Редакцијски пречишћен текст   

 

 

На основу члана 8. Закона о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС”, број 34/2001),

Влада Републике Србије доноси

УРЕДБУ

о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама

"Службени гласник РС", бр. 44 од 19. јула 2001, 15 од 15. марта 2002 - др. уредба, 30 од 6. јуна 2002, 32 од 11. јуна 2002 - исправка, 69 од 25. децембра 2002, 78 од 21. новембра 2002, 61 од 13. јуна 2003, 121 од 09. децембра 2003, 130 од 29. децембра 2003, 67 од 11. јуна 2004, 120 од 05. новембра 2004, 5 од 21. јануара 2005, 26 од 21. марта 2005, 81 од 23. септембра 2005, 105 од 28. новембра 2005, 109 од 09. децембра 2005, 27 од 31. марта 2006, 32 од 14. априла 2006, 58 од 7. јула 2006, 82 од 29. септембра 2006, 106 од 24. новембра 2006, 10 од 26. јануара 2007, 40 од 8. маја 2007, 60 од 29. јуна 2007, 91 од 5. октобра 2007, 106 од 16. новембра 2007, 7 од 18. јануара 2008, 9 од 25. јануара 2008, 24 од 7. марта 2008, 26 од 14. марта 2008, 31 од 28. марта 2008, 44 од 24. априла 2008, 54 од 23. маја 2008, 108 од 25. новембра 2008, 113 од 12. децембра 2008, 79 од 28. септембра 2009, 25 од 21. априла 2010, 91 од 3. децембар 2010, 20 од 25. марта 2011, 65 од 2. септембра 2011, 100 од 29. децембра 2011, 11 од 14. фебруара 2012, 124 од 29. децембра 2012, 8 од 25. јануара 2013, 4 од 17. јануара 2014, 58 од 3. јуна 2014, 113 од 17. децембра 2017 - др. закон, 19 од 5. марта 2021, 48 од 13. маја 2021.

 НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Престаје да се примењује на запослене у јавним службама даном почетка примене Закона о запосленима у јавним службама („Службени гласник РС“, број 113/2017), односно 1. јануара 2025. године (види чл. 161. и 163. Закона – 113/2017-276 и члан 3. Закона - 123/2021-1).

Члан 1.

Овом уредбом утврђују се коефицијенти за обрачун и исплату плата запослених, и то:

1) у јавним службама које се финансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе;

2) у јавним службама које се финансирају из доприноса за обавезно социјално осигурање;

3) у организацијама обавезног социјалног осигурања.

*Службени гласник РС, број 30/2002

Члан 2.

За обрачун и исплату плата запослених из члана 1. ове уредбе, примењују се следећи коефицијенти:

1. У основном образовању:

*Службени гласник РС, број 44/2008

Наставник, васпитач, стручни сарадник, секретар и шеф рачуноводства (VII степен стручне спреме)

17,32

Наставник и васпитач (VI степен стручне спреме)

14,88

Стручни сарадник, секретар и шеф рачуноводства (VI степен стручне спреме)

13,73

Учитељ (V степен стручне спреме)

13,65

Учитељ и васпитач (IV степен стручне спреме)

13,42

Педагошки асистент, андрагошки асистент

11,15

Књижничар, медицински техничар, шеф рачуноводства, секретар (IV степен стручне спреме)

11,15

Домар, кувар (V степен стручне спреме)

9,16

Административни, финансијско-књиговодствени радник, радник на одржавању музичких инструмената, домар, кувар, економ (IV степен стручне спреме)

8,62

Домар, возач, магационер, економ, кувар, дактилограф, руковалац парних котлова (III степен стручне спреме)

7,82

Портир, чувар, курир, домар, пеглерка, сервирка, вешерка, помоћни кувар, ложач, телефониста, дактилограф (II степен стручне спреме)

6,83

Спремачица (I степен стручне спреме)

6,30

Физички радник

5,99

*Службени гласник РС, број 44/2008

**Службени гласник РС, број 20/2011

***Сужбени гласник РС, број 4/2014

2. У средњем образовању:

*Службени гласник РС, број 44/2008

Наставник, наставник практичне наставе, васпитач, стручни сарадник, секретар и шеф рачуноводства (VII степен стручне спреме)

17,32

Наставник, наставник практичне наставе (VI степен стручне спреме)

14,88

Стручни сарадник, социјални радник, секретар и шеф рачуноводства (VI степен стручне спреме)

13,73

Наставник практичне наставе (V степен стручне спреме)

13,65

Наставник практичне наставе (IV степен стручне спреме)

13,42

Књижничар, помоћни наставник, шеф рачуноводства и секретар (IV степен стручне спреме)

11,15

Помоћни наставник (III степен стручне спреме)

9,85

Домар, кувар, радник на одржавању машина у школској радионици (V степен стручне спреме)

9,16

Административни, финансијско-књиговодствени радник, радник на одржавању музичких инструмената, домар, кувар, економ радник у школској радионици (IV степен стручне спреме)

8,62

Домар, возач, магационер, економ, кувар, дактилограф, руковалац парних котлова, радник у школској радионици (III степен стручне спреме)

7,82

Портир, чувар, курир, домар, пеглерка, сервирка, вешерка, помоћни кувар, ложач, телефониста, дактилограф (II степен стручне спреме)

6,83

Спремачица (I степен стручне спреме)

6,30

Физички радник

5,99

*Службени гласник РС, број 44/2008

3. У вишем образовању:

*Службени гласник РС, број 44/2008

Професор са докторатом

25,65

Професор са магистратуром

20,96

Виши предавач са магистратуром

20,17

Професор (VII степен стручне спреме)

20,17

Предавач магистар наука

19,04

Виши предавач (VII степен стручне спреме)

19,04

Предавач (VII степен стручне спреме)

18,58

Стручни сарадник, наставник практичне наставе (VII степен стручне спреме)

18,58

Шеф рачуноводства и секретар школе (VII степен стручне спреме)

17,32

Лектор, библиотекар и преводилац (VII степен стручне спреме)

17,32

Наставник практичне наставе и стручни сарадник (VI степен стручне спреме)

15,48

Шеф рачуноводства и секретар школе (VI степен стручне спреме)

13,73

Виши технички сарадник и самостални виши књижничар (VI степен стручне спреме)

13,73

Контиста, билансиста, финансијски послови, административно-технички послови, програмер, референт за опште послове и студентска питања и статистичар (VI степен стручне спреме)

13,73

ВКВ мајстор, радник на одржавању опреме,инсталација, уређаја и возног парка, домар (V степен стручне спреме)

9,16

Самостални књижничар (IV степен стручне спреме)

11,15

Возач путничког возила, финансијско-рачуноводствени послови, контиста, билансиста, административно-технички секретар, лаборант, техничар, технички сарадник, дактилограф, књижничар, послови уношења податка на рачунару, архивски помоћник и књиговезац (IV степен стручне спреме)

8,62

Ложач, послови КВ радника, послови уношења података на рачунару, одржавање инсталација, возач, домар, економ и набављач (III степен стручне спреме)

7,82

Портир, чувар, курир, домар, магационер, телефониста (II степен стручне спреме)

6,83

Вртлар, шталар и чувар експерименталних животиња (II степен стручне спреме)

6,83

Манипулативни радник (II степен стручне спреме)

6,83

Спремачица (I степен стручне спреме)

6,30

Физички радник

5,99

*Службени гласник РС, број 44/2008

4. У универзитетском образовању:

*Службени гласник РС, број 44/2008

Генерални секретар универзитета са више од 15 факултета у свом саставу (VII степен стручне спреме)

19,67

Генерални секретар универзитета са мање од 15 факултета у свом саставу (VII степен стручне спреме)

19,41

Стручни сарадник, правник, економиста, библиотекар, истраживач, лектор, преводилац, секретар факултета, шеф кабинета ректора (VII степен стручне спреме)

17,32

Шеф рачуноводства (VI степен стручне спреме)

13,73

Виши технички сарадник, виши стручни сарадник и самостални виши књижничар (VI степен стручне спреме)

13,73

Контиста, билансиста, финансијски послови, административно-технички послови, програмер, референт за опште послове и статистичар (VI степен стручне спреме)

13,73

ВКВ мајстор, радник на одржавању опреме, инсталација, уређаја и возног парка, домар (V степен стручне спреме)

9,16

Самостални књижничар (IV степен стручне спреме)

11,15

Финансијско-рачуноводствени послови, контиста, билансиста, административно-технички секретар, лаборант - техничар, технички секретар, дактилограф, књижничар, послови уношења податка на рачунару, возач путничког возила, архивски помоћник и књиговезац (IV степен стручне спреме)

8,62

Ложач, послови КВ радника, послови уношења података на рачунару, послови одржавања инсталација, возач, помоћник обдуцент, домар, економ, набављач (III степен стручне спреме)

7,82

Портир, чувар, курир, домар, магационер, телефониста (III степен стручне спреме)

7,82

Вртлар, шталар и чувар експерименталних животиња (II степен стручне спреме)

6,83

Манипулативни радник (II степен стручне спреме)

6,83

Спремачица (I степен стручне спреме)

6,30

Физички радник

5,99

*Службени гласник РС, број 44/2008

5. У ученичком стандарду:

*Службени гласник РС, број 44/2008

Директор дома са више од 5 радних јединица

21,59

Директор дома са преко 15 васпитних група

21,20

Директор дома од 10 до 15 васпитних група

21,17

Директор дома од 5 до 10 васпитних група

21,11

Директор дома до 5 васпитних група

21,05

Заменик директора

20,36

Помоћник директора

19,82

Руководилац сектора

19,55

Управник дома

19,38

Васпитач (VII степен стручне спреме)

17,32

Уредник програма, шеф рачуноводства, секретар,стручни сарадник (VII степен стручне спреме)

17,32

Организатор и реализатор програма, библиотекар, дипломирани правник, дипломирани економиста (VII степен стручне спреме)

16,95

Васпитач (VI степен стручне спреме)

13,73

Шеф рачуноводства, нутрициониста, секретар (VI степен стручне спреме)

13,73

Стручни сарадник, правник, економиста, референт, социјални радник (VI степен стручне спреме)

13,49

Вођа смене (V степен стручне спреме)

10,98

Референт за финансијске послове, технички секретар, књижничар, референт сарадник (IV степен стручне спреме)

11,15

Кувар и пекар (V степен стручне спреме)

10,68

Домар (V степен стручне спреме)

9,43

Вођа смене (IV степен стручне спреме)

10,53

Вођа смене (III степен стручне спреме)

8,93

Домар, економ, кувар, фригомеханичар, административни радник, књиговодствени радник, посластичар, рецепционар, возач путничког возила,мајстор светла и тона, сценски мајстор (IV степен стручне спреме)

9,06

Кувар, пекар, месар, фригомеханичар (III степен стручне спреме)

8,72

Домар, руковалац парних котлова, возач, столар,електричар, економ, дактилограф, бравар, касир, точилац пића, магационер, посластичар, конобар (III степен стручне спреме)

8,23

Помоћни радник у кухињи (II степен стручне спреме)

7,27

Домар, помоћни ложач, курир, радник обезбеђења, магационер, судоперка, портир, вешерка, пегларка и хигијеничар (II степен стручне спреме)

6,83

Спремачица (I степен стручне спреме)

6,30

Физички радник

5,99

*Службени гласник РС, број 44/2008

6. У студентском стандарду:

*Службени гласник РС, број 44/2008

Директор установе са преко 40 јединица (VII степен стручне спреме)

30,07

Заменик директора установе са преко 40 јединица (VII степен стручне спреме)

26,20

Помоћник директора установе са преко 40 јединица (VII степен стручне спреме)

25,13

У установи са преко 40 јединица: управник студентског дома са преко 900 корисника, управник студентског ресторана са преко 3000 оброка, шеф службе са преко 15 запослених (VII степен стручне спреме)

22,52

Директор установе са преко 15 јединица (VII степен стручне спреме)

21,88

Директор установе од 10 до 15 јединица (VII степен стручне спреме)

21,59

Директор установе до 10 јединица, директор СКЦ-а и директор дома културе, директор студентског опоравилишта (VII степен стручне спреме)

21,21

У установи са преко 40 јединица: управник студентског дома од 350 до 900 корисника, управник студентског ресторана од 1500 до 3000 оброка, шеф службе до 15 запослених (VII степен стручне спреме)

