Редакцијски пречишћен текст

 

 

 

           На основу члана 72. став 9. тач. 1), 2), 3), 4), 6) и 7) Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС”, број 36/09) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07 и 65/08),

            Влада доноси

 

 

УРЕДБУ

о листама отпада за прекогранично кретање, садржини и изгледу докумената који прате
прекогранично кретање отпада са упутствима за њихово попуњавање

„Службени гласник РС“ бр. 60 од 3. августа 2009, 36 од 9. априла 2021.

 

 

Члан 1.


            Овом уредбом прописују се: листа опасног отпада чији је увоз забрањен; листа опасног отпада који се може увозити; листа опасног отпада чији је извоз и транзит дозвољен; листа неопасног отпада чији је увоз, извоз и транзит дозвољен; садржина, изглед и упутство за попуњавање Обавештења о прекограничном кретању отпада; садржина, изглед и упутство за попуњавање Документа о прекограничном кретању отпада.

 

Члан 2.


            Опасан отпад чији је увоз забрањен, опасан отпад који се може увозити и опасан отпад чији је извоз и транзит дозвољен дати су у Листи IА – Опасан отпад, која је одштампана као Прилог 1. ове уредбе и чини њен саставни део.

            Листу IА – Опасан отпад чине:

            1) Листа опасног отпада чији је увоз забрањен;

            2) Листа опасног отпада који се може увозити;

            3) Листа опасног отпада чији је извоз и транзит дозвољен.

            Неопасан отпад чији је увоз, извоз и транзит дозвољен дат је у Листи IIВ – Неопасан отпад, која је одштампана као Прилог 2. ове уредбе и чини њен саставни део.

            Листу IIВ – Неопасан отпад чини Листа неопасног отпада чији је увоз, извоз и транзит дозвољен.

 

Члан 3.


            Садржина, изглед и упутство за попуњавање Обавештења о прекограничном кретању отпада дати су на Обрасцу 1, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

            Садржина, изглед и упутство за попуњавање Документа о прекограничном кретању отпада дати су на Обрасцу 2, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

 

Члан 4.


            Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

           

            05 број 110-4650/2009-2

            У Београду, 23. јула 2009. године

            Влада

            Први потпредседник Владе –

            заменик председника Владе,

            Ивица Дачић, с.р.

 

 

            Прилог 1.
           

 

 

 

 

 


Упутство за попуњавање Обавештења о прекограничном кретању отпада

I. Увод

            Ово упутство даје потребна објашњења за попуњавање Обавештења о прекограничном кретању отпада и Документа о прекограничном кретању отпада. Оба документа су у складу са Базелском конвенцијом и OECD Одлуком и Одлуком ЕУ. Документи обухватају захтеве сва три инструмента, иако сва поља у документима није потребно попуњавати у датом случају. Специфични захтеви која се односе само на један контролни систем су дати у фуснотама. Могуће је да се по националном законодавству употребљава терминологија која се разликује од Базелске конвенције и Одлуке OECD. 
            Документи укључују оба израза „одлагање”и „прерада”, зато што се ови изрази дефинишу различито у сва три инструмента. Одлука ЕУ и OECD Одлука употребљавају израз „одлагање” да би приказали операције одлагања приказане у Прилогу
IV.А Базелске конвенције и Прилогу 5.А из Одлуке OECD. У Базелској конвенцији израз „одлагање” се употребљава да би приказао и операције одлагања и операције прераде.
            Национални надлежни орган одговоран је за обезбеђење и издавање нотификације и документа о кретању (и у папирној и у електронској форми). У циљу овога користи се нумерички систем, који омогућава да се уђе у траг свакој посебној пошиљци. Нумерички систем носи префикс ознаке државе који може да се нађе у ISO стандарду, листа 3166 са скраћеницама. Државе могу да издају документа у величини папира и формата који захтева њихово национално законодавство (обично ISO А4, како је и препоручено од Уједињених нација). Са циљем да се омогући њихова интернационална употреба, узимајући у обзир разлике између ISO А4 и величине папира који је у употреби у Северној Америци, оквирне величине формулара не би смеле бити веће од 183 x 262 мм са ободима означеним на врху и на левој страни папира.
           
