Редакцијски пречишћен текст 

 

 

На основу члана 18. став 4. Закона о акцизама („Службени гласник РС”, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04 и 135/04),

Влада Републике Србије доноси

УРЕДБУ

о изгледу контролне акцизне маркице, врсти података на маркици и начину и поступку одобравања и издавања маркица, вођења евиденција о одобреним и издатим маркицама и обележавања цигарета и алкохолних пића и кафе

“Службени гласник РС”, бр. 137 од 24. децембра 2004, 11 од 4. фебруара 2005, 29 од 1. априла 2005, 56 од 30. јуна 2005, 75 од 26. августа 2005, 88 од 14. октобра 2005, 108 од 1. децембра 2006, 83 од 9. новембра 2011, 113 од 30. децембра 2015, 9 од 10. фебруара 2017, 108 од 1. децембра 2017.

*Службени гласник РС, број 108/2017

 

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Уредба о изменама и допунама Уредбе о изгледу контролне акцизне маркице, врсти података на маркици и начину и поступку одобравања и издавања маркица, вођења евиденција о одобреним и издатим маркицама и обележавања цигарета и алкохолних пића ("Службени гласник РС", број 108/2017) ступила је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, осим одредаба чл. 5. и 12. (у делу који се односи на кафу) ове уредбе којe се примењују од 1. јануара 2018. године (види члан 21. Уредбе - 108/2017-3) (пречишћен текст Уредбе пре измена из броја 108/2017 можете погледати са десне стране у делу "Верзије пречишћеног текста").

 

Члан 1.

Овом уредбом уређује се изглед контролне акцизне маркице, врста података на маркици и начин и поступак одобравања и издавања маркица, начин вођења евиденције о одобреним и издатим контролним акцизним маркицама (у даљем тексту: маркица) и начин обележавања цигарета, алкохолних пића и кафе тим маркицама од стране обвезника акцизе тих производа, као и врста појединачног паковања кафе за крајњу потрошњу које ће се обележавати маркицом.

*Службени гласник РС, број 108/2017

I. ИЗГЛЕД МАРКИЦЕ И ВРСТА ПОДАТАКА НА МАРКИЦИ

Члан 2.

Маркица за обележавање цигарета из чл. 40а и 40б Закона о акцизама („Службени гласник РС”, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 – др. закон, 142/14, 55/15, 103/15 и 108/16 – у даљем тексту: Закон) садржи следеће податке:

1) словну ознаку:

(1) У – за цигарете из увоза,

(2) Д – за цигарете које су произведене у земљи,

(3) ЕЦ – за цигарете које произвођач, односно увозник отпрема ради продаје у авионима и бродовима који саобраћају на међународним линијама, односно у слободним царинским продавницама отвореним на ваздухопловним пристаништима отвореним за међународни саобраћај на којима је организована пасошка и царинска контрола ради продаје путницима у складу са царинским прописима (у даљем тексту: слободне царинске продавнице);

2) речи: „Република Србија – Министарство финансија”;

3) ознаку серије и серијски број маркице.

Маркица за обележавање цигарета је правоугаоног облика, величине 45мм x 19мм, а штампа се у посебним бојама, и то:

1) у плавој – за цигарете из увоза (ознака У);

2) у црвеној – за цигарете које су произведене у земљи (ознака Д);

3) у жутој – за цигарете које произвођач, односно увозник отпрема ради продаје у авионима и бродовима који саобраћају на међународним линијама, односно у слободним царинским продавницама (ознака ЕЦ).

Маркицом за обележавање цигарета из става 1. тачка 1) подтачка (2) овог члана обележавају се и цигарете које се у складу са царинским прописима у оквиру царинског поступка активног оплемењивања робе стављају у слободан промет на тржиште Републике Србије.

*Службени гласник РС, број 56/2005

**Службени гласник РС, број 83/2011

***Службени гласник РС, број 113/2015

****Службени гласник РС, број 9/2017

Члан 3.

