Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 123. тачка 3. Устава Републике Србије, а у вези са чл. 11. и 14. Закона о спољнотрговинском пословању („Службени гласник РС”, број 36/09),

Влада доноси

УРЕДБУ

о увозу моторних возила

"Службени гласник РС", бр. 23 од 14. априла 2010, 5 од 19. јануара 2018.

Члан 1.

Овом уредбом прописују се ближи услови за увоз моторних возила у Републику Србију.

Члан 2.

Ова уредба односи се на моторна возила (у даљем тексту: возила) категорије М –возила и Н – возила, према класификацији Економске комисије Уједињених нација за Европу (UN/ECE), која је одштампана уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Члан 3.

Ова уредба не примењује се на увоз:

1) возила од историјског значаја, колекционарских примерака и „олдтајмера”;

2) возила која увози прималац донације и хуманитарне помоћи, сагласно прописима који уређују донације и хуманитарну помоћ.

Возила од историјског значаја, колекционарски примерци и „олдтајмери”, у смислу става 1. тачке 1. овог члана, су возила:

1) која су произведена пре тридесет и више година,

2) која су очувана и одржавана у оригиналном и исправном стању, и

3) која представљају својеврстан материјални споменик техничке културе, традиције и друштвеног наслеђа.

Доказ да се ради о возилу из става 2. тач. 2) и 3) овог члана је потврда коју издаје Музеј аутомобила у Београду.

*Службени гласник РС, број 5/2018

Члан 4.

Возило може да се увезе ако је произведено у складу са условима прописаним нормом „Еуро 3”, и то да:

1) издувна емисија возила задовољава границе емисије дефинисане правилима UN/ECE и то Правилником бр. 83, серија амандмана 05, ниво А, односно директивом Европске уније 70/220/EEC, са изменом 98/69/EC, ниво А, или правилима UN/ECE Правилником бр. 49, серија амандмана 03, ниво А, односно директивом Европске уније 88/77/EEC, са изменом 1999/96/ЕЦ, ниво А, и

2) ниво буке возила задовољава границе дефинисане правилима којима је прописан највиши дозвољени ниво буке, и то UN/ECE Правилником бр. 51, серија амандмана 02, односно директива Европске уније 70/157/EEC са изменом 92/97/EEC.

Контролу испуњености услова из става 1. овог члана, врши надлежни царински орган у спровођењу одговарајућег царинског поступка, и то:

1) прегледом возила;

2) увидом у његова пратећа документа, и

3) упоређењем возила и пратећих докумената са техничком спецификацијом за тај тип возила.

Ако се у контроли у складу са одредбом става 2. овог члана не може утврдити да возило испуњава услове прописане нормом „ Еуро 3”, контрола испуњености тих услова врши се у складу са условима које утврди  Агенција за безбедност саобраћаја.

Контролу испуњености услова из става 3. овог члана обављаће Институт за стандардизацију Србије до почетка рада Агенције за безбедност саобраћаја.

Члан 4а

Даном приступања Републике Србије Европској унији престају да важе одредбе ове уредбе

*Службени гласник РС, број 5/2018

Члан 5.

Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о увозу моторних возила („Службени гласник РС”, бр. 106/05, 27/09 и 57/09).

Члан 6.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

  05 број 110-2558/2010

  У Београду, 8. априла 2010. године

  Влада

Први потпредседник Владе –

  заменик председника Владе,

  Ивица Дачић, с.р.

 

Прилози

 

ECE КЛАСИФИКАЦИЈА ВОЗИЛА

(TRANS/WP29/78/Rev. 1/Amend. 2)

 

1 КАТЕГОРИЈА М –

МОТОРНА ВОЗИЛА СА НАЈМАЊЕ ЧЕТИРИ ТОЧКА НАМЕЊЕНА ЗА ПРЕВОЗ ЛИЦА

1.1  Категорија М1

Возила намењена за превоз лица која имају, осим седишта возача, највише осам седишта.

1.2  Категорија М2

Возила намењена за превоз лица, која имају, осим седишта возача, више од осам седишта и највећу масу до 5 [t].

1.3  Категорија М3

Возила намењена за превоз лица, која имају, осим седишта возача, више од осам седишта и највећу масу преко 5 [t].

 

1.4

 Возила категорије М2 и М3 припадају:

а) једној или више од наведених класа (класа I, класа II, класа III) сагласно са ECE Правилником бр. 36 и 107;

б) једној од две класе (класа А, класа Б) сагласно са ECE Правилником бр. 52.

 

1.4.1  Класа I:

Возила конструисана са простором намењеним за путнике који стоје, дозвољавајући несметано кретање путника;

1.4.2  Класа II:

Возила конструисана углавном за путнике који седе, и пројектована за превоз путника који стоје у пролазу и/или у простору који није већи од простора који је намењен за два удвојена седишта;

1.4.3  Класа III:

Возила конструисана искључиво за превоз путника који седе;

1.4.4  Класа А:

Возила пројектована за превоз путника који стоје; возила ове класе имају седишта и могу имати простор за путнике који стоје;

1.4.5  Класа Б:

Возила која нису пројектована за превоз путника који стоје, возила ове класе немају простор за путнике који стоје.

 

1.5  Напомене

1.5.1

„Зглобни аутобус” је возило састављено од две или више круте целине зглобно спојене, простори за путнике у свакој од целина спојени су међу собом тако да се омогућује слободно кретање путника између њих; круте целине су спојене међу собом тако да се могу раставити само у радионици.

1.5.2

Зглобни аутобуси састављени од два или више зглобно повезана нераздвојива дела сматрају се једним возилом.

1.5.3

У случају вучног возила намењеног вучи полуприколице (тегљач за полуприколица), маса са којом треба рачунати приликом класификације возила је маса вучног возила спремног за кретање по путу, увећана за одговарајућу масу највећег вертикалног статичког оптерећења коју полуприколица преноси на вучно возило и, евентуално, највећом масом терета којим је оптерећено само вучно возило.

1.5.4

„Маса возила спремног за вожњу” је маса неоптерећеног возила са каросеријом и уређајем за вучу у случају вучног возила или маса шасије са кабином ако произвођач не уграђује каросерију и/или уређај за вучу, укључујући расхладно средство уље, 90% горива, 100% осталих течности осим „коришћене воде”, алат, резервни точак, возача (75 [kg]) и за аутобусе, и масу члана посаде (75 [kg]) ако за њега постоји седиште у возилу.

 

2. КАТЕГОРИЈА Н –

ВОЗИЛА НА МОТОРНИ ПОГОН СА НАЈМАЊЕ ЧЕТИРИ ТОЧКА НАМЕЊЕНА ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ

2.1 Категорија Н1

Возила намењена за превоз робе чија највећа маса не прелази 3,5 [t].

2.2 Категорија Н2

Возила намењена за превоз робе чија је највећа маса већа од 3,5 [t], али мања од 12 [t],

2.3 Категорија Н3

Возила намењена за превоз робе чија највећа маса прелази 12 [t].

 

2.4   Напомене

2.4.1

У случају вучног возила намењеног вучи полуприколице (тегљач за полуприколицу), највећа маса са којом треба рачунати приликом класификације возила је маса вучног возила спремног за пут, увећана за одговарајућу масу највећег вертикалног статичког оптерећења коју полуприколица преноси на вучно возило и евентуално, највећом масом терета којим је оптерећено само вучно возило.

2.4.2

У робу такође спадају опрема и агрегати на специјалним возилима (аутодизалица, ауторадионица, рекламна возила итд.).