На основу члана 193. став 1. тачка 2. Закона о полицији („Службени гласник РС“, број 101/05),

Влада доноси

 

 

УРЕДБУ

о врстама наоружања и опреме полицијских службеника Министарства унутрашњих послова

„Службени гласник РС“, број 27 од 31. марта 2006.

 

 

Члан 1.

Овом уредбом прописују се врсте наоружања и опреме полицијских службеника Министарства унутрашњих послова (у даљем тексту: Министарство), који имају право и дужност да носе службено оружје и муницију (овлашћена службена лица), односно могу да носе оружје ако је то одређено у службеној легитимацији.

 

Члан 2.

Наоружањем у смислу ове уредбе сматра се основно и посебно наоружање са припадајућом муницијом.

Опремом у смислу ове уредбе сматра се основна и посебна опрема коју користе полицијски службеници ради обављања полицијских послова.

 

Члан 3.

Основно наоружање полицијских службеника Министарства је кратко ватрено оружје – полуаутоматски пиштољ калибра 9 mm.

Полицијски службеници који обављају послове у цивилном оделу могу да носе полуаутоматски пиштољ мањих димензија, калибра најмање 9 мм, или револвер калибра најмање 38 специјал.

 

Члан 4.

Посебно наоружање полицијских службеника је кратко и дуго ватрено оружје (репетирајуће, полуаутоматско и аутоматско) калибра до 20 mm, гасно оружје нешкодљиво за здравље, оружје за сигнализацију, хемијска средства, експлозивна средства и оружје за испаљивање хемијских средстава, гумених метака и других врста метака или пројектила, са припадајућом опремом.

Посебно наоружање полицијских службеника у специјалним јединицама полиције је и оружје са тетивом, хладно оружје и оружје за тренутно онеспособљавање без штетних последица.

 

Члан 5.

Основну опрему униформисаних овлашћених службених лица Министарства, у смислу ове уредбе, чине службена палица и средства за везивање, а других овлашћених службених лица - средства за везивање.

 

Члан 6.

Посебна опрема полицијских службеника је службена палица – тонфа, спреј доза пуњена нешкодљивим сузавцем, штит, заштитни прслук, заштитна маска, кацига, интервентне рукавице, штитници за поједине делове тела, уређај за принудно заустављање моторних возила, ограде за принудно заустављање или усмеравање лица и друга неопходна опрема за обављање полицијских послова.

 

Члан 7.

Посебним наоружањем и посебном опремом полицијских службеника задужују се организационе јединице Министарства.

Посебно наоружање и посебна опрема издаје се полицијским службеницима по налогу надлежног старешине.

 

Члан 8.

Министарство води евиденције о задуженом основном наоружању и опреми полицијских службеника, као и евиденције задужења организационих јединица посебним наоружањем и опремом, у складу са прописима о материјално-финансијском пословању.

 

Члан 9.

Наоружање и муниција која се налази на употреби у Министарству, а није предвиђено одредбама чл. 3. и 4. ове уредбе замениће се прописаним наоружањем и муницијом у року који одреди министар унутрашњих послова.

 

Члан 10.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

  

05 број 110-1578/2006

У Београду, 29. марта 2006. године

Влада

Потпредседник,

Мирољуб Лабус, с.р.