           

II. Сврха употребе Обавештења (Нотификације)
и Документа о прекограничном кретању отпада

           
            Нотификациони документ треба да омогући надлежним органима земаља да имају приступ информацијама које су потребне за процену прихватљивости предложеног кретања отпада. Овај документ укључује простор за надлежне органе да потврде пријем нотификације и ако је потребно да се да писана сагласност за предложено кретање отпада.
            Документ о прекограничном кретању отпада прати пошиљку отпада све време од тренутка када напушта произвођача отпада до места приспећа за одлагање или постројења за третман у другој земљи. Свако лице које је укључено у прекогранично кретање отпада треба да потпише овај документ било да је укључено у испоруку или пријем предметног отпада. У Документу о прекограничном кретању отпада такође постоји простор за детаљне информације о пролазу пошиљке кроз граничне прелазе у свим земљама. Коначно, овај документ се користи од стране релевантног постројења за одлагање или третман, ради потврде да је отпад примљен и да су операције третмана или одлагања завршене.
           
           

III.  Општи захтеви

 

            Планирана испорука која је предмет поступка, пре писане нотификације и дозволе може се покренути само после Обавештења (Нотификације) и Документа о прекограничном кретању отпада који су попуњени у складу са овим пропISOм.
            Попуњавање штампаних копија ових докумената треба да буде на писаћој машини или штампаним словима употребљавајући хемијску оловку чије се мастило не брише. Потписи увек морају бити писани са трајном оловком, име надлежног преставника које следи потпис треба да буде великим словима.
            У случају мање грешке, на пример у ознаци отпада, корекцију или исправку грешке мора да потврди надлежни орган. Нови текст који се уноси приликом исправке треба да се означи и да се потпише или овери. Ако су исправке или корекције веће или их има више, треба да се попуни нови образац.
            Обрасци треба да су урађени тако да могу лако да се попуњавају и електронски. Тамо где је је ово изводљиво, требало би да буду предузете одговарајуће мере безбедности која ће спречити злоупотребу образаца. Свака измена која се направи у обрасцу са потврдом надлежних органа треба да буде јасно видљива. Када се користи електронска форма обрасца послата преко електронске поште, потребан је електронски потпис.
            Да би се поједноставио превод, документ треба да садржи више ознака уместо текста за попуњавање неколико поља. Тамо где је текст потребан, треба да буде на језику који је прихватљив надлежним органима у земљи увоза, а ако је потребно и у осталим заинтересованим странама надлежних органа. Шест бројева треба да се користе да би се назначио датум. На пример, 29. јаунар 2006. треба да буде уписан у облику 29.01.2006. (Дан, месец, година).
            Тамо где је потребно да се додају прилози у вези документа из којих се могу видети додатне информације, сваки додати прилог треба да има референтни број који га повезује са главним документом и навести на које поље се односи тај прилог.
           
           

IV. Посебна упутства за попуњавање Обавештења
(Нотификације)

 