Маркица за обележавање алкохолних пића из члана 12. Закона садржи следеће податке:

1) словну ознаку:

(1) за алкохолна пића произведена у земљи:

– Р – за ракије од воћа, грожђа, вина и друге воћне ракије са додатком екстракта биља, делова биља или пољопривредних производа,

– П – -за ракије од житарица и осталих пољопривредних сировина,

– Ж – за остала јака алкохолна пића,

– Н – за нискоалкохолна пића,

(2) за алкохолна пића из увоза:

– УР – за ракије од воћа, грожђа, вина и друге воћне ракије са додатком екстракта биља, делова биља или пољопривредних производа,

– УП – -за ракије од житарица и осталих пољопривредних сировина,

– УЖ – за остала јака алкохолна пића,

– УН – за нискоалкохолна пића,

(3) ЕА – за алкохолна пића која произвођач, односно увозник отпрема ради продаје у авионима и бродовима који саобраћају на међународним линијама, односно у слободним царинским продавницама;

2) речи: „Република Србија – Министарство финансија”;

3) ознаку серије и серијски број маркице.

Маркица за обележавање алкохолних пића је правоугаоног облика, величине 84 мм x 19 мм, а штампа се у посебним бојама, и то:

1) у сивој – за алкохолна пића произведена у земљи (ознаке Р, П, Ж и Н);

2) у наранџастој – за алкохолна пића из увоза (ознаке УР, УП, УЖ и УН);

3) у љубичастој – за алкохолна пића која произвођач, односно увозник отпрема ради продаје у авионима и бродовима који саобраћају на међународним линијама, односно у слободним царинским продавницама (ознака ЕА).

Маркицом за обележавање алкохолних пића из става 1. тачка 1) подтачка (1) овог члана обележавају се и алкохолна пића која се у складу са царинским прописима у оквиру царинског поступка активног оплемењивања робе стављају у слободан промет на тржиште Републике Србије.

*Службени гласник РС, број 56/2005

**Службени гласник РС, број 113/2015

***Службени гласник РС, број 9/2017

Члан 3а

Појединачним паковањем кафе за крајњу потрошњу, у смислу ове уредбе, сматра се појединачно паковање кафе из члана 14. Закона, нето тежине почев од најмање 0,05 kg до 10 kg, независно од амбалаже у којој се пакује, као и ринфузно паковање кафе из члана 14. Закона, у расутом стању, нето тежине преко 10 kg.

Маркица за обележавање кафе из става 1. овог члана, садржи следеће податке:

1) ознаку (врсту) паковања, и то за:

– појединачна паковања ознака је „П”,

– ринфузна паковања (у расутом стању) ознака „Р”;

2) словну ознаку према врсти кафе, и то:

(1) за кафу произведену у земљи:

– А – за непржену кафу,

– Б – за пржену кафу,

– В – за љуспице и опне од кафе,

– Г – за екстракте, есенције и концентрате од кафе,

– Д – за кафу из члана 14. став 1. тач. 5) до 8) Закона;

(2) за кафу из увоза:

– УА – за непржену кафу,

– УБ – за пржену кафу,

– УВ – за љуспице и опне од кафе,

– УГ – за екстракте, есенције и концентрате од кафе,

– УД – за кафу из члана 14. став 1. тач. 5) до 8) Закона;

(3) ЕК – за кафу из члана 14. став 1. Закона, коју произвођач, односно увозник отпрема ради продаје у авионима и бродовима који саобраћају на међународним линијама, односно у слободним царинским продавницама;

3) речи: „Република Србија – Министарство финансија”;

4) серијски број маркице.

Маркица за обележавање кафе у појединачном паковању, односно ринфузном паковању (у расутом стању) је самолепљива сигурносна маркица на ролни, правоугаoног облика, величине 30 mm х 15 mm.

Маркицом за обележавање кафе из става 2. тачка 2) подтачка (1) овог члана обележава се и кафа која се у складу са царинским прописима у оквиру царинског поступка активног оплемењивања робе ставља у слободан промет на тржиште Републике Србије.

*Службени гласник РС, број 108/2017

Члан 4.

Словна ознака маркице и ознака паковања исписује се великим ћириличким штампаним словима.

