На основу члана 4. ст. 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС” бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07 и 65/08),

Влада доноси

 

 

УРЕДБУ

о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину

„Службени гласник РС”, број 114 од 16. децембра 2008.

  

 

Члан 1.

Овом уредбом утврђује се Листа I Пројекти за које је обавезна процена утицаја на животну средину и Листа II Пројекти за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, које су одштампане уз ову уредбу и чине њен саставни део.

  

Члан 2.

Листа II Пројекти за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, поред назива пројекта, садржи и критеријуме за одлучивање о потреби израде процене утицаја на животну средину.

  

Члан 3.

Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 84/05).

  

Члан 4.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

05 број 110-5486/2008-1

У Београду, 11. децембра 2008. године

Влада

Први потпредседник Владе –

заменик председника Владе,

Ивица Дачић, с.р.

 

 

ЛИСТА I

Пројекти за које је обавезна процена утицаја
на животну средину

 

1. Постројења за:

1) прераду нафте, нафтних деривата и природног гаса;

2) гасификацију и топљење угља или битуменских шкриљаца, тешких остатака сирове нафте.

2. Постројења:

1) за производњу електричне енергије, водене паре, топле воде, технолошке паре или загрејаних гасова, употребом свих врста горива, као и постројења за погон радних машина (термоелектране, топлане, гасне турбине, постројења са мотором са унутрашњим сагоревањем и остали уређаји за сагоревање укључујући и парне котлове) са снагом од 50 МW или више;

2) нуклеарни реактори, укључујући демонтажу или искључење из погона таквих реактора,1 изузев научноистраживачких постројења за производњу и конверзију фисионих и обогаћених материјала, чија укупна снага не прелази 1 кЊ сталног термалног оптерећења.

3. Постројења:

1) за прераду истрошеног нуклеарног горива;

2) предвиђена:

– за производњу или обогаћење нуклеарног горива;

– за прераду истрошеног нуклеарног горива или високо радиоактивног нуклеарног отпада;

– за трајно одлагање истрошеног нуклеарног горива;

– за трајно одлагање нуклеарног отпада;

– за прераду,складиштење и одлагање радиоактивног отпада.

4. Постројења:

1)  за печење или синтеровање металне руде (укључујући сулфидну руду);

2)  за производњу сировог гвожђа или челика (примарно или секундарно топљење) укључујући континуално ливење, са капацитетом који прелази 2,5 т/х;

3) за прераду у црној металургији:

– топле ваљаонице са капацитетом изнад 20 т/х сировог челика;

– ковачнице са аутоматским чекићима чија енергија прелази 50 кЈ по једном чекићу, код којих употребљена топлотна снага прелази 20 МW;

– постројења за наношење металних заштитних слојева на металне површине помоћу топљених купки, са улазом који прелази 2 т/х сировог материјала;

4) Ливница црне металургије са производним капацитетом преко 20 т на дан;

5) Постројења:

– за производњу обојених сирових метала из руде, концентрата или секундарних сировина путем металуршких и/или хемијских процеса и/или електролитичких процеса;

– за топљење укључујући и израду легура од обојених метала, као и израду корисних нуспроизвода (рафинација, ливење, итд.), са капацитетом топљења од преко 4 т дневно за олово и кадмијум или 20 т дневно за све остале метале;

6) за површинску обраду метала и пластичних материјала коришћењем електролитичких или хемијских процеса, где запремина када за третман прелази 30 м³.

5. Постројења за:

1) екстракцију, производњу, прераду и обраду азбеста и производа који садрже азбест;

2) производњу цементног клинкера, цемента и креча у ротационим или другим пећима капацитета преко 500 т дневно за производњу цементног клинкера или креча капацитета преко 50 т дневно у ротационим пећима.

