Неважећи акт

 

 

 

 

Редакцијски пречишћен текст

 

На основу члана 40. ст. 1. и 4. Закона о играма на срећу („Службени гласник РС”, број 84/04),

Влада доноси

 

 

 

УРЕДБУ

о ближим условима, начину и поступку за издавање дозволе за приређивање посебних игара на срећу у играчницама

„Службени гласник РС“, бр. 77 од 9. септембра 2005, 69 од 18. августа 2006, 85 од 16. септембра 2008, 104 од 11. новембра 2008 - УС, 7 од 30. јануара 2009.

 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

Овом уредбом уређују се ближи услови, начин и поступак за издавање дозволе за приређивање посебних игара на срећу у играчницама из члана 15. став 2. тачка 1) Закона о играма на срећу ("Службени гласник РС", број 84/04 - у даљем тексту: Закон).

 

Члан 2.

Дозволу за приређивање посебних игара на срећу у играчницама даје Влада, на основу јавног позива, на начин и по поступку прописаним овом уредбом.

Дозволе за приређивање посебних игара на срећу у играчницама дају се по динамици коју утврђује Влада.

 

Члан 3.

Дозволе за приређивање посебних игара на срећу у играчницама дају се на основу јавног позива.

 

Члан 4.

Јавни позив из члана 3. ове уредбе објављује се на основу акта Владе.

Јавни позив се објављује у дневној штампи која се дистрибуира на целој територији Републике Србије, у "Службеном гласнику Републике Србије", "Financial Times-у"* и на интернет страници министарства надлежног за послове финансија (у даљем тексту: Министарство финансија).

 

*Службени гласник РС, број 69/2006

 

Члан 5.

Спровођење поступка јавног позива, сагласно члану 12. став 1. тачка 3) Закона, као и остале стручне послове у вези са давањем дозволе, обавља Управа за игре на срећу у саставу Министарства финансија (у даљем тексту: Управа).

За спровођење поступка јавног позива, директор Управе, уз сагласност министра надлежног за послове финансија, образује Комисију за спровођење поступка јавног позива (у даљем тексту: Комисија).

Комисију чине председник и четири члана.

Лице које има власничка права у правном лицу које учествује на јавном позиву или чији сродник до трећег степена сродства у правој линији има власничка права у правном лицу које учествује на јавном позиву, не може бити члан Комисије.

 

II БЛИЖИ УСЛОВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ПОСЕБНИХ ИГАРА НА СРЕЋУ У ИГРАЧНИЦАМА

 

Члан 6.

Престао је да важи (види Одлуку УС – 104/2008-7 и члан 1. Уредбе - 7/2009-7).

 

 НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА:

Одлуком Уставног суда IУ број 350/2005 („Службени гласник РС“, број 104/2008 од 11. новембра 2008. године) престале су да важе одредбе члана 6. и члана 12. став 1. тач. 3) до 5) Уредбе о ближим условима, начину и поступку за издавање дозволе за приређивање посебних игара на срећу у играчницама („Службени гласник РС”, бр. 77/2005 и 69/2006), јер је утврђено да нису у сагласности са Уставом и законом (види Одлуку УС – 104/2008-7).

Уредбом о изменама и допунама Уредбе о ближим условима, начину и поступку за издавање дозволе за приређивање посебних игара на срећу у играчницама („Службени гласник РС“, број 85/2008 од 16. септембра 2008. године) вршене су и измене чланова за које је Уставни суд утврдио да нису у сагласности са Уставом и законом у тексту који је претходио изменама из ове уредбе. Уредба о изменама и допунама Уредбе о ближим условима, начину и поступку за издавање дозволе за приређивање посебних игара на срећу у играчницама („Службени гласник РС“, број 85/2008) престала је да важи ступањем на снагу Уредбе о изменама и допунама Уредбе о ближим условима, начину и поступку за издавање дозволе за приређивање посебних игара на срећу у играчницама („Службени гласник РС“, број 7/2009), односно 7. фебруара 2009. године (види члан 1. Уредбе 7/2009-7).

