Редакцијски пречишћен текст

 

На основу члана 90. тачка 2. Устава Републике Србије, а у вези са Законом о средствима у својини Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 53/95, 3/96 – исправка, 54/96, 32/97, 44/99 – СУС и 101/05 – др. закон) и Законом о становању („Службени гласник РС”, бр. 50/92, 76/92, 84/92 – исправка, 33/93, 53/93 – др. закон, 67/93 – др. закон, 46/94, 47/94 – исправка, 48/94 – др. закон, 44/95 – др. закон, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01 и 101/05 – др. закон),

Влада доноси

 

 

УРЕДБУ

о решавању стамбених потреба куповином станова изграђених средствима за реализацију Националног инвестиционог плана

"Службени гласник РС", бр. 82 од 29. септембра 2006, 96 од 3. новембра 2006, 99 од 10. новембра 2006.

 

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

Овом уредбом уређују се услови, начин и поступак решавања стамбених потреба запослених код корисника средстава буџета Републике Србије (у даљем тексту: Корисник) куповином станова изграђених средствима за реализацију Националног инвестиционог плана.

 

Члан 2.

Станови изграђени из средстава за реализацију Националног инвестиционог плана су у државној својини.

Станове из става 1. овог члана (у даљем тексту: станови), Република Србија прибавља ради решавања стамбених потреба запослених код Корисника у складу са овом уредбом.

 

За намене из става 2. овог члана Влада опредељује станове по структури и површини према исказаним потребама.

 

Члан 3.

Расподелу станова на Кориснике утврђује Влада.

У случају да Корисник не расподели све станове који су му опредељени, преостали станови опредељују се другим корисницима у складу са овом уредбом.

 

Члан 4.

У складу са овом уредбом стамбене потребе могу решавати запослени код Корисника, и то у:

1) образовању;

2) здравству;

3) органима државне управе;

4) правосуђу;

5) култури;

6) установама социјалне заштите.*

Запосленима у образовању сматрају се лица која су запослена у установама и другим јавним службама у области образовања чији је оснивач Република Србија и Аутономна покрајина Војводина.

Запосленима у здравству и култури сматрају се лица која су запослена у установама и другим јавним службама у области здравства и културе чији је оснивач Република Србија.

Запосленима у правосуђу сматрају се носиоци правосудних функција, као и запослени у судовима, у јавним тужилаштвима, Републичком јавном правобранилаштву и органима за прекршаје.

Запосленима у установама социјалне заштите сматрају се лица која су запослена у установама социјалне заштите чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина Војводина и јединица локалне самоуправе. *

 

*Службени гласник РС, број 96/2006

 

Члан 5.

Средства остварена од куповине станова приход су буџета Републике Србије и евидентирају се у буџетском Фонду станоградње који се оснива у складу са законом.

Средства из става 1. овог члана користиће се за изградњу нових станова на територији Републике Србије.

 

II. РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА

 

1. Начин решавања стамбених потреба

 

Члан 6.

Запослени код Корисника (у даљем тексту: запослени) решавају стамбене потребе куповином станова.

Куповина станова из става 1. овог члана врши се по производним ценама са роком отплате до 20 година, са учешћем од 20% од производне цене стана и годишњом каматом од 0,5%.

Производна цена из става 2. овог члана, која се утврђује после издавања употребне дозволе, обухвата трошкове: опремања локације за изградњу; пројектовања објекта; извођења радова на изградњи објекта и инфраструктурног опремања локације; друге трошкове везане за изградњу објекта, у складу са законом.

Уговором о куповини ближе се уређују производна цена, валутна клаузула за отплату главнице и камате, обезбеђење уговора, раскид уговора и др.

 

2. Услови за решавање стамбених потреба

 

Члан 7.

Право на решавање стамбене потребе у складу са овом уредбом има запослени који:

1) је у радном односу на неодређено време;

2) је без стана;

3) је кредитно способан;

4) је остварио приоритетно место на листи првенства (у даљем тексту: ранг-листа);

5) има пребивалиште на територији општине, односно града где конкурише.

 

Члан 8.

Сматра се да је запослено лице без стана ако оно или члан његовог породичног домаћинства на територији Републике Србије нема стан, породичну стамбену зграду у својини, односно државни или друштвени стан који користи по основу уговора о закупу и ако:*

1) станује као подстанар;*

2) станује у просторијама за привремени смештај које се не могу сматрати станом јер не пружају ни минимум услова за становање, односно за живот човека (шупа, дашчара, таванска и подрумска просторија, магацин и сл.);*

3) је корисник стана за службене потребе;*

4) користи собу или лежај у самачком хотелу;*

5) станује код својих родитеља или родитеља свог брачног друга (мајка, отац, очух, маћеха, усвојилац), деде, бабе;*

6) станује у бесправно подигнутом објекту за који је донето правоснажно решење о рушењу и ако је рушење започето;*

7) ако је носилац станарског права, односно закупац на неодређено време стана у својини грађана или сустанар.*

 

*Службени гласник РС, број 99/2006

 

Сматра се да запослени има решене стамбене потребе ако је закупац стана на одређено време у складу са Уредбом о решавању стамбених потреба постављених и запослених лица код корисника средстава у државној својини (’Службени гласник РС’, бр. 41/02, 76/02, 125/03, 88/04 и 68/06 – УС).

 

Члан 9.

Запослени је кредитно способан ако са 1/2 својих месечних примања или са 1/2 укупних месечних примања запосленог и његовог солидарног дужника може да подмири месечну рату за отплату стана.

 

Члан 10.

Запослени у односу на број чланова породичног домаћинства има право да купи стан следеће структуре:

1) самац – гарсоњеру или једнособан стан;

2) два члана – једноипособан или двособан стан;

3) три члана – двоипособан или трособан стан;

4) четири члана – троипособан или четворособан стан;

5) пет и више чланова – четворособан стан.

Запослени који на одговарајући начин докаже да се бави научним радом, има право на једну собу више у односу на структуру стана из става 1. овог члана.

Ако се запослени писмено сагласи са куповином стана чија је структура мања од структуре стана који има право да купи у складу са ставом 1. овог члана, сматра се да му је трајно решено стамбено питање.

 

Члан 11.

Запослени који је купио стан у складу са овом уредбом у обавези је да остане у радном односу код Корисника наредних пет година од дана закључења уговора о куповини стана.

У року из става 1. овог члана запослени не сме отуђити нити на било који начин ставити стан који је купио у складу са овом уредбом на располагање трећем лицу.

 

 

3. Мерила за утврђивање реда првенства

 

Члан 12.

Мерила за утврђивање реда првенства су:

1) значај радног места с обзиром на стручну спрему;

2) стамбени статус;

3) радни стаж;

4) здравствено стање;

5) инвалидност;

6) телесно оштећење;

7) број чланова породичног домаћинства.

Значај сваког од мерила из става 1. овог члана вреднује се одговарајућим бројем бодова.

 

Члан 13.

Значај радног места с обзиром на стручну спрему вреднује се са највише 150 бодова и то:

1) висока стручна спрема – 150 бодова;

2) виша стручна спрема – 110 бодова;

3) средња стручна спрема – 85 бодова:

4) осталим запосленим – 60 бодова.

 

Члан 14.

Стамбени статус вреднује се са највише 180 бодова и то:

1) подстанар 30 и више година – 180 бодова;

2) подстанар 25–29 година – 170 бодова;

3) подстанар 20–24 године – 160 бодова;

4) подстанар 15–19 година – 150 бодова;

5) подстанар 10–14 година – 140 бодова;

6) подстанар 5–9 година – 130 бодова;

7) подстанар 1–4 године – 120 бодова;

8) подстанар испод једне године – 115 бодова;

9) корисник просторија за привремени смештај који се у смислу прописа о становању не сматрају станом – 120 бодова;

10) становање код својих родитеља или родитеља брачног друга и других рођака – 120 бодова;

11) корисник стана за службене потребе, собе или лежаја у самачком хотелу – 110 бодова;

12) носилац станарског права, односно закупац на неодређено време стана у својини грађана или сустанар – 90 бодова.

Запослени који бесправно станује у туђем стану или заједничкој просторији стамбене зграде бодује се у стамбеном статусу у коме је био до бесправног усељења.

Стамбени статус доказује се следећим документима: изводом из јавне књиге о евиденцији непокретности и права на њима; уговором или одлуком надлежног органа о праву коришћења, закупа или својине; уговором о подстанарском односу, односно изјавом запосленог која је оверена у суду да је подстанар; изјавом да нема стан или породичну стамбену зграду; пријавом пребивалишта, односно боравишта; потврдом органа управљања стамбеном зградом потписаном од овлашћеног лица и овереном печатом стамбене зграде; уверењем управе јавних прихода да се не дужи порезом на стан или породичну стамбену зграду; признаницама о уплаћеним комуналним услугама и другим документима којима се доказује начин коришћења стана.

Запослени који од дана ступања на снагу ове уредбе, ради обезбеђења повољнијег положаја за куповину стана, на било који начин својом вољом лиши себе својине на стану или породичној стамбеној згради, односно својства закупца стана на одређено или неодређено време или корисника таквог стана или се исели из породичног домаћинства, бодоваће се у стамбеном статусу који је имао до дана промене стамбене ситуације.

 

Члан 15.

Дужина радног стажа вреднује се са највише 40 бодова. Свака навршена година радног стажа вреднује се са по једним бодом. Под радним стажом подразумева се време проведено у радном односу (ефективни радни стаж), које је уписано у радну књижицу.

Брисан је став 2. (види члан 4. Уредбе - 99/2006-3)

 

Члан 16.

Здравствено стање запосленог или чланова његовог породичног домаћинства вреднује се са највише 10 бодова.

Под здравственим стањем, у смислу ове уредбе, подразумевају се: малигне болести и интракранијални тумори; теже болести крви и крвотворних органа; инсулин зависни дијабетис мелитус; хронична бубрежна инсуфицијенција на дијализи и после трансплантације; теже урођене и стечене срчане мане; тежи облик астме; хронична неспецифична болест плућа; активна туберкулоза; системске аутоимуне болести; тежи облици поремећаја метаболизма; склероза; прогресивна неуромишићна обољења; епилепсија; тежи душевни поремећаји.

Здравствено стање се доказује конзилијарним мишљењем здравствене установе у којој се лице из става 1. овог члана лечи.

 

Члан 17.

Инвалидност се вреднује са највише 20 бодова.

Запосленом по основу личне инвалидности или инвалидности члана породичног домаћинства припада следећи број бодова, и то:

1) ако постоји губитак радне способности 20 бодова;

2) ако постоји преостала радна способност 10 бодова.

Инвалидност се доказује решењем Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање запослених.

 

Члан 18.

Телесно оштећење вреднује се са највише 20 бодова.

Запосленом по основу личног телесног оштећења или телесног оштећења члана породичног домаћинства припада следећи број бодова, и то:

1) за телесно оштећење 100% – 10 бодова;

2) за телесно оштећење 90% – 9 бодова;

3) за телесно оштећење 80% – 8 бодова;

4) за телесно оштећење 70% – 7 бодова;

5) за телесно оштећење 60% – 6 бодова;

6) за телесно оштећење 50% – 5 бодова;

7) за телесно оштећење 40% – 4 бода;

8) за телесно оштећење 30% и мање – 3 бода.

Ако је телесно оштећење настало услед несреће на послу или је последица професионалног обољења, број бодова из става 2. овог члана увећава се за по пет бодова, ако је телесно оштећење настало у оружаним акцијама и ратним дејствима после 17. августа 1990. године, број бодова се увећава за по 10 бодова.

Телесно оштећење се доказује решењем Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање запослених.

 

Члан 19.

За сваког члана породичног домаћинства запосленом припада по пет бодова.

 

 

III. ПОСТУПАК РЕШАВАЊА СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА

 

Члан 20.

Поступак решавања стамбених потреба запослених, укључујући и проверу документације, спроводи комисија за расподелу станова која се образује код Корисника (у даљем тексту: Комисија).

Комисија може за обављање стручно-административних послова образовати поткомисије.

 

Члан 21.

Комисија, по добијању података да су обезбеђене локације за изградњу станова и закључени уговори о изградњи, расписује јавни конкурс којим позива заинтересоване да у року од 30 дана од дана објављивања конкурса поднесу пријаве са потребним доказима за утврђивање броја бодова по критеријумима утврђеним овом уредбом.

 

Члан 22.

По истеку рока из конкурса, Комисија обрађује податке по поднетим пријавама и проверава их по потреби увидом на лицу места или на други начин и утврђено стање констатује записнички.

Бодовање се врши само по мерилима за које су приложени одговарајући докази.

 

Члан 23.

На основу утврђеног броја бодова Комисија сачињава ранг-листу. Број бодова на ранг-листи утврђује се са стањем на дан истека рока за подношење пријаве на конкурс.

 

Члан 24.

Ранг-листа садржи: назив комисије; правни основ на основу кога је припремљен предлог; редни број; име и презиме подносиоца захтева; број бодова по сваком основу; укупан збир бодова по свим основама; датум утврђивања предлога; датум јавног оглашавања; рок и начин подношења приговора.

 

Члан 25.

Комисија објављује ранг-листу на начин доступан свим заинтересованим запосленим код Корисника (у средствима јавног информисања, на огласној табли, на сајту Министарства финансија, сајту Владе и сајту Националног инвестиционог плана).

Сваки учесник на конкурсу може уложити приговор у року од 15 дана од дана објављивања ранг-листе Другостепеној централној комисији коју образује Влада и чија је одлука коначна.

 

Члан 26.

Комисија утврђује коначну ранг-листу и доноси одлуку о остваривању права на куповину стана која садржи:

1) назив комисије која је донела одлуку и датум доношења;

2) име и презиме запосленог који купује стан, послове које обавља, назив органа;

3) податке о члановима његовог породичног домаћинства запосленог (име, презиме, сродство, матични број);

4) податке о условима куповине;

5) податке о стану (адреса, спрат, број стана, структура стана и површина);

6) поуку о правном средству.

Одлуку, која мора бити образложена, потписује председник Комисије.

Комисија коначну ранг-листу доставља Другостепеној централној комисији која је доставља Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије, са одлукама из става 1. овог члана и подацима о становима и запосленима са којима се закључује уговор о куповини стана.

 

Члан 27.

Уговор о куповини стана закључују запослени и директор Републичке дирекције за имовину Републике Србије.

 

 

IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

 

Члан 28.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

05 број 110-8777/2006-2

У Београду, 28. септембра 2006. године

Влада

Потпредседник,

Ивана Дулић Марковић, с.р.