6. Комбинована хемијска постројења, тј. постројења за индустријску производњу супстанци код којих се примењују поступци хемијске промене и у којима се поједини погони налазе један поред другог и функционално су повезани, а намењени су за производњу:

– основних (базних) органских хемикалија;

– основних (базних) неорганских хемикалија;

– вештачких ђубрива на бази фосфора, азота или калијума (проста или сложена ђубрива);

– основних (базних) производа за заштиту биља, као и биоцида;

– основних (базних) фармацеутских производа уз примену хемијских или биолошких поступака;

– и/или прераду и/или обраду експлозива.

7. Изградња:

1) магистралних железничких пруга укључујући припадајуће објекте (мостове, тунеле и станице);

2) магистралних аутопутева и путева са четири или више трака, или реконструкција и/или проширење постојећег пута са две траке или мање, са циљем добијања пута са четири или више трака, у случају да такав нови пут или реконструисана и/или проширена деоница имају непрекидну дужину од преко 10 км или више, укључујући припадајуће објекте, осим пратећих садржаја магистралног пута;

3) аеродроми за обављање јавног авио-транспорта2 чија је полетна писта дужа од 2.100 м.

8. Унутрашњи пловни путеви на којима важи међународни или међудржавни режим пловидбе, као и луке и пристаништа које се налазе на унутрашњем пловном путу на којем важи међународни или међудржавни режим пловидбе, регулациони радови на унутрашњим пловним путевима којим се омогућава пролаз пловним објектима од преко 1350 т.

9. Постројења за третман опасног отпада спаљивањем, термичким и/или физичким, физичко-хемијским, хемијским поступцима, као и централна складишта и /или депоније за одлагање опасног отпада.3

10. Постројења за третман отпада који није опасан спаљивањем или хемијским поступцима4 капацитета више од 70 т на дан; депоније комуналног отпада за преко 200.000 еквивалент становника.

11. Експлоатација подземних вода или обогаћивање подземних вода код којих је годишња запремина експлоатисане или обогаћене воде једнака количини од 10 милиона м³ или више.

12. Објекти:

1) хидротехнички објекти за пребацивање вода између речних сливова, намењени спречавању могућих несташица воде код којих количина пребачене воде прелази 100 милиона кубних метара годишње;

2) у свим другим случајевима, објекти намењени за пребацивање вода између речних сливова код којих вишегодишњи просек протока у сливу из ког се вода захвата прелази 2.000 милиона м³ годишње и где количина пребачене воде прелази 5% од овог протока, осим у случају преноса воде за пиће цевоводима.

13. Постројења за пречишћавање отпадних вода у насељима преко 100.000 становника.

14. Вађење нафте и природног гаса.

15. Бране и други објекти намењени задржавању и акумулацији воде код којих вода која дотиче, или додатно задржана, или акумулирана вода прелази количину од 10 милиона м³.   

16. Цевоводи за транспорт гаса, течног гаса, нафте и нафтних деривата или хемикалија пречника већег од 800 мм и дужине која прелази 40 км.

17. Објекти за интензиван узгој живине или свиња са капацитетом преко:

– 85.000 места за производњу бројлера;

– 40.000 места за живину у узгоју и експлоатацији;

– 2.000 места за производњу свиња (преко 30 кг тежине);

– 750 места за крмаче.

18. Индустријска постројења за производњу:

1) целулозе из дрвне масе, сламе или сличних влакнастих материјала;

2) папира и картона са производним капацитетом који прелази 20 т/дан.

19. Површински копови минералних сировина чија површина прелази 10 ха, или вађења тресета кад површина терена за експлоатацију прелази 100 ха.

20. Изградња надземних далековода чија волтажа износи 220 кВ или више и чија дужина прелази 15 км.

21. Објекти намењени складиштењу нафте, петрохемијских или хемијских производа, земног гаса, запаљивих течности и горива чији капацитет износи 100.000 т или више.

22. Активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола у складу са  Уредбом о врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола („Службени гласник РС”, број 84/05).

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1 Нуклеарни реактори престају да буду оваква постројења када се целокупно нуклеарно гориво и други радиоактивно загађени елементи трајно уклоне са места на коме су постројења изграђена.

2 Под „аеродромом” се подразумевају аеродроми који одговарају дефиницији предвиђеној Чикашком конвенцијом из 1944. године, којом је основана Међународна организација цивилног ваздухопловства (Анекс 14).

3 Постројења дефинисана у Анексу ИИА уз Директиву 75/442/ЕЕЗ, под заглављем Д9, као и депоније за одлагање опасног  отпада  на  које  се  примењује Директива 91/689/ЕЕЗ.

4 Постројења дефинисана у Анексу ИИА уз Директиву 75/442/ЕЕЗ под заглављем Д9.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

ЛИСТА II

Пројекти за које се може захтевати процена утицаја
на животну средину

  

Пројекат

Критеријуми за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину

1. Пољопривреда, аквакултура и шумарство

1) Системи за наводњавање и одводњавање – мелиоративни системи

Подручје на коме се простиру је веће од 20 ха

2) Објекти за интензиван узгој и држање живине

– Капацитета од 30.000 до 85.000 места за бројлере

– Капацитета од 10.000 до 40.000 места за живину (укључујући и ловну перад)

3) Објекти за интензиван узгој говеда

Капацитета 200 места  за говеда и више

4) Објекти за интензиван узгој:

– свиња

Капацитета од 1.000 до 2.000 места за свиње

– крмача

Капацитета од 450 до 750 места за крмаче

5) Објекти за интензиван узгој животиња са племенитим крзном

Капацитета преко 1000 места за животиње са племенитим крзном

6) Интензиван узгој риба у базенима и рибњацима

– за салмониде годишње производње 10 т и више.

– за циприниде површине 5 ха и веће.

7) Крчење шума ради прелажења на други тип коришћења земљишта

Подручје на коме се простире је веће од 10 ха

2. Екстрактивна индустрија

1) Површински копови минералних сировина

Сви пројекти који нису наведени у Листи И

2) Вађења тресета

Површина терена за експлоатацију је од 20 ха до 100 ха

3) Подземна експлоатација минералних сировина

Сви пројекти

4) Експлоатација минералних сировина поступком речног или језерског багеровања

Сви пројекти

5) Бушење у циљу истраживања и експлоатације нафте и природног гаса

Сви пројекти

3. Производња енергије

1) Постројења за производњу електричне енергије, водене паре, топле воде, технолошке паре или загрејаних гасова (термоелектране, топлане, гасне турбине, постројења са мотором са унутрашњим сагоревањем, остали  уређаји за сагоревање), укључујући и парне котлове, у постројењима за сагоревање уз коришћење свих врста горива

Са снагом од 1 до 50 МW

2) Постројење за производњу енергије из хидропотенцијала

Снаге преко 2 МW

3) Уређаји за коришћење снаге ветра у циљу производње енергије (фарме ветрењача)

Укупне снаге преко 10 МW

Пројекат

Критеријуми за одлучивање о потреби израде студије о процени

утицаја на животну средину

4. Цевоводи са пратећим објектима за транспорт гаса, нафте, хемикалија, водене паре, вреле воде или без пратећих објеката, као и водови за пренос електричне енергије надземним далеководима

1) Цевоводи за транспорт гаса, осим интерних фабричких цевовода

Дужине преко 10 км и пречника преко 150 мм.

2) Цевоводи за транспорт хемикалија, осим цевовода који представљају део постројења за руковање таквим хемикалијама

Дужине преко 2 км и пречника преко 150 мм.

3) Цевоводи за транспорт паре или топле воде из постројења наведених у тачки 3.1 осим интерних фабричких цевовода

Дужине преко 20 км.

4) Цевоводи за транспорт отпадних вода

Дужине преко 10 км

5) Цевоводи за транспорт нафте и нафтних деривата

Сви пројекти који нису наведени у Листи И

6) Надземни далеководи високог напона

Номиналног напона од 110 кВ или више

5. Складиштење запаљивих течности и гасова, земног гаса, фосилних горива, нафте и нафтних деривата и хемикалија

1) Складиштење запаљивих гасова или производа који садрже запаљиве гасове

Укупног капацитета преко 50 м³

2) Складиштење запаљивих течности

Укупног капацитета преко 500 м³

3) Складиштење хлора

Сви пројекти

4) Складиштење сумпор-диоксида

Сви пројекти

5) Складиштење амонијум нитрата или супстанци које у себи садрже амонијум нитрат

Сви пројекти

6) Складиштење амонијака

Сви пројекти

7) Складиштење осталих хемикалија 

Капацитета преко 10 т

8) Површинско (надземно) складиштење земног гаса

Капацитета преко 50 м³

9) Складиштење угља или лигнита

Капацитета преко 20.000 т

10) Складиштење нафте или нафтних деривата

Капацитета преко 5.000 м³

6. Производња и прерада метала

1) Постројења за производњу сировог гвожђа или челика (примарно

Сви пројекти који нису наведени у Листи И

или секундарно топљење) укључујући континуални поступак ливења

2) Постројења за прераду у црној металургији:

Сви пројекти који нису наведени у Листи И

– вруће ваљаонице

– ковачнице са једним или више чекића или маљева

– за наношење површинских заштитних металних слојева у растопљеном стању

3) Ливнице црне металургије

Сви пројекти који нису наведени у Листи И

4) Постројења за топљење укључујући и израду легура од обојених метала, као и израду корисних нуспроизвода (рафинација, ливење, итд.)

Сви пројекти који нису наведени у Листи И

5) Постројења за површинску обраду метала и пластичних материјала коришћењем електролитичких или хемијских поступака

Сви пројекти који нису наведени у Листи И

6) Постројења за производњу или склапање моторних возила и производњу мотора за моторна возила (аутомобили, аутобуси, теретна возила, пољопривредна, грађевинска и рударска механизација као и друга возила на моторни погон)

Сви пројекти

7) Постројења за производњу батерија и акумулатора

Сви пројекти

8) Бродоградилишта (производња и/или поправка бродских трупова или мотора или делова брода)

Дужине брода 20 м или више

9) Производња и поправка ваздухоплова

Сви пројекти са изузетком радова на редовном одржавању ваздухоплова

10) Производња шинских возила

Сви пројекти

11) Постројења за експлозивно деформисање метала

Сви пројекти

12) Постројења за припрему, обогаћивање, печење и синтеровање металних руда, као и искоришћавање јаловине

Сви пројекти

7. Индустријска прерада минерала

1) Постројења за суву дестилацију угља (плинаре, тињајуће пећи и др.)

Сви пројекти

2) Постројења за производњу цементног клинкера, цемента и креча у ротационим или другим пећима

Сви пројекти који нису наведени у Листи И

3) Постројења за производњу стакла и стаклених влакана, укључујући производњу стакла које се добија прерадом старог стакла

Капацитета до 20 т на дан*

4) Постројења за топљење минералних материја, укључујући и производњу минералних влакана

Капацитета до 20 т на дан* 

5) Постројења за производњу керамичких производа печењем (плочице, санитарна галантерија, кућни прибор од керамике и порецелана и слично) као и производња грађевинског материјала печењем (цреп, цигла и слично)

Капацитета од 40 т до 75 т на дан* 

6) Постројења за производњу асфалтних мешавина укључујући мобилана постројења

Капацитета преко 50 т на сат

8. Хемијска индустрија

1) Обрада полупроизвода и производња хемикалија

Сви пројекти који нису наведени у Листи И

2) Самостална постројења за производњу, прераду, формирање и паковање базних органских и неорганских хемикалија, вештачких ђубрива на бази фосфора, азота и калијума (проста и сложена хемијска ђубрива) производа за заштиту биља, као и биоцида, фармацеутских и козметичких производа, пластичних маса, експлозива, боја и лакова, детерџената и средстава за одржавање хигијене и чишћење и др.

Сви пројекти који нису наведени у Листи И

3) Постројење за производњу минералних уља и мазива (дестилацијом, рафинацијом или на други начин)

Сви пројекти

9. Прехрамбена индустрија

1) Постројења за производњу, третман, прераду или обраду производа из:

– сировина животињског порекла (осим млека)

– Капацитета од 10 т до 75 т на дан*

– сировина биљног порекла

– Капацитета од 30 т до 300 т на дан*

2) Постројења за прераду, паковање и конзервирање меса, поврћа и воћа

Капацитета преко 10 т на дан

3) Постројења за производњу хране за животиње осим мешаона сточне хране за сопствене потребе

Капацитета преко 5 т на дан

4) Постројења за обраду, третман и прераду млека

Капацитета од 5.000 литара до 200.000 литара на дан*

Пројекат

Критеријуми за одлучивање о потреби израде студије о процени

утицаја на животну средину

5) Постројења за захватање и прераду подземних вода, пуњење и паковање

Сви пројекти

6) Постројења за производњу пива

Капацитета преко 3.000.000 литара годишње

7) Постројења за производњу слада и квасца

Капацитета преко 200 т годишње

8) Постројења за производњу слаткиша или сирупа

Капацитета преко 5.000 т годишње

9) Постројења за производњу:

Капацитета:

– алкохолних пића

– преко 10.000 литара дневно за алкохолна пића;

– безалкохолних пића

– преко 20.000 литара дневно за безалкохолна пића;

– сирћета

– преко 10.000 литара дневно за сирће.

10) Постројења за клање животиња

Капацитета од 3 т до 50 т на дан*

11) Постројења за прераду рибе

Капацитета преко 1 т дневно

12) Постројења за производњу рибљег брашна или рибљег уља

Сви пројекти

13) Постројења за производњу и прераду скроба

Капацитета преко 100 т дневно

14) Постројења за производњу или рафинирање шећера коришћењем шећерне репе или сировог шећера

Сви пројекти

15) Млинови и сушаре

Капацитета преко 200 т дневно

16) Хладњаче (без погона за прераду сировине)

Капацитета преко 10 т расхладног флуида у систему

17) Производња меласе

Сви пројекти

10. Индустрија текстила, коже, дрвета и папира

1) Постројења за производњу папира и картона

Сви пројекти који нису наведени у Листи И

2) Постројења за производњу производа од целулозе (иверица, лесонит, медијапан и шперплоча)

Сви пројекти

3) Постројења за прераду, обраду и оплемењивање дрвета

Сви пројекти

4) Постројења за предтретман влакана, тканина и папира (прање, бељење, мерцеризација, штампање, хемијски третман) или бојење влакана или тканина

Капацитета до 10 т на дан*

5) Постројења за штављење и обраду коже

Капацитета до 12 т на дан*

11. Гумарска индустрија

1) Постројења за производњу и прераду гуме и каучука

Сви пројекти

2) Постројења за вулканизирање природног или синтетичког каучука уз коришћење сумпора или сумпорних једињења

Сви пројекти

12. Инфраструктурни пројекти

1) Пројекти урбаног развоја:

– трговачки, пословни и продајни центри;

– Укупне корисне површине веће од 60.000 м²

– стадиони са пратећим објектима;

– Капацитета преко 25.000 посетилаца

– надземни или подземни паркинг.

– Капацитета 1.000 места или више

2) Железничке пруге укључујући припадајуће објекте и уређаје 

Сви пројекти који нису наведени у Листи И

3) Успињаче и жичаре, осим скијашких жичара

Сви пројекти

4) Аеродроми

Сви пројекти који нису наведени у Листи И

5) Регионални путеви укључујући припадајуће објекте, осим пратећих садржаја пута

Сви пројекти

6) Унутрашњи пловни путеви на којима не важи међународни или међудржавни режим пловидбе, као и луке и пристаништа које се налазе на унутрашњем пловном путу на којем не важи међународни или међудржавни режим пловидбе, укључујући и луке, односно пристаништа намењене за укрцавање и искрцавање путника или робе.

Сви пројекти

7) Канали, насипи и други објекти за одбрану од поплава

Сви пројекти

8) Бране и други објекти намењени задржавању или акумулацији воде

Сви пројекти

9) Објекти за јавно водоснабдевање – изворишта водоснабдевања са водозахватима, транспорт воде за пиће, постројења за прераду воде

Сви пројекти

10) Хидротехнички објекти за пребацивање вода између речних сливова (изузимајући пренос воде за пиће цевоводима)

Сви пројекти

11) Трафо-станице и расклопна постројења

Напона 220 кВ или више

12) Телекомуникациони предајници радиорелејни системи

Ефективне израчене снаге више од 250 W

13) Телекомуникациони објекти мобилне телефоније (базне радио станице)

Ефективне израчене снаге више од 250 W

13. Туризам и рекреација

1) Скијашке стазе, скијашки лифтови и жичаре са пратећим објектима

Површина обухвата се простире на више од 5 ха

2) Марине са пратећим објектима

Подручје затворене водене површине прелази 1.000 м² или поседује најмање 100 везова

3) Туристичка насеља и хотелски комплекси

Капацитета 1500 кревета или више

4) Наменски паркови (забавни, спортски, рекреативни, терени за голф и др.),укључујући зоо вртове и сафари паркове, са пратећим објектима

Укупне површине више од 20 ха

14. Остали пројекти

1) Аутомобилске стазе за трке или испитивање моторних возила са пратећим објектима

Подручје на коме се простире прелази 10 ха

2) Постројења за управљање отпадом:

– одлагалишта и складишта опасног отпада;

– Капацитета до 10 т на дан*

– одлагалишта и складишта отпада који није опасан;

– Капацитета до 50 т на дан*

– третман отпада који није опасан;

– Сви пројекти који нису наведени у Листи И

– депоније комуналног отпада;

– Капацитета до 10 т на дан или укупног капацитета до 25.000 т*

– третман отпада механичким и/или биолошким поступцима

– Сви пројекти

– Мобилна постројења за третман отпада

– Сви пројекти

3) Постројења за пречишћавање  отпадних вода:

– комуналне отпадне воде

– Сви пројекти који нису наведени у Листи И

– технолошке отпадне воде

– Сви пројекти

4) Постројење и уређаји за тестирање

– мотора са унутрашњим сагоревањем

– са топлотном енергијом већом од 10 МW

– гасних турбина или млазних мотора

– са топлотном енергијом већом од 100 МW

5) Постројења за производњу вештачких минералних влакана

Сви пројекти

Пројекат

Критеријуми за одлучивање о потреби израде студије о процени

утицаја на животну средину

6) Постројења за брикетирање угља

Сви пројекти

7) Постројења за производњу бетона – бетоњерке, укључујући и мобилна постројења

Капацитета преко 30 т на сат

8) Постројења за рециклажу, регенерацију или уништавање експлозивних материја

Сви пројекти

9) Постројења за одлагање, прераду или уништавање животињских лешева или отпадака животињског порекла

Капацитета од 1 т до 10 т на дан*

10) Постројења за прераду дувана

Капацитета преко 10.000 т годишње

11) Постројења за производњу био гаса

Сви пројекти

12) Гробља и крематоријуми

За насеља од 40.000 становника и више

13) Објекти за снабдевање моторних возила горивом (бензинске пумпе)

Складишног капацитета:

– преко 100 м³ у насељима

– преко 500 м³ у ненасељеним подручјима

15. Пројекти наведени у Листи И и Листи ИИ који се реализују у заштићеном природном добру и заштићеној околини непокретног културног добра, као и у другим подручјима посебне намене.

Сви пројекти

  

* Напомена: На пројекте посебно означене у Листи II, чији капацитети превазилазе капацитете дате у колони бр. 2 (Критеријуми за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину), примењује се тачка бр. 22 са Листе И ове уредбе.