/или прашкастих материја у тонама, према подацима из Националног регистра загађивања животне средине, односно резултата мерења, у складу са прописом о граничним вредностима емисије, начину и роковима мерења и евидентирања података.

Основица за обрачунавање накнаде за произведени или одложени отпад обрачунава се према подацима о количинама отпада из Националног регистра загађивања животне средине, односно у складу са реализованом производњом и створеном количином отпада.

За обвезнике плаћања накнаде који нису доставили податке у Национални регистар загађивања животне средине у прописаном року, Фонд за заштиту животне средине (у даљем тексту: Фонд) ће обрачунати накнаду на основу извештаја републичког инспектора за заштиту животне средине о количини емисије SО2 и/или NО2 и/или прашкастих материја, односно количине отпада.

*Службени гласник РС, број 102/2010

Висина накнаде за супстанце које оштећују озонски омотач

*Службени гласник РС, број 102/2010

Члан 13.

Висина накнаде за супстанце које оштећују озонски омотач износи 52 динарa за један килограм увезене супстанце.

Накнада из става 1. овог члана обрачунава се тромесечно, на основу издате дозволе за увоз и података из јединствене царинске исправе.

Податке о количини увезених супстанци које оштећују озонски омотач министарство надлежно за послове животне средине доставља Фонду најкасније у року од осам дана од дана пријема јединствених царинских исправа.

*Службени гласник РС, број 102/2010

**Службени гласник РС, број 45/2018

Брисан је назив члана 14. (види члан 4. Уредбе - 91/2012-4)

Члан 14.

Брисан је (види члан 4. Уредбе - 91/2012-4)

Брисан је назив члана 15. (види члан 5. Уредбе - 91/2012-4)

Члан 15.

Брисан је (види члан 5. Уредбе - 91/2012-4)

Брисан је назив члана 16. (види члан 6. Уредбе - 91/2012-4)

Члан 16.

Брисан је (види члан 6. Уредбе - 91/2012-4)

Висина накнаде за пластичне кесе

*Службени гласник РС, број 8/2010

Члан 16а

Висина накнаде за пластичне кесе износи:

1) за пластичне кесе са адитивима – 1.296 динара по тони пластичних кеса стављених на тржиште Републике Србије;

2) за пластичне кесе без адитива – 25.914 динара по тони пластичних кеса стављених на тржиште Републике Србије.

Накнада из става 1. овог члана обрачунава се према подацима из декларације о усаглашености производа са захтевима за стављање у промет, извештаја републичког инспектора за заштиту животне средине у складу са законом, дневне евиденције о произведеним, увезеним и извезеним пластичним кесама и годишњег извештаја о пластичним кесама стављеним на тржиште Републике Србије.

Дневна евиденција о произведеним, увезеним и извезеним пластичним кесама води се на Обрасцу 1. који је је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Годишњи извештај о пластичним кесама стављеним на тржиште Републике Србије обвезник плаћања накнаде доставља Агенцији за заштиту животне средине до 31. јануара текуће године за претходну годину на Обрасцу 2. који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Агенција за заштиту животне средине дужна је да податке из става 2. овог члана доставља Фонду до 31. марта текуће године за претходну годину, а по обвезницима плаћања накнаде.

*Службени гласник РС, број 8/2010

**Службени гласник РС, број 45/2018

Утврђивање обавезе плаћања накнаде

Члан 17.

Накнада за емисије појединачних извора загађивања, произведени или одложени отпад, супстанце које оштећују озонски омотач и за пластичне кесе утврђује се решењем Фонда.

Решењем из става 1. овог члана утврђују се начин и рокови плаћања накнаде.

*Службени гласник РС, број 102/2010

Садржина решења

Члан 18.

Решење за емисије појединачних извора загађивања и за произведени или одложени отпад, Фонд доноси најкасније до 30. априла текуће године.

Решење из става 1. овог члана садржи коначни обрачун износа накнаде за претходни обрачунски период и износ аконтације за наредни обрачунски период, као и рокове плаћања накнаде.

Обрачун износа накнаде за претходни обрачунски период врши се на основу података о годишњим количинама отпада, емисија SO2 и/или NO2 и/или прашкастих материја, у претходном обрачунском периоду и износа накнада за једну тону емисије и корективних подстицајних коефицијената.

