Редакцијски пречишћен текст

Неважећи акт

 

 

 

 

На основу члана 8а Закона о условима за обављање промета робе, вршење услуга у промету робе и инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, бр. 39/96, 20/97, 46/98, 34/01 – др. закон, 80/02 – др. закон и 101/05 – др. закон),

Влада доноси

УРЕДБУ

о привременим условима за обављање промета брашна

„Службени гласник РС", бр. 69 од 18. августа 2006, 49 од 21. јула 2010, 44 од 8. јуна 2018 - др. закон

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Престају да важе одредбе Уредбе у члану 3. став 6. и у обрасцу прописаном у члану 7. у Уредби, у делу у ком се установљава обавеза употребе печата у пословању друштава и предузетника, даном почетка примене члана 160. Закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 44/2018), односно 1. октобра 2018. године (види члан 160. Закона – 44/2018-27).

 

Члан 1.

Овом уредбом уређују се услови за обављање промета брашна произведеног од пшенице, кукуруза или ражи намењеног људској исхрани (у даљем тексту: брашно).

Члан 2.

Правно лице, предузетник или физичко лице-пољопривредник који производи или увози брашно (у даљем тексту: обвезник) дужан је да свако појединачно паковање брашна или брашно у ринфузу обележи евиденционом маркицом (у даљем тексту: маркица).

Обавеза из става 1. овог члана, за произвођача брашна настаје пре стављања брашна у промет, а за увозника пре увоза брашна.

Члан 3.

Правно лице, предузетник или физичко лице – пољопривредник који се бави превозом може превозити само брашно које је обележено маркицом.

Правно лице, предузетник или физичко лице – пољопривредник који се бави производњом хлеба и пецива или на други начин прерађује брашно, може користити само брашно које је обележено маркицом.

Правно лице, предузетник или физичко лице – пољопривредник који се бави складиштењем, може складиштити само брашно које је обележено маркицом.

Правно лице, предузетник или физичко лице – пољопривредник који се бави трговином брашна на домаћем тржишту или га извози, може продавати само брашно које је обележено маркицом.

Изузетно, ако правно лице или предузетник извози брашно у земљу која је прописала обавезу обележавања брашна, дужан је да у складишту, магацину или пословном простору обележи брашно намењено извозу евиденционом маркицом која је прописана у земљи увозници.

Извозник је дужан да министарству надлежном за послове трговине месечно доставља извештај о реализованом извозу који садржи: назив правног лица/предузетника, место и адресу, ПИБ, шифру делатности, матични број, податке о добијеним евиденционим маркицама од ино-партнера, датум испоруке, податке о превозном средству, количини и врсти брашна израженој у килограмима, печат и потпис овлашћеног лица.

Извозник је дужан да извештај о реализованом извозу доставља до 10. у текућем месецу за претходни месец.

Правно лице, предузетник или физичко лице – пољопривредник које је у посед брашна дошло кроз услужну мељаву пшенице, може исто користити само ако је брашно обележено маркицом без обзира да ли га користи за сопствене потребе или даљу прераду.

*Службени гласник РС, број 49/2010

Члан 4.

Маркица за обележавање појединачног паковања брашна садржи следеће податке:

1) речи: „Република Србија – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде”;

2) словну ознаку порекла брашна и словну ознаку серије исписану великим ћириличним штампаним словима, и то:

(1) ДБ – за брашно које је произведено у земљи,

(2) УБ – за брашно из увоза;

3) серијски број маркице;

4) ознаку масе пакованог брашна;

5) отиснут холограм.

Маркица из става 1. овог члана је правоугаоног облика, величине 45 мм х 19 мм, мора бити погодна за ручно и машинско лепљење, а штампа се у посебним бојама, и то:

1) у зеленој – за брашно које је произведено у земљи;

2) у браон – за брашно из увоза.

Маркица за обележавање брашна у ринфузу садржи следеће податке:

1) речи: „Република Србија – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде”;

2) словну ознаку порекла брашна и словну ознаку серије исписану великим ћириличним штампаним словима:

(1) ДБР – за брашно које је произведено у земљи,

(2) УБР – за брашно из увоза;

3) серијски број маркице;

4) ознаку масе брашна;

5) отиснут холограм.

Маркица из става 3. овог члана је правоугаоног облика, величине 45 мм х 19 мм, мора бити самолепљива, а штампа се у црној боји УВ рибоном.

Члан 5.

Обележавање појединачног паковања брашна, врши се лепљењем маркице на горњој страни амбалаже у којој се пакује брашно, односно на видљивом месту на паковању.

Маркица за обележавање паковања од 0,4; 0,5; 1; 2; 5; 10; 25; 30; 40 и 50 килограма садржи ознаку масе.

Ако обвезник продаје брашно у расутом стању (ринфуз), маркица се лепи на предњој страни или полеђини документа који прати брашно у транспорту (отпремница или доставница) и садржи ознаку масе која је наведена у документу, и то: 1, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10 000 и 20000 килограма.

Члан 6.

