Редакцијски пречишћен текст
  

 

         На основу члана 123. тачка 3. Устава Републике Србије, а у вези са чланом 8. тачка 2) Закона о званичној статистици („Службени гласник РС”, број 104/09) и члана 4. тачка 9. и чл. 5. и 6. Закона о регионалном развоју („Службени гласник РС”, број 51/09),

Влада доноси

 
 
УРЕДБУ
о номенклатури статистичких територијалних јединица
„Службени гласник РС“, број 109 од 25. децембра 2009, 46 од 9. јула 2010.
 
 
Члан 1.

Овом уредбом уређује се Номенклатура статистичких територијалних јединица, као и критеријуми по којима се врши груписање по три нивоа – НСТЈ 1, НСТЈ 2 и НСТЈ 3.

Нивои груписања из става 1. овог члана обезбеђују се агрегирањем територијалних јединица.

 

Члан 2.

Номенклатура статистичких територијалних јединица јесте скуп појмова, назива и симбола који описују групе територијалних јединица са нивоима груписања (у даљем тексту: НСТЈ).

Нивои груписања територијалних јединица утврђени овом уредбом јесу стандард по коме се кроз статистичке активности прикупљају, обрађују, приказују и анализирају статистички подаци.

Према нивоима НСТЈ из ове уредбе врши се и прикупљање података, информација и показатеља о мерама успешности регионалног развоја.

 

Члан 3.

Критеријуми по којима се врши груписање нивоа НСТЈ, базирају се на општим критеријумима који су утврђени стандардима Европске уније, и то:

1) број становника;

2) геополитичка позиција;

3) природни потенцијали;

4) постојећа територијална организација;

5) културно-историјско наслеђе.

 

Члан 4.

Основни критеријум при формирању одређених нивоа НСТЈ јесте број становника, тако да се, посматрано по нивоима, величина јединица креће у следећим границама:

 
 
Ниво
Најмањи број становника
Највећи број становника
НСТЈ 1
3.000.000
7.000.000
НСТЈ 2
800.000
3.000.000
НСТЈ 3
150.000
800.000
 
Члан 5.

НСТЈ полази од територијалне организације Републике Србије утврђене законом. Основни принцип за успостављање нивоа у номенклатури јесте поштовање постојеће административне поделе. 

Нивои у оквиру НСТЈ су статистичке функционалне територијалне целине.

Одређивање статистичких функционалних територијалних целина према нивоима изводи се тако што ниво НСТЈ 1 чине територијалне јединице региони нивоа НСТЈ 2, а њих чине територијалне јединице области нивоа НСТЈ 3.

Ниво НСТЈ 3 чине јединице локалне самоуправе у саставу управних округа.

 

Члан 6.

На основу критеријума утврђених овом уредбом, у Републици Србији се на нивоу НСТЈ 1 образују следеће функционалне целине:

1. Србија – север је јединица на нивоу НСТЈ 1 у чији састав улази Београдски регион и Регион Војводине.

2. Србија – југ је јединица на нивоу НСТЈ 1 у чији састав улазе: Регион Шумадије и Западне Србије, Регион Јужне и Источне Србије и Регион Косово и Метохија.*

 

*Службени гласник РС, број 46/2010

 

Члан 7.*

Функционалне целине нивоа НСТЈ 1 чине територијалне јединице – региони нивоа НСТЈ 2, и то:

1. Београдски регион;

2. Регион Војводине;

3. Регион Шумадије и Западне Србије;

4. Регион Јужне и Источне Србије;

5. Регион Косово и Метохија.*

 

*Службени гласник РС, број 46/2010

 

Члан 8.

Функционалне целине нивоа НСТЈ 2 чине територијалне јединице – области нивоа НСТЈ 3, и то:

1. Београдски регион  је јединица и на нивоу НСТЈ 3 у чији састав улази територија града Београда;

2. Регион Војводине чине седам области нивоа НСТЈ 3 у чији састав улазе територије јединице локалне самоуправе у саставу управних округа, и то: Западнобачки управни округ, Јужнобанатски управни округ, Јужнобачки управни округ, Севернобанатски управни округ, Севернобачки управни округ, Средњобанатски управни округ и Сремски управни округ;

