Неважећи акт

 

 

На основу члана 7. став 3. Закона о слободним зонама („Службени гласник РС”, број 62/06),

Влада доноси

 

 

УРЕДБУ

о ближим критеријумима за оцену економске оправданости одређивања подручја слободне зоне

„Службени гласник РС“, број 69 од 18. августа 2006.

 

 

Члан 1.

Овом уредбом утврђују се ближи критеријуми из члана 7. став 2. Закона о слободним зонама за оцену економске оправданости одређивања подручја слободне зоне (у даљем тексту: зона).

 

Члан 2.

Одређивање подручја зоне је економски оправдано, нарочито ако се на том подручју налази ваздухопловно или речно пристаниште отворено за међународни саобраћај или је то подручје повезано са магистралним путевима укљученим у мрежу европских путева (Е) или је то подручје за које су у оквиру Националног инвестиционог плана за период од 2006. до 2011. године прихваћени пројекти који подстичу привредни развој тог подручја, и ако:

1) планирани обим инвестиционог улагања (изградња инфраструктуре и објеката у оквиру зоне, опрема и др.) прелази износ од три милиона евра у динарској противвредности, од чега у првој години рада зоне прелази износ од једног милиона евра у динарској противвредности;

2) планирани обим страног улагања износи најмање 50% од укупног инвестиционог улагања у зону;

3) планирани обим производње робе и пружања услуга у зони, продаје те робе и услуга и тржишта на која ће се роба и услуге пласирати показују позитиван ефекат на спољнотрговински биланс Републике Србије;

4) план запошљавања лица код привредног друштва за управљање зоном и код корисника зоне предвиђа запошљавање најмање 100 лица у прве две године рада зоне;

5) планирана набавка средстава за производњу укључује нову опрему којом се врши трансфер савремених технологија и смањују расходи пословања;

6) давање сагласности за одређивање подручја зоне на коме се налази привредни субјекат који је у поступку реструктурирања омогућава убрзану реализацију процеса приватизације.

 

Члан 3.

Одређивање подручја зоне је економски оправдано посебно ако се у зони планира обављање делатности и пословних активности, и то:

1) производња текстилних предива и тканина;

2) производња одевних предмета, дорада и бојење крзна;

3) прерада коже и производња предмета од коже;

4) производња основних метала;

5) производња стандардних металних производа;

6) производња машина и уређаја;

7) производња канцеларијских и рачунских машина;

8) производња електричних машина и апарата;

9) производња радио, тв и комуникационе опреме;

10) производња медицинских, прецизних и оптичких инструмената;

11) производња моторних возила, приколица и полуприколица;

12) производња осталих саобраћајних средстава.

 

Члан 4.

Одређивање подручја зоне сматра се економски оправданим ако ће пословање у зони допринети остварењу стратегије развоја и мера економске политике Владе и ако се:

1) подручје зоне налази на недовољно развијеним подручјима Републике Србије;

2) обављањем планираних привредних делатности у зони позитивно утиче на развој привредних субјеката који послују ван зоне.

 

Члан 5.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

05 број 110-7916/2006

У Београду, 17. августа 2006. године

Влада

Потпредседник,

Ивана Дулић Марковић, с.р.