На основу члана 90. став 2. Устава Републике Србије, а у вези са чл. 10–17. Закона о заштити биља („Службени лист СРЈ”, бр. 24/98 и 26/98 – исправка и „Службени гласник РС”, број 101/05 – др. закон),

Влада доноси

 

УРЕДБУ

о мерама за сузбијање и уништавање коровске биљке амброзија – Ambrosia artemisiifolia l. (spp.)

„Службени гласник РС”, број 69 од 18. августа 2006.

 

 

Члан 1.

Овом уредбом утврђују се мере за сузбијање и уништавање коровске биљке амброзија – Ambrosia artemisiifolia L. (spp.) (у даљем тексту: амброзија), ради спречавања штета које она наноси, и то на:

1) површинама пољопривредног земљишта;

2) површинама шумског земљишта;

3) површинама грађевинског земљишта;

4) површинама воденог земљишта.

 

Члан 2.

Сузбијање и уништавање амброзије спроводе:

1) власници и корисници површина пољопривредног обрађеног и необрађеног земљишта (вртови и баште, њиве, воћњаци, виногради, ливаде и др.), шума, ловишта;

2) власници и корисници грађевинског земљишта, изграђеног и неизграђеног;

3) субјекти који управљају водотоковима и каналима и површинама уз водотокове и канале;

4) субјекти који одржавају површине уз јавне путеве и железничке пруге;

5) субјекти који управљају парковима, националним парковима, гробљима и другим зеленим површинама;

6) власници и корисници запуштених површина поред путева, стаза, као и утрина, парлога, деградираних пашњака, запуштених паркова, искрчених места у шумама и др.

 

Члан 3.

Субјекти из члана 2. ове уредбе дужни су да у току вегетационе сезоне, до почетка фенолошке фазе цветања, на наведеним површинама сузбијају и уништавају амброзију, и то применом следећих мера:

1) агротехничких мера – обрада земљишта (орање, тањирање), нега усева (окопавање, култивисање, плевљење) и др.;

2) механичких мера – кошење, чупање, спаљивање биљака и др.;

3) хемијских мера – употреба хербицида са контактним и тоталним деловањем.

 

Члан 4.

Спровођење ове уредбе надзире Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде.

 

Члан 5.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

  

05 број 110-7881/2006

У Београду, 17. августа 2006. године

Влада

Потпредседник,

Ивана Дулић Марковић, с.р.