            Извозник или надлежни орган државе извоза, комплетира одговарајућа поља 1-18 (осим броја Нотификације у Пољу 3). Произвођач отпада, где је изводљиво, треба да се потпише у Пољу 17.
            Поље 1. и 2: Навести број регистрације (где је применљив), пун назив, адресу (укључујући и име државе), бројеве телефона и факса (укључујући и позивни број државе) и е-маил адресу извозника или надлежног органа државе извоза, где је могуће и податке увозника* податке и име контакт особе одговорне за прекогранично кретање.
            Увозник је лице који врши третман или одлагање наведено у Пољу 10. У неким случајевима, увозник може бити и друго лице, као на пример познати трговац, дилер, посредник или друго правно лице, као што је дирекција, или е-маил адреса постројења за одлагање или третман у Пољу 10. Са циљем да се укаже да је увозник и да ангажује препознатљивог посредника или правно лице који су под надлежностима државе увоза и да поседују или имају правну контролу за отпад од момента кад испорука стигне у државу увоза. У оваквим случајевима, потребне информације за уговореног посредника или друго правно лица треба да се попуни у Пољу 2.
            Поље 3: Када се издаје нотификациони докуменат, надлежни орган, у складу са својим системом, издаје нотификациони број који ће бити назначен у овом пољу. Одговарајућа поља треба означити:
            (а) да ли је нотификација за једну испоруку (једнократно обавештење) или за више испорука (опште обавештење);
            (б) да ли се отпад испоручује за одлагање (могуће је да се у случају испоруке одвијају према Базелској конвенцији или по Уредби ЕУ, али не и по OECD Одлуци) или за третман.
            Поља 4, 5. и 6: За једнократну или вишекратне испоруке, дати број испорука у Пољу 4 и планирани датум једнократне испоруке или за вишекратне испоруке, датум прве и последње испоруке, у Пољу 6. У Пољу 5. уписати тежину у тонама или запремину у кубним метрима отпада. Друге јединице метричког система, као што су килограми или литри, су исто тако прихватљиви. Када се употребљавају, јединичне мере треба да се назначе, јединица која је назначена у документу да се прецрта. Неке државе траже да се назначи и одређена квота. За вишекратне испоруке, укупна количина која ће се испоручити не сме да пређе назначену количину за која је наглашена у Пољу 5. Намеравани или планирани временски период за кретања у Пољу 6, не може бити већи од једне године, са изузетком када се ради о вишекратним испорукама за постројење којем требају дозволе и предходна сагласност за третман у складу са OECD Одлуком за које намеравани период испоруке не може да буде већи од 3 године. У случају да се вишекратне испоруке одвијају у складу са Базелском конвенцијом очекивани датуми или очекивана фреквенција кретања и процењена количина сваке испоруке треба да се наведе у пољима 5. и 6. или да се да у прилогу. Тамо где надлежни органи издају писмену сагласност о кретању и о времену трајању те сагласности у Пољу 20 разликује се од периода који је назведен у Пољу 6, одлука надлежног органа прелази преко информације из Поља 6.
            Поље 7: Начини паковања треба да се наведу како је дато у прилогу у листи скраћеница нотификационог документа. Ако су потребни посебни услови руковања са отпадом, као што су наведени у инструкцијама руковања произвођача за запослене, у вези здравља и сигурносне мере, укључујући информације о томе како поступити у случају проливања, и у вези са транспортним картицама, означити одговарајућу коцкицу и додати потребне информације у прилогу.
            Поље 8: Навести потребне информације о превознику или превозницима који су укључени у испорукама: регистрациони број (ако је доступан), пун назив, адреса (укључујући име државе), телефон и бројеви факса (укључујући и позивни број државе), адресе интернет поште и имена контакт особе које су одговорне за испоруке. Ако је више превозника укључено, додати у Обавештењу комплетну листу са потребним информацијама за сваког превозника. Тамо где се транспорт организује преко посредника, треба навести потребне податке истог у Пољу 8 и детаље које се односе на стварног превозника дати у прилогу. Начин транспорта треба навести са скраћеницама које су дате у додатку скраћеница и листи ознака у нотификационом документу.
            Поље 9: Поднети одговарајуће податке о произвођачу отпада. Ова информација се захтева од Базелске конвенције и многе државе је могу тражити по њиховом националном законодавству. Овакве информације нису потребнме за кретања отпада намењеног третману по Одлуци OECD. Број регистрације произвођача уписује се ако је доступан. Ако је извозник истовремено и произвођач отпада, онда се пише: „Исто као у Пољу 1”. Ако отпад потиче од више произвођача, треба написати: „Видети приложену листу” и додади листу уз документ као прилог са информацијама за сваког произвођача отпада. Тамо где произвођач није познат, дати име власника отпада или сакупљача или онога који контролише тај отпад. Дефиниција „произвођача” у Базелској конвенцији допушта да, у случају кад је произвођач отпада непознат, да је то лице које је власник отпада или лице које га контролише. Такође, доставити информације о томе како настаје отпад и место где се генерише отпад. Неке државе могу прихватити такву информацију за произвођача отпада, одвојено у прилогу и то ће бити доступно само надлежним органима.
            Поље 10: Дати потребне информације (место пријема испоруке, било да се ради о постројењу за одлагање или третман, број регистрације, ако је доступан и место одлагања или третмана уколико је различито од адресе постројења. Ако је лице које врши одлагање или третман истовремено и увозник, означити „Исто као у Пољу 2”. Ако су операције одлагања или третмана
D13–D15 или R12 или R13 (у складу са дефиницијама операција из листе скраћеница и ознака у прилогу нотификационог документа), постројење које изводи операције потребно је споменути у Пољу 10, као и локацију где ће се операције одвијати. У том случају, одговарајуће информације за свако наредно постројење или постројења, где се одвијају операције D13–D15 или R12 или R13 и D1–D12 или R1–R11, или операције које се одвијају или ће се одвијати, треба дати у прилогу. Доставити и информације о стварном месту за одлагање или третман ако се разликује од адресе постројења.
            Поље 11: Навести тип третман или одлагања употребљавајући
R-ознаке или D ознаке које су дате у листама скраћеница. Одлуком OECD покривају се само прекогранична кретања отпада која су намењена за операције третмана R-ознака у области OECD. Ако су операције одлагања или третмана D13–D15 или R12 или R13, треба дати одговарајућу информацију о наредним операцијама (било која R12/R13 или D13–D15 као и D1–D12 ор R1–R11). Такође, треба приказати технологију која ће бити примењена. Специфицирати и разлоге извоза (ово није потребно, међутим, по OECD Одлуци)
            Поље 12: Дати назив или називе материјала са именом под којим се најчешће користити, комерцијалним именом и називима главних састојака (у смислу количине и/или опасности) и њихове релативне концентрације (изразити у процентима), ако су доступне. У случају да се ради о смеши отпада, доставити исте информације за сваку различиту фракцију и означити која фракција је намењена за третман. Хемијска анализа о саставу отпада може се тражити у складу са националним законодавством. Приложити и друге информације ако су потребне.
            Поље 13: Означити физичке карактеристике отпада на нормалним температурама и притисцима употребљавајући скраћенице и ознаке дате у прилогу нотификационог документа.
            Поље 14: Потврдити ознаку отпада у складу са Базелском конвенцијом (у поднаслову (
i) у Пољу 14, и ако је доступно, систем усвојен OECD Одлуком (у поднаслову (iii) и друге прихваћене системе класификације (у поднасловима (iii) до (xii). У складу са OECD одлуком, довољно је дати само једну ознаку отпада (од система Базела или OECD), осим за отпаде који су мешани и за које не постоји јединствена ознака. У овом случају ознаке сваке фракције мешаног отпада треба дати по редоследу важности (и ако је потребно и њих приложити).
            (а) Поднаслов (
i): Ознаке из Анекса ВИИИ Базелске конвенције, могу се употребити за предметни отпад који је под контролом Базелске конвенције и OECD Одлуке. Ознаке из Анекса ИX Базелске конвенције могу се употребити за отпаде који нису под контролом у складу са Базелском конвенцијом и OECD Одлуком, али који због специфичних разлога као што су контаминација опасним супстанцама или другачија класификација у складу са националним законодавством који су предмет контроле. Анекси VIII и IX Базелске конвенције се могу наћи у тексту конвенције као и инструкције доступне у Секретаријату Базелске конвенције. Ако се отпад не налази ни на једној листи Базелске конвенције онда треба уписати „Није на листи”.
            (
b) Поднаслов (ii): Чланице земаља OECD употребљавају OECD ознаке за отпаде који су на листи у Делу II, поглавља 3. и 4. из Одлуке OECD. као на пример, ако отпад који нема исту или одговарајућу ознаку у Базелској листи или има другачији степен контроле у складу са Одлуком OECD од оне које се захтева у Базелској конвенцији. Ако у деловима Одлуке OECD нема ознаке за предметни отпад онда написати „Није на листи”.
            (
c) Поднаслов (iii): Државе чланице ЕУ употребљавају ознаке отпада које су дате у Европском каталогу отпада (погледати Одлуку комисије бр. 2000/532/ЕЦ).
            (
d) Поднаслов (iv) и (v): Тамо где је доступно, могу се применити националне ознаке отпада у држави извоза и ако је познато из државе увоза.
            (е) Поднаслов (
vi): Ако је корисно или ако се захтева од надлежних органа, овде додати и друге ознаке или додатне информације које би боље окарактерисале отпад.
            (
f) Поднаслов (vii): Приложити одговарајуће Y-ознаке или ознаку у складу са „категоријама отпада који се контролишу” (видети у Анексу I Базелске конвенције и Додатак 1 из OECD Одлуке), или у складу са „Категоријама отпада за које је потребно посебно разматрање” дати у Анексу II Базелске конвенције. Y-ознаке нису потребне по Одлуци OECD, осим у случајевима где је потребно да за испоруке отпада који спадају у једну од две Категорије за које је потрено посебно разматрање (Y46 и Y47 или Анекс II-отпада), у том случају Базелска Y-ознака, треба да се наведе.
            (
g) Поднаслов (viii): Ако је применљиво, унети одговарајуће Х-ознаке или ознаку, којима се наводе опасне карактеристике отпада (видети у листи скраћеница датих у прилогу нотификационог документа).
            (
h) Поднаслов (ix): Ако је применљиво унети УН класу или класе које означавају опасне карактеристике отпада у складу са класификацијом УН) видети скраћенице и ознаке у прилогу нотификационог документа), ако се тражи да је у складу са међународним прописима за транспорт опасних материја (погледајте Препоруке УН за транспорт опасних роба, Модел Уредбе (Наранџаста књига), последње издање) .
            (
i) Поднаслов (x и xi): Ако је применљиво, унети одговарајуће бројеве за називе или назив испорука према УН. Они се употребљавају да идентификују отпад у складу са класификационим системом УН, који је у складу са међунстодним прописима за транспорт опасних материја и Препоруке УН за транспорт опасних роба, Модел Уредбе (Наранџаста књига), последње издање) .
            (ј) Поднаслов (x
ii): Ако је применљиво, унети царинску ознаку или ознаке, које омогућавају царинским испоставама да идентификују отпад (видети листу ознака у документу „Хармонизован опис роба и систем ознака”, који је издала Светска Царинска организација).
            Поље 15: Базелска конвенција употребљава израз „Државе”, а OECD Одлука употребљава „ Земље чланице” и Европска унија употребљава „Државе чланице”. У линији (а), поља 15, потребно је навести назив земаља или држава извоза, транзита и увоза или ознаке сваке земље или државе употребљавајући скраћенице из ISO стандарда 3166. У линији (б), навести ознаку надлежних органа сваке земље где је потребно, по националном законодавству и линији (
c) унети називе граничних прелаза или граничних лука, ако је доступно, граничне испоставе са ознакама као тачке уласка или изласка из одређене земље. За транзитне земље навести информације у линији (c) за улазне и излазне тачке. Ако је више од три транзитне земље укључено у предметно кретање, доставити потребне информације у прилогу.
            Поље 16: Ово поље се попуњава за кретања у којима постоји улаз, транзит или напуштање државе чланице Европске уније.
            Поље 17: Свака копија -примерак нотификације треба да је потписана и оверена од стране извозника (или препознатљивог трговца, посредника, дилера или брокера ако се пријављује као извозник) или надлежног органа државе извоза, где је потребно, пре него што се пошаље осталим надлежним органима који су укључени. У складу са Базелском конвенцијом, у обавези је и произвођач да достави потписану изјаву, уз напомену да то није практично могуће када постоји више од једног произвођача отпада (дефиниције које се односе на практичност могу бити садржане у националном законодавству). Такође, ако произвођачи нису познати,  потписује лице које поседује отпад или га контролише. Поједине државе могу тражити изјаве и потврде о осигурањима и гаранцијама и уговор који прати нотификациони докуменат.
            Поље 18: Навести број прилога који су достављени са додатним информацијама уз нотификациони документ (погледати поља 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 20. или 21). Сваки прилог треба да има везу и са бројем нотификације на који се односи, а који је назначен у углу Поља 3.
            Поље 19: Ово поље је за потребе надлежних органа да би потрврдили пријем нотификације. У складу са Базелском конвенцијом, надлежни органи или орган државе извоза (тамо где је доступно) у државе транзита издају такву потврду да су примили Обавештење. У складу са OECD Одлуком, надлежни орган државе увоза издаје потврду о пријему. Поједине државе, у складу са својим националним законодавством, могу да траже да надлежни орган државе извоза изда потврду.
            Поље 20. и 21: Поље 20 је предвиђено да се користи за надлежне органе, када дају писмену сагласност за прекогранично кретање отпада. Базелском конвенцијом (осим ако држава одлучи да не даје писану сагласност када се ради о транзиту и о томе информише Стране у складу са чланом 6(4), Базелске конвенције) и прописима одређених држава увек се тражи писана сагласност тамо где није на снази OECD Одлука, која не захтева писану сагласност. Навести назив државе (или ознаку државе употребљавајући скраћенице из ISO стандарда 3166), датум када је сагласност дата и датум када истиче. Ако је кретање предмет специфичних услова, предметни надлежни орган ће означити одговарајуће поље и навести услове посебног руковања у Пољу 21 или у прилогу нотификационог документа. Ако се надлежни орган не слаже са кретањем може да упише „Не одобрава (не слаже се, има примедбу)” у Пољу 20. У Пољу 21, или посебним писмом се објашњавају разлози за неслагање или примедбу.
           
           
           

 


           

Упутство за попуњавање Документа о прекограничном кретању отпада


I. Увод


            Ово упутство даје потребна објашњења за попуњавање Обавештења о прекограничном кретању отпада и Документа о прекограничном кретању отпада. Оба документа су у складу са Базелском конвенцијом и OECD Одлуком и Одлуком ЕУ. Документи обухватају захтеве сва три инструмента, иако сва поља у документима није потребно попуњавати у датом случају. Специфични захтеви која се односе само на један контролни систем су дати у фуснотама. Могуће је да се по националном законодавству употребљава терминологија која се разликује од Базелске конвенције и Одлуке OECD. 
            Документи укључују оба израза „одлагање”и „прерада”, зато што се ови изрази дефинишу различито у сва три инструмента. Одлука ЕУ и OECD Одлука употребљавају израз „одлагање” да би приказали операције одлагања приказане у Прилогу
IV.А Базелске конвенције и Прилогу 5.А из Одлуке OECD. У Базелској конвенцији израз „одлагање” се употребљава да би приказао и операције одлагања и операције прераде.
            Национални надлежни орган одговоран је за обезбеђење и издавање нотификације и документа о кретању (и у папирној и у електронској форми). У циљу овога користи се нумерички систем, који омогућава да се уђе у траг свакој посебној пошиљци. Нумерички систем носи префикс ознаке државе који може да се нађе у ISO стандарду, листа 3166 са скраћеницама. Државе могу да издају документа у величини папира и формата који захтева њихово национално законодавство (обично ISO А4, како је и препоручено од Уједињених нација). Са циљем да се омогући њихова интернационална употреба, узимајући у обзир разлике између ISO А4 и величине папира који је у употреби у Северној Америци, оквирне величине формулара не би смеле бити веће од 183
x 262 мм са ободима означеним на врху и на левој страни папира.
           
           

II. Сврха употребе нотификације и документа о кретању

 

            Нотификациони документ треба да омогући надлежним органима земаља да имају приступ информацијама које су потребне за процену прихватљивости предложеног кретања отпада. Овај документ укључује простор за надлежне органе да потврде пријем нотификације и ако је потребно да се да писана сагласност за предложено кретање отпада.
            Документ о прекограничном кретању отпада прати пошиљку отпада све време од тренутка када напушта произвођача отпада до места приспећа за одлагање или постројења за третман у другој земљи. Свако лице које је укључено у прекогранично кретање отпада треба да потпише овај документ било да је укључено у испоруку или пријем предметног отпада. У Документу о прекограничном кретању отпада такође постоји простор за детаљне информације о пролазу пошиљке кроз граничне прелазе у свим земљама. Коначно, овај документ се користи од стране релевантног постројења за одлагање или третман, ради потврде да је отпад примљен и да су операције третмана или одлагања завршене.
           


III. Општи захтеви

 

            Планирана испорука која је предмет поступка, пре писане нотификације и дозволе може се покренути само после нотификације о документа о кретању који су попуњени у складу са овим пропISOм.
            Попуњавање штампаних копија ових докумената треба да буде на писаћој машини или штампаним словима употребљавајући хемијску оловку чије се мастило не брише. Потписи увек морају бити писани са трајном оловком, име надлежног преставника које следи потпис треба да буде великим словима.
            У случају мање грешке, на пример у ознаци отпада, корекцију или исправку грешке мора да потврди надлежни орган. Нови текст који се уноси приликом исправке треба да се означи и да се потпише или овери. Ако су исправке или корекције веће или их има више, треба да се попуни нови образац.
            Обрасци треба да су урађени тако да могу лако да се попуњавају и електронски. Тамо где је је ово изводљиво, требало би да буду предузете одговарајуће мере безбедности која ће спречити злоупотребу образаца. Свака измена која се направи у обрасцу са потврдом надлежних органа треба да буде јасно видљива. Када се користи електронска форма обрасца послата преко електронске поште, потребан је електронски потпис.
            Да би се поједноставио превод, документ треба да садржи више ознака уместо текста за попуњавање неколико поља. Тамо где је текст потребан, треба да буде на језику који је прихватљив надлежним органима у земљи увоза, а ако је потребно и у осталим заинтересованим странама надлежних органа. Шест бројева треба да се користе да би се назначио датум. На пример, 29. јаунар 2006. треба да буде уписан у облику 29.01.2006. (Дан, месец, година).
            Тамо где је потребно да се додају прилози у вези документа из којих се могу видети додатне информације, сваки додати прилог треба да има референтни број који га повезује са главним документом и навести на које поље се односи тај прилог.
           


IV. Посебна упутства за попуњавање Документа о прекограничном кретању отпада

           
            Извозник или надлежни орган државе извоза попуњава поља 2. до 16, изузев средстава транспорта, датума испоруке и потписа, који се појављују у Пољу 8.(а) и 8. (
c) и које треба да попуни превозник или његов представник. Увозник попуњава Поље 17. и у случају да није лице које врши одлагање или третман, преузима одговорност испоруке отпада после пристизања отпада у земљу увоза и ако је потребно попуљава Поље 16.
            Поље 1: Унети број нотификације о испоруци отпада. Ово је копирано из Поља 3. у нотификационом документу.
            Поље 2: За опште обавештење о вишекратним испорукама отпада, унети серијски број испоруке отпада и укупан број намераваних испорука, како је назначено у Пољу 4. у нотификацији (нпр. напишите „4” и „11” за четврту испоруку отпада од једанаест намераваних испорука како је наведено у општом обавештењу). У случају да је једнократна испорука, унети 1/1.
            Поље 3. и 4: Дају исте одговарајуће информације о извознику или надлежном органу државе извоза, и о увознику, како је дато у Пољу 1. и 2. у нотификационом документу.
            Поље 5: Унесите стварну количину отпада у тонама или запремине у кубним метрима. Друге јединице мере, као што су килограми или литри, су исто тако прихватљиви, а када се употребе треба да се назначе иако је јединица у формулару прецртана. Поједине државе могу тражити копију потврде са колске (мостне) ваге ако су квоте у питању. Приложити их, ако је могуће.
            Поље 6: Унети стварни датум када испорука започиње. Датум поласка свих испорука треба да је у складу са периодом који су одобрили надлежни органи. Када различити надлежни органи дају сагласност за различите периоде, испорука или испоруке могу се одвијати у периоду који траје и за који су се сагласили сви надлежни органи.
            Поље 7: Типови паковања се могу означити употребљавајући ознаке које су дате у листи скраћеница и ознака у прилогу документа о кретању. Ако су потребни посебни услови руковања, као што су они које произвођачи дају у инструкцијама запосленима, заштита здравља и сигурносне мере, укључујући и информације о поступању са просутим материјалом, и карте за хитне случајеве, означити одговарајућу кућицу и дати потребне информације у прилогу. Исто тако ставити број пакета који чини испоруку.
            Поље: 8 (а), (б) и (
c): Унети број регистрације (где је доступан), назив, адресу (укључујући и земљу), телефон и бројеве факса (укључујући позивни број земље) и е-маил адресу за сваког превозника. Када је укључено више од три превозника, одговарајуће информације о сваком превознику дати у прилогу заједно са документом о кретању. Када вид транспорта организује посредник, онда се његови подаци дају у Пољу 8, а у прилогу се дају информације око превозника који ће превозити. Начин транспорта, датум преласка и потписе ће дати овлашћени представник превозника који ће вршити испоруке. Копију потписаних докумената о кретању чува извозник. По свакој следећој испоруци, нови превозник или представник превозника треба да се сложи са захтевом и исто тако да потпише докуменат о кретању. Копију потписаних докумената исто треба да сачува предходни превозник.
            Поље 9: Поновити информације дате у Пољу 9. у нотификационом документу.
            Поље 10. и 11: Поновити информације у пољу 10 и 11. у нотификационом документу. Ако су операције одлагања или третмана D13–D15 или R12 или R13 (у складу са дефиницијама операција које су дате у прилогу скраћеница и ознака у документу о кретању), онда су довољне информације које треба пружити из постројења за третман дате у Пољу 10. Друге информације које укључују извођење R12/R13 или D13–D15 операција и накнадне операције постројења за извођење D1–D12 или R1–R11 не морају бити укључене у Документ о прекограничном кретању отпада.
            Поље 12, 13. и 14: Поновити информације дате у пољима 12, 13. и 14. у нотификационом документу.
