Редакцијски пречишћен текст

 

Неважећи акт 

 

 

 

На основу члана 97. Пословника Владе („Службени гласник РС”, број 61/06 – пречишћен текст) и члана 3. Уредбе о допунама Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, број 38/07),

Републички секретаријат за законодавство, у сарадњи са Генералним секретаријатом Владе, утврдио је пречишћен текст Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима.

Пречишћен текст Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима обухвата:

1. Уредбу о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, број 3/06 – основни текст), из које је изостављена Глава VIII. ЗАВРШНА ОДРЕДБА, која садржи члан 39, којим је утврђено када та уредба ступа на снагу,

2. Уредбу о допунама Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, број 38/07), из које је изостављен члан 3, којим је дато овлашћење за утврђивање и достављање на објављивање пречишћеног текста Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима, као и члан 4, којим је утврђено када та уредба ступа на снагу.

 

 

Број 110-00-286/2007-01

У Београду, 3. маја 2007. године

Републички секретаријат за законодавство

Директор,

Зоран М. Балиновац, с.р.

 

 

 

УРЕДБА

о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима

„Службени гласник РС“, бр. 41 од 9. маја 2007 - пречишћен текст, 109 од 25. децембра 2009.

 

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

 

Садржина уредбе

 

Члан 1.

Овом уредбом уређује се спровођење интерног и јавног конкурса за попуњавање извршилачких радних места и положаја у министарствима, посебним организацијама, органима управе у саставу министарстава, стручним службама управних округа (органи државне управе), судовима, јавним тужилаштвима, Републичком јавном правобранилаштву, у службама Народне скупштине, председника Републике, Владе, Уставног суда и службама органа чије чланове бира Народна скупштина (у даљем тексту: органи).

 

Допуштеност попуњавања радног места

 

Члан 2.

Радно место може да се попуни само кад се испуне два услова: да је радно место предвиђено правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у органу и да се његово попуњавање уклапа у донесени кадровски план.

 

Отпочињање попуњавања извршилачког радног места

 

Члан 3.

Пре попуњавања извршилачког радног места у органу државне управе и служби Владе, руководилац доноси решење о попуњавању извршилачког радног места, које се доставља Служби за управљање кадровима (у даљем тексту: Служба).

Уз решење Служби се достављају и докази о томе да су испуњени услови за попуњавање извршилачког радног места и изјава руководиоца о томе да ли се извршилачко радно место попуњава премештајем државног службеника из истог органа или премештајем по основу споразума о преузимању* или интерним конкурсом.

Ако руководилац органа државне управе или службе Владе изјави да ће извршилачко радно место попунити интерним конкурсом, Служби се уз решење достављају и сви подаци потребни за оглашавање интерног конкурса.

Служба утврђује да ли су испуњени услови за попуњавање извршилачког радног места и о томе обавештава руководиоца органа државне управе или службе Владе у року од три дана од дана када је примила решење о попуњавању извршилачког радног места. У случају спора, Влада одлучује о томе да ли су испуњени услови за попуњавање извршилачког радног места.

У осталим органима, руководилац органа не доноси решење о попуњавању извршилачког радног места.

 

*Службени гласник РС, број 109/2009

 

II. ИНТЕРНИ КОНКУРС

 

1. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

 

а) Интерни конкурс у органу државне управе и служби Владе

 

Кад се спроводи интерни конкурс у органу државне управе и служби Владе

 

Члан 4.

Ради попуњавања извршилачког радног места у органима државне управе и службама Владе може да се спроведе интерни конкурс ако тако одлучи руководилац органа и ако радно место није попуњено премештајем државног службеника унутар истог органа или премештајем по основу споразума о преузимању. *

На интерном конкурсу могу да учествују само државни службеници из органа државне управе и служби Владе.*

 

*Службени гласник РС, број 109/2009

 

Брисани су наслов изнад члана 5. и члан 5. (види члан 3. Уредбе – 109/2009-7)

 

б) Интерни конкурс у осталим органима

 

Члан 6.

У осталим органима интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места спроводи се само ако тако одлучи руководилац органа и ако радно место није попуњено премештајем државног службеника из истог органа или премештајем државног службеника по основу споразума о преузимању.*

Руководилац органа одлучује и о томе из којих органа државни службеници могу да учествују на интерном конкурсу.

 

*Службени гласник РС, број 109/2009

 

в) Оглашавање интерног конкурса

 

Ко оглашава интерни конкурс

 

Члан 7.

Интерни конкурс у органима државне управе и службама Владе оглашава Служба у року од осам дана од дана када је примила решење о попуњавању извршилачког радног места са свим подацима потребним за оглашавање.*

Остали органи самостално оглашавају интерни конкурс.

 

*Службени гласник РС, број 109/2009

 

Начин оглашавања интерног конкурса

 

Члан 8.

Служба оглашава интерни конкурс на својој wеб страници, на својој огласној табли и у просторијама органа државне управе и службе Владе у којој се попуњава извршилачко радно место.

Начин оглашавања интерног конкурса у осталим органима одређују њихови руководиоци.

 

Садржина огласа о интерном конкурсу

 

Члан 9.

У огласу о интерном конкурсу за попуњавање извршилачког радног места наводе се подаци о: органу, радном месту, условима за рад на радном месту, месту рада, стручној оспособљености, знањима и вештинама које се оцењују у изборном поступку и начину њихове провере, рок у коме се подносе пријаве на интерни конкурс, име и презиме лица задуженог за давање обавештења о интерном конкурсу, адреса на коју се подносе пријаве, датум оглашавања, који се докази прилажу уз пријаву, податак о месту, дану и времену када ће се обавити провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку, као и податак о томе из којих органа државни службеници могу да учествују на интерном конкурсу за попуњавање извршилачких радних места у осталим органима.*

Ако се интерни конкурс спроводи само у органу државне управе и служби Владе у којој се попуњава извршилачко радно место, од учесника конкурса не тражи се да поднесу доказе о чињеницама о којима орган води службену евиденцију.

 

*Службени гласник РС, број 109/2009

 

Рок за подношење пријава

 

Члан 10.

Рок за подношење пријава на интерни конкурс је осам дана од дана када је интерни конкурс оглашен.*

 

*Службени гласник РС, број 109/2009

 

2. Интерни конкурс за попуњавање положаја

 

Кад је интерни конкурс обавезан

 

Члан 11.

Интерни конкурс за попуњавање положаја обавезно се спроводи ако положај попуњава Влада.

О томе да ли ће бити спроведен интерни конкурс ако остали органи попуњавају положај и из којих органа државни службеници могу да учествују на интерном конкурсу одлучује орган или тело надлежно за постављење на положај, ако посебним прописом није друкчије одређено.

 

Отпочињање интерног конкурса за попуњавање положаја

 

Члан 12.

Ако положај попуњава Влада, интерни конкурс отпочиње тако што онај ко је надлежан да Влади предложи кандидата за постављење на положај доноси решење о попуњавању положаја интерним конкурсом и доставља га Служби.

У погледу прилога који се уз решење достављају Служби и овлашћења Службе и Владе, сходно се примењују одредбе ове уредбе о попуњавању извршилачког радног места у органу државне управе и служби Владе.

Остали органи не доносе решење о попуњавању положаја интерним конкурсом.

 

Ко оглашава интерни конкурс за попуњавање положаја

 

Члан 13.

Ако положај попуњава Влада, интерни конкурс оглашава Служба, у року од осам дана од дана када је примила решење о попуњавању положаја интерним конкурсом са свим подацима потребним за оглашавање.*

Интерни конкурс за попуњавање осталих положаја самостално оглашавају органи који попуњавају положај.

 

*Службени гласник РС, број 109/2009

 

Садржина и начин оглашавања интерног конкурса за попуњавање положаја. Рок за подношење пријава

 

Члан 14.

Оглас о интерном конкурсу за попуњавање положаја садржи податке о органу, радном месту, месту рада, условима за рад на положају, податак о томе колико траје рад на положају, стручној оспособљености, знањима и вештинама које се оцењују у изборном поступку и начину њихове провере, рок у коме се подносе пријаве на интерни конкурс, име и презиме лица задуженог за давање обавештења о интерном конкурсу, адреса на коју се подносе пријаве, датум оглашавања, који се докази прилажу уз пријаву и који, кад је то законом одређено, државни службеници имају право да учествују на интерном конкурсу, као и податак о томе и из којих органа државни службеници могу да учествују на интерном конкурсу за попуњавање положаја у осталим органима.*

Интерни конкурс за попуњавање положаја оглашава се на исти начин као интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места.

Пријаве на интерни конкурс за попуњавање положаја подносе се у року од осам дана од дана када је интерни конкурс оглашен.

 

*Службени гласник РС, број 109/2009

 

III. ЈАВНИ КОНКУРС

 

Кад се спроводи јавни конкурс

 

Члан 15.

У свим органима обавезно се спроводи јавни конкурс ако се прима приправник.

Поред тога, јавни конкурс се спроводи и ако извршилачко радно место није попуњено премештајем државног службеника унутар истог органа, премештајем државног службеника по основу споразума о преузимању нити интерним конкурсом.*

Јавни конкурс за попуњавање положаја у органу државне управе и служби Владе спроводи се ако није успео интерни конкурс за попуњавање положаја, а у осталим органима ако интерни конкурс за попуњавање положаја није спроведен или није успео.*

 

*Службени гласник РС, број 109/2009

 

Отпочињање јавног конкурса у органу државне управе и служби Владе

 

Члан 16.

Јавни конкурс за пријем приправника отпочиње тако што руководилац органа државне управе или службе Владе доноси решење о пријему приправника и доставља га Служби.

У погледу садржине тог решења, прилога који се уз решење достављају Служби и овлашћења Службе и Владе, сходно се примењују одредбе ове уредбе о попуњавању извршилачког радног места у органу државне управе и служби Владе.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у органу државне управе и служби Владе или положаја који попуњава Влада отпочиње тако што руководилац органа, односно онај ко је надлежан да Влади предложи кандидата за постављење на положај доставља Служби обавештење о томе да интерни конкурс није успео.

 

Ко оглашава јавни конкурс

 

Члан 17.*

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места и за пријем приправника у органу државне управе и служби Владе оглашава орган државне управе односно служба Владе у којој се попуњава радно место.*

Јавни конкурс за све положаје које попуњава Влада оглашава Служба.*

Остали органи самостално оглашавају јавне конкурсе за попуњавање положаја и извршилачких радних места и за пријем приправника.*

 

*Службени гласник РС, број 109/2009 

Начин оглашавања јавног конкурса

 

Члан 18.

Сваки јавни конкурс оглашава се у „Службеном гласнику Републике Србије” и у неком дневном јавном гласилу које излази у целој Републици Србији.*

Органи државне управе и службе Владе огласе о јавним конкурсима достављају и Служби ради објављивања на њеној интернет презентацији.*

 

*Службени гласник РС, број 109/2009

 

Рок за подношење пријава на јавни конкурс

 

Члан 19.

Рок за подношење пријава на јавни конкурс почиње да тече наредног дана од дана када је јавни конкурс оглашен у „Службеном гласнику Републике Србије” и не може бити краћи од осам дана*.

Рок за подношење пријава на јавне конкурсе за попуњавање извршилачког радног места и пријем приправника одређује руководилац органа.

Рок за подношење пријава на јавни конкурс за попуњавање положаја одређује онај ко је надлежан да предложи кандидата за постављење на положај.

 

*Службени гласник РС, број 109/2009 

Садржина огласа о јавном конкурсу

 

Члан 20.

У огласу о јавном конкурсу наводе се: подаци о органу, радном месту, месту рада, условима за рад на радном месту, стручној оспособљености, знањима и вештинама које се оцењују у изборном поступку и начину њихове провере, рок у коме се подносе пријаве на јавни конкурс, име и презиме лица задуженог за давање обавештења о јавном конкурсу, адреса на коју се подносе пријаве, као и то који се докази прилажу уз пријаву.

Поред тога, у огласу о јавном конкурсу за попуњавање извршилачког радног места наводи се место, дан и време када ће се обавити провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку и* да је пробни рад обавезан за оне који први пут заснивају радни однос у државном органу, у огласу о јавном конкурсу за попуњавање положаја наводи се колико траје рад на положају, а у огласу о јавном конкурсу за пријем приправника наводи се да се радни однос заснива на одређено време и колико он траје.

У огласу о јавном конкурсу за попуњавање положаја посебно се назначава да су они који немају положен државни стручни испит дужни да доставе доказ о положеном државном стручном испиту у року од 20 дана од дана истека рока за подношење пријава на јавни конкурс.

 

*Службени гласник РС, број 109/2009

 

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс

 

Члан 21.

Уз пријаву на јавни конкурс учесник јавног конкурса прилаже оригинале или оверене фотокопије уверења о држављанству, извода из матичне књиге рођених, доказа о одговарајућој стручној спреми, доказа о радном искуству и других доказа о испуњавању прописаних услова за рад на радном месту које се попуњава.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

 

IV. КОМЕ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ НА ИНТЕРНИ И ЈАВНИ КОНКУРС

 

Члан 22.

Пријаве на интерни и јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места и пријаве на јавни конкурс за пријем приправника подносе се органу у коме се попуњава радно место.

Пријаве на интерни и јавни конкурс за положај који попуњава Влада подносе се Служби.

Пријаве на интерни и јавни конкурс за положај који попуњава други орган подносе се том органу.

 

V. ИЗБОРНИ ПОСТУПАК

 

1. Кандидати међу којима се спроводи изборни поступак

 

Члан 23.

По истеку рока за подношење пријава на интерни или јавни конкурс, конкурсна комисија прегледа све приспеле пријаве и поднете доказе и саставља списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.

Ако се на јавни конкурс за попуњавање положаја пријавио кандидат који нема положен државни стручни испит, конкурсна комисија ће све приспеле пријаве и поднете доказе прегледати тек пошто истекне рок за достављање доказа да је тај кандидат положио државни стручни испит (члан 20. став 3. ове уредбе).

Изборни поступак спроводи се само међу онима који испуњавају услове за рад на радном месту које се попуњава и који, кад је то законом одређено, имају право да учествују на конкурсу.

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак потписују сви чланови конкурсне комисије.

 

2. Обавештавање кандидата о спровођењу изборног поступка

 

Члан 24.

Кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак за попуњавање положаја* доставља се писмено обавештење о томе кад отпочиње изборни поступак, најмање осам дана пре дана отпочињања изборног поступка.

Ако се изборни поступак спроводи у више делова, кандидати се на почетку сваког дела обавештавају о томе кад почиње наредни део изборног поступка.

Кандидат који се не одазове позиву да учествује у једном делу изборног поступка, не позива се да учествује у наредном делу изборног поступка.

 

*Службени гласник РС, број 109/2009

 

3. Условљеност изборног поступка садржином огласа

 

Члан 25.

У изборном поступку конкурсна комисија може да оцењује само оне стручне оспособљености, знања и вештине кандидата које су наведене у огласу о конкурсу и на начин који је наведен у огласу о конкурсу.

У изборном поступку за пријем приправника не може да се проверава стручна оспособљеност.

 

4. Писмена провера оспособљености, знања и вештина

 

Састављање задатака

 

Члан 26.

Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата могу најпре писмено да се провере.

Конкурсна комисија у том случају саставља три различита задатка најраније 24 сата пре почетка писмене провере, осим ако се провера врши путем стандардизованих психометријских тестова.*

Ако орган нема одговарајуће стручњаке за област из које се писмено проверавају оспособљеност, знања и вештине, састављање задатка може да се повери стручњацима изван органа или одговарајућој организацији.

Сваки задатак се израђује у онолико примерака колико има кандидата и чува у одвојеној запечаћеној коверти.

 

*Службени гласник РС, број 109/2009

 

Бирање задатка. Утврђивање резултата

 

Члан 27.

Пред почетак писмене провере, један од кандидата жребом бира задатак који решавају сви кандидати.

Задатак се не може решавати дуже од два сата.

При решавању задатка кандидати могу да користе једино текстове закона и других прописа, ако је задатак везан за њихову примену.

Конкурсна комисија, према мерилима прописаним за избор, утврђује резултате које су кандидати постигли на писменој провери.

 

5. Усмени разговор с кандидатима

 

Члан 28.

С кандидатима који су на писменој провери с најбољим резултатом испунили прописана мерила за избор конкурсна комисија обавља усмени разговор.

Ако писмене провере није било, конкурсна комисија обавља усмени разговор са свим кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак.

Кандидати с којима се обавља усмени разговор оцењују се према мерилима прописаним за избор.

 

6. Ко прописује мерила за избор

 

Члан 29.

Мерила за избор прописују Високи службенички савет за органе државне управе и службе Владе, министар надлежан за послове правосуђа за извршилачка радна места у судовима и јавним тужилаштвима, председник Врховног касационог суда за положаје у том суду, републички јавни тужилац за положаје у Републичком јавном тужилаштву*, а за остале органе – тела одређена њиховим актима.

 

*Службени гласник РС, број 109/2009

 

7. Листа за избор

 

Сачињавање листе за избор

 

Члан 30.

После усменог разговора с кандидатима, конкурсна комисија сачињава листу за избор.

На листу за избор увршћују се највише три кандидата која су с најбољим резултатом испунила мерила прописана за избор.

Листа за избор мора да садржи све податке о резултатима које су кандидати постигли у изборном поступку.

 

Достављање листе за избор

 

Члан 31.

Ако се спроводи конкурс за попуњавање извршилачког радног места или за пријем приправника, конкурсна комисија доставља листу за избор руководиоцу органа, који може да обави додатни усмени разговор с кандидатима с листе пре него што изабере једног од њих.

Ако се спроводи конкурс за попуњавање положаја, конкурсна комисија доставља листу за избор оном ко је надлежан да предложи кандидата за положај, при чему он може да обави додатни усмени разговор с кандидатима с листе.

Уз листу за избор конкурсна комисија доставља и записник о свом раду.

 

VI. КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ

 

Уопште о конкурсној комисији

 

Члан 32.

Интерни и јавни конкурс спроводи конкурсна комисија.

Свака конкурсна комисија има најмање три члана.

Конкурсна комисија именује се пре него што се огласи интерни, односно јавни конкурс.

Јавни конкурс који се спроводи после неуспелог интерног конкурса, по правилу, спроводи конкурсна комисија која је спроводила интерни конкурс.

 

Именовање и састав конкурсне комисије ако се попуњава извршилачко радно место или прима приправник

 

Члан 33.

Ако се попуњава извршилачко радно место или прима приправник, председника и остале чланове конкурсне комисије именује решењем руководилац органа, водећи при томе рачуна да један њен члан буде државни службеник који је претпостављен државном службенику на извршилачком радном месту које се попуњава.

Руководилац органа државне управе или службе Владе увек именује, на предлог директора Службе, у конкурсну комисију државног службеника који је запослен у Служби.

Конкурсне комисије у суду и јавном тужилаштву именују се према акту министра надлежног за правосуђе, а у осталим органима – према њиховим актима.*

 

*Службени гласник РС, број 109/2009

 

Именовање и састав конкурсне комисије ако се попуњава положај

 

Члан 34.

Ако положај попуњава Влада, чланове конкурсне комисије за сваки појединачни случај именује решењем Високи службенички савет међу својим члановима и међу стручњацима за одређену област, од којих један може бити државни службеник из органа у коме се положај попуњава, а за председника конкурсне комисије увек именује једног од својих чланова.

Ако се попуњава положај у Врховном касационом суду конкурсна комисија именује се према акту председника тог суда, ако се попуњава положај у Републичком јавном тужилаштву конкурсна комисија именује се према акту Републичког јавног тужиоца, а у осталим органима према њиховим актима.*

 

*Службени гласник РС, број 109/2009

 

Спречавање сукоба интереса

 

Члан 35.

Пошто прегледају пријаве на интерни, односно јавни конкурс, председник и остали чланови конкурсне комисије дужни су да дају писмене изјаве о томе да ли они или с њима повезана лица имају интерес везан за спровођење конкурса.

Председник или други члан конкурсне комисије код кога постоји сукоб интереса, изузима се из конкурсне комисије и уместо њега именује се нови.

За органе државне управе и службе Владе Високи службенички савет одређује која се лица сматрају повезаним с председником и другим чланом конкурсне комисије, * а за остале органе – тела одређена њиховим актима.

 

*Службени гласник РС, број 109/2009

 

Рад конкурсне комисије

 

Члан 36.

Конкурсна комисија одлуке доноси већином гласова.

Конкурсна комисија води записник о свом раду.

Чланови конкурсне комисије дужни су да чувају податке до којих су дошли током спровођења конкурса.

 

Обављање послова за конкурсну комисију

 

Члан 37.

Стручне и административне послове за конкурсну комисију обавља организациона јединица која је у органу задужена за кадровске послове.

Стручне и административне послове за конкурсну комисију коју именује Високи службенички савет обавља Служба.

 

VII. НАДЗОР УПРАВНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

 

Члан 38.

Усклађеност попуњавања радних места с правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у органу и кадровским планом надзире управна инспекција у свим органима.

Управна инспекција надзире у свим органима и законитост спровођења интерног и јавног конкурса.