*Службени гласник РС, број 108/2017

II. НАЧИН ОБЕЛЕЖАВАЊА АКЦИЗНИХ ПРОИЗВОДА

Члан 5.

Обележавање акцизних производа из члана 1. ове уредбе врши се лепљењем маркице на кутији (паклици),  флаши или другој амбалажи у коју се пакују производи, односно на појединачном или ринфузном паковању кафе, на начин који обезбеђује видљивост података из члана 2. став 1, члана 3. став 1. и члана 3а ове уредбе. Уколико оригинално паковање алкохолних пића (групно паковање) садржи више појединачних алкохолних пића, маркица се може лепити преко тог оригиналног паковања, с тим да се само такво оригинално паковање (групно паковање) може стављати у промет, а не и појединачно по комаду алкохолног пића.

Маркица за обележавање цигарета лепи се на кутији (паклици) испод целофана, тако да се кутија не може отворити а да се маркица не исцепа.

Маркица за обележавање алкохолних пића лепи се преко затварача флаше или друге амбалаже, односно оригиналног паковања (групног паковања), односно преко другог места предвиђеног за отварање амбалаже, тако да се флаша или друга амбалажа, односно оригинално паковање (групно паковање) не може отворити а да се маркица не исцепа.

Маркица за обележавање кафе за појединачно паковање лепи се на предњој страни паковања или друге амбалаже на видљивом месту и мора се налазити на паковању или другој амбалажи све док је исто у промету, а за кафу у ринфузном паковању маркица се лепи (причвршћује) на горњи десни или горњи леви угао на предњој страни паковања (вреће или другог паковања), тако да је маркица видљива и неоштећена све док се ринфузно паковање у потпуности не утроши.

Обележавање акцизних производа из члана 1. ове уредбе врши се код домаћег произвођача, иностраног произвођача или другог лица укључујући и овлашћеног дистрибутера иностраног произвођача пре увоза, односно у царинском складишту под царинским надзором у складу са царинским прописима.

Обвезник акцизе на кафу има обавезу обележавања кафе маркицом и када већ обележену кафу пакује у мања или већа паковања.

*Службени гласник РС, број 113/2015

**Службени гласник РС, број 108/2017

III. ШТАМПАЊЕ, ОДОБРАВАЊЕ И ИЗДАВАЊЕ МАРКИЦА

1. Штампање маркица

Члан 6.

Штампање маркица врши, у складу са чланом 18. став 4. Закона, Народна банка Србије – Завод за израду новчаница и кованог новца Топчидер (у даљем тексту: Завод) који обезбеђује посебан начин заштите какав се користи за штампање вредносница.

Штампање маркица врши се на папиру и на начин који спречава фалсификовање тих маркица.

Уговором између министарства надлежног за послове финансија (у даљем тексту: министарство) и Завода регулисаће се врста папира за штампање, начин заштите од фалсификовања и други технички детаљи, као и друга питања од значаја за издавање, преузимање и достављање маркица.

*Службени гласник РС, број 113/2015

2. Одобравање и издавање маркица

Члан 7.

Издавање маркица врши Завод по претходном одобрењу министарства.

Захтев за издавање маркица подноси се министарству на Обрасцу ЗАМ/ЦА – Захтев за издавање контролних акцизних маркица за цигарете и алкохолна пића, односно Обрасцу ЗАМ/К – Захтев за издавање контролних акцизних маркица за кафу, (састоје се од четири самокопирајућа примерка), који су одштампани уз ову уредбу и чине њен саставни део.

Подносилац захтева из става 2. овог члана приликом подношења захтева попуњава податке у Обрасцу ЗАМ/ЦА, односно Обрасцу ЗАМ/К означене под „I – Подаци о подносиоцу захтева”, „II – Подаци о иностраном произвођачу, односно  дистрибутеру иностраног произвођача” и „III – Подаци о траженим акцизним маркицама”.

*Службени гласник РС, број 108/2017

Члан 8.