 

III СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ ПОЗИВА

 

1. Припрема за спровођење и објављивање јавног позива

 

Члан 7.

Припрема за спровођење и објављивање јавног позива обухвата израду документације за јавни позив и предузимање других радњи у циљу спровођења јавног позива.

 

Члан 8.

Документација за јавни позив садржи:

1) текст јавног позива;

2) упутство подносиоцима пријаве;

3) проспект;

4) нацрт уговора о преношењу права на приређивање посебних игара на срећу у играчницама.

Заинтересовано правно лице откупљује документацију, уз накнаду која је наведена у јавном позиву.

Управа је дужна да правном лицу изда потврду о откупу документације за јавни позив.*

 

*Службени гласник РС, број 7/2009

 

Члан 9.

Документацију за јавни позив, осим текста јавног позива и нацрта уговора из члана 8. став 1. тач. 1) и 4) ове уредбе припрема Комисија.

Поред припреме документације из става 1. овог члана, Комисија:

1) прати спровођење јавног позива;

2) утврђује благовременост и потпуност пријаве на јавни позив (у даљем тексту: пријава);

3) утврђује испуњеност услова за учешће на јавном позиву;

4) оцењује приспелу пријаву;

5) утврђује редослед важећих пријава и формира коначну ранг-листу;

6) обавља и друге послове, у складу са овом уредбом.

Стручне послове за потребе Комисије обавља Управа.

 

Члан 10.

О објављивању јавног позива из члана 4. ове уредбе стара се Управа.

Јавни позив садржи:

1) назив органа који објављује јавни позив;

2) шифру јавног позива;

3) предмет јавног позива (број дозвола и локације играчница за које се дају дозволе);

4) услове за учествовање на јавном позиву;

5) датум објављивања и рок за подношење пријава на јавни позив, који не може бити дужи од 45 дана од дана објављивања јавног позива;

6) назив органа који спроводи поступак јавног позива и име лица задуженог за давање ближих информација;

7) друге податке од значаја за учешће на јавном позиву.

 

2. Подношење и пријем пријава на јавни позив

 

Члан 11.

Пријаву на јавни позив могу поднети правна лица са седиштем на територији Републике Србије (у даљем тексту: подносилац пријаве), која су регистрована за обављање делатности коцке и клађења.

 

Члан 12.

Подносилац пријаве дужан је да уз пријаву достави:

1) податке о подносиоцу пријаве на Обрасцу ПУЈП - Подаци о учеснику на јавном позиву, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део;

2) решење о упису у регистар привредних субјеката, са прилогом о висини и структури основног капитала у складу са чланом 38. Закона, укључујући и статусне промене које су настале до момента подношења пријаве;

3) престала је да важи (види Одлуку УС – 104/2008-7 и члан 1. Уредбе - 7/2009-7)

4) престала је да важи (види Одлуку УС – 104/2008-7 и члан 1. Уредбе - 7/2009-7)

5) престала је да важи (види Одлуку УС – 104/2008-7 и члан 1. Уредбе - 7/2009-7)

5а) потврду о откупу документације за јавни позив;*

6) потврду надлежног државног органа да оснивач или члан правног лица из тачке 1) овог става, као и лице које у смислу закона којима се уређују области опорезивања дохотка грађана и добити предузећа има статус повезаног лица са учесником на јавном позиву, односно његовим оснивачем или чланом, није осуђиван за кривична дела предвиђена Уредбом о одређивању кривичних дела за која се уз пријаву, односно захтев за добијање дозволе, односно одобрења за приређивање одређених игара на срећу подноси потврда о неосуђиваности одређених лица ("Службени гласник РС", број 128/04) у периоду од пет година који претходи подношењу пријаве. Подносилац пријаве је дужан да уз пријаву достави и податке о повезаним лицима;

7) доказ о испуњености пореских и других обавеза по основу јавних прихода подносиоца пријаве;

8) овлашћење заступницима;

9) РЈР - обавештење о разврставању републичког органа надлежног за послове статистике;

10) потврду о додели ПИБ-а;