Штампање маркица врши Народна банка Србије – Завод за израду новчаница и кованог новца Топчидер (у даљем тексту: Завод), који обезбеђује посебан начин заштите какав се користи за штампање вредносница.

Штампање маркица врши се на папиру и на начин који спречава фалсификовање тих маркица.

Уговором између министарства надлежног за послове пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту: министарство) и Завода одређује се врста папира за штампање, начин заштите од фалсификовања и други технички детаљи, као и друга питања од значаја за издавање, преузимање и достављање маркица.

Трошкове штампања и преузимања маркица сноси обвезник.

Члан 7.

Издавање маркица врши Завод по претходном одобрењу министарства.

Захтев за издавање маркица подноси се министарству на Обрасцу ЗЕМБР – Захтев за издавање евиденционих маркица за обележавање брашна (састоји се од четири самокопирајућа примерка), који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Приликом подношења захтева из става 2. овог члана попуњавају се подаци у Обрасцу ЗЕМБР означени под „I – Подаци о подносиоцу захтева”, „II – Подаци о иностраном произвођачу и „III – Подаци о траженим евиденционим маркицама”.

Члан 8.

Захтев за издавање маркица непосредно подноси обвезник или овлашћено лице обвезника.

Фотокопија личне карте обвезника и овлашћеног лица, као и овлашћење за подношење захтева и за подизање маркица подноси се министарству у два примерка.

Овлашћење из става 2. овог члана, за правно лице потписује лице овлашћено за заступање правног лица, за предузетника власник самосталне радње, а за физичко лице – пољопривредника пољопривредник лично.

Министарство доставља Заводу фотокопију личне карте обвезника или овлашћеног лица и овлашћење за то лице.

Обвезник који први пут подноси захтев за издавање маркица, уз захтев из става 1. овог члана, доставља доказ за обављање делатности, доказ о испуњавању минималних техничких услова за прераду жита или складиштење брашна издат од стране надлежне институције и порески идентификациони број (ПИБ), односно ЈМБГ (фотокопију личне карте коју подноси физичко лице – пољопривредник).

Члан 9.

По пријему захтева, министарство утврђује да ли је подносилац захтева поднео прописану документацију, одређује евиденциони број, број и датум захтева и одобрава издавање маркица, стављањем отиска печата на сва четири примерка Обрасца ЗЕМБР.

Министарство први, други и трећи примерак Обрасца ЗЕМБР доставља Заводу преко подносиоца захтева, а четврти примерак задржава за своје потребе.

Члан 10.

Издавање маркица Завод врши непосредно обвезнику или преко овлашћеног лица.

Маркице за обележавање брашна из увоза Завод доставља поштом на адресу иностраног произвођача брашна.

Пре издавања маркица обвезник подноси доказ о уплати цене штампања и достављања маркица.

Завод после издавања маркица попуњава у Обрасцу ЗЕМБР податке означене под „IV – Подаци о издатим евиденционим маркицама”, при чему први примерак захтева враћа подносиоцу захтева, други доставља министарству, а трећи задржава за своје потребе.

Члан 11.

Увозник при царињењу брашна подноси надлежном царинском органу Образац ПУ – Подаци о извршеном увозу брашна (састоји се од два самокопирајућа примерка), који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Уз Образац ПУ увозник подноси и фотокопију захтева за издавање маркица за брашно, а оригинал тог захтева на увид.

Образац ПУ попуњава надлежни царински орган.

Први примерак попуњеног Обрасца ПУ надлежни царински орган задржава за своје потребе, а други враћа увознику који га доставља министарству као доказ о извршеном увозу брашна.

Члан 12.

Оштећене, односно неискоришћене маркице обвезник враћа министарству залепљене на једном или више посебних табака папира, с тим што морају имати видљиву ознаку серије и серијски број маркице.

Маркице које уништи машина за паковање брашна и које се не могу вратити министарству, обвезник пописује по серијском броју и врсти маркице и доставља записник министарству.

Маркице из става 1. овог члана обвезник доставља квартално, у року од 15 дана по истеку сваког квартала.

Министарство уништава маркице из става 1. овог члана и о томе саставља записник.

Поступак уништавања маркица спроводи комисија коју образује министар надлежан за послове пољопривреде, шумарства и водопривреде.

За оштећене, уништене и враћене маркице не врши се повраћај уплаћених средстава.

Члан 13.

Министарство води евиденцију о издатим, искоришћеним, оштећеним и неискоришћеним маркицама за сваког обвезника појединачно.

Члан 14.

Евиденција из члана 13. ове уредбе садржи следеће податке:

1) број (количину) по врсти издатих маркица;

2) ознаку серије и серијске бројеве (од – до) по врсти издатих маркица;

3) број (количину) по врсти искоришћених маркица у кварталу за који се достављају подаци;

4) број (количину) по врсти оштећених, односно потпуно уништених маркица;

5) ознаку серије и серијске бројеве по врсти оштећених маркица;

6) број (количину) по врсти неискоршћених маркица;

7) ознаку серије и серијске бројеве (од – до) неискоришћених маркица по врсти;

8) број и датум захтева по којима су издате маркице.