            Поље 15: У време испоруке, извозник (или познати трговац или посредник или брокер у улози извозника) или надлежни орган државе извоза, како одговара, или произвођач отпада у складу са Базелском конвенцијом, ће потписати и ставити датум на документу о кретању. Поједине државе могу тражити копије или оригинале докумената о кретању који садрже дату сагласност, укључујући и неке посебне услове, од надлежних органа који су укључени у прекогранично кретање.
            Поље 16: Ово поље може да попуни било које лице које је укључено у предметно прекогранично кретање (извозник или надлежни орган државе извоза, одговарајући учесник, увозник, било који надлежни орган, превозник) у специфичним случајевима где је потребно више информација у вези националног законодавства за конкретну тачку (нпр. информације о луци где се мења начин транспорта, број контејнера и њихови идентификациони бројеви, или друге додатне доказе да би се назначило да је кретање одобрено од надлежних органа).
            Поље 17: Ово поље треба да попуни увозник иако он није лице које врши одлагање или третман и у случају да он преузима одговорност за отпад који је стигао у државу увоза.
            Поље 18: Ово поље попуњава овлашћени представник постројења за одлагање или третман по пријему послате робе. Означити кућицу за одговарајуће постројење. У односу на примљену количину, навести посебна упутства у Пољу 5. Потписана копија Документа о прекограничном кретању отпада се даје последњем превознику. Ако се испорука одбија из неког разлога, представник постројења мора одмах да контактира надлежни орган. У складу са OECD Одлуком, потписане копије документа о кретању морају бити послате у року од три радна дана извознику и надлежним органима који су укључени (са изузетком оних OECD транзитних земаља које су се изјасниле да неће примати такве информације). Оригинал Документа о прекограничном кретању отпада ће задржати постројење за одлагање или третман. Пријем испорученог отпада потврђује постројење које обавља операције одлагања или третмана, укључујући D13–D15 или R12 или R13. Постројење које изводи било коју операцију D13 D15 или R12/R13 или D1–D12 или R1–11, а затим операције D13–D15 или R12 или R13 у истој земљи, о томе не издаје потврде. У том случају последњи прималац испоруке не попуњава Поље 18. Означити такође, типове операције одлагања или тетмана, користећи
D или R ознаке које су дате у прилогу Документа о прекограничном кретању отпада и приближни датум када ће испоруке бити комплетиране (ово није потребно по OECD Одлуци).
            Поље 19: Ово поље попуњава лице које врши одлагање или третман да би потврдило да су одлагање или третман извршени. У складу са Базелском конвенцијом потписане копије у Пољу 19. треба да се пошаљу извознику и надлежном органу државе извоза. У складу са OECD Одлуком потписане копије документа о кретању са попуњеним Пољем 19, треба да се пошаљу извознику и надлежном органу земље извоза и увоза што је пре могуће, а не касније од 30 дана после завршетка операције третмана или одлагања, и не касније од једне календарске године након пријема отпада. За операције одлагања и третмана D13–D15 или R12 или R13, информације које се прилажу у Пољу 10. су довољне и нису потребне накнадне потврде о третману који обухвата операције R12/R13 или D13–D15, а накнадне операције D1–D12 или R1–R11, потребно је да се укључе (прикажу) у овом документу. Одлагање или третман отпада мора бити у овлашћеном постројењу у коме се изводе операције одлагања или третмана, укључујући и операције D13–D15 или R12 или R13. Према томе, постројења која изводе операције D13–D15 или R12 или R13 или D1–D12 или R1–R11, као следеће операције на D13–D15 или R12 или R13 у истој земљи, не треба да користе Поље 19. да би потврдили операцију третмана или одлагање отпада, зато што је ово поље већ попуњено од стране лица које врши третман или одлагање D13–D15 или R12 или R13. Начин потврђивања одлагања или третмана свака земља у овом случају мора да потврди.
            Поље 20, 21. и 22: Није потребно по Базелској конвенцији нити по Одлуци OECD. Ова поља се могу користити за контролу на царинским испоставама на граници државе извоза, транзита и увоза ако је потребно по националном законодавству