Произвођач цигарета подноси захтев за издавање маркица ако:

1) је уписан у одговарајући регистар код органа надлежног за регистрацију;

2) је уписан у Регистар произвођача дуванских производа код Управе за дуван;

3) су цигарете које производи уписане у Регистар о маркама дуванских производа код Управе за дуван;

4) су малопродајне цене цигарета за које подноси захтев објављене у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Произвођач алкохолних пића подноси захтев за издавање маркица ако:

1) је уписан у одговарајући регистар код органа надлежног за регистрацију;

2) је уписан у одговарајући регистар код органа надлежног за вођење регистра произвођача алкохолног пића.

Произвођач кафе подноси захтев за издавање маркица ако:

1) је уписан у одговарајући регистар код органа надлежног за регистрацију;

2) је уписан у одговарајући регистар код органа надлежног за вођење регистра произвођача кафе.

Увозник цигарета, алкохолних пића и кафе подноси захтев за издавање маркица ако:

1) је уписан у одговарајући регистар код органа надлежног за регистрацију, а за увознике цигарета и ако је уписан у одговарајући регистар код Управе за дуван;

2) су цигарете које увози уписане у Регистар о маркама дуванских производа код Управе за дуван;

3) су малопродајне цене цигарета за које подноси захтев објављене у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Увозник цигарета, алкохолних пића и кафе захтев за издавање маркица словне ознаке ЕЦ, ЕА и ЕК подноси под условом из става 4. овог члана.

Обвезник акцизе из члана 6. став 2. Закона подноси захтев за издавање маркица ако је уписан у одговарајући регистар код органа надлежног за регистрацију. Уз захтев подноси и одговарајућу документацију на основу које се може утврдити на који начин су акцизни производи стечени.

Произвођач, односно увозник алкохолног пића уз сваки захтев за издавање маркица подноси, за сваку маркицу према врсти алкохолног пића из члана 3. став 1. ове уредбе, и планирану спецификацију о количини маркица по запремини тог алкохолног пића за који подноси захтев.

Произвођач, односно увозник кафе уз сваки захтев за издавање маркица подноси, за сваку маркицу према врсти кафе из члана 3а став 2. ове уредбе, и планирану спецификацију о количини маркица према тежини кафе из члана 14. став 1. Закона за који подноси захтев.

*Службени гласник РС, број 108/2017

Члан 9.

Податке о иностраном произвођачу, односно  дистрибутеру иностраног произвођача увозник цигарета, алкохолних пића, односно кафе уписује у Образац ЗАМ/ЦА, односно Образац ЗАМ/К приликом подношења захтева за издавање маркица, уколико Завод маркице доставља поштом на адресу иностраног произвођача, односно  дистрибутера иностраног произвођача цигарета, односно алкохолних пића.

*Службени гласник РС, број 113/2015

**Службени гласник РС, број 108/2017

Члан 10.

Захтев за издавање маркица непосредно подноси лице које је овластио произвођач,  увозник, односно лице из члана 6. став 2. Закона.

Овлашћење из става 1. овог члана, фотокопија личне карте, односно путне исправе и фотографија у боји овлашћеног лица предаје се министарству, у два примерка.

Овлашћење из става 1. овог члана, за правно лице потписује лице овлашћено за заступање правног лица, а за предузетника власник самосталне радње и исто мора бити оверено.

Министарство доставља Заводу један примерак овлашћења, са фотокопијом личне карте, односно путне исправе и фотографијом у боји лица које је овлашћено за подизање маркица.

*Службени гласник РС, број 83/2011

**Службени гласник РС, број 108/2017

Члан 11.

По пријему захтева, министарство утврђује да ли је подносилац захтева поднео прописану документацију, одређује евиденциони број, број и датум захтева и одобрава издавање маркица, стављањем отиска печата на сва четири примерка Обрасца ЗАМ/ЦА, односно Обрасца ЗАМ/К.

Брисан је ранији став 2. (види члан 7. Уредбе - 113/2015-19)

Министарство одобрава произвођачу алкохолног пића количину маркица која одговара расположивим, односно процењеним капацитетима за шестомесечну производњу алкохолних пића која је утврђена у складу са прописом којим се уређује упис у регистар произвођача алкохолног пића код Пореске управе – Централе.

