Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 90. тачка 2. Устава Републике Србије, а у вези са Законом о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца („Службени лист СРЈ”, бр. 24/98, 29/98 – исправка и 25/00 – СУС и „Службени гласник РС”, број 101/05 – др. закон),

Влада доноси

УРЕДБУ

о решавању стамбених потреба ратних војних инвалида и породица палих бораца

"Службени гласник РС", бр. 82 од 29. септембра 2006, 76 од 12. октобра 2018.

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом уредбом уређују се услови и начин решавања стамбених потреба ратних војних инвалида и породица палих бораца, критеријуми и мерила за утврђивање реда првенства, поступак и органи одлучивања и друга питања од значаја за решавање стамбених потреба тих лица.

Члан 2.

Стамбене потребе лица из члана 1. ове уредбе решавају се давањем у закуп под условима непрофитног закупа, на одређено време до пет година (у даљем тексту: закуп), станова у јавној својини јединице локалне самоуправе, који су прибављени изградњом за потребе реализације пројекта „Социјално становање за ратне војне инвалиде и породице палих бораца”, а чија је изградња финансирана делом средствима буџета јединица локалних самоуправа а делом средствима обезбеђених донацијом Владе Јапана, односно средствима Националног инвестиционог плана.

Средства добијена давањем станова у закуп по овој уредби уплаћују се на рачун прописан за уплату јавних прихода и приход су буџета јединице локалне самоуправе.

*Службени гласник РС, број 76/2018

II. КРУГ КОРИСНИКА И УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ СТАНА У ЗАКУП

Члан 3.

Право на доделу стана у закуп у складу са овом уредбом имају:

1) ратни војни инвалиди из оружаних акција после 17. августа 1990. године за очување суверености, независности и територијалне целокупности Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, Савезне Републике Југославије, државне заједнице Србија и Црна Гора и Републике Србије, односно у вези са учествовањем у рату у Савезној Републици Југославији од 24. марта до 26. јуна 1999. године (у даљем тексту: ратни војни инвалиди);

2) корисници права на породичну инвалиднину по основу палог борца из оружаних акција после 17. августа 1990. године за очување суверености, независности и територијалне целокупности Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, Савезне Републике Југославије, државне заједнице Србија и Црна Гора и Републике Србије, односно у вези са учествовањем у рату у Савезној Републици Југославији од 24. марта до 26. јуна 1999. године (у даљем тексту: корисници породичне инвалиднине).

Члан 4.

Право на решавање стамбених потреба по овој уредби немају активни или пензионисани припадници Војске Србије, Министарства унутрашњих послова и Безбедносно-информативне агенције.

Члан 5.

Лице из члана 3. ове уредбе може да реши стамбену потребу у складу са овом уредбом под следећим условима:

1) да му је својство ратног војног инвалида или корисника породичне инвалиднине признато коначним решењем које је донето од стране надлежног органа Републике Србије, као и да је ратном војном инвалиду време проведено у рату односно оружаним акцијама признато у посебан стаж у двоструком трајању по прописима о пензијском и инвалидском осигурању;

2) да је држављанин Републике Србије;

3) да има пребивалиште на територији општине односно града на којој се граде станови за чије додељивање у закуп конкурише;

4) да то лице и чланови његовог породичног домаћинства немају непокретну имовину на територији Републике Србије којом би могли да реше своје стамбене потребе, нити су такву имовину отуђили;

5) да то лице и чланови његовог породичног домаћинства немају непокретну имовину ван територије Републике Србије којом би могли да реше своје стамбене потребе, да нису поднели захтев за повраћај бесправно одузете такве непокретне имовине и да у последње три године нису отуђили такву непокретну имовину;

6) да то лице и чланови његовог породичног домаћинства нису укључени у интеграциони или повратнички програм који спроводи Комесаријат за избеглице;

7) да нема на други начин решену стамбену потребу.

Сматра се да лице из члана 3. ове уредбе има решену стамбену потребу ако оно или члан његовог породичног домаћинства има у својини усељив стан или породичну стамбену зграду која је одговарајућа за његово породично домаћинство у смислу ове уредбе или такав стан у друштвеној, односно државној својини користи по основу закупа на неодређено или одређено време, проистеклог из раније постојећег станарског права у смислу Закона о становању („Службени гласник РС”, бр. 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94, 48/94, 44/95, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01 и 101/05).

Члан 6.

Члановима породичног домаћинства, у смислу ове уредбе, сматрају се чланови породице ратног војног инвалида и корисника породичне инвалиднине, којима се решава стамбена потреба, и то: супружник или ванбрачни партнер, деца (брачна, ванбрачна, усвојена, пасторчад) и родитељи (као и очух, маћеха, усвојилац) подносиоца захтева и његовог супружника, ако са подносиоцем захтева живе у заједничком домаћинству, а ни по ком основу немају решену стамбену потребу.

Ако породичну инвалиднину остварују по истом лицу ужа породица погинулог – с једне стране и родитељи погинулог – с друге стране, стамбену потребу решавају као једно породично домаћинство.

Када се стан додељује у закуп сауживаоцима породичне инвалиднине, за носиоца закупа одређује се једно лице, по редоследу: а) супружник или ванбрачни партнер; б) дете (брачно, ванбрачно, усвојено, пасторче); в) родитељи, очух, маћеха, усвојилац, с тим што се у уговору о закупу назначују сви чланови као корисници.

Члан 7.

Одговарајућим станом по површини и структури, у смислу ове уредбе, сматра се:

– самцу и за два члана породичног домаћинства: ТИП до – 24,20 m²;

– за три и четири члана породичног домаћинства: ТИП 1 – 32,40 m²;

– за четири и пет чланова породичног домаћинства: ТИП 2 – 40,10 m²;

– за пет и више чланова породичног домаћинства: ТИП 2б – 48,80 m².

Члан 8.

Лицу из члана 3. ове уредбе може се дати у закуп и мањи стан од стана који му припада у складу са чланом 7. ове уредбе ако се са тим писмено сагласи.

III. КРИТЕРИЈУМИ И МЕРИЛА ЗА ДОДЕЛУ СТАНОВА

Члан 9.

Утврђивање реда првенства за доделу станова врши се на основу следећих критеријума:

1) лични статус;

2) стамбени статус;

3) тешке болести;

4) број чланова породичног домаћинства;

5) држављанство Републике Србије са датумом стицања држављанства;

6) радни статус подносиоца захтева.

Члан 10.

Критеријум лични статус вреднује се на следећи начин:

 а) Ратни војни инвалиди

1. Инвалидност 100% – прва група 120 бодова

2. Инвалидност 100% – друга група 100 бодова

3. Инвалидност 90% – трећа група 90 бодова

4. Инвалидност 80% – четврта група 85 бодова

5. Инвалидност 70% – пета група 70 бодова

6. Инвалидност 60% – шеста група 55 бодова

7. Инвалидност 50% – седма група 40 бодова

8. Инвалидност 40% – осма група 30 бодова

9. Инвалидност 30% – девета група 20 бодова

10. Инвалидност 20% – десета група 10 бодова;

 б) Корисници породичне инвалиднине

1. Корисници породичне инвалиднине по једном палом борцу 120 бодова

2. Корисници породичне инвалиднине по два пала борца или више палих бораца 240 бодова

Члан 11.

Критеријум стамбени статус вреднује се на следећи начин:

I категорија 100 бодова

II категорија 80 бодова

III категорија 60 бодова

IV категорија 50 бодова

V категорија 40 бодова

VI категорија 20 бодова

VII категорија 10 бодова

VIII категорија 5 бодова.

У прву категорију стамбеног статуса сврставају се ратни војни инвалиди односно корисници породичне инвалиднине који станују у здравственим установама.

У другу категорију стамбеног статуса сврставају се ратни војни инвалиди односно корисници породичне инвалиднине који станују дуже од пет година као подстанари.

У трећу категорију стамбеног статуса сврставају се ратни војни инвалиди односно корисници породичне инвалиднине који станују као подстанари до пет година.

У четврту категорију стамбеног статуса сврставају се ратни војни инвалиди односно корисници породичне инвалиднине који су се уселили у шупе, гараже, вешернице, таване, неусловне или условне просторије, уз сагласност власника.

У пету категорију стамбеног статуса сврставају се ратни војни инвалиди односно корисници породичне инвалиднине који станују код родитеља или са родитељима свог супружника у неадекватном комфорном стану или неадекватној комфорној згради, на коме односно на којој су власници односно закупци родитељи ратног војног инвалида односно корисника породичне инвалиднине или родитељи његовог супружника, а стан или зграда је неадекватна потребама целокупног домаћинства.

У шесту категорију стамбеног статуса сврставају се ратни војни инвалиди односно корисници породичне инвалиднине који станују у засебној некомфорној стамбеној згради или засебном делу некомфорне стамбене зграде на којој су власници односно закупци родитељи или родитељи супружника ратног војног инвалида односно корисника породичне инвалиднине, без обзира да ли са родитељем има заједничко домаћинство или са својом ужом породицом има засебно домаћинство.

У седму категорију стамбеног статуса сврставају се ратни војни инвалиди односно корисници породичне инвалиднине који станују у колективном смештају или самачким хотелима.

У осму категорију стамбеног статуса сврставају се ратни војни инвалиди односно корисници породичне инвалиднине који бесправно станују, без сагласности власника.

Члан 12.

Одредбе члана 11. ст. 6. и 7. ове уредбе које се односе на становање ратних војних инвалида односно корисника породичне инвалиднине са родитељима, код родитеља или одвојено од родитеља – сходно се примењују и на становање са децом, код деце или одвојено од деце.

Члан 13.

Критеријум тешке болести вреднује се на следећи начин:

1) за подносиоца захтева 30 бодова;

2) за сваког члана породичног домаћинства 5 бодова.

Члан 14.

Под тешком болешћу сматрају се следећа обољења: малигне болести и интракранијални тумори, теже болести крви и крвотворних органа, инсулин зависни дијабетес мелитус, хронична бубрежна инсуфицијенција на дијализи и после трансплантације, теже урођене и стечене срчане мане, тежи облик астме, хронична неспецифична болест плућа, активна туберкулоза, системске аутоимуне болести, тежи облици поремећаја метаболизма, склероза, прогресивна неуромишићна обољења, епилепсија, тежи душевни поремећаји.

Бодови по критеријуму тешке болести за подносиоца захтева у случајевима у којима је подносилац захтева ратни војни инвалид утврђују се за подносиоца захтева само за оне болести које нису узете у обзир код одређивања његовог војног инвалидитета.

Члан 15.

Критеријум број чланова породичног домаћинства вреднује се тако што за сваког члана породичног домаћинства подносиоцу захтева припада по 5 бодова.

За утврђивање реда првенства, узимају се у обзир све промене броја чланова породичног домаћинства које наступе до доношења одлуке из члана 23. став 5. ове уредбе.

Члан 16.

Критеријум држављанство Републике Србије са датумом стицања држављанства вреднује се тако што се за сваку годину држављанства добија по 1 бод, рачунајући од дана стицања држављанства Републике Србије.

Члан 17.

Критеријум радни статус подносиоца захтева вреднује се тако што незапослени подносилац захтева добија 10 бодова, а пензионер 5 бодова.

Члан 18.

У случају истог броја бодова, предност има:

1) подносилац захтева чији је члан породичног домаћинства ратни војни инвалид у складу са чланом 3. ове уредбе;

2) подносилац захтева са већим бројем чланова породичног домаћинства;

3) подносилац захтева са тешко болесним чланом или члановима породичног домаћинства;

4) подносилац захтева са већим инвалидитетом;

5) подносилац захтева који је незапослен;

6) подносилац захтева који је раније постао држављанин Републике Србије.

Члан 18а

Уколико на три узастoпна јавна позива расписана по одредбама ове уредбе не буде пријава лица из члана 3. ове уредбе, јединица локалне самоуправе може објавити јавни позив за доделу стана у закуп за остале кориснике стамбене подршке из члана 89. став 4. тачке 5) Закона о становању и одржавању зграда, сагласно наведеном закону и општем акту јединице локалне самоуправе.

*Службени гласник РС, број 76/2018

IV. ОРГАНИ И ПОСТУПАК ЗА ДАВАЊЕ СТАНОВА У ЗАКУП

Члан 19.

Захтев за доделу стана у закуп по овој уредби подноси се стамбеној комисији коју формира јединица локалне самоуправе на чијој територији се стан налази.

*Службени гласник РС, број 76/2018

Члан 20.

Стамбена комисија објављује јавни позив за доделу стана у закуп у локалном јавном гласилу и на званичној интернет страници јединице локалне самоуправе.

Заинтересована лица из члана 3. ове уредбе могу у року од 30 дана од дана објављивања позива из става 1. овог члана да поднесу писани захтев за доделу стана у закуп, уз одговарајуће доказе који су од значаја за утврђивање броја бодова по критеријумима и мерилима и утврђивање листе реда првенства.

*Службени гласник РС, број 76/2018

Члан 21.

Приликом конкурисања за доделу стана потребно је прибавити следећу документацију:

1) оверену копију коначног решења о признатом својству (ратног војног инвалида или корисника породичне инвалиднине) донетог од надлежног органа Републике Србије;

2) оверену фотокопију коначног решења о признању времена проведеног у рату, односно оружаним акцијама у посебан стаж у двоструком трајању по прописима о пензијском и инвалидском осигурању (ако је подносилац захтева ратни војни инвалид);

3) оригинал уверења о држављанству Републике Србије и доказ о датуму стицања држављанства;

4) оверену фотокопију личне карте – све странице, за подносиоца захтева и чланове породичног домаћинства;

5) оригинал потврде организације надлежне за запошљавање да се лице налази на евиденцији незапослених, односно оверену фотокопију решења о стицању права на пензију и оригинал извештаја о последњој исплати пензије;

6) оригинал изјаве подносиоца захтева и два сведока – оверену у суду о саставу и броју чланова породичног домаћинства, непоседовању непокретне имовине на територији и ван територије Републике Србије, о томе да није поднет захтев за повраћај бесправно одузете непокретне имовине и да у последње три године није отуђивана непокретна имовина, а за подстанаре – о времену проведеном у подстанарском односу;

7) оригинал уверења службе за катастар о непоседовању непокретне имовине у месту рођења (ако је место рођења на територији Републике Србије) и месту пребивалишта подносиоца захтева и чланова његовог породичног домаћинства;

8) уверење Комесаријата за избеглице да подносилац захтева и чланови његовог породичног домаћинства нису укључени у интеграциони или повратнички програм које спроводи Комесаријат за избеглице;

9) за критеријум тешке болести – конзилијарно мишљење здравствене установе у којој се лечи.

*Службени гласник РС, број 76/2018

Члан 22.

Проверу докумената врши стамбена комисија. По потреби, провера докумената врши се и увидом на лицу места или на други начин. Утврђено стање констатује се записнички, односно службеном белешком. Код провере докумената, првостепена комисија прибавља и мишљења општинских односно градских борачко-инвалидских организација.

Бодовање се неће вршити по критеријумима и мерилима за које не постоје одговарајући докази.

*Службени гласник РС, број 76/2018

Члан 23.

Стамбена комисија утврђује предлог листе реда првенства по поднетим захтевима према стамбеним јединицама за које ратни војни инвалиди односно корисници породичне инвалиднине подносе захтев.

Стамбена комисија објављује предлог листе реда првенства на начин из члана 20. став 1. ове уредбе.

На предлог листе реда првенства подносилац захтева може уложити приговор општинском односно градском већу, у року од 15 дана од дана објављивања предлога листе реда првенства.

После провере навода у приговору и утврђеног чињеничног стања, стамбена комисија утврђује коначну листу реда првенства, коју објављује на начин из члана 20. став 1. ове уредбе.

На основу коначне листе реда првенства скупштина јединице локале самоуправе доноси одлуку о додели стана у закуп.

*Службени гласник РС, број 76/2018

Члан 24.

Одлука о додели стана у закуп објављује се на начин прописан у члану 23. став 2. ове уредбе, а примерак одлуке доставља се лицу на које се односи, у року од седам дана од дана доношења.

Против одлуке о додели стана у закуп може се изјавити жалба општинском односно градском већу у року од 15 дана од дана објављивања одлуке. Веће одлучује о жалби у року од 30 дана од дана њеног изјављивања.

Брисан је ранији став 3. (види члан 8. Уредбе - 76/2018-9)

*Службени гласник РС, број 76/2018

Члан 25.

Брисан је (види члан 9. Уредбе - 76/2018-9)

Члан 26.

На основу правноснажне одлуке о додели стана у закуп председник општине, односно градоначелник закључује уговор о закупу стана.

*Службени гласник РС, број 76/2018

Члан 27.

Уговор из члана 26. ове уредбе закључује се у писменој форми и садржи нарочито: уговорне стране; време и место закључења уговора; назначење одлуке о додели стана у закуп; податке о стану; време трајања закупа; права и обавезе уговорних страна у коришћењу и одржавању стана; лица која ће користити стан; висину, начин и рокове плаћања закупнине; услове и рокове за отказ уговора.

Закупац сноси трошкове коришћења стана као што су: потрошња воде и струје, грејање, трошкови текућег одржавања и други трошкови изазвани коришћењем стана.

Висина закупнине одређује се применом јединствене методологије обрачуна закупнине коју прописује министар надлежан за послове становања, а у складу са актом о начину располагања становима у јавној својини јединице локалне самоуправе који се додељују као вид стамбене подршке.

*Службени гласник РС, број 76/2018

Члан 28.

Уговор о закупу стана престаје:

1) истеком времена на које је закључен;

2) споразумним раскидом;

3) отказом;

4) пропашћу стана;

5) у другим случајевима утврђеним законом.

У случају смрти закупца, чланови његовог породичног домаћинства који су са закупцем становали у истом стану, настављају са коришћењем тог стана, с тим што уговор о закупу закључује један од чланова тог породичног домаћинства, по редоследу из члана 6. став 3. ове уредбе.

Ако лица из става 2. овог члана не закључе уговор о закупу стана у року од 90 дана од смрти закупца, уговор о закупу престаје.

По истеку времена на које је уговор о закупу закључен, на писмени захтев закупца (или члана његовог породичног домаћинства у случају смрти закупца) уговор о закупу се може обновити под истим условима и на исто време.

Захтев из става 4. овог члана подноси се стамбеној комисији најкасније 30 дана пре истека времена на које је уговор о закупу закључен.

*Службени гласник РС, број 76/2018

Члан 29.

Закуподавац може дати отказ уговора о закупу стана:

1) ако закупац реши стамбену потребу на други начин;

2) ако закупац отпочне да користи непокретност у држави претходног пребивалишта или у другој држави;

3) ако закупац стекне, отуђи, поклони или замени непокретност или другу имовину у држави претходног пребивалишта или у другој држави, којом може решити стамбену потребу;

4) ако закупац стекне у својину непокретност или другу имовину којом би могао да реши стамбену потребу;

5) ако закупац са члановима породичног домаћинства престане да користи стан дуже од три месеца непрекидно;

6) у другим случајевима прописаним законом.

Уговор о закупу стана отказује лице из члана 26. ове уредбе, а у погледу услова за давање отказа уговора о закупу стана из става 1. тач. 1)–5) овог члана – на основу одлуке стамбене комисије о томе да су испуњени услови за отказ уговора о закупу стана.

*Службени гласник РС, број 76/2018

Члан 30.

На питања која се односе на закуп стана, а нису уређена овом уредбом сходно се примењују одредбе Закона о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС”, број 104/16).

*Службени гласник РС, број 76/2018

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 31.

Лице које је на основу ове уредбе закључило уговор о закупу стана или за које је донета одлука о закупу стана на десет година наставиће да користи стан под условом да испуњава услове прописане овом уредбом и са истим ће надлежни орган јединице локалне самоуправе закључити уговор о закупу стана на пет година.

*Службени гласник РС, број 76/2018

Члан 32.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

05 број 110-8760/2006-1

У Београду, 28. септембра 2006. године

Влада

Потпредседник,

Ивана Дулић Марковић, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" УРЕДБЕ

Уредба о изменама и допунама Уредбе о решавању стамбених потреба ратних војних инвалида и породица палих бораца: "Службени гласник РС", број 76/2018-9

Члан 16.

Јединице локалне самоуправе су дужне да поднесу захтев Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије ради издавања потврде у циљу успостављања јавне својине јединице локалне самоуправе на становима из члана 2. ове уредбе, у складу са Законом о јавној својини („Службени гласник РС”, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 – др. закон, 108/16 и 113/17), као и да пред надлежним службама за катастар непокретности изврше одговарајуће промене уписа и упис јавне својине локалне самоуправе на истим непокретностима, у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 17.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.