Редакцијски пречишћен текст

На основу члана 79. став 7. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС”, број 36/09) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07 и 65/08),

Влада доноси

УРЕДБУ

о производима који после употребе постају посебни токови отпада, обрасцу дневне евиденције о количини и врсти произведених и увезених производа и годишњег извештаја, начину и роковима достављања годишњег извештаја, обвезницима плаћања накнаде, критеријумима за обрачун, висину и начин обрачунавања и плаћања накнаде

„Службени гласник РС“, бр. 54 од 4. августа 2010, 86 од 18. новембра 2011, 15 од 2. марта 2012, 3 од 15. јануара 2014, 95 од 8. децембра 2018 - др. закон, 77 од 30. јула 2021.

 

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Министар надлежан за област животне средине овлашћен је да прописује усклађене износе накнаде за управљање посебним токовима отпада утврђене чл. 7, 8, 9, 10, 11. и 11а ове Уредбе. Усклађени износи накнаде за управљање посебним токовима отпада објављени су у "Службеном гласнику РС", бр. 41 од 10. маја 2013, 81 од 1. августа 2014, 31 од 1. априла 2015, 44. од 29. априла 2016, 43. од 5. маја 2017, 45 од 13. јуна 2018, и 67 од 31. августа 2018. године.

 

Чл. 1-3.

Престали су да важе (види члан 278. Закона - 95/2018-267)

III. ЕВИДЕНЦИЈА И ИЗВЕШТАВАЊЕ

Члан 4.

Дневну евиденцију о количини и врсти произведених и увезених производа који после употребе постају посебни токови отпада, као и годишњи извештај воде обвезници плаћања накнаде за производе који после употребе постају посебни токови отпада.

Дневна евиденција из става 1. овог члана води се у писаном и/или електронском облику на Обрасцу 1, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Обвезници извештавања годишњи извештај из става 1. овог члана достављају Агенцији за заштиту животне средине (у даљем тексту: Агенција) на Обрасцу 2, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Годишњи извештај из става 1. овог члана доставља се Агенцији као електронски документ, уносом података у информациони систем Националног регистра извора загађивања, у складу са прописима који уређују електронска документа, електронску идентификацију и услуге од поверења у електронском пословању, до 31. марта текуће године са подацима за претходну годину.

У случају да обвезник накнаде, током године за коју се достављају подаци није вршио увоз односно производњу производа који после употребе постају посeбни токови отпада, доставља Агенцији изјаву о томе.

Изјава из става 5. овог члана потписана квалификованим електронским потписом законског заступника или лица овлашћеног од стране законског заступника, доставља се у електронском облику (pdf формат фајла) на одговарајућу адресу електронске поште објављену на интернет порталу Агенције до 31. марта текуће године за претходну годину.

*Службени гласник РС, број 77/2021

Чл. 5-17.

Престали су да важе (види члан 278. Закона - 95/2018-267)

 

05 број 110-5586/2010

У Београду, 29. јула 2010. године

Влада

Први потпредседник Владе –

заменик председника Владе,

Ивица Дачић, с.р.

 

Прилози

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Уредбом о изменама Уредбе о производима који после употребе постају посебни токови отпада, обрасцу дневне евиденције о количини и врсти произведених и увезених производа и годишњег извештаја, начину и роковима достављања годишњег извештаја, обвезницима плаћања накнаде, критеријумима за обрачун, висину и начин обрачунавања и плаћања накнаде  ("Службени гласник РС", број 77/2021) Образац 1 и Образац 2 замењени су новим обрасцима (види члан 2. Уредбе - 77/2021-15).

Образац 1 - Дневна евиденција о производњи, увозу и извозу производа

Образац 2. – Годишњи извештај о стављању производа по врстама на тржиште Републике Србије