11) статут или акт о оснивању;

12) пословни план развоја делатности за период од најмање три године;

13) опис врсте и правила посебних игара на срећу које ће се приређивати у играчници;

14) детаљан план аудио-видео надзора, чувања документације и телесне заштите лица и имовине у играчници;

15) изјаву подносиоца пријаве, под кривичном и материјалном одговорношћу, да су све изјаве и остала документа у пријави истинити;

16) изјаву о понуђеном износу за накнаду за дозволу, који не може бити мањи од динарске противвредности 500.000 евра на дан подношења пријаве;

17) банкарску гаранцију на износ од 500.000 евра, која се активира у случају да подносилац пријаве повуче пријаву након истека рока за подношење пријаве;

18) изјаву о понуђеном минималном износу накнаде за приређивање посебних игара у играчници за период од 10 година, као и банкарску гаранцију у износу од 10 % од укупно понуђеног износа са роком трајања од годину дана, са могућношћу обнављања;

19) изјаву подносиоца пријаве или његовог већинског оснивача о висини прихода подносиоца пријаве или његовог већинског оснивача у последње три пословне године, као и финансијске извештаје који доказују да је давалац изјаве остварио наведене приходе;

20) изјаву подносиоца пријаве или његових оснивача о висини плаћених обавеза у буџет Републике Србије по основу накнаде за приређивање игара на срећу од дана ступања на снагу закона до дана објављивања јавног позива, као и потврду Пореске управе о плаћеним накнадама.

Документација, односно докази из става 1. тач. 2), 3), 4), 5), 5а)* 6), 7), 8), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19) и 20) овог члана подносе се у оригиналу, док остала документа могу бити поднета као и оверена фотокопија.

Банкарске гаранције из става 1. тач. 17) и 18) овог члана не могу имати важност краћу од 180 дана.

 

*Службени гласник РС, број 7/2009

 

 НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА:

Одлуком Уставног суда IУ број 350/2005 („Службени гласник РС“, број 104/2008 од 11. новембра 2008. године) престале су да важе одредбе члана 6. и члана 12. став 1. тач. 3) до 5) Уредбе о ближим условима, начину и поступку за издавање дозволе за приређивање посебних игара на срећу у играчницама („Службени гласник РС”, бр. 77/2005 и 69/2006), јер је утврђено да нису у сагласности са Уставом и законом (види Одлуку УС – 104/2008-7).

Уредбом о изменама и допунама Уредбе о ближим условима, начину и поступку за издавање дозволе за приређивање посебних игара на срећу у играчницама („Службени гласник РС“, број 85/2008 од 16. септембра 2008. године) вршене су и измене чланова за које је Уставни суд утврдио да нису у сагласности са Уставом и законом у тексту који је претходио изменама из ове уредбе. Уредба о изменама и допунама Уредбе о ближим условима, начину и поступку за издавање дозволе за приређивање посебних игара на срећу у играчницама („Службени гласник РС“, број 85/2008) престала је да важи ступањем на снагу Уредбе о изменама и допунама Уредбе о ближим условима, начину и поступку за издавање дозволе за приређивање посебних игара на срећу у играчницама („Службени гласник РС“, број 7/2009), односно 7. фебруара 2009. године (види члан 1. Уредбе 7/2009-7).

 

Члан 13.

Подносилац пријаве доставља Управи пријаву препорученом пошиљком путем поште или предаје лично.

Пријава и документација, односно докази из члана 12. став 1. ове уредбе подноси се у писаној форми на српском језику. Документа која су издата на другим језицима морају бити преведена на српски језик и оверена од стране овлашћеног тумача.

Пријава мора да буде потписана од стране подносиоца пријаве, односно лица овлашћеног за заступање правног лица и оверена печатом подносиоца пријаве.

Евентуалне преправке морају бити читке и парафиране од стране подносиоца пријаве, односно лица овлашћеног за заступање правног лица.

Предлог висине износа накнаде за дозволу и предлог висине минималног износа накнаде за приређивање посебних игара морају бити изражени у еврима.

 

Члан 14.

Документа, односно докази који се прилажу уз пријаву морају бити сложени и повезани тако да се не могу накнадно додавати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, а да се видно не оштете листови и печат.

 

Члан 15.

Пријава са документацијом, односно доказима доставља се у запечаћеном коверту и мора да садржи назив и адресу подносиоца пријаве и шифру јавног позива, са упозорењем: "НЕ ОТВАРАТИ".

Коверат из става 1. овог члана, односно главни коверат садржи 3 коверте:

1) коверат са назнаком "Пријава - учесник на јавном позиву", који садржи попуњени Образац ПУЈП - Подаци о учеснику на јавном позиву;

2) коверат са назнаком: "Оригинал" који садржи:

- коверат са назнаком "Квалификациона документација" који садржи документа, односно доказе из члана 12. став 1. тач. 2) до 7) ове Уредбе;

- коверат са назнаком "Пратећа документација" који садржи документа, односно доказе из члана 12. став 1. тач. 8) до 15) ове уредбе;

- коверат са назнаком "Финансијска понуда" који садржи документа, односно доказе из члана 12. став 1. тач. 16) до 20) ове уредбе;

3) коверат са назнаком "Копије" који садржи по 4 копије пријаве и докумената, односно доказа из члана 12. став 1. ове уредбе.

 

Члан 16.

Подносилац пријаве може, у писаној форми, на српском језику, да тражи од Управе додатне информације и објашњења у вези са припремом пријаве, најкасније 20 дана пре истека рока за подношење пријаве.

У случају из става 1. овог члана, Управа је дужна да подносиоцу пријаве, у року од седам радних од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаној форми и да истовремено ту информацију достави и другим подносиоцима пријава који су откупили документацију за учешће на јавном позиву.

Захтев из става 1. овог члана доставља се Управи, уз напомену "Објашњења - шифра јавног позива".

 

Члан 17.

Управа је дужна да подносиоцу пријаве, на његов захтев, изда потврду о пријему пријаве.

Благовременом пријавом сматра се пријава поднета Управи у року одређеном у јавном позиву.

 

Члан 18.

Неблаговремене пријаве Управа ће одбацити закључком, против кога нема места жалби.

 

Члан 19.

Благовремено поднете пријаве подносилац не може да повуче након истека рока за подношење пријава, а уколико то учини, Република Србија ће активирати банкарску гаранцију из члана 12. став 1. тачка 17) ове уредбе.

 

Члан 20.

Подаци које подносилац пријаве означи као поверљиве, биће коришћени само за намене јавног позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у разматрање пријава и других подносилаца пријаве.

Комисија ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписано "ПОВЕРЉИВО", а испод тога потпис лица које је потписало пријаву. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано "ПОВЕРЉИВО".

Комисија не одговара за поверљивост података који нису означени на начин уређен ставом 2. овог члана.

 

3. Отварање и вредновање пријава

 

Члан 21.

Управа обавештава подносиоце пријава о месту и времену отварања пријава, најкасније седам* дана пре дана отварања пријава.

Комисија приступа отварању пријава најкасније у року од десет* дана од дана истека рока за подношење пријава одређеног у јавном позиву.

Отварању пријава на јавни позив могу присуствовати лица овлашћена за заступање подносиоца пријаве.

Комисија може захтевати од подносиоца пријаве додатна објашњења која су од значаја за вредновање елемената наведених у пријави, а може вршити и контролу испуњености услова прописаних Законом и овом уредбом, увидом на лицу места код подносиоца пријаве, о чему се сачињава записник.

 

*Службени гласник РС, број 7/2009

 

Члан 22.

Комисија води записник о поступку отварања пријава.

Записник из става 1. овог члана садржи нарочито: место и време отварања пријава, имена присутних лица, број приспелих пријава, број и датум под којим је заведена пријава, податке о подносиоцу пријаве, евентуалне примедбе подносиоца пријаве, потписе председника и чланова Комисије, потписе присутних у поступку отварања пријава и време завршетка отварања пријава.