Произвођачу алкохолног пића министарство одобрава наредни захтев за издавање маркица, уколико произвођач алкохолног пића сагласно члану 16. ове уредбе раздужи најмање 50% претходно преузетних маркица.

Изузетно од става 3. овог члана, министарство може, на образложени захтев произвођача алкохолног пића, одобрити додатну количину маркица, а након утврђивања оправданости поднетог захтева.

Министарство први, други и трећи примерак Обрасца ЗАМ/ЦА, односно Обрасца ЗАМ/К доставља Заводу преко подносиоца захтева, четврти примерак задржава за своје потребе, а подносиоца упућује у Завод ради издавања маркица.

*Службени гласник РС, број 108/2017

Члан 12.

Издавање маркица Завод врши  преко овлашћеног лица из члана 10. став 1. ове уредбе.

Брисан је ранији став 2. (види члан 8. Уредбе - 113/2015-19)

Пре издавања маркица произвођач,  увозник, односно лице из члана 6. став 2. Закона подноси министарству доказ о уплати цене штампања и достављања маркица.

Завод по издавању одштампаних маркица попуњава у Обрасцу ЗАМ/ЦА, односно Обрасцу ЗАМ/К податке означене под „ИВ – Подаци о издатим акцизним маркицама”, при чему први примерак захтева враћа подносиоцу захтева, други доставља министарству, а трећи задржава за своје потребе.

*Службени гласник РС, број 113/2015

**Службени гласник РС, број 108/2017

Члан 13.

Увозник, при царињењу цигарета, алкохолних пића и кафе подноси надлежном царинском органу Образац ПУ – Подаци о извршеном увозу цигарета, алкохолних пића и кафе (састоји се од два самокопирајућа примерка), који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Уз Образац ПУ увозник подноси и фотокопију захтева за издавање маркица за цигарете,  алкохолна пића, односно кафе и оригинал тог захтева на увид.

Образац ПУ попуњава надлежни царински орган.

Први примерак попуњеног Обрасца ПУ надлежни царински орган задржава за своје потребе, а други враћа увознику, који га доставља министарству  као доказ о извршеном увозу цигарета, алкохолних пића, односно кафе.

*Службени гласник РС, број 108/2017

Члан 14.

Оштећене, односно неискоришћене маркице произвођач, односно увозник цигарета или алкохолних пића, односно обвезник акцизе из члана 6. став 2. Закона, враћа министарству залепљене на једном или више посебних табака папира, с тим што морају имати видљиву ознаку серије и серијски број маркице.

Оштећене маркице из става 1. овог члана, произвођач, односно увозник цигарета или алкохолних пића доставља квартално у року од 15 дана по истеку сваког квартала, a обвезник акцизе из члана 6. став 2. Закона доставља у року од 15 дана по истеку квартала у коме је настало оштећење маркица.

Број (количина) оштећених маркица код којих није видљива ознака серије и серијски број маркице и потпуно уништених маркица по једном Обрасцу ЗАМ/ЦА не може бити већи од 0,3% од издатог броја маркица за цигарете, односно за алкохолна пића.

Уколико је по једном Обрасцу ЗАМ/ЦА број (количина) маркица из става 3. овог члана већи од 0,3% од броја преузетих маркица, обвезник акцизе дужан је да обрачуна и плати акцизу за количину маркица које прелазе 0,3%, на основицу коју чини највиша малопродајна цена цигарета у моменту обрачуна акцизе, односно литар алкохолног пића према врсти алкохолног пића, и то у року од 15 дана по истеку квартала у којем је утврђено да је број (количина) маркица из става 3. овог члана већи од 0,3%.

Произвођач, односно увозник цигарета или алкохолних пића, односно обвезник акцизе из члана 6. став 2. Закона, који се брише из одговарајућег регистра који се води код органа надлежног за регистрацију, односно који врши статусну промену – промену оснивача, или престане да обавља ту делатност по било ком основу, