На основу члана 43. став 1. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. закон и 72/09 – др. закон), и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07 и 65/08),

    Влада доноси

 

 

УРЕДБУ

о утврђивању критеријума за одређивање статуса угрожене животне средине и приоритета за санацију и ремедијацију

"Службени гласник РС", број 22 од 9. априла 2010.

 

 

Члан 1.

    Овом уредбом утврђују се критеријуми за одређивање статуса угрожености животне средине и/или приоритета за санацију и ремедијацију.

 

Члан 2.

    Одређивање статуса угрожености животне средине врши се применом следећих критеријума који су вредновани одговарајућим бројем бодова, и то:

    1) врста извора загађивања и концентрација у простору до 40 бодова;

    2) степен загађења, утврђен на основу мерења, испитивања и оцене индикатора стања у односу на прописане вредности у складу са посебним прописима до 40 бодова;

    3) утицај загађења на здравље људи и природне ресурсе до 30 бодова.

    Вредновање сваког критеријума врши се на основу елемената критеријума утврђених овом уредбом са одговарајућем бројем бодова тако да збир броја бодова, по критеријуму појединачно, не може бити већи од броја бодова из става 1. овог члана.

 

Члан 3.

    Елементи критеријума из члана 2. став 1. тачка 1) ове уредбе су:

    1) присуство загађивача за које се издаје интегрисана дозвола:

    а) за сваког загађивача по 5 бодова;

    2) присуство загађивача за које је обавезна израда студије утицаја на животну средину:

    а) за свака три загађивача по 3 бода;

    3) удаљеност загађивача из тач. 1) и 2) овог става од најближег осетљивог окружења као што су насеља, заштићена природна добра, станишта угрожених врста:

    а) од 0 до 500 m 5 бодова;

    б) од 500 m до 2 km 3 бода;

    в) од 2 km до 5 km 2 бода;

    4) присуство контаминираних локација – земљишта, класификованих као:

    а) класа 1, 20 бодова;

    б) класа 2, 15 бодова.

    За класификовање контаминираних локација из става 1. тачке 4) овог члана користи се класификациони систем дат у Прилогу II Класификациони систем за утврђивање приоритета за санацију контаминираних локација, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

 

Члан 4.

    Елементи критеријума из члана 2. став 1. тачка 2) ове уредбе су:

    1) за другу категорију ваздуха (прекорачење граничне вредности за бар једну загађујућу материју у ваздуху, за коју је прописана и толерантна вредност) 25 бодова;

    2) присуство загађујућих материја у површинскимводама, које одговара водама оцењеним као IV класа, или ван класе 20 бодова;

    3) прекорачење граничних вредности загађујућих материја у земљишту и подземним водама, за сваки индикатор по 5 бодова.

 

Члан 5.

    Зоне и агломерације у којима је квалитет ваздуха треће категорије, односно у којима су прекорачене толерантне вредности за једну или више загађујућих материја у ваздуху проглашавају се подручјем са статусом угрожености животне средине, без обзира на остварени збир бодова из чл. 3, 4. и 6 ове уредбе.

    У случају да за загађујуће материје није прописана граница толеранције, за толерантну вредност се узима њихова гранична вредност.

 

Члан 6.

    Елементи критеријума из члана 2. став 1. тачка 3) ове уредбе су:

    1) евидентирано и документовано извештајима надлежних органа и организација, значајно штетно дејство загађења на здравље људи и то:

    а) оболевање за више од 35% у односу на просек у Републици Србији 30 бодова;

    б) оболевање за 20 до 35% веће у односу на просек у Републици Србији 20 бодова;

    в) оболевање за 10 до 20% веће у односу на просек у Републици Србији 10 бодова;

    2) познато штетно дејство на здравље људи, биљни и животињски свет и друге ресурсе 15 бодова;

    3) претпостављено штетно дејство загађења на здравље људи, биљни и животињски свет и друге ресурсе 10 бодова;

    4) потенцијал за штетно дејство је велики 5 бодова.

 

Члан 7.

    Вредновање елемената критеријума из чл. 3, 4. и 6. ове уредбе утврђује се на основу података и документације из:

    1) извештаја о стању животне средине;

    2) регистра извора загађења;

    3) мониторинга стања животне средине и резултата систематског мерења, испитивања и оцене индикатора стања, у складу са посебним прописима;

    4) извештаја надлежних органа и организација у области здравља, метеорологије и других надлежних органа и организација о резултатима мерења и праћења утицаја загађења на здравље људи и животну средину.

 

Члан 8.

    Вредновање ради утврђивања статуса угрожености животне средине врши орган јединице локалне самоуправе надлежан за послове заштите животне средине, у складу са чл. 3, 4. и 6. ове уредбе и другим прописима у области заштите животне средине.

    Ради утврђивања статуса животне средине и/или приоритета за санацију и ремедијацију за подручја од значаја за Републику Србију, надлежни орган јединице локалне самоуправе доставља министарству надлежном за послове заштите животне средине листу елемената критеријума са бројем бодова уз сву пратећу документацију на основу које је вредновање извршено. Листа бодова дата је у Прилогу I Бодовна листа за утврђивање статуса животне средине, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

    Бодовна листа из става 2. овог члана доставља се најкасније до 31. фебруара у текућој години са подацима из претходне године.

 

Члан 9.

    Статус угрожене животне средине одређује се за подручје за које је по основу критеријума из члана 2. став 1. ове уредбе, утврђен збир од најмање 75 бодова.

    Статус угрожености животне средине и/или приоритета за санацију и ремедијацију за подручја од значаја за Републику Србију и за подручја од локалног значаја проглашавају се, у складу са Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. закон и 72/09 – др. закон).

 

Члан 10.

    Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

          05 број 110-2205/2010

          У Београду, 26. марта 2010. године

          Влада

            Први потпредседник Владе –

          заменик председника Владе,

          Ивица Дачић, с.р