Члан 15.

Правно лице, предузетник или физичко лице – пољопривредник који има залихе пшенице, кукуруза и ражи или залихе брашна дужан је да изврши попис свих залиха са стањем на дан 1. октобра 2006. године и да сачини пописну листу.

Пописна листа из става 1. овог члана доставља се министарству најкасније у року од десет дана од дана извршеног пописа залиха.

Правно лице, предузетник или физичко лице – пољопривредник који има залихе брашна, уз пописну листу из става 1. овог члана подноси захтев обвезнику из члана 2. ове уредбе, који је дужан да за тражене количине из захтева обезбеди маркице.

Правно лице, предузетник или физичко лице – пољопривредник дужан је да преостало брашно из пописа залиха из става 1. овог члана од 1. новембра 2006. године пре стављања у промет обележи маркицом.

Члан 16.

Трговци на велико и трговци на мало који имају залихе брашна, дужни су да изврше попис залиха са стањем на дан 1. октобра 2006. године и да сачине пописну листу.

Пописна листа из става 1. овог члана доставља се министарству најкасније у року од десет дана од дана извршеног пописа залиха.

Трговци на велико и трговци на мало могу продавати брашно из пописне листе из става 1. овог члана које није обележено маркицом, најкасније до 1. децембра 2006. године, с тим да су дужни да сваког десетог у месецу за претходни месец у том периоду, врше попис преосталих залиха и да те пописне листе достављају министарству.

Члан 17.

Надзор над спровођењем ове уредбе у оквиру законом утврђеног делокруга врши министарство и министарство надлежно за послове трговине.

Члан 18.

Новчаном казном од 100.000,00 до 500.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако продаје брашно које није обележено маркицом (члан 3. ст. 4, 5, 6. и 7).

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 5.000,00 до 50.000,00 динара одговорно лице у правном лицу.

Новчаном казном од 50.000,00 до 250.000,00 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана предузетник (члан 3. ст. 4, 5, 6. и 7).

Новчаном казном од 5.000,00 до 25.000,00 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана физичко лице – пољопривредник (члан 3. ст. 4, 5, 6. и 7).

Уз казну за прекршај из става 1. овог члана може се изрећи правном лицу и предузетнику заштитна мера забране вршења одређене делатности у трајању од шест месеци до једне године.

*Службени гласник РС, број 49/2010

Члан 19.

Новчаном казном од 30.000,00 до 400.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице које превози или прерађује брашно које није обележено маркицом (члан 3. ст. 1. и 2).

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 1.500,00 до 40.000,00 динара одговорно лице у правном лицу.

Новчаном казном од 15.000,00 до 200.000,00 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана предузетник (члан 3. ст. 1. и 2).

Новчаном казном од 1.500,00 до 20.000,00 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана физичко лице – пољопривредник (члан 3. ст. 1. и 2).

Уз казну за прекршај из става 1. овог члана може се изрећи правном лицу и предузетнику заштитна мера забране вршења одређене делатности у трајању од шест месеци до једне године.

Члан 20.

Новчаном казном од 30.000,00 до 300.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако складишти брашно које није обележено маркицом или користи брашно које није обележено маркицом а у посед брашна је дошло кроз услужну мељаву (члан 3. ст. 3. и 5).

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 1.500,00 до 30.000,00 динара одговорно лице у правном лицу.

Новчаном казном од 15.000,00 до 150.000,00 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана предузетник (члан 3. ст. 3. и 5).

Новчаном казном од 1.500,00 до 15.000,00 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана физичко лице – пољопривредник (члан 3. ст. 3. и 5).

Уз казну за прекршај из става 1. овог члана може се изрећи правном лицу и предузетнику заштитна мера забране вршења одређене делатности у трајању од шест месеци до једне године.

Члан 21.

Новчаном казном од 30.000,00 до 200.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако не изврши попис залиха или не достави пописну листу министарству (члан 15. ст. 1. и 2. и члан 16. ст. 1, 2. и 3).

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 1.500,00 до 20.000,00 динара одговорно лице у правном лицу.

Новчаном казном од 15.000,00 до 100.000,00 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана предузетник (члан 15. ст. 1. и 2. и члан 16. ст. 1, 2. и 3).

Новчаном казном од 1.500,00 до 10.000,00 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана физичко лице – пољопривредник (члан 15. ст. 1. и 2).

Члан 22.

Новчаном казном од 30.000,00 до 100.000,00 динара казниће се правно лице ако не врати министарству оштећене, односно неискоришћене маркице (члан 12. став 1).

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 1.500,00 до 10.000,00 динара одговорно лице у правном лицу.

Новчаном казном од 15.000,00 до 50.000,00 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана предузетник (члан 12. став 1).

Новчаном казном од 1.500,00 до 5.000,00 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана физичко лице – пољопривредник (члан 12. став 1).

Члан 23.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењиваће се од 1. новембра 2006. године.

 

05 број 110-3932/2006-2

У Београду, 17. августа 2006. године

Влада

Потпредседник,

Ивана Дулић Марковић, с.р.