3. Регион Шумадије и Западне Србије чине осам области нивоа НСТЈ 3 у чији састав улазе територијалне јединице локалне самоуправе у саставу управних округа, и то: Златиборски управни округ, Колубарски управни округ, Мачвански управни округ, Моравички управни округ, Поморавски управни округ, Расински управни округ, Рашки управни округ и Шумадијски управни округ;*

4. Регион Јужне и Источне Србије чине девет области нивоа НСТЈ 3 у чији састав улазе територијалне јединице локалне самоуправе у саставу управних округа, и то: Борски управни округ, Браничевски управни округ, Зајечарски управни округ, Јабланички управни округ, Нишавски управни округ, Пиротски управни округ, Подунавски управни округ, Пчињски управни округ и Топлички управни округ;*

Брисане су тач. 5. и 6. (види члан 3. Уредбе - 46/2010-9).

7. Регион Косова и Метохије чине пет области нивоа НСТЈ 3 у чији састав улазе територије јединице локалне самоуправе у саставу управних округа, и то; Косовски управни округ, Косовско-митровачки управни округ, Косовско-поморавски управни округ, Пећки управни округ и Призренски управни округ.

Називи области нивоа НСТЈ 3 одређују се према називима управних округа чије територије јединице локалне самоуправе улазе у састав одређене области.

 

*Службени гласник РС, број 46/2010

 

Члан 9.*

Графички приказ статистичких функционалних територијалних јединица по нивоима НСТЈ садржан је у Анексу 1 – Статистичке функционалне територијалне јединице по нивоима НСТЈ, а преглед статистичких функционалних територијалних јединица по нивоима НСТЈ садржан је у Анексу 2 – Преглед статистичких функционалних територијалних јединица по нивоима НСТЈ, који су одштампани уз ову уредбу и чине њен саставни део.*

 

*Службени гласник РС, број 46/2010

 

Члан 10.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

         
 

05 број 110-8302/2009-2

У Београду, 24. децембра 2009. године

Влада

Први потпредседник Владе –

заменик председника Владе,

Ивица Дачић, с.р.

 

 

Анекс 1 – Статистичке функционалне територијалне јединице по нивоима НСТЈ, којије одштампан уз Уредбу о номенклатури статистичких територијалних јединица („Службени гласник РС”, број 109/09) замењују се новим Анексом 1 – Статистичке функционалне територијалне јединице по нивоима НСТЈ,који су одштампани уз ову уредбу и чине њен саставни део.
 
*Службени гласник РС, број 46/2010

Анекс 2
 
ПРЕГЛЕД
СТАТИСТИЧКИХ ФУНКЦИОНАЛНИХ ТЕРИТОРИЈАЛНИХ ЈЕДИНИЦА
ПО НИВОИМА НСТЈ*
 
НСТЈ 1
НСТЈ 2
НСТЈ 3
 
 
 
 
 
 
СРБИЈА – СЕВЕР
 
 
 
Београдски регион
 
 
 
Београдска област
 
 
 
 
Регион Војводине
 
 
 
Западнобачка област
 
 
Јужнобанатска област
 
 
Јужнобачка област
 
 
Севернобанатска област
 
 
Севернобачка област
 
 
Средњобанатска област
 
 
Сремска област
СРБИЈА – ЈУГ
 
 
 
Регион Шумадије и Западне Србије
 
 
 
Златиборска област
 
 
Колубарска област
 
 
Мачванска област
 
 
Моравичка област
 
 
Поморавска област
 
 
Расинска област
 
 
Рашка област
 
 
Шумадијска област
 
 
 
 
Регион Јужне и Источне Србије
 
 
 
Борска област
 
Браничевска област
 
 
Зајечарска област
 
 
Јабланичка област
 
 
Нишавска област
 
 
Пиротска област
 
 
Подунавска област
 
 
Пчињска област
 
 
Топличка област
 
 
 
 
Регион Косово и Метохија
 
 
 
Косовска област
 
 
Косовско-митровачка област
 
 
Косовско-поморавска област
 
 
Пећка област
 
 
Призренска област
 
 
 
 
Анекс 2 – Преглед статистичких функционалних територијалних јединица по нивоима НСТЈ, који је одштампан уз Уредбу о номенклатури статистичких територијалних јединица („Службени гласник РС”, број 109/09) замењују се новим Анексом 2 – Преглед статистичких функционалних територијалних јединица по нивоима НСТЈ, који су одштампани уз ову уредбу и чине њен саставни део.
 
*Службени гласник РС, број 46/2010