Подаци из става 3. овог члана садржани су у извештају о мерењу емисије за претходни обрачунски период који обвезници достављају Агенцији за заштиту животне средине до 31. јануара текуће године.

Обрачун аконтације за наредни обрачунски период врши се на основу обрачуна из става 3. овог члана.

Решење за супстанце које оштећују озонски омотач Фонд доноси најкасније у року од 30 дана од дана достављања података из члана 13. став 3. уредбе.

Решење за пластичне кесе Фонд доноси на основу података из годишњег извештаја о пластичним кесама које су стављене на тржиште Републике Србије.

За обвезнике плаћања накнаде за пластичне кесе који нису доставили годишњи извештај из члана 16а став 4. уредбе, Фонд ће обрачунати накнаду на основу извештаја републичког инспектора за заштиту животне средине, најкасније до 30. априла текуће године за претходну годину.

Решењем из ст. 1. и 7. овог члана може се одредити плаћање накнаде, и то:

1) за накнаду чији је укупан износ мањи од 1.000.000 динара одједном;

2) за накнаду чији је укупан износ већи од 1.000.000 динара, а мањи од 12.000.000 динара у једнаким тромесечним ратама;

3) за накнаду чији је укупан износ већи од 12.000.000 динара месечно.

*Службени гласник РС, број 102/2010

Коначни обрачун

Члан 19.

Доказ о извршеној уплати накнаде обвезник је дужан да достави Фонду.

Ако обвезник није платио износ накнаде утврђен решењем из члана 17. став 1. ове уредбе у прописаном року, Фонд ће послати опомену обвезнику којом налаже начин и рок уплате дуга.

Од дана издавања опомене из става 2. овог члана до дана уплате дуга Фонд ће обрачунати камату за доцњу у плаћању.

Ако обвезник плаћања накнаде не изврши уплату у року утврђеном опоменом из става 2. овог члана, Фонд доставља пореској управи захтев за принудну наплату сходно одредбама закона којим се уређује порески поступак.

Ако је обвезник по основу аконтације уплатио већи износ од износа који се утврди коначним обрачуном накнаде за период у коме је аконтација плаћена, Фонд ће за износ те разлике умањити износ аконтације за наредни обрачунски период или ће издати потврду обвезнику о више или погрешно уплаћеном износу, у складу са законом којим се уређује буџетски систем.

Ако је обвезник по основу аконтације уплатио мањи износ од износа који се утврди коначним обрачуном накнаде за период у коме је аконтација плаћена, Фонд ће за износ те разлике увећати износ аконтације за наредни обрачунски период.

*Службени гласник РС, број 8/2010

**Службени гласник РС, број 102/2010

Брисан је назив члана 20. (види члан 7. Уредбе - 91/2012-4)

Члан 20.

Брисан је (види члан 7. Уредбе - 91/2012-4)

Усклађивање висине накнаде

Члан 21.

Висина накнаде из чл. 7, 13. и 16а ове уредбе усклађује се годишње са Индексом потрошачких цена према подацима републичке организације надлежне за послове статистике.

Министар прописује усклађене износе накнаде из става 1. овог члана до 31. јануара текуће године.

*Службени гласник РС, број 15/2012

**Службени гласник РС, број 91/2012

Затварање појединачног извора, односно депоније

Члан 22.

У случају трајног затварања појединачног извора емисије Фонд врши коначни обрачун за период који предходи трајном затварању до дана трајног затварања појединачног извора емисије.

Обрачун износа накнаде за годину у којој је затворен појединачни извор емисије Фонд утврђује на основу пријављених емисија у Национални регистар загађивања животне средине, односно на основу извештаја из члана 12. став 3. ове уредбе.

*Службени гласник РС, број 102/2010

Промена података која се обавезно пријављује

Члан 23.

Обвезници су дужни да пријаве Фонду:

1) промену власништва, закупа или другог права на појединачном извору емисије SО2 и/или NО2 и/или прашкастих материја, односно депоније;

2) почетак рада новог појединачног извора емисије SО2 и/или NО2 и/или прашкастих материја;

3) датум трајног затварања постојећег појединачног извора емисије SО2 и/или NО2 и/или прашкастих материја.

Пријаву из става 1. овог члана обвезник је дужан да достави у року од 30 дана од дана настанка промене.

Престанак пословања, статусне и друге промене

Члан 24.

На захтев обвезника Фонд доноси решење за плаћање накнаде и за обрачунски период краћи од календарске године у случају престанка пословања, статусне промене која доводи до престанка рада обвезника или промене делатности обвезника плаћања накнаде, као и коначног третмана укупне количине опасног отпада и потпуне обуставе производње опасног отпада.

Евиденција обвезника и контрола

Члан 25.

Фонд води евиденцију обвезника плаћања накнаде за емисије појединачних извора загађивања, произведени или одложени отпад, супстанце које оштећују озонски омотач и за пластичне кесе  .

Пре уписа у евиденцију Фонд врши контролу података из члана 18. ст. 3, 4. и 5. ове уредбе, као и контролу уплата накнада из става 1. овог члана по издатим решењима у сарадњи са републичким инспектором за заштиту животне средине.

*Службени гласник РС, број 8/2010

**Службени гласник РС, број 15/2012

Прекршаји

Члан 26.

Новчаном казном од 500.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако:

1) не достави годишњи извештај о произведеним и увезеним пластичним кесама Агенцији за заштиту животне средине (члан 16а став 4);

2) не плати прописану накнаду (члан 17);

3) не изврши пријаву Фонду у складу са чланом 23. ове уредбе;

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 25.000 до 50.000 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 250.000 до 500.000 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара.

*Службени гласник РС, број 8/2010

Усклађивање висине накнаде

Члан 27.

Обвезници из члана 5. тач. 1) и 2) ове уредбе плаћају годишњу накнаду, и то:

1) у висини од 20% од пуног износа накнаде од дана ступања на снагу ове уредбе до 31. децембра 2008. године;

2) у висини од 40% од пуног износа накнаде од 1. јануара 2009. године до 31. децембра 2011. године;

3) у висини од 70% од пуног износа накнаде од 1. јануара 2012. године до 31. децембра 2015. године;

4) у пуном износу од 1. јануара 2016. године.

Обвезници из члана 5. тачка 3) ове уредбе плаћају годишњу накнаду у пуном износу.

Ступање на снагу

Члан 28.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-7951/2005

У Београду, 15. децембра 2005. године

Влада

Потпредседник,

Мирољуб Лабус, с.р.

 

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Висина накнаде за загађивање животне средине за појединачне врсте возила на моторни погон објављена је у Правилнику о усклађеним износима накнаде за загађивање животне средине („Службени гласник РС“, број 22/2012-8).

 

ВИСИНА НАКНАДЕ ЗА ЗАГАЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА ПОЈЕДИНАЧНЕ ВРСТЕ ВОЗИЛА НА МОТОРНИ ПОГОН

 

Редни број

Врста возила

Запремина мотора cm3

Године старости возила

Износ за уплату за двотактне моторе бензин - дизел

Износ за уплату за четворотак-тне и дизел моторе Бензин - дизел

Износ за уплату за моторе на гас (ТНГ) и моторе са ознаком Еуро IV

Износ за уплату за моторе на безоловни бензин и еуродизел, а нису према захтевима Еуро IV

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

МОТОЦИКЛИ

Од 126 до 700

До 5 год.

372

186

93

148

Од 6 до 10 год.

420

210

103

167

Од 11 до 20 год.

465

233

115

186

Преко 20 год.

559

279

140

223

Од 701 до 1300

До 5 год.

496

250

124

197

Од 6 до 10 год.

559

279

140

223

Од 11 до 20 год.

620

309

155

250

Преко 20 год.

745

372

186

299

Од 1301 до 2000

До 5 год.

620

309

155

250

Од 6 до 10 год.

698

349

173

279

Од 11 до 20 год.

775

388

193

309

Преко 20 год.

932

465

233

372

Од 2001 до 3000

До 5 год.

870

434

216

348

Од 6 до 10 год.

977

488

242

390

Од 11 до 20 год.

1.085

542

272

434

Преко 20 год.

1.301

651

326

473

Преко 3000

До 5 год.

1.116

559

279

447

Од 6 до 10 год.

1.254

628

313

501

Од 11 до 20 год.

1.395

698

349

559

Преко 20 год.

1.674

837

420

670

2.

ПУТНИЧКИ АУТОМОБИЛИ

Од 126 до 700

До 5 год.

595

299

148

239

Од 6 до 10 год.

670

336

167

268

Од 11 до 20 год.

745

372

186

299

Преко 20 год.

893

447

223

357

Од 701 до 1300

До 5 год.

794

398

197

319

Од 6 до 10 год.

893

447

223

357

Од 11 до 20 год.

991

496

250

398

Преко 20 год.

1.191

595

299

475

Од 1301 до 2000

До 5 год.

991

496

250

398

Од 6 до 10 год.

1.116

559

279

447

Од 11 до 20 год.

1.240

620

309

496

Преко 20 год.

1.487

745

372

595

Од 2001 до 3000

До 5 год.

1.388

696

348

555

Од 6 до 10 год.

1.563

782

390

563

Од 11 до 20 год.

1.736

870

434

696

Преко 20 год.

2.083

1.041

521

835

Преко 3000

До 5 год.

1.786

894

447

714

Од 6 до 10 год.

2.009

1.005

501

803

Од 11 до 20 год.

2.232

1.116

559

894

Преко 20 год.

2.677

1.339

670

1.072

3.

КОМБИ ВОЗИЛА

Од 126 до 700

До 5 год.

745

372

186

299

Од 6 до 10 год.

837

420

210

336

Од 11 до 20 год.

932

465

233

372

Преко 20 год.

1.116

559

279

447

Од 701 до 1300

До 5 год.

991

492

250

398

Од 6 до 10 год.

1.116

559

279

447

Од 11 до 20 год.

1.240

620

309

496

Преко 20 год.

1.351

745

372

595

Од 1301 до 2000

До 5 год.

1.240

620

309

496

Од 6 до 10 год.

1.395

698

349

559

Од 11 до 20 год.

1.549

775

388

620

Преко 20 год.

1.860

932

465

745

Од 2001 до 3000

До 5 год.

1.736

870

434

696

Од 6 до 10 год.

1.952

977

488

782

Од 11 до 20. год.

2.169

1.085

542

870

Преко 20 год.

2.605

1.301

651

1.041

Преко 3000

До 5 год.

2.232

1.116

559

894

Од 6 до 10 год.

2.511

1.254

628

1.005

Од 11 до 20 год.

2.789

1.395

698

1.116

Преко 20 год.

3.349

1.674

837

1.339

4.

АУТОБУСИ

Од 701 до 1300

До 5 год.

2.776

1.388

696

1.111

Од 6 до 10 год.

3.124

1.563

782

1.249

Од 11 до 20 год.

3.472

1.736

870

1.388

Преко 20 год.

4.167

2.083

1.041

1.666

Од 1301 до 2000

До 5 год.

3.472

1.736

870

1.388

Од 6 до 10 год.

3.906

1.952

977

1.563

Од 11 до 20 год.

4.340

2.169

1.085

1.736

Преко 20 год. 5.209 2.605 1.301 2.083

Од 2001 до 3000

До 5 год.

4.860

2.431

1.215

1.945

Од 6 до 10 год.

5.469

2.734

1.366

2.187

Од 11 до 20 год.

6.076

3.037

1.520

2.431

Преко 20 год.

7.291

3.645

1.823

2.916

Преко 3000

До 5 год.

6.250

3.124

1.563

2.500

Од 6 до 10 год.

7.030

3.514

1.758

2.812

Од 11 до 20 год.

7.812

3.906

1.952

3.124

Преко 20 год.

9.373

4.687

2.345

3.749

5.

ТЕРЕТНА ВОЗИЛА

Од 701 до 1300

До 5 год.

3.969

1.984

991

1.588

Од 6 до 10 год.

4.463

2.232

1.116

1.786

Од 11 до 20 год.

4.960

2.481

1.240

1.984

Преко 20 год.

5.951

2.976

1.487

2.381

Од 1301 до 2000

До 5 год.

4.960

2.459

1.240

1.984

Од 6 до 10 год.

5.581

2.789

1.395

2.232

Од 11 до 20 год.

6.199

3.100

1.549

2.481

Преко 20 год.

7.440

3.720

1.860

2.976

Од 2001 до 3000

До 5 год.

6.944

3.472

1.736

2.776

Од 6 до 10 год.

7.812

3.906

1.952

3.124

Од 11 до 20 год.

8.680

4.340

2.169

3.472

Преко 20 год.

10.416

5.209

2.605

4.167

Преко 3000

До 5 год.

8.929

4.463

2.232

3.571

Од 6 до 10 год.

10.044

5.022

2.511

4.018

Од 11 до 20 год.

11.159

5.581

2.789

4.463

Преко 20 год.

13.391

6.696

3.349

5.358

6.

СПЕЦИЈАЛНА - РАДНА ВОЗИЛА

Од 701 до 1300

До 5 год.

1.388

696

348

555

Од 6 до 10 год.

1.563

782

390

624

Од 11 до 20 год.

1.736

870

434

696

Преко 20 год.

2.083

1.041

521

835

Од 1301 до 2000

До 5 год.

1.736

870

434

696

Од 6 до 10 год.

1.952

977

488

782

Од 11 до 20 год.

2.169

1.085

542

870

Преко 20 год.

2.605

1.301

651

1.041

Од 2001 до 3000

До 5 год.

2.431

1.215

608

971

Од 6 до 10 год.

2.734

1.366

683

1.095

Од 11 до 20 год.

3.037

1.520

757

1.215

Преко 20 год.

3.645

1.823

912

1.458

Преко 3000

До 5 год.

3.124

1.563

782

1.249

Од 6 до 10 год.

3.514

1.758

877

1.407

Од 11 до 20 год.

3.906

1.952

977

1.563

Преко 20 год.

4.687

2.345

1.172

1.875

7.

ТЕГЉАЧИ

Од 1301 до 2000

До 5 год.

5.209

2.605

1.301

2.083

Од 6 до 10 год.

5.858

2.930

1.463

2.345

Од 11 до 20 год.

6.509

3.256

1.627

2.605

Преко 20 год.

7.812

3.906

1.952

3.124

Од 2001 до 3000

До 5 год.

7.291

3.645

1.823

2.916

Од 6 до 10 год.

8.203

4.101

2.050

3.281

Од 11 до 20 год.

9.114

4.557

2.278

3.645

Преко 20 год.

10.937

5.469

2.734

4.374

Преко 3000

До 5 год.

9.373

4.687

2.345

3.749

Од 6 до 10 год.

10.546

5.274

2.636

4.219

Од 11 до 20 год.

11.718

5.858

2.930

4.687

Преко 20 год.

14.062

7.030

3.514

5.625

8.

ВУЧНА ВОЗИЛА

Од 1301 до 2000

До 5 год.

3.969

1.984

991

1.588

Од 6 до 10 год.

4.463

2.232

1.116

1.786

Од 11 до 20 год.

4.960

2.481

1.240

1.984

Преко 20 год.

5.951

2 .976

1.487

2.381

Од 2001 до 3000

До 5 год.

5.556

2.776

1.388

2.223

Од 6 до 10 год.

6.248

3.124

1.563

2.500

Од 11 до 20 год.

6.944

3.472

1.736

2.776

Преко 20 год.

8.334

4.167

2.083

3.333

Преко 3000

До 5 год.

7.143

3.571

1.786

2.858

Од 6 до 10 год.

8.035

4.018

2.009

3.213

Од 11 до 20 год.

8.929

4.463

2.232

3.571

Преко 20 год.

10.713

5.358

2.677

4.284

9.

ТРАКТОРИ

Од 701 до 1300

До 5 год.

496

250

124

197

Од 6 до 10 год.

559

279

140

223

Од 11 до 20 год.

620

309

155

250

Преко 20 год.

745

372

186

299

Од 1301 до 2000

До 5 год.

620

309

155

250

Од 6 до 10 год.

698

349

173

279

Од 11 до 20 год.

775

388

193

309

Преко 20 год.

932

465

233

372

Од 2001 до 3000

До 5 год.

870

434

216

348

Од 6 до 10 год.

977

488

242

390

Од 11 до 20 год.

1.085

542

272

434

Преко 20 год.

1.301

651

326

521

Преко 3000

До 5 год.

1.116

559

279

447

Од 6 до 10 год.

1.254

628

313

501

Од 11 до 20 год.

1.395

698

349

559

Преко 20 год.

1.674

837

420

670

 

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У „ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ“ УРЕДБЕ

Уредба o изменама и допунама Уредбе о врстама загађивања, критеријумима за обрачун накнаде за загађивање животне средине и обвезницима, висини и начину обрачунавања и плаћања накнаде: „Службени гласник РС“, број 102/2010-46

Члан 11.

Висина годишње накнаде за једну тону прашкастих материја из асфалтних база из члана 3. став 1. ове уредбе и висина накнаде за супстанце које оштећују озонски омотач из члана 6. ове уредбе усклађује се почев од 1. јануара 2012. године.

Члан 12.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.