Ако неко од присутних одбије да потпише записник, то се уноси у записник заједно са разлогом за одбијање.

Записник из става 1. овог члана доставља се подносиоцима пријава у року од три дана од дана отварања пријава.

 

Члан 23.

Комисија утврђује да ли су пријаве потпуне, односно да ли садрже све податке, доказе и документацију, у складу са Законом и овом уредбом.

Непотпуне пријаве Управа ће одбацити закључком, против кога подносилац пријаве може изјавити жалбу Министарству финансија, у року од осам дана од дана достављања закључка.

У случају одбијања или одбацивања жалбе, односно након истека рока за жалбу, ако жалба није поднета, Управа је дужна да подносиоцу пријаве без одлагања врати документацију поднету уз пријаву.

 

Члан 24.

Комисија утврђује редослед уредних пријава применом елемената и бодова одређених за те елементе (у даљем тексту: ранг-листа), најкасније у року од 15 дана од дана отварања пријава.

Елементи и критеријуми за вредновање елемената за утврђивање ранг-листе јесу:

1) висина понуђеног износа накнаде за дозволу (члан 12. став 1. тачка 16) ове уредбе) - 60 бодова за највиши понуђени износ накнаде за дозволу, док ће остале пријаве бити вредноване према следећој формули:

 

понуђени износ у предметној пријави

X 60 =

број бодова којим се вреднује пријава;

највиши износ понуђене накнаде за дозволу

 

2) висина предложеног минималног износа накнаде за приређивање игара за период трајања дозволе (члан 12. став 1. тачка 18) ове уредбе) - 10 бодова за највиши предложени износ накнаде за приређивање, док ће остале пријаве бити вредноване према следећој формули:

 

понуђени износ у предметној пријави

X 10=

број бодова којим се вреднује пријава;

највиши износ понуђене накнаде за приређивање

 

3) висина оствареног прихода подносиоца пријаве, или његовог већинског оснивача, у последње три пословне године (члан 12. став 1. тачка 19) ове уредбе) - 15 бодова за највиши остварени приход, док ће остале пријаве бити вредноване према следећој формули:

 

висина оствареног прихода у предметној пријави

X 15=

број бодова којим се вреднује пријава;

највиши остварени износ прихода

 

4) висина накнаде за приређивање игара на срећу која је уплаћена у буџет Републике Србије од дана ступања на снагу Закона до дана објављивања јавног позива (члан 12. став 1. тачка 20) ове уредбе) - 15 бодова за највиши износ плаћене накнаде, док ће остале пријаве бити вредноване према следећој формули:

 

висина плаћене накнаде у предметној пријави

X 15=

број бодова којим се вреднује пријава;

највиши износ плаћене накнаде

 

Комисија утврђује број бодова по сваком критеријуму, у распонима наведеним у ставу 2. тач. 1) до 4) овог члана.

 

Члан 25.

Комисија води записник о поступку утврђивања ранг-листе који, заједно са ранг-листом, доставља Управи.

Комисија саставља извештај о спроведеном поступку јавног позива, који доставља Управи.

 

Члан 26.

Управа доставља Министарству финансија записник Комисије о поступку утврђивања ранг-листе, ранг-листу и извештај Комисије о спроведеном поступку јавног позива, најкасније у року од три дана од дана пријема записника, односно извештаја.

Министарство финансија доставља Влади предлог акта о давању дозволе за приређивање игара на срећу у играчницама у складу са Законом, односно предлог акта о одбијању захтева за давање дозволе.

Уз предлог акта из става 2. овог члана доставља се документација из става 1. овог члана.

 

Члан 27.

Уколико правно лице не испуни услове за закључивање уговора прописане чланом 43. став 3. Закона, Влада доноси одлуку о давању дозволе правном лицу које је следеће на ранг-листи, под условом је његова пријава вреднована са више од 50 бодова.

 

IV ЗАВРШНА ОДРЕДБА

 

Члан 28.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".

 

 

05 број 110-5479/2005

У Београду, 8. септембра 2005. године

Влада

Потпредседник,

Мирољуб Лабус, с.р.