21,19

У установи са преко 40 јединица: управник студентског дома до 350 корисника, управник студентског ресторана до 1500 оброка, руководилац одељења (VII степен стручне спреме)

20,74

Заменик директора (VII степен стручне спреме)

20,36

У установи са преко 40 јединица: дипломирани правник, дипломирани економиста, пројектант информационог система, администратор базе, водећи програмер (VII степен стручне спреме)

20,17

Програмер у установи са преко 40 јединица (VII степен стручне спреме)

19,83

Помоћник директора (VII степен стручне спреме)

19,82

Руководилац сектора (VII степен стручне спреме)

19,55

Управник дома, управник ресторана (VII степен стручне спреме)

19,39

У установи са преко 40 јединица: правник, економиста, набављач, нутрициониста (VI степен стручне спреме)

18,13

Референт за обрачун ПДВ-а у установи са преко 40 јединица (VI степен стручне спреме)

18,11

Шеф кухиње у установи са преко 40 јединица (V степен стручне спреме)

15,90

Васпитач у дому (VII степен стручне спреме)

17,32

Уредник програма, уредник трибине, стручни сарадник, шеф рачуноводства, секретар (VII степен стручне спреме)

17,32

Дипломирани правник, дипломирани економиста, технолог, кустос, дизајнер, организатор и реализатор програма, библиотекар (VII степен стручне спреме)

16,95

У установи са преко 40 јединица: руководилац клуба, шеф продавнице и бифеа, шеф службе (IV степен стручне спреме)

14,59

У установи са преко 40 јединица: шеф кухиње и вођа смене (IV степен стручне спреме)

13,77

У установи са преко 40 јединица: кувар специјалиста (V степен стручне спреме)

13,00

У установи са преко 40 јединица: руководилац клуба, руководилац одељења, сарадник, референт, контиста, систем администратор (IV степен стручне спреме)

13,24

У установи са преко 40 јединица: техничар за телекомуникацију (IV степен стручне спреме)

12,71

У установи са преко 40 јединица: благајник (IV степен стручне спреме)

12,26

Шеф рачуноводства, нутрициониста, секретар (VI степен стручне спреме)

13,73

Економиста, правник, сарадник, референт, програмер, социјални радник у дому (VI степен стручне спреме)

13,49

У установи са преко 40 јединица: шеф сале, руководилац клуба, шеф бифеа (IV степен стручне спреме)

11,87

У установи са преко 40 јединица: кувар, магационер,благајник, материјални књиговођа, оператер (IV степен стручне спреме)

11,63

У установи са преко 40 јединица: кувар, месар, руководилац клуба (III степен стручне спреме)

11,34

У установи са преко 40 јединица: набављач, ликвидатор, фактуриста, референт, котлар, домар, електричар, књижничар, технички секретар (IV степен стручне спреме)

11,46

У установи са преко 40 јединица: рецепционар, аутомеханичар (IV степен стручне спреме)

11,32

У установи са преко 40 јединица: домар, ложач, монтер, столар, електричар, бравар, водоинсталатер, фригомеханичар, молер, возач, контролор, руковалац машине за чишћење мермера (III степен стручне спреме)

10,90

Вођа смене (V степен стручне спреме)

10,98

Референт за финансијске послове, технички секретар, књижничар, референт сарадник (IV степен стручне спреме)

11,15

У установи са преко 40 јединица: продавац, економ,радник обезбеђења (III степен стручне спреме)

10,46

Кувар и пекар (V степен стручне спреме)

10,6

Вођа смене (IV степен стручне спреме)

10,5

У установи са преко 40 јединица: шанкер, конобар, кројач (III степен стручне спреме)

9,66

Домар (V степен стручне спреме)

9,43

У установи са преко 40 јединица: магацински радник, помоћни радник (III степен стручне спреме)

8,82

У установи са преко 40 јединица: копирант, кафе кувар (III степен стручне спреме)

8,70

У установи са преко 40 јединица: помоћни кувар (II степен стручне спреме)

8,64

Вођа смене (III степен стручне спреме)

8,93

Домар, економ, кувар, фригомеханичар, административни радник, књиговодствени радник, посластичар, рецепционар, возач путничког возила, мајстор светла и тона, сценски мајстор (IV степен стручне спреме)

9,06

Кувар, пекар, месар, фригомеханичар (III степен стручне спреме)

8,72

Домар, руковалац парних котлова, возач, столар, електричар, економ, дактилограф, бравар, касир, точилац пића, магационер, посластичар, конобар (III степен стручне спреме)

8,23

У установи са преко 40 јединица: курир (II степен стручне спреме)

7,84

У установи са преко 40 јединица: хигијеничар, помоћни радник у студентском дому, помоћни радник у кухињи, радник у вешерају, радник на испоруци рубља (II степен стручне спреме)

7,78

У установи са преко 40 јединица: рецепционар и баштован (II степен стручне спреме)

7,46

Помоћни радник у кухињи (II степен стручне спреме)

7,27

Домар, помоћни ложач, курир, радник обезбеђења, магационер, судоперка, портир, вешерка, пегларка и хигијеничар (II степен стручне спреме)

6,83

Спремачица (I степен стручне спреме)

6,30

Физички радник

5,99

*Службени гласник РС, број 44/2008

6а У Информационо-комуникационој установи „Академска мрежа Републике Србије – АМРЕС”:

*Службени гласник РС, број 11/2012

Директор

30,36

Заменик директора (VII степен стручне спреме, односно други степен студија)

28,88

Помоћник директора (VII степен стручне спреме, односно други степен студија)

27,40

Сарадник за финансијске послове – координатор (VII степен стручне спреме, односно други степен студија)

27,40

Сарадник за правне послове – координатор (VII степен стручне спреме, односно други степен студија)

27,40

Сарадник за финансијске послове (VII степен стручне спреме, односно други степен студија)

25,40

Сарадник за правне послове (VII степен стручне спреме, односно други степен студија)

25,40

Виши стручни сарадник (VII степен стручне спреме, односно други степен студија)

24,20

Стручни сарадник (VII степен стручне спреме, односно други степен студија)

20,90

Менаџер за односе са јавношћу (VII степен стручне спреме, односно други степен студија )

20,90

Менаџер корисничких сервиса (VII степен стручне спреме, односно други степен студија)

19,35

Пословни секретар (VI степен стручне спреме)

15,30

Менаџер за односе са јавношћу (IV степен стручне спреме)

13,57

Курир – возач (IV степен стручне спреме)

10,90

*Службени гласник РС, број 11/2012

6б У предшколском васпитању и образовању:

*Службени гласник РС, број 124/2012

Васпитач, стручни сарадник, сарадник, секретар, службеник за безбедност и здравље на раду, шеф рачуноводства, дипломирани правник, дипломирани економиста (VII степен стручне спреме)

17,32

Васпитач (VI степен стручне спреме)

14,88

Сарадник, секретар, шеф рачуноводства, комерцијалиста, административно-финансијски радник, службеник за безбедност и здравље на раду (VI степен стручне спреме)

13,73

Васпитач, медицинска сестра (васпитачког, педијатријског и општег смера) (IV степен стручне спреме)

13,42

Шеф рачуноводства, службеник за јавне набавке и контиста (IV степен стручне спреме)

11,15

Административно-финансијски радник, педагошки асистент (IV степен стручне спреме)

11,15

Радник на пословима техничког и инвестиционог одржавања, пекар и кувар (V степен стручне спреме, ВКВ радник)

10,68

Службеник за безбедност и здравље на раду, радник на пословима техничког, транспортног и инвестиционог одржавања, кувар, пекар, набављач и магационер (IV степен стручне спреме)

9,06

Кувар, економ, набављач (III степен стручне спреме, KB радник)

8,72

Радник на пословима техничког и инвестиционог одржавања, транспорта и ложења бравар, магационер, столар, возач, дактилограф, (III степен стручне спреме, KB радник)

8,23

Помоћни радник у кухињи и техничкој служби, сервирка (II степен стручне спреме)

7,27

Административни радник, курир, ложач (II степен стручне спреме)

6,83

Спремачица, вешерка и помоћни радник (I степен стручне спреме)

6,30

Физички радник (неквалификовани радник)

5,99

*Службени гласник РС, број 124/2012

7. У култури:

*Службени гласник РС, број 54/2008

Послови директора, односно управника централних установа

25,30

Послови директора установе која обавља послове од интереса за Републику и заменика директора и секретара централних установа

23,20

Послови саветника: библиотекара, библиографа, археографа, информатичара, информатора, програмера, конзерватора, архивисте, филмског архивисте, етнолога, археолога, правника, економисте, кустоса, архитекте, академског сликара, физико-хемичара, грађевинског инжењера, графичког дизајнера, биолога, шумара, просторног планера (VII степен стручне спреме и одговарајуће стручно звање или докторат наука)

22,40

Најсложенији правно-економски послови (секретар и помоћник пословодног органа установе која обавља делатност на територији Републике) и послови директора, односно управника установе која обавља делатност на територији више општина, односно града (VII степен стручне спреме)

20,40

Виши стручни сарадник: библиотекар, библиограф, археограф, филмски архивиста, уредник, архивиста, етнолог, археолог, кустос, академски сликар и вајар, графички дизајнер, историчар уметности, историчар, музиколог, конзерватор, конзерватор-рестауратор културних добара, хемичар, физико-хемичар, грађевински инжењер, географ, архитекта, информатичар, информатор, програмер, аналитичар, систем аналитичар, правник, економиста, биолог, шумар и просторни планер (VII степен стручне спреме и одговарајуће стручно звање или академски назив – магистар)

18,70

Директор, односно управник установе која обавља делатност на територији једне општине, секретар и помоћник пословодног органа установе која обавља делатност на територији више општина, односно града (VII степен стручне спреме)

18,33

Стручни сарадник: библиотекар, библиограф, археограф, информатичар програмер, лектор, редактор, уредник, информатор, конзерватор, конзерватор-рестауратор културних добара, послови међународне библиотечке сарадње, етнолог, археолог, историчар уметности, историчар, музиколог, архивиста, филмски архивиста, кустос, архитекта, академски сликар и вајар, хемичар, физико-хемичар, графички дизајнер, географ, правник, економиста, шумар, просторни планер, инжењер, професор педагог и социолог у централним установама (VII степен стручне спреме и одговарајуће стручно звање)

17,30

Послови секретара установа које обављају делатност на територији једне општине (VII степен стручне спреме)

15,70

Мање сложени послови (учешће у изради студија, елабората и пројеката у циљу заштите и коришћења одређеног културног добра, односно унапређивање библиотечке делатности) који се обављају на основу упутстава и уз одговарајући стручни надзор и усмеравање – послови млађих стручних сарадника без стручног испита и друго (VII степен стручне спреме)

15,00

Самостални сарадници са стручним звањем (VI степен стручне спреме и одговарајуће стручно звање)

13,30

Виши књижничар, виши архивски помоћник, виши препаратор, виши техничар, графички уредник, водич, оперативни технолог за конзервацију (VI степен стручне спреме)

13,20

Организатор материјално-финансијских и општих послова, послови секретара установе која обавља делатност на територији једне општине (VI степен стручне спреме)

12,30

Послови организовања: техничке службе, књиговезнице и штампарије, депоа, музичких и културних активности; послови противпожарне заштите; књиговођа (билансиста и контиста), програмер и статистичар (VI степен стручне спреме)

11,90

Специјалистички послови са V степеном стручне спреме: књиговезац, репрофотограф, конзерватор-препаратор, столар-моделар, позлатар, мајстор расвете, уметнички фотограф, уметнички занати–ткаље

11,30

Радна места са стручним звањем са IV степеном стручне спреме

11,10

Организатор материјално-финансијских и општих послова

11,10

Архивски помоћник, књижничар, водич, конзерватор, техничар-препаратор, фотограф, цртач (IV степен стручне спреме и одговарајући стручни испит)

11,10

Архивар, књижар, продавац, коректор, офсет штампар, репрограф, послови на техничкој реализацији културно-образовних активности, техничар-манипулант, техничар-препаратор, књиговезац, фотограф, цртач, административно-технички секретар, референт набавке и продаје, економ, рачунски оператер (IV степен стручне спреме)

9,60

Водоинсталатер, столар, возач, домар, електроинсталатер (IV степен стручне спреме)

9,60

Послови дактилографа на уносу података и куцању текстова на страним језицима (III степен стручне спреме)

8,30

Дактилограф, лаборант, цртач, послови уноса података за рачунску обраду, возач, ложач, послови обезбеђења и противпожарне заштите (I степен стручне спреме)

8,20

Послови манипуланта у магацинима, односно депоима (III степен стручне спреме)

7,60

Послови манипуланата у магацинима, односно депоима, телефонисте на кућним централама (II степен стручне спреме)

7,10

Послови курира, сервирке, помоћног радника у депоу, паковање и експедиција поште и других материјала, портира, гардеробера, разводника, помоћника ложача, билетара, телефониста, послови копирања (II степен стручне спреме)

7,00

Послови одржавања хигијене у штампаријама, конзерваторским и другим лабораторијама, магацинима и депоима (I степен стручне спреме)

6,70

Манипулативни послови, послови полуквалификованих радника и одржавања хигијене

6,60

Физички радник

6,30

*Службени гласник РС, број 54/2008

8. У позоришту:

*Службени гласник РС, број 54/2008

Управник националног позоришта, глумац – првак драме, првак балета, првак опере, редитељ драме, редитељ опере, диригент, истакнути: кореограф, костимограф и сценограф

25,30

Балетски играч – солист I, кореограф, балетски педагог, глумац I, драматург драме, редитељ драме, костимограф, сценограф, оперски певач – солист I, конецртмајстор, диригент, директор драме, директор опере, директор балета; у националној установи културе: директор технике, помоћник и заменик управника

22,20

Балетски играч – солист II, оперски певач – солист II, заменик концертмајстора, вођа групе других виолина, виола, виолончела, контрабаса, први дувачи, харфа, тимпани, глумац II (IV и VII степен стручне спреме); у оркестру у музичкој установи: заменик концертмајстора, вођа групе: других виолина, виола, виолончела, контрабаса, први дувачи, харфа, тимпани (IV и VII степен стручне спреме)

20,90

Послови директора, односно управника у позоришту које има до 50 запослених (VII степен стручне спреме)

20,50

Директор драме, секретар, финансијски директор, оперативни директор, директор технике и инвестиционо-техничког одржавања, помоћник и заменик управника позоришта које има преко 50 запослених

18,50

Драматург драме, редитељ драме, костимограф, сценограф, сложени правно-економски и технички послови (VII степен стручне спреме)

18,50

Кореограф, балетски педагог, репетитор, корепетитор, редитељ опере, уметнички руководилац хора (VII степен стручне спреме)

18,20

Заменик вође групе других виолина, виола, виолончела, контрабаса, трећи дувачи, туба, асистент диригента, музиколог (IV и VII степен стручне спреме), балетски играч солист III, репетитор у балету, корепетитор, оперски певач солист III, инспицијент опере и балета I, (IV и VII степен стручне спреме), глумац III, драматург драме, редитељ драме, редитељ филмске и ТВ продукције, костимограф, сценограф, драматург опере, вајар, сликар, уметнички секретар, шеф сценске опреме и технике, продуцент, руководилац драме, уредник, руководилац маркетинга и самостални организатор, сложени правни и економски послови, продуцент, уредник, секретар, помоћник и заменик управника позоришта које има до 50 запослених (VII степен стручне спреме)

17,80

Балетски ансамбл I, корепетитор тути: прве виолине, други дувачи, четврта хорна, удараљке, члан хора I вођа деонице (IV и VII степен стручне спреме)

17,00

Драматург драме, костимограф, сценограф, инспицијент опере, балета и драме, суфлер опере и драме, уметнички фотограф, вајар каширер, сликар, извођач, продуцент, дизајнер, архивиста-документариста, библиотекар I, организатор у секторима, компјутерски програмер и сарадник за пропаганду (VII степен стручне спреме)

15,40

Суфлер опере и драме, инспицијент балета, инспицијент драме, инспицијент опере, хорски певач II, асистент редитеља (VI степен стручне спреме)

13,50

Мајстор специјалиста: моделар, луткар, мајстор позорнице, светла, тона, маске, шефови радионица, уметничких таписерија (VI степен стручне спреме)

13,50

Сложени административни, књиговодствени и финансијски послови: контиста, билансиста, књиговођа главне књиге, главни ликвидатор, референт за кадрове, ППЗ и безбедност и здравље на раду, набављач, магационер, библиотекар II, пословни секретар (VI степен стручне спреме)

12,30

Секретар оркестра, нототекар и организатор материјално-финансијских и општих послова, шеф књиговодства и комерцијале (VI степен стручне спреме)

12,30

Музички архивар, нототекар, главни декоратер, главни мајстори у радионицама, мајстори сцене, реквизитер, самостални техничари расвете, тона, маске, фризераја, видео техничар, референт за кадрове, ППЗ и безбедност и здравље на раду, библиотекар (VI степен стручне спреме)

11,30

Суфлер драме, опере, мајстори на пулту, гардеробер, декоратер, цуг мајстор, архивар, реквизитер, маскер, фризер, власуљар, набављач, техничари (расвете, тона и видеа) мајстори у радионицама и на одржавању зграде и опреме, технички дизајнер (V степен стручне спреме)

11,30

Организатор материјално-финансијских послова и општих послова (VI степен стручне спреме)

11,10

Суфлер драме, суфлер опере, мајстори на пулту, гардеробер, декоратер, цуг мајстор, архивар, реквизитер, маскер, фризер, власуљар, техничари (расвете, тона и видеа), возач свих категорија, испицијент драме, технички уредник, дизајнер (VI степен стручне спреме)

10,50

Музички архивар, нототекар, главни декоратер, главни мајстори у радионицама, мајстори сцене, реквизитер, самостални техничари расвете, тона, маске, фризераја, видео техничар (V степен стручне спреме)

10,50

Домар објекта, фотограф, библиотекар, ватрогасац командир, руководилац хигијенског одржавања (V степен стручне спреме)

10,30

Набављач, мајстори у радионицама на одржавању зграде и опреме, домар објекта, фотограф, библиотекар, ватрогасац командир, руководилац хигијенског одржавања (IV степен стручне спреме)

10,10

Мање сложени административни и књиговодствени послови: пословни секретар, администратор, књиговођа, благајник, ликвидатор и оператер на рачунару, референт за ЕОИ, референт општих послова ППЗ и безбедности и здравља на раду, возач Б категорије, ватрогасац, вратар, телефониста, ноћни чувар, портир, декоратер I, гардеробер I, мушки и женски костимер I, реквизитер, бински радник, суфлер драме, архивар, благајник билета, манипулант и дистрибутер улазница и пропагандног материјала, радник на припреми и обради таписерија (IV степен стручне спреме)

9,60

Декоратер I, гардеробер I, мушки и женски костимер I, реквизитер, ложач, бински радник, главни транспортер, дактилограф, суфлер драме, домаћин зграде – домар, архивар, благајник – билетар, манипулант и дистрибутер улазница и пропагандног материјала, набављач, администратор, возач Б категорије, ватрогасац, вратар, телефониста – ноћни чувар (III степен стручне спреме)

8,20

Декоратер II, гардеробер II, мушки и женски костимер II, реквизитер, радник за плакате, музички момак, послови хемијског чишћења и прања (III степен стручне спреме)

7,60

Декоратер II, гаредеробер II, мушки и женски костимер II, реквизитер II, радник за плакате, музички момак, послови хемијског чишћења и прања (II степен стручне спреме)

7,20

Помоћник нототекара, помоћни радници у радионицама, помоћни радник зграде, помоћник ложача, спремачица смене, транспортери, чувари, кафе куварица, сервирка, телефониста, портир, портир – телефониста, билетар пубилике, разводник, гардеробер публике, курир (II степен стручне спреме)

7,00

Послови одржавање хигијене у специфичним условима сликарница и радионица где се ради са хемикалијама (I степен стручне спреме)

6,70

Чистачица, разводник, гардеробер публике (I степен стручне спреме)

6,60

Физички радник

6,30

*Службени гласник РС, број 54/2008

9. У музичкој установи:

*Службени гласник РС, број 54/2008

Послови директора, односно управника установе од интереса за Републику (VII степен стручне спреме)

25,30

Уметнички директор – шеф диригент са магистратуром (VII степен стручне спреме)

25,30

Диригент и концертмајстор оркестра

23,90

Концертмајстор и диригент

22,40

Послови директора, односно управника музичке установе (VII степен стручне спреме)

21,40

У оркестру: заменик концертмајстора, вођа група: других виолина, виола, виолончела, контрабаса, први дувачи, харфа, тимпани (IV и VII степен стручне спреме)

20,90

Уредник програма, секретар установе, финансијски руководилац, помоћник директора (VII степен стручне спреме)

18,70

У оркестру: заменици вођа група, других виолина, виола, виолончела, контрбаса, трећи дувачи, туба, асистент диригента (VII степен стручне спреме)

17,80

Руководилац маркетинга и самостални организатор (VII степен стручне спреме)

17,60

У оркестру: тути прве виолине, други дувачи, четврта хорна и удараљке

17,00

У оркестру: тути (друге виолине, виоле, виолончела, контрабас)

16,00

Организатор, пропагандни референт (VII степен стручне спреме)

15,40

Секретар оркестра, нототекар и организатор материјално-финансијских и општих послова, шеф књиговодства и комерцијале (VI степен стручне спреме)

12,30

Књиговођа главне књиге, контиста, билансиста, референт за кадрове и безбедност и здравље на раду, референт за ППЗ и референт за органе управљања (VI степен стручне спреме)

11,30

Организатор материјално-финансијских и општих послова (IV степен стручне спреме са стручним звањем)

11,10

ВКВ радник: техничка реализација програма-бински мајстор, домар и мајстор (V степен стручне спреме)

9,60

Мање сложени административни и књиговодствени послови: пословни секретар, администратор, књиговођа, благајник, ликвидатор и оператер на рачунару, референт за ЕОИ, референт општих послова ППЗ и безбедности и здравља на раду, возач Б категорије, ватрогасац, вратар, телефониста–ноћни чувар (IV степен стручне спреме)

9,60

Дактилограф, бински мајстор, мајстор, послови обезбеђења и ППЗ (II степен стручне спреме)

8,20

ПК радник: послови сервирке, кафе куварице, портир, чувар и курир (II степен стручне спреме)

7,00

Послови одржавања хигијене (I степен стручне спреме)

6,60

Физички радник

6,30

*Службени гласник РС, број 54/2008

9а У музичкој установи Београдска филхармонија:

*Службени гласник РС, број 54/2008

Послови директора, односно управника установе од интереса за Републику (VII степен стручне спреме)

25,30

Уметнички директор-шеф диригент са магистратуром (VII степен стручне спреме)

25,30

Диригент и концертмајстор оркестра

23,90

Концертмајстор и диригент

22,40

Послови директора, односно управника музичке установе (VII степен стручне спреме)

21,40

У оркестру: заменик концертмајстора, вођа група: других виолина, виола, виолончела, контрабаса, први дувачи, харфа, тимпани (IV и VII степен стручне спреме)

20,90

Уредник програма, секретар установе, финансијски руководилац, помоћник директора (VII степен стручне спреме)

18,70

У оркестру: заменици вођа група: других виолина, виола, виолончела, контрабаса, трећи дувачи, туба, асистент диригента

17,80

Руководилац маркетинга и самостални организатор (VII степен стручне спреме)

17,60

У оркестру: тути прве виолине, други дувачи, четврта хорна и удараљке

17,00

У оркестру: тути (друге виолине, виоле, виолончела, контрабас)

16,00

Организатор, пропагандни референт (VII степен стручне спреме)

15,40

Секретар оркестра, нототекар и организатор материјално-финансијских и општих послова, шеф књиговодства и комерцијале (VI степен стручне спреме)

12,30

Књиговођа главне књиге, контиста, билансиста, референт за кадрове и безбедност и здравље на раду, референт за ППЗ и референт за органе управљања (VI степен стручне спреме)

11,30

Организатор материјално-финансијских и општих послова (IV степен стручне спреме)

11,10

ВКВ радник: техничка реализација програма – бински мајстор, домар и мајстор (V степен стручне спреме)

9,60

Мање сложени административни и књиговодствени послови: пословни секретар, администратор, књиговођа, благајник, ликвидатор и оператер на рачунару, референт за ЕОИ, референт општих послова ППЗ и безбедности и здравља на раду, возач Б категорије, ватрогасац, вратар и телефониста – ноћни чувар (IV степен стручне спреме)

9,60

КВ радник: дактилограф, бински мајстор, мајстор, послови обезбеђења и ППЗ (III степен стручне спреме)

8,20

ПК радник: послови сервирке, кафе куварица, портир, чувар и курир (II степен стручне спреме)

7,00

Послови одржавања хигијене (I степен стручне спреме)

6,60

Физички радник

6,30

*Службени гласник РС, број 54/2008

10. У физичкој култури:

*Службени гласник РС, број 30/2002

Доктор наука у физичкој култури

16,34

Лекар специјалиста - магистар

15,47

Лекар специјалиста

15,33

Самостални стручни сарадник у физичкој култури и лекар опште праксе

12,62

Виши стручни сарадник: у физичкој култури

11,57

Стручни сарадник (VII степен стручне спреме)

10,29

Најсложенији административно-правни и финансијско-рачуноводствени послови и нутрициониста (VI степен стручне спреме)

10,01

Програмери, организатор рекреације (VI степен стручне спреме)

9,21

Библиотекар и статистичар (VI степен стручне спреме)

8,71

Руковаоци постројења (V степен стручне спреме)

8,63

Занатлије свих профила (V степен стручне спреме)

8,38

Контиста

8,18

Благајник

8,08

Ликвидатор

7,98

Комерцијални оператер

7,88

Књиговођа, дактилограф за унос података и куцање текстова на страним језицима, магационер, цвећарско- вртларски оператер и лаборант (IV степен стручне спреме)

8,38

Административно-технички секретар и медицинска сестра (IV степен стручне спреме)

8,38

Послови копирања (IV степен стручне спреме)

7,28

Портир (III степен стручне спреме)

7,01

Точилац пића (III степен стручне спреме)

7,01

Занатлије свих профила (III степен стручне спреме)

7,01

Курир (III степен стручне спреме)

6,93

Дактилограф (III степен стручне спреме)

6,93

Уређивач зелених површина (III степен стручне спреме)

6,93

Послови гардеробера, уређивач зелених површина, прања лабораторијског посуђа и манипулативни радник (II степен стручне спреме)

6,21

Послови одржавања и чишћења затворених и отворених објеката (II степен стручне спреме)

6,02

Послови одржавања чистоће у просторијама где се остварује здравствена заштита (I степен стручне спреме)

5,83

Најједноставнији послови одржавања, припремања и чувања отворених објеката и послови помоћника уређивача зелених површина (I степен стручне спреме)

5,73

Послови одржавања чистоће отворених и затворених објеката (I степен стручне спреме)

5,73

Физички радник

5,63

*Службени гласник РС, број 30/2002

**Службени гласник РС, број 61/2003

10а У Заводу за спорт и медицину спорта Републике Србије и Покрајинском заводу за спорт и медицину спорта:

*Службени гласник РС, број 65/2011

Директор

30,36

Помоћник директора (VII степен стручне спреме)

27,40

Саветник директора (VII степен стручне спреме)

20,50

Шеф одељења – лекар специјалиста (VII степен стручне спреме)

23,50

Лекар специјалиста (VII степен стручне спреме)

23,50

Лекар опште праксе (VII степен стручне спреме)

21,50

Саветник за стручне послове (VII степен стручне спреме)

20,50

Психолог (VII степен стручне спреме)

18,10

Шеф одељења (VII степен стручне спреме)

19,80

Шеф службе (VII степен стручне спреме)

18,90

Виши стручни сарадник (VII степен стручне спреме)

18,90

Пословни секретар (VII степен стручне спреме)

18,10

Стручни сарадник (VII степен стручне спреме)

16,97

Виша медицинска сестра, виши медицински техничар физиотерапеут (VI степен стручне спреме)

14,56

Радник на одржавању термо-постројења, механичар (V степен стручне спреме)

11,99

Курир-координатор (IV степен стручне спреме)

10,69

Референт, ликвидатор, благајник возач (IV степен стручне спреме)

10,69

Предрадник на одржавању зелених површина (II степен стручне спреме)

8,52

Кафе куварица, портир, радник на отвореним теренима (II степен стручне спреме)

8,52

Гардеробар (II степен стручне спреме)

7,70

*Службени гласник РС, број 65/2011

10б У Антидопинг агенцији Републике Србије:

*Службени гласник РС, број 25/2010

Директор

30,36

Секретар и шеф одсека за материјално финансијско пословање (VII степен стручне спреме)

23,20

Самостални саветник (VII степен стручне спреме)

22,40

Администратор базе података и компјутерског система – систем администратор (VI степен стручне спреме)

13,49

Стручни сарадник за материјално финансијско пословање (VI степен стручне спреме)

12,30

Референт за обрачун зарада, благајник (IV степен стручне спреме)

10,20

Административно-секретарски послови (IV степен стручне спреме)

9,60

*Службени гласник РС, број 25/2010

11. У социјалној заштити:

*Службени гласник РС, број 31/2008

Директор установе социјалне заштите

25,84

Помоћник директора установе социјалне заштите за смештај пензионера и других старих лица чији је капацитет изнад 1000 корисника

25,28

Руководилац одељења засебног објекта домског смештаја у установи за смештај и домског одељења при центру за социјални рад и руководилац одељења међуопштинског центра за социјални рад

25,22

Лекар специјалиста у установама за смештај корисника оболелих од аутизма, теже и тешко ометених у менталном развоју, душевно оболелих и инвалидних лица

28,24

Лекар специјалиста у установама за смештај непокретних и полупокретних корисника у установама за старе и установама за умерено ометене у менталном развоју и деце у стационару до три године старости

26,33

Дипломирани дефектолог у установама за смештај корисника оболелих од аутизма, теже и тешко ометених у менталном развоју, душевно оболелих и инвалидних лица, деце у стационару до три године старости, у установама за смештај непокретних и полупокретних корисника у установама за старе и установама за умерено ометене у менталном развоју, васпитач у заводима за васпитање деце и омладине, стручни радник и васпитач у прихватилиштву за ургентну заштиту деце и омладине (VII степен стручне спреме)

20,41

Лекар опште праксе и дипломирани стоматолог у установама социјалне заштите

22,55

Руководилац службе у ЦСР, руководилац организационе јединице центра за породични смештај у ЦСР и реализатор едукативних програма за стручне раднике (VII степен стручне спреме)

21,50

Супервизор у ЦСР и реализатор едукативних програма и супервизор у центру за породични смештај (VII степен стручне спреме)

21,30

Васпитач, социјални радник, специјални педагог, психолог, правник, социолог, водитељ случаја, радник на пословима планирања и развоја, саветник за хранитељство, педагог, радни терапеут, логопед, сложени економски-финансијски послови, организатор културно-забавног живота, нутрициониста и тријажер у установама социјалне заштите за смештај корисника и у ЦСР (VII степен стручне спреме)

19,35

Руководилац службе у ЦСР, руководилац организационе јединице центра за породични смештај у ЦСР и реализатор едукативних програма за стручне раднике (VI степен стручне спреме)

18,09

Супервизор у ЦСР и реализатор едукативних програма и супервизор у центру за породични смештај (VI степен стручне спреме)

17,89

Дефектолог у установама за смештај корисника оболелих од аутизма, теже и тешко ометених у менталном развоју, душевно оболелих и инвалидних лица, деце у стационару до три године старости, у установама за смештај непокретних и полупокретних корисника, у установама за старе и умерено ометене у менталном развоју, васпитач у заводима за децу омладину (VI степен стручне спреме)

15,94

Васпитач, социјални радник, радни терапеут, правник, саветник за хранитељство у установама социјалне заштите за смештај корисника; социјални радник, водитељ случаја, радник на пословима планирања и развоја, правник у ЦСР; референт за комуникације са корисницима услуга у установи социјалне заштите за смештај старих лица чији је капацитет изнад 1000 корисника (VI степен стручне спреме)

15,83

Виша медицинска сестра и физиотерапеут у установама за смештај корисника оболелих од аутизма, теже и тешко ометених у развоју, душевно оболелих и инвалидних лица и у стационару за децу до три године старости (VI степен стручне спреме)

15,10

Сложенији економско-финансијски послови: контиста и билансита (VI степен стручне спреме)

13,95

Административно-технички послови, статистичар, програмер и референт за опште послове (VI степен стручне спреме)

13,82

Виша медицинска сестра и физиотерапеут у осталим установама социјалне заштите (VI степен стручне спреме)

14,56

Медицинска сестра – васпитач и неговатељица у павиљонима-кућицама за смештај деце (IV степен стручне спреме)

12,14

ВКВ радник (V степен стручне спреме)

11,99

Медицинска сестра и физиотерапеут у установама за смештај корисника оболелих од аутизма, теже и тешко ометених у развоју, душевно оболелих и инвалидних лица и деце у стационару до три године старости (IV степен стручне спреме)

13,57

Медицинска сестра, физиотерапеут и зубни техничар у осталим установама социјалне заштите (IV степен стручне спреме)

13,11

Економско-финансијски послови, уношење података у рачунар, магационер, економ (набављач), домаћица клуба, возач путничког возила, радни инструктор, козметичар, кувар, дактилограф и административни радник (IV степен стручне спреме)

10,69

Неговатељица у установама за смештај корисника оболелих од аутизма, теже и тешко ометених у развоју, душевно оболелих и инвалидних лица и деце у стационару до три године старости (III степен стручне спреме)

10,39

КВ кувар, пекар, КВ радник, портир, набављач и магационер, возач, неговатељица у установама за смештај непокретних и полупокретних корисника, у установама за старе и установама за умерено ометене у менталном развоју, фризер, радни инструктор, геронтодомаћица и дактилограф у ЦСР (III степен стручне спреме)

10,03

Неговатељица у установама за смештај корисника оболелих од аутизма, теже и тешко ометених у менталном развоју, душевно оболелих и инвалидних лица и деце у стационару до три године старости (II степен стручне спреме)

9,30

Неговатељица у установама за смештај непокретних и полупокретних корисника у установама за старе и установама за умерено ометене у менталном развоју, берберин, геронтодомаћица (II степен стручне спреме)

9,03

Вешерка, сервирка, чувар, портир, ложач, домар у установама за смештај корисника оболелих од аутизма, умерено, теже и тешко ометених у менталном развоју, душевно оболелих и инвалидних лица, деце у стационару до три године старости и непокретних и полупокретних корисника у установама за старе, дактилограф и помоћни кувар, телефониста и послови у техничкој радионици (II степен стручне спреме)

7,43

Вешерка, сервирка, чувар, портир, ложач, домар у осталим установама социјалне заштите (II степен стручне спреме)

7,40

Спремачица у установама за смештај корисника оболелих од аутизма, умерено, теже и тешко ометених у менталном развоју, душевно оболелих и инвалидних лица, деце у стационару до 3 године старости и непокретних и полупокретних корисника у установама за старе (I степен стручне спреме)

7,40

Спремачица у установама социјалне заштите за смештај корисника (I степен стручне спреме)

6,45

Спремачица у осталим установама социјалне заштите (I степен стручне спреме)

6,17

Физички радник

5,91

*Службени гласник РС, број 31/2008

**Службени гласник РС, број 113/2008

11а. У заводима за социјалну заштиту основаним у складу са Законом о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана:

*Службени гласник РС, број 32/2006

Директор Завода (VII степен стручне спреме)

30,36

Заменик директора Завода (VII степен стручне спреме)

28,68

Помоћник директора Завода (VII степен стручне спреме)

25,32

Руководилац одељења (VIII степен стручне спреме)

23,76

Саветник за социјалну заштиту и самостални саветник за професионалну обуку, истраживачке и стручне послове (VII степен стручне спреме)

19,80

Саветник за стручне послове (VII степен стручне спреме)

18,36

Административно-финансијски референт, стручни сарадник, програмер (VI степен стручне спреме)

10,98

Административни радник, пословни секретар, рачуновођа, ликвидатор и благајник (IV степен стручне спреме)

8,30

Возач (IV степен стручне спреме)

8,05

Домар, портир (III степен стручне спреме)

7,45

Кафе куварица (II степен стручне спреме)

6,50

Спремачица (I степен стручне спреме)

6,00

*Службени гласник РС, број 32/2006

12. У стручним службама Републичког завода за здравствено осигурање:

*Службени гласник РС, број 31/2008

ПРВА ГРУПА

Директор  Фонда (VII ССС)

25,30

Заменик директора (VII ССС)

23,00

ДРУГА ГРУПА

Извршни директор (VII ССС)

22,00

Директор Покрајинског фонда, директор сектора у Дирекцији, директор Филијале за град Београд (VII ССС)

21,50

Директор филијале преко 200.000 осигураника (VII ССС)

21,00

Директор филијале до 200.000 осигураника, заменик директора Покрајинског фонда, помоћник директора Покрајинског фонда, заменик директора Филијале за град Београд, помоћник директора Филијале за град Београд, саветник директора Фонда, заменик директора сектора у Дирекцији (VII ССС)

20,50

Помоћник директора филијале, саветник директора Покрајинског фонда, начелник одељења у Дирекцији, начелник центра у Дирекцији, главни ревизор – руководилац групе, шеф кабинета директора Фонда, секретар за послове органа Фонда, помоћник директора сектора у Дирекцији (VII ССС)

18,00

ТРЕЋА ГРУПА

Начелник одељења Филијале за град Београд, начелник одељења у Покрајинском фонду, начелник одељења лекарских комисија, шеф одсека лекарских комисија за град Београд, помоћник начелника у дирекцији (VII ССС)

17,75

Саветник директора филијале преко 200.000 осигураника, шеф одсека лекарских комисија преко 200.000 осигураника, шеф одсека у Дирекцији (VII ССС)

17,50

Начелник одељења у филијали, саветник директора филијале до 200.000 осигураника, шеф одсека лекарских комисија до 200.000 осигураника, шеф испоставе преко 100.000 осигураника, помоћник начелника у филијали, вођа – руководилац групе у Дирекцији (VII ССС)

17,25

Председници лекарских комисија, самостални стручни сарадник – координатор, лекар, члан лекарске комисије – вештак, шеф испоставе преко 50.000 осигураника (VII ССС)

16,50

VII ССС

Вођа групе – координатор

16,20

Интерни ревизор, самостални стручни сарадник – надзорник осигурања

16,00

Самостални стручни сарадник у Дирекцији, преводилац, шеф одсека у филијали, шеф испоставе до 50.000 осигураника

15,25

Самостални стручни сарадник у Покрајинском фонду

14,50

Самостални стручни сарадник у филијали

14,00

VI ССС

Виши сарадник у Дирекцији и Покрајинском фонду, шеф испоставе, виши сарадник у истуреном шалтеру – координатор, шеф одсека у Филијали, виши сарадник – координатор, координатор, руководилац групе

12,40

Виши сарадник у филијали

11,40

Сарадник у Дирекцији

10,50

Сарадник, руководилац обезбеђења – портир

10,10

V ССС

Сарадник за техничке послове

9,35

IV ССС

Шеф одсека у Дирекцији, вођа групе, координатор

9,40

Шеф одсека у филијали, шеф истуреног шалтера

9,30

Пословни секретар кабинета, виши референт у Дирекцији, дактилограф главни оператер у Дирекцији, дактилограф оператер у Дирекцији, референт за техничке послове

8,95

Виши референт у Покрајинском фонду и филијали, пословни секретар у Покрајинском фонду и филијали

8,70

Референт у филијали, занатско-технички послови у Филијали, возач-економ, графичко штампарски послови, дактилограф оператер

8,65

III ССС

Курир, возач–курир, кафе куварица, графичко штампарски послови и послови економата у дирекцији, возач, занатско-технички послови у филијали

7,65

I и II ССС

Неквалификовани радник: спремачица, портир, телефониста, ложач

6,70

Физички радник

5,70

*Службени гласник РС, број 31/2008

**Службени гласник РС, број 48/2021

13. У здравственим установама:

*Службени гласник РС, број 106/2007

Субспецијалистички послови које обављају субспецијалисти, примаријуси или специјалисти магистри који раде у специјалистичкој делатности

29,32

Специјалистички послови у службама хитне помоћи, реанимације, операционим салама, у онкологији, психијатрији, инфективним одељењима, рендген службама, у лабораторијама са непосредним контактом са агресивним материјалима и сл.

28,24

Специјалистички послови у стационарима здравствених центара и диспанзерско-поликлинички послови у КЦС

26,33

Специјалистички послови у амбулантно-поликлиничким условима (домови здравља и здравствени центри), рад у лабораторијама, рад на превентиви и у комисијама

26,13

Послови специјалиста и магистара здравствених сарадника

22,73

Послови дипломираних здравствених радника: доктора медицине, стоматологије, дипломираних фармацеута и фармацеута биохемичара

22,55

Послови дипломираних: социјалних радника, здравствених сарадника, економиста, правника и инжењера

18,70

Рад у операционим салама и у хитној помоћи, на реанимацији, интензивној нези, у онкологији, психијатрији, инфективним одељењима, породилиштима, рендген кабинетима, у лабораторијама, у кабинетима за трансфузију крви и сл. (VI степен стручне спреме)

15,32

Здравствена нега пацијената и рад у стационарима, специјализовани послови у зубној техници и сл. (VI степен стручне спреме)

14,77

Веома сложени послови у патронажи, санитетском извиђању и надзору, дезинфекцији, дезинсекцији и дератизацији, послови физикалне рехабилитације и физиотерапије, лабораторијски послови, суделовање у изради и издавању лекова (VI степен стручне спреме)

14,38

Послови које обављају медицински техничари у кабинету за трансфузију крви и остали послови које обављају здравствени радници (V степен стручне спреме)

13,78

Здравствена нега хоспитализованих болесника у интензивној нези, операционој сали, хемотерапији, онкологији, психијатрији, хитни пријем болесника, неодложна помоћ у кући, хитна медицинска помоћ, специјализовани послови зубне технике на изради зубних помагала, кућно лечење, рендген кабинет, лабораторијске анализе, послови санитетског транспорта уз пружање хитне медицинске помоћи и руковање инсталисаним системима у возилу и специјални послови у галенској лабораторији (IV степен стручне спреме)

13,57

Послови техничког одржавања опреме, инсталација и уређаја, административни, сложенији управни, правни, књиговодствени и њима слични послови (VI степен стручне спреме)

13,26

Послови здравствене неге хоспитализованих болесника, уже специјализовани послови здравствене неге у примарној, амбулантно-поликлиничкој и стоматолошкој заштити, послови зубне технике, ЕЕГ, ЕКГ, развојна саветовалишта, саветовалишта за дијабет (IV степен стручне спреме)

13,11

Послови здравствене неге болесника у примарној здравственој заштити и амбулантно-поликлиничкој и стоматолошкој заштити, издавање лекова без рецепта, физикална терапија и рехабилитација, дезинфекција, дезинсекција и дератизација и трансфузија крви (IV степен стручне спреме)

12,59

Послови техничког одржавања опреме и инсталација уређаја и њима слични послови (V степен стручне спреме)

10,71

Средње сложени економски, управни и административни послови (IV степен стручне спреме)

10,20

Послови техничког одржавања, послови на припреми хране (кување), послови на успостављању телефонских веза већег интензитета, послови санитетског транспорта болесника, возача, дактилографије, послови обезбеђења и противпожарне заштите и сл. (III степен стручне спреме)

8,98

Помоћни послови код обдукције (II степен стручне спреме)

8,36

Помоћни послови неге болесника и извођење других медицинско-техничких радњи и помоћни послови код паковања санитетског материјала (II степен стручне спреме)

8,06

Послови прања лабораторијског посуђа и прибора за рад, прања и пеглања рубља, сервирање хране болесницима, помоћни послови у техничким радионицама, послови портира, чувара, курира и помоћни послови у апотекама и сл. (II степен стручне спреме)

7,34

Послови одржавања чистоће у просторијама где се остварује здравствена заштита (I степен стручне спреме)

6,83

Послови одржавања чистоће у административним просторијама

6,18

Најједноставнији послови (физички радник – НК)

5,93

За здравствене сараднике који долазе у непосредан контакт са пацијентима, раде на одељењу, односно учествују у здравственој дијагностици и терапији, на истраживањима у лабораторијама додатни коефицијент на коефицијент наведен у табели износи 0,36.

*Службени гласник РС, број 106/2007

**Службени гласник РС, број 7/2008

***Службени гласник РС, број 26/2008

14. У стручним службама Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање:

 

*Службени гласник РС, број 9/2008

 

ПРВА ГРУПА

1.

Директор Фонда

25,30

2.

Заменик и помоћник директора Фонда

23,00

ДРУГА ГРУПА

1.

Директор Покрајинског фонда, директор Филијале за град Београд, директор Службе дирекције Фонда, директор сектора у дирекцији Фонда

21,50

2.

Директор филијале преко 70.000 осигураника, заменик и помоћник директора Покрајинског Фонда, директор сектора у дирекцији Покрајинског фонда, помоћник директора Службе дирекције Фонда

21,00

3.

Директор филијале до 70.000 осигураника, саветник директора Фонда, заменик директора Филијале за град Београд, директор Службе Филијале за град Београд, заменик директора сектора у дирекцији Фонда

20,50

4.

Начелник одељења, саветник директора Покрајинског фонда, помоћник директора сектора у дирекцији Фонда

18,00

ТРЕЋА ГРУПА

1.

Координатор сектора и помоћник начелника у дирекцији Фонда

17,75

2.

Заменик, помоћник и саветник директора филијале, шеф одсека у дирекцији, начелник одељења у Филијали за град Београд, лекар вештак-координатор

17,50

3.

Начелник одељења у филијали, помоћник начелника, шеф одсека и шеф писарнице (у служби дирекције Фонда и у Филијали за град Београд), руководилац групе у дирекцији, лекар вештак (консултант у другостепеном поступку, у контроли налаза, консултант у контроли налаза)

17,25

4.

Самостални стручни сарадник-координатор и правни заступник-координатор у дирекцији

16,50

VII ССС

1.

Шеф службе филијале, помоћник начелника одељења и шеф одсека у филијали, лекар вештак у другостепеном поступку, лекар вештак у првостепеном поступку-консултант, главни и одговорни уредник, правни заступник и самостални стручни сарадник у дирекцији

15,25

2.

Лекар специјалиста, лекар вештак (у првостепеном поступку, по међународним уговорима), лекар или фармацеут-специјалиста медицинске биохемије, виши стручни сарадник у дирекцији, самостални стручни сарадник-координатор и правни заступник у филијали

14,50

3.

Систем инжењер, специјалиста (за комуникације, за банку података), одговорни уредник за Војводину, самостални стручни сарадник, виши стручни сарадник-координатор и координатор за ИТ у филијали

14,00

4.

Уредник новинар, виши стручни сарадник у филијали, стручни сарадник, биолог, клинички психолог, новинар, лектор, преводилац, уредник-новинар за Војводину, саветодавац за ИТ

13,00

VI ССС

1.

Шеф писарнице, шеф одсека, виши сарадник-координатор, координатор, руководилац групе и виши сарадник-контролор

12,40

2.

2. Виши сарадник, рендген техничар, старији програмер, сарадник контролор, контролор, преводилац, специјалиста банке података, програмер-организатор

11,40

3.

Сарадник, руководилац обезбеђења-портир

10,10

V ССС

1.

ВКВ

9,35

IV ССС

1.

Руководилац групе, координатор, виши самостални програмер, систем програмер-вођа смене, виши референт контролор, контролор, главна медицинска сестра

8,95

2.

Главни књиговођа, књиговођа-контиста, техничар за одржавање, оператер на систему, старији програмер, програмер-аналитичар, рачунски референт, новинар и виши референт

8,70

3.

Медицинска сестра, медицински техничар, економ, магационер, техничар за одржавање, благајник,статистичар, оператер на персоналном рачунару,референт, курир, портир, телефониста, возач, ложач, домаћин зграде, радник у штампарији, офсетмашиниста-репрофотограф, дактилограф, административни радник, датотекар, оператер припреме, спремач у ИТ, радник у бифеу

8,65

III ССС

1.

КВ радник: административни радник, дактилограф, оператер припреме, курир, портир,ложач, телефониста, домаћин зграде, возач и други послови КВ радника

7,65

I и II ССС

1.

Неквалификовани радник: административни радник, курир, домаћин зграде, спремачица, ложач, возач, портир, радник у бифеу и други послови НК радника

6,70

2.

Физички радник

5,70

*Службени гласник РС, број 9/2008

**Службени гласник РС, број 100/2011

15. У стручним службама Националне службе за запошљавање:

*Службени гласник РС, број 108/2008

ПРВА ГРУПА

Директор

25,30

Заменик директора

23,00

ДРУГА ГРУПА

Директор Покрајинске службе, директор сектора, секретар Националне службе за запошљавање

21,50

Директор филијале за град Београд

21,00

Директор филијале са више од 70 запослених

20,50

Директор филијале са мање од 70 запослених

20,00

ТРЕЋА ГРУПА

Заменик директора Покрајинске службе, заменик директора Филијале за град Београд

19,75

Заменик директора филијале са више од 70 запослених, начелник одељења у Дирекцији, руководилац центра у Дирекцији, директор пројекта

19,25

Заменик директора филијале са мање од 70 запослених

18,75

Начелник одељења у филијали, шеф одсека у Дирекцији, руководилац групе у дирекцији

16,50

VII ССС у Дирекцији и Покрајинској служби:

Портпарол Националне службе за запошљавање; саветник за: запошљавање, планирање каријере, каријерно информисање, запошљавање особа са инвалидитетом, правну помоћ, развој предузетништва, остваривање права из осигурања у другом степену, примену међудржавних споразума о социјалном осигурању, нормативно-правне послове, правне послове, правно-заступничке послове, имовинско- правне послове, обезбеђење и контролу квалитета, анализу и статистику, правне, кадровске и опште послове, израду и имплементацију пројеката, имплементацију пројекта, мониторинг и евалуацију пројеката, екстерну финансијску оперативу, интерну финансијску оперативу, послове принудне наплате, безбедност и здравље на раду, радне односе, развој организације и кадрова, јавне набавке, грађевинску подршку; организатор: образовања одраслих, програма професионалне рехабилитације, међународне сарадње, програма запошљавања, поступка принудне наплате, мера решавања вишкова запослених, информационог система, обука, финансијско-рачуноводствених послова; аналитичар занимања, аналитичар тржишта рада; специјалиста за професионалну рехабилитацију; координатор примене међудржавних споразума, координатор послова професионалне рехабилитације и запошљавања особа са инвалидитетом, координатор за позивне центре; преводилац; новинар; уредник електронских издања НСЗ; графички дизајнер; лектор-коректор; библиотекар; пројектант информационих система; пројектант wеб апликација; систем аналитичар; систем инжењер; систем инжењер за рачунарске мреже; wеб програмер; инжењер-сервисер, wеб дизајнер; интерни ревизор; статистичар; билансиста; аналитичар за финансијско извештавање

14,00

VII ССС у филијали:

Руководилац службе, шеф одсека, руководилац центра у филијали

15,75

Руководилац групе

15,25

Саветник за: запошљавање, запошљавање особа са инвалидитетом, планирање каријере, каријерно информисање, развој предузетништва, правну помоћ, остваривање права из осигурања у првом степену, правне и кадровске послове; организатор: образовања одраслих, програма запошљавања, мера решавања вишкова запослених, информационог система; аналитичар мера активне политике запошљавања, систем инжењер

13,00

VI ССС у филијали:

Саветник за запошљавање

12,00

Пословно-технички секретар; ликвидатор; оператер на систему

10,10

VI ССС у Дирекцији и Покрајинској служби:

Руководилац групе; пословно-технички секретар директора Националне службе за запошљавање;

10,70

Статистичар; билансиста; аналитичар за финансијско извештавање; инжењер-сервисер; wеб дизајнер; пословно-технички секретар; организатор документације система управљања квалитетом; ликвидатор; сарадник за обрачунске и девизне послове; благајник; контиста, администратор за: посредовање у запошљавању и планирање каријере, програме запошљавања, евиденцију правних послова, пројекте, међународну сарадњу, односе са јавношћу, финансијско-рачуноводствене послове, персоналне послове, грађевинску подршку; администратор статистичког извештавања; администратор документације информационог система; оператер на централном систему; оператер на систему техничар сервисер

10,40

ВКВ

Возач, руковалац технике у штампарији

9,35

IV ССС у Дирекцији и Покрајинској служби:

Пословно-технички секретар; организатор протокола; администратор за: посредовање у запошљавању и планирање каријере, програме запошљавања, евиденцију правних послова, пројекте, међународну сарадњу, односе са јавношћу, финансијско-рачуноводствене послове, персоналне послове, праћење и дистрибуцију рачунарске и комуникационе опреме, персоналну документацију, канцеларијске послове, микрофилмовање; грађевинску подршку; администратор: статистичког извештавања, документације информационог система, претплате и продаје комерцијалног огласног простора, захтева за ИТ подршком, општих послова, организације противпожарне заштите; оператер на централном систему; оператер на систему; техничар-сервисер; књиговођа; књиговођа материјалних и нематеријалних улагања; благајник; техничар за ТТ мрежу; магационер; архивар; возач; руковалац технике у штампарији; домар

8,95

IV ССС у филијали:

Пословно-технички секретар; ликвидатор; оператер на систему; оператер у позивном центру; евидентичар; администратор статистичког извештавања; управно административни послови у осигурању; управно-административни послови; обрачунски послови; благајник; рачуноводствени послови; обрачунски и благајнички послови; рачуноводство и ликвидатура; администратор за канцеларијске послове; административно-технички оператер; магационер; возач; домар

8,65

III ССС

Домар; руковалац технике у штампарији; руковалац технике у фотокопирници; телефониста

7,65

I и II ССС

Курир; кафе куварица; хигијеничар–курир

6,70

Хигијеничар

6,50

*Службени гласник РС, број 108/2008

16. У заводима основаним у складу са Законом о основама система образовања и васпитања:

*Службени гласник РС, број 32/2006

Директор Завода (VII степен стручне спреме)

30,36

Заменик директора Завода (VII степен стручне спреме)

28,68

Помоћник директора Завода (VII степен стручне спреме)

25,32

Руководилац центра (VII степен стручне спреме)

23,76

Руководилац сектора (VII степен стручне спреме)

20,28

Виши саветник, менаџер пројекта, виши систем инжењер пројектант, саветник - координатор (VII степен стручне спреме)

19,80

Координатор пројекта, пројектант администратор базе података, пројектант Wеб апликација и базе података и саветник (VII степен стручне спреме)

18,36

Графички уредник, координатор за односе са јавношћу (ПР), организатор међународног тестирања, организатор националног тестирања и испитивања, пројектант Wеб апликација, самостални сарадник за студијско аналитичке и статистичке послове, самостални стручни сарадник, координатор за осигурање и контролу квалитета, администратор рачунарског система, секретар, шеф финансијске службе (VII степен стручне спреме)

16,92

Библиотекар, лектор, преводилац, стручни сарадник, администратор мреже (VII степен стручне спреме)

13,56

Административно-финансијски референт, графички дизајнер, стручни сарадник, пословни секретар, систем администратор, програмер (VI степен стручне спреме)

10,98

Рачуновођа, ликвидатор и благајник, програмер сарадник и стручни сарадник (IV степен стручне спреме)

8,30

Технички секретар, пословни секретар, административни радник, сарадник за дистрибуцију материјала, возач, економ, магационер, оператер базе података, оператер штампе и радник обезбеђења (IV степен стручне спреме)

8,05

Домар, кувар (III степен стручне спреме)

7,45

Кафе куварица (II степен стручне спреме)

6,50

Спремачица (I степен стручне спреме)

6,00

*Службени гласник РС, број 32/2006

16а У Централном регистру обавезног социјалног осигурања:

*Службени гласник РС, број 91/2010

ПРВА ГРУПА

Директор (VII степен стручне спреме)

29,30

Помоћник директора (VII степен стручне спреме)

24,00

ДРУГА ГРУПА

Саветник директора (VII степен стручне спреме)

21,50

Начелник одељења (VII степен стручне спреме)

20,00

ТРЕЋА ГРУПА*

Шеф одсека (VII степен стручне спреме)

17,75

Самостални стручни сарадник за: регистрацију и усаглашавање и података о осигураницима, анализу података о осигураницима, контролу података о плаћеним доприносима, анализу података о плаћеним доприносима; самостални стручни сарадник за извештавање, анализу квалитета, подршку апликацијама; самостални стручни сарадник за правне, опште и кадровске послове, финансијско-материјалне и књиговодствене послове; администратор система; администратор мреже; програмер; оператер информатичке подршке (VII степен стручне спреме)

17,50

Виши стручни сарадник за: регистрацију и усаглашавање података о осигураницима, контролу података о плаћеним доприносима (VII степен стручне спреме)

17,00

Виши сарадник за оперативно-финансијске и књиговодствене послове (VI степен стручне спреме)

16,50

Пословни секретар (VI степен стручне спреме)

15,25

Администратор корисничке подршке (IV степен стручне спреме)

12,40

Возач – курир (IV степен стручне спреме)

9,60

*Службени гласник РС, број 91/2010

 17. У Фонду солидарности:

*Службени гласник РС, број 11/2012

Директор (VII степен стручне спреме, односно други степен студија)

30,36

Заменик директора (VII степен стручне спреме, односно други степен студија)

28,68

Секретар, начелник одељења (VII степен стручне спреме, односно други степен студија)

23,76

Шеф одсека (VII степен стручне спреме, односно други степен студија)

18,50

Самостални саветник за административно-правну обраду захтева (VII степен стручне спреме, односно други степен студија)

18,20

Саветник за административно-правну обраду захтева, саветник за опште правне послове, систем администратор (VII степен стручне спреме, односно други степен студија)

17,50

Виши сарадник за оперативно-финансијске и књиговодствене послове (VI степен стручне спреме)

16,50

Референт логистике (IV степен стручне спреме)

14,20

Административно технички послови, књиговођа (IV степен стручне спреме)

12,40

  *Службени гласник РС, број 11/2012

Члан 3.

Коефицијенти из члана 2. ове уредбе увећавају се, и то за:

1. Основне школе:

1) за послове руковођења школом:

- директор школе

20%

- помоћник директора школе

10%

2) наставнику разредном старешини

4%

3) наставнику за рад у комбинованом одељењу од:

- два разреда

3%

- три разреда

4%

- четири разреда

5%

4) запосленом у школи за ученике са сметњама у развоју

10%

4а) наставнику у редовној школи за рад у одељењу које је формирано само за ученике са сметњама у развоју, у којима сви ученици стичу образовање по индивидуално образовном плану 1 (ИОП1) и по индивидуално образовном плану 2 (ИОП2)

 

10%

5) наставнику у забаченим планинским селима (забаченим планинским селом сматра се село које се налази на надморској висини преко 500 м и удаљено је од главних путева најмање 5 км)

8%

6) наставнику, васпитачу, стручном сараднику, директору, помоћнику директора, секретару и шефу рачуноводства за:

- једногодишњу специјализацију

2%

- двогодишњу специјализацију

3%

- магистратуру

4%

- докторат

6%.

*Службени гласник РС, број 19/2021

 

2. Средње школе:

1) за послове руковођења школом:

- директор школе

20%

- помоћник директора школе

10%

- организатор практичне наставе

8%

2) наставнику разредном старешини

4%

3) запосленом у школи за ученике са сметњама у развоју

10%

3а) наставнику у редовној школи за рад у одељењу које је формирано само за ученике са сметњама у развоју, у којима сви ученици стичу образовање по индивидуално образовном плану 1 (ИОП1) и по индивидуално образовном плану 2 (ИОП2)

10%

4) наставнику, васпитачу, стручном сараднику, директору, помоћнику директора, секретару и шефу рачуноводства за:

- једногодишњу специјализацију

2%

- двогодишњу специјализацију

3%

- магистратуру

4%

- докторат

6%

*Службени гласник РС, број 106/2006

**Службени гласник РС, број 19/2021

3. Више школе:

- директору школе

20%

- помоћнику директора школе

10%

- секретару и шефу рачуноводства

8%

- шефу одсека

4%

 

4. Факултети:

- ректору универзитета

25%

- проректору, декану факултета

20%

- директору, руководиоцу института

18%

- генералном секретару универзитета

15%

- продекану факултета

10%

- шефу катедре, председнику већа катедре, секретару установе, шефу рачуноводства, шефу студија, шефу кабинета ректора

8%

- шефу одсека групе или службе

4%

 НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: У члану 3. тачка 4. престала је да важи у делу који се односи на наставнике и сараднике универезитета и факултета (види члан 44. Уредбе - 15/2002-5)

 

4а Предшколске установе:

*Службени гласник РС, број 124/2012

1) за послове руковођења:

– директор установе

20%

– помоћник директора

10%

– шеф рачуноводства

4%

– руководилац радне јединице (вртића и јаслица) 1% по групи, а највише

до 10%

– шеф техничке службе

3%

– шеф кухиње до 50 група

до 5%

– шеф кухиње преко 50 група

до 10%

2) васпитачу:

– у васпитној групи у којој има деце са сметњама у развоју

3% по детету

– у развојној групи

10%

 *Службени гласник РС, број 124/2012

 

5. Установе у области физичке културе:

На основу руковођења:

- помоћнику директора, секретару, председнику управног одбора

2,50

- директору

4,50

- руководиоци одељења, јединица и слично

1,50

- руководиоци стручних тимова

1,00

*Службени гласник РС, број 30/2002

 

5а Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије и Покрајински завод за спорт и медицину спорта

 *Службени гласник РС, број 65/2011

 

На основу руковођења:

-директору

30%

-помоћнику директора

20%

-Шефу одељења

1,50

-шеф службе

1,00

На основу стручно признатих научних звања:

-за докторат

1,00

-за магистратуру

0,50

*Службени гласник РС, број 65/2011

 

5б Антидопинг агенција Републике Србије:

*Службени гласник РС, број 25/2010

 

1) за послове припреме пројеката, анализе, програмирања, контроле базе података, у зависности од одговорности и сложености

до 1,50

2) по основу руковођења:

– директору

до 30%

– секретару и шефу одсека

до 20%

3) за послове на којима запослени долазе у непосредан контакт са агресивним биолошким материјалима

15%

4) за координацију послова

5%

5) на основу стручно признатих и научних звања:

– специјализација

0,50

– магистру наука

0,50

– доктору наука

1,00

 *Службени гласник РС, број 25/2010

 

6. Установе у области културе (библиотеке, музеји, архиви, кинотеке и заводи за заштиту споменика културе):

 *Службени гласник РС, број 5/2005

 

На основу руковођења:

- директору, односно управнику централне установе

2,40

- директору, односно управнику установе од интереса за Републику

2,16

- директору, односно управнику установе која обавља делатност на територији више општина, града и покрајине

1,77

- директору, односно управнику установе на територији једне општине

1,42

- за руковођење организационом јединицом (зависно од величине, броја радника, структуре и разноврсности посла)

од 0,50 до 1,17

- заменику директора, односно помоћнику установе

за коефицијент који чини 80% од коефицијента директора, односно управника установе

– за стручно звање IV степен стручне спреме

0,30

– за стручно звање VI степен стручне спреме

0,60

*Службени гласник РС, број 5/2005

**Службени гласник РС, број 54/2008

 

7. Позоришта:

*Службени гласник РС, број 54/2008

На основу руковођења:

- директору - управнику националног позоришта

2,40

- директору - управнику позоришта које има преко 50 запослених

1,77

- директору - управнику позоришта које има до 50 запослених

1,17

- заменику директора - управнику позоришта

0,82

- за руковођење организационом јединицом (зависно од величине, броја радника, структуре и разноврсности посла)

од 0,50 до 1,77

– за стручно звање IV степен стручне спреме*

0,30

– за стручно звање VI степен стручне спреме*

0,60*

*Службени гласник РС, број 5/2005

**Службени гласник РС, број 54/2008

8. Музичке установе:

*Службени гласник РС, број 54/2008

На основу руковођења:

- директору - управнику националне установе

2,40

- директору - управнику установе која има преко 50 запослених

1,77

- директору - управнику установе која има до 50 запослених

1,17

- за руковођење организационом јединицом (зависно од величине, броја радника, структуре и разноврсности посла)

од 0,30 до 0,94

- заменику директора, односно помоћнику директора установе

за коефицијент који чини 80% од коефицијента директора, односно управника установе

– за стручно звање IV степен стручне спреме

0,30

– за стручно звање VI степен стручне спреме

0,60

*Службени гласник РС, број 5/2005

**Службени гласник РС, број 54/2008

 

9. Установе социјалне заштите:

*Службени гласник РС, број 26/2005

 

За организаторе процеса рада и руководеће раднике:

1) Директори установа социјалне заштите:

- Директор установе преко 500 корисника

20%

- Директор ЦСР и директор центра за породични смештај у општини, односно граду преко 400.000 становника

25%

- Директор установе за смештај од 200 до 500 корисника и ЦСР у општини од 100.000 до 400.000 становника

15,0%

- Директор центра за породични смештај, установе за смештај до 200 корисника и ЦСР у општини од 30.000 до 100.000 становника

10,0%

- Директор центра за социјални рад у општини до 30.000 становника

5,0%

1а) Помоћник директора установе социјалне заштите за смештај пензионера и других старих лица чији је капацитет изнад 1.000 корисника

7%

2) Руководилац одељења засебног објекта домског смештаја у установи за смештај и домског одељења при центру за социјални рад:

- преко 500 корисника

1,0

- од 200 до 500 корисника

0,85

- до 200 корисника

0,70

3) Руководилац одељења међуопштинског центра за социјални рад:

- од 100.000 до 400.000 становника

0,85

- од 30.000 до 100.000 становника

0,70

- до 30.000 становника

0,50

4) Шеф рачуноводства, секретар установе за смештај корисника, центра за социјални рад са домским одељењем и центра за породични смештај:

– преко 500 корисника

2,15

– од 200 до 500 корисника

2,05

– до 200 корисника

1,98

5) Шеф рачуноводства, секретар у центру за социјални рад:

- преко 400.000 становника

1,90

- од 100.000 до 400.000 становника

1,80

- од 30.000 до 100.000 становника

1,70

- до 30.000 становника

1,60

6) Координатор стручне екипе

2,15

7) Руководилац стручног тима

1,95

8) Главна медицинска сестра у установи

1,23

9) Главна одељенска медицинска сестра

0,82

10) Руководилац техничке службе

0,50

11) Главни кувар

0,36

12) Организатор службе исхране и неге

0,50

13) Тријажер у центру за социјални рад

1,00

14) Докторат

1,00

15) Магистратура

0,50

16) Специјализација

0,50

Брисан је ранији став 2. (види члан 2. Уредбе – 26/2005-3

За неговатељице у установама за смештај корисника оболелих од аутизма, умерено, теже и тешко ометених у менталном развоју, душевно оболелих и инвалидних лица, деце у стационару до три године старости

15%

*Службени гласник РС, број 26/2005

**Службени гласник РС, број 31/2008

 

10. Национална служба за запошљавање:

*Службени гласник РС, број 100/2011

1) За послове припреме подзаконских аката, пројеката, правног заступања, анализе, надзора, контроле, ревизије, програмирања, контроле базе података, другостепеног поступка, у зависности од одговорности и сложености

до 1,50

2) по основу руковођења:

– директору и заменику директора

до 30%

– директору Покрајинске службе, помоћнику директора, секретару Националне службе за запошљавање, директору филијале, заменику директора Покрајинске службе, заменику директора филијале, помоћнику директора сектора, руководиоцу службе, начелнику одељења, шефу одсека у Дирекцији

до 20%

– шефу одсека, руководиоцу групе

до 10%

3) за послове помоћи при запошљавању

до 20%

4) за послове приправности и подршке

до 30%

5) за координацију послова

5%

*Службени гласник РС, број 100/2011

 

11. У здравственим установама:

а) По основу руковођења:

- вођи групе немедицинских радника (главном возачу)

0,41

- главној сестри кабинета и одсека, руководиоцима у администрацији и техничкој служби

0,61

- главној сестри у амбулантама, главним техничарима и главним лаборантима, руководиоцима немедицинских служби у ДЗ и координаторима - шефовима одсека и службе

0,82

- начелницима немедицинских служби и заводима и заводу за здравствену заштиту, главним сестрама одељења у стационарима и руководиоцима немедицинских служби у ЗЦ и главној сестри у ДЗ

1,02

- начелницима медицинских служби у ДЗ, главним сестрама института и клиника и начелницима немедицинских служби у КБЦ и КЦ, главној сестри болнице, главном техничару у заводу за здравствену заштиту и заводима

1,23

- главној медицинској сестри КБЦ и КЦ и начелницима медицинских служби у здравственим центрима

1,43

- помоћницима и заменицима директора у ДЗ и апотекарским установама, начелницима медицинских служби у КБЦ и КЦ, помоћницима директора немедицинских служби у КБЦ и КЦ, ЗЦ и заводима

1,63

- помоћницима и заменицима директора института и клиника, домова здравља и самосталних апотекарских установа и директору немедицинских служби у КБЦ, КЦ, ЗЦ и заводима

1,84

- помоћницима и заменицима директора КБЦ и КЦ и завода и директорима института и клиника

2,04

- директорима домова здравља и апотека

10%

- директорима болница (опште и специјалне, завода)

15%

- директорима завода за заштиту здравља, апотекарских установа и здравствених центара

20%

- директорима КБЦ-а, завода за фармацију и института

25%

- директорима клиничких центара

30%

б) На основу стручно признатих и научних звања:

- примаријусу

0,50

- магистру наука

0,50

- доктору наука

1,00

в) 20% за запослене који долазе у непосредан контакт са пацијентима у психијатријским установама, и то у:

– Специјалној болници за психијатријске болести Нови Кнежевац;

– Специјалној болници за психијатријске болести Вршац;

– Специјалној болници за психијатријске болести Ковин;

– Специјалној болници за психијатријске болести „Горња Топоница” Ниш;

– Специјалној болници за болести зависности, Београд;

– Специјалној болници за психијатријске болести „др Лаза Лазаревић” Београд;

– Клиници за неурологију и психијатрију за децу, Београд;

– Институту за ментално здравље, Београд

*Службени гласник РС, број 40/2007

 

11а. Заводи за социјалну заштиту основани у складу са Законом о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана:

*Службени гласник РС, број 32/2006

 

Запосленима из члана 2. тачка 11а ове уредбе за:

- једногодишњу специјализацију

2%

- двогодишњу специјализацију

3%

- магистратуру

4%

- докторат

6%

*Службени гласник РС, број 32/2006

 

12.Републички фонд за здравствено осигурање:

*Службени гласник РС, број 31/2008

**Службени гласник РС, број 48/2021

1)за послове припреме подзаконских аката, пројеката, анализе, ревизије, контроле, контроле централне базе података, правног заступања, другостепеног поступка, медицинских послова, у зависности од одговорности и сложености послова

од 0,5 до 1,50

2) по основу руковођења:

 

– за директора и заменика директора Републичког фонда

30%

– за извршног директора и директора Покрајинског фонда

25%

– за директора сектора у Дирекцији, заменика директора сектора у Дирекцији, помоћника директора сектора у Дирекцији, директора филијале, заменика директора филијале, заменика директора Покрајинског фонда, помоћника директора Покрајинског фонда, помоћника директора филијале

до 20%

– за начелника одељења у Дирекцији, начелника одељења Покрајинског фонда, шефа кабинета, секретара за послове органа управљања, начелника одељења у филијали, шефа одсека, шефа испоставе, вођу групе

до 15%

– за начелника одељења лекарских комисија, шефа одсека лекарских комисија за град Београд, шефа одсека лекарских комисија преко 200.000 осигураника, шефа одсека лекарских комисија до 200.000 осигураника, председника лекарских комисија, лекара и члана лекарске комисије – вештака

до 30%

3) за послове помоћи при остваривању права из здравственог осигурања

до 20%

3а) за послове помоћи при остваривању права из здравственог осигурања: за начелника одељења лекарских комисија, шефа одсека лекарских комисија за град Београд, шефа одсека лекарских комисија преко 200.000 осигураника, шефа одсека лекарских комисија до 200.000 осигураника, председника лекарских комисија, лекара и члана лекарске комисије – вештака

до 35%

4)за оверавање здравствених књижица осигураним лицима

до 10%

5)за координацију послова у Дирекцији, Покрајинском фонду и филијалама, за послове надзорника осигурања и послове интерне ревизије

10%

*Службени гласник РС, број 31/2008

**Службени гласник РС, број 48/2021

 

13. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање:

*Службени гласник РС, број 100/2011

(1) за послове припреме подзаконских аката, пројеката, анализе, ревизије, контроле, контроле централне базе података, правног заступања, другостепеног поступка, у зависности од одговорности и сложености послова

од 0,5 до 1,50

(2) по основу руковођења:

-директору Фонда

30%

-заменику директора Фонда

25%

– помоћнику директора Фонда, директору Покрајинског фонда и заменику директора Покрајинског фонда, директору Службе дирекције Фонда, директору сектора у дирекцији Фонда и дирекцији Покрајинског фонда, помоћнику директора Покрајинског Фонда, директору Филијале за град Београд, директору Службе Филијале за град Београд, заменику директора сектора у дирекцији Фонда, помоћнику директора Службе дирекције Фонда, заменику директора Филијале за град Београд, помоћнику директора сектора у Дирекцији Фонда, директору филијале, заменику и помоћнику директора филијале

до 20%

– шефу службе филијале, начелнику и помоћнику начелника, шефу одсека

до 10%

(3) лекару вештаку

до 55%

(4) за послове помоћи при остваривању права из пензијског и инвалидског осигурања

до 20%

(5)за координацију послова

5%

(5а) за омогућавање достављања и обраде података из база података за потребе других органа и организација

до 26%

*Службени гласник РС, број 100/2011

**Службени гласник РС, број 58/2014

***Службени гласник РС, број 48/2021

 

14. Заводи основани у складу са Законом о основама система образовања и васпитања:

*Службени гласник РС, број 120/2004

 

Запосленима из члана 2. тачка 16. ове уредбе за:

- једногодишњу специјализацију

2%

- двогодишњу специјализацију

3%

- магистратуру

4%

- доктора

6%

*Службени гласник РС, број 120/2004

 

15. Ученички стандард:

*Службени гласник РС, број 81/2005

 

1) васпитачу

4%

2) за послове руковођења

- шефу службе

3%

*Службени гласник РС, број 81/2005

 

16. Студентски стандард

*Службени гласник РС, број 81/2005

1) васпитачу

4%

2) за послове руковођења:

- шефу службе

3%

*Службени гласник РС, број 81/2005

 

16а Централни регистар обавезног социјалног осигурања:

*Службени гласник РС, број 91/2010

 

1) за послове припреме подзаконских аката, пројеката, анализе, правног заступања, програмирања, контроле базе података, у зависности од одговорности и сложености

до 1,50

2) по основу руковођења:

– директору

до 30%

– помоћнику директора

до 25%

– саветнику директора

до 20%

– начелнику одељења, шефу одсека

до 10%

3) за послове помоћи при регистрацији осигураника и осигураних лица

до 15%

4) за финансијско-материјалне и књиговодствене послове

до 15%

5) за послове контрола података о обрачунатим и наплаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање по осигуранику по свим основама приликом сваке исплате

до 15%

*Службени гласник РС, број 91/2010

 

16б Информационо-комуникациона установа „Академска мрежа Републике Србије – АМРЕС:

*Службени гласник РС, број 11/2012

 

На основу руковођења:

– директору

30%

– заменику директора

25%

– помоћнику директора

20%

– координатору

20%

На основу стручно признатих и научних звања:

– за докторат

1,00

– за магистратуру

0,50

– за специјализацију

0,50

*Службени гласник РС, број 11/2012

 

17. Фонд солидарности:

*Службени гласник РС, број 11/2012

 

1) за послове припреме подзаконских аката, пројеката, анализе, програмирања, контроле базе података, у зависности од одговорности и сложености

до 2

2) по основу руковођења:

– директору

до 30%

– заменику директора

до 20%

– секретару, начелнику одељења, шефу одсека

до 15%

3) за послове помоћи при остваривању права неисплаћених потраживања код послодавца над којим је покренут стечајни поступак

до 20%

4) за финансијско-материјалне и књиговодствене послове

до 15%

5) представљање и заступање у стечајном поступку

до 20%

*Службени гласник РС, број 11/2012

 

Брисан је ранији члан 3а који је додат у броју 61/2003 (види члан 3. Уредбе – 124/2012-50)

 

Члан 3а

Коефицијенти утврђени чланом 2. тачка 6б ове уредбе не примењују се на обрачун и исплату плата запослених у предшколском васпитању и образовању који, за пуно радно време, на дан почетка примене ове уредбе, остварују основну плату у већем износу од основне плате обрачунате по одредбама ове уредбе и других прописа којима се уређују плате.

Запосленима из става 1. овог члана исплата основне плате вршиће се у затеченом износу све док основна плата која им припада по одредбама ове уредбе и других прописа не достигне тај износ.

*Службени гласник РС, број 8/2013

Члан 3б

Коефицијент из члана 2. тачка 14. Уредбе може се увећати по више основа из члана 3. тачка 13. Уредбе, тако да укупан коефицијент запосленог не може бити већи од укупног коефицијента запосленог утврђеног за месец фебруар 2014. године увећаног за 17,5%.

Увећање коефицијента из члана 2. тачка 14. Уредбе по основама из члана 3. тачка 13. Уредбе не може бити веће од истог, а ако нема истог од непосредно вишег коефицијента из члана 2. тачка 12. Уредбе увећаног по истом или сличном основу из члана 3. тачка 12. Уредбе.

*Службени гласник РС, број 58/2014

Члан 4.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".

05 број 121-7139/2001

У Београду, 17. јула 2001. године

Влада Републике Србије

Потпредседник,

проф. др Жарко Кораћ, с.р.

 

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" УРЕДБЕ

Уредба о изменама и допунама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама: "Службени гласник РС", број 30/2002

Члан 4.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије", а примењује се почев од обрачуна и исплате плата за мај месец 2002. године.

Уредба о изменама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама: "Службени гласник РС", број 69/2002

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије", а примењиваће се од обрачуна и исплате плата за октобар 2002. године.

Уредба о изменама и допунама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама : "Службени гласник РС", број 78/2002

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије", а примењује се од обрачуна и исплате плата за новембар 2002. године.

Уредба о изменама и допунама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама : "Службени гласник РС", број 61/2003

Члан 4.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије", а примењује се почев од обрачуна и исплате плата за мај 2003. године.

Уредба о изменама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама: "Службени гласник РС", број 121/2003

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије", а примењује се почев од обрачуна и исплате плата за децембар 2003. године.

Уредба о изменама и допунама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама: "Службени гласник РС", број 130/2003

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије", а примењује се почев од обрачуна и исплате плата за децембар 2003. године.

Уредба о изменама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама: "Службени гласник РС", број 67/2004

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије", а примењује се почев од обрачуна и исплате плата за јун 2004. године.

Уредба о допунама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама: "Службени гласник РС", број 120/2004

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије", а примењује се почев од обрачуна и исплате плата за октобар 2004. године.

Уредба о изменама и допунама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама: "Службени гласник РС", број 5/2005

Члан 4.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије", а примењује се почев од обрачуна и исплате плата за децембар 2004. године.

Уредба о изменама и допунама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама: "Службени гласник РС", број 26/2005

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије", а примењује се почев од обрачуна и исплате плата за фебруар 2005. године.

Уредба о изменама и допунама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама: "Службени гласник РС", број 81/2005

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије", а примењује се почев од обрачуна и исплате плата за август 2005. године.

Уредба о допунама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама: "Службени гласник РС", број 105/2005

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије", а примењује се почев од обрачуна и исплате плата за новембар 2005. године.

Уредба о изменама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама: "Службени гласник РС", број 109/2005

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије", а примењује се почев од обрачуна и исплате плата за октобар 2005. године.

Уредба о изменама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама : "Службени гласник РС", број 27/2006

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије", а примењује се почев од обрачуна и исплате плата за април 2006. године.

Уредба о изменама и допунама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама: "Службени гласник РС", број 32/2006

Члан 3.

За запослене који за пуно радно време, на дан ступања на снагу ове уредбе, остварују плату у већем износу од плате обрачунате по одредбама ове уредбе и других прописа којима се уређују плате, исплата ће се вршити у затеченом износу све док плата која им припада по одредбама ове уредбе и других прописа не достигне тај износ.

Члан 4.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије", а примењује се почев од обрачуна и исплате плата за април 2006. године, а за запослене у заводима за социјалну заштиту основаним у складу са Законом о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана ова уредба примењује се почев од обрачуна и исплате плата за мај 2006. године.

Уредба о изменама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама : "Службени гласник РС", број 58/2006

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије", а примењује се почев од обрачуна и исплате плата за јун 2006. године, осим за установе у култури, позоришту и музичкој делатности чији је оснивач јединица локалне самоуправе, на које се примењује почев од обрачуна и исплате плата за новембар 2006. године.

Уредба о изменама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама: "Службени гласник РС", број 82/2006

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се почев од обрачуна и исплате плата за септембар 2006. године.

Уредба о изменама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама: "Службени гласник РС", број 106/2006

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се почев од обрачуна и исплате плата за новембар 2006. године.

Уредба о изменама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама : "Службени гласник РС", број 10/2007

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се почев од обрачуна и исплате плата за јануар 2007 године.

Уредба о изменама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама: "Службени гласник РС", број 40/2007

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се почев од обрачуна и исплате плата за април 2007. године.

Уредба о изменама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама: "Службени гласник РС", број. 60/2007

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од обрачуна и исплате плата за јун 2007. године.

Уредба о изменама и допунама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама: "Службени гласник РС", број. 91/2007

Члан 3

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије", а примењује се почев од обрачуна и исплате плата за септембар 2007. године.

Уредба о изменама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама: "Службени гласник РС", број. 106/2007

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од обрачуна и исплате плата за новембар 2007. године.

Самостални члан Уредбе о изменама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама: "Службени гласник РС", број. 7/2008

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се почев од обрачуна и исплате плата за децембар 2007. године.

Уредбa о изменама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама: "Службени гласник РС", број 9/2008

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се почев од обрачуна и исплате плата за јануар 2008. године.

Уредбa о изменама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама: "Службени гласник РС", број 24/2008

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се почев од обрачуна и исплате плата за фебруар 2008. године.

Уредба о изменама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама: "Службени гласник РС", број 26/2008

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се почев од обрачуна и исплате плата за фебруар 2008. године.

Уредба о изменама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама: "Службени гласник РС", број 31/2008

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се почев од обрачуна и исплате плата за фебруар 2008. године.

Уредба о изменама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама: "Службени гласник РС", број 44/2008

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се почев од обрачуна и исплате плата за април 2008. године.

Уредба о изменама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама: "Службени гласник РС", број 54/2008

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се почев од обрачуна и исплате плате за мај 2008. године.

Уредба о изменама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама : "Службени гласник РС", број 108/2008

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се почев од обрачуна и исплате плата за новембар 2008. године.

Уредба о изменама и допунама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама: "Службени гласник РС", број 113/2008

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се почев од обрачуна и исплате плата за новембар 2008. године.

Уредба о допунама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама: "Службени гласник РС", број 79/2009-4

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се почев од обрачуна и исплате плата за септембар 2009. године.

Уредба о допунама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама: "Службени гласник РС", број 25/2010-4

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се почев од обрачуна и исплате плата за март 2010. године.

 Уредба о допунама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама: "Службени гласник РС", број 91/2010-143

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се почев од обрачуна и исплате плата за новембар 2010. године.

Уредба о допуни Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама: "Службени гласник РС", број 20/2011-3

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се почев од обрачуна и исплате плата за фебруар 2011. године.

Уредба о изменама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама: "Службени гласник РС", број 65/2011-3

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се почев од обрачуна и исплате плата за август 2011. године.

Уредба о изменама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама: "Службени гласник РС", број 100/2011-61

 Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се почев од обрачуна и исплате плата за јануар 2012. године.

Уредба о допунама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама: "Службени гласник РС", број 11/2012-13

 Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се почев од обрачуна и исплате плата за јануар 2012. године.

Уредба о измени и допунама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама: "Службени гласник РС", број 124/2012-50

 Члан 4.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се почев од обрачуна и исплате плате за јануар 2013. године.

Уредба о допуни Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама: "Службени гласник РС", број 8/2013-20

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од обрачуна и исплате плате за јануар 2013. године.

Уредба о допуни Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама: "Службени гласник РС", број 4/2014-6

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се на обрачун и исплату плата од јануара 2014. године.

Уредба о допунама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама: "Службени гласник РС", број 58/2014-3

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се почев од обрачуна и исплате плате за мај 2014. године.

Уредба о изменама и допунама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама: "Службени гласник РС", број 19/2021-16

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се на обрачун и исплату плата почев од плате за март 2021. године.

Уредба о изменама и допунама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама: "Службени гласник РС", број 48/2021-7

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се на обрачун и исплату плата почев од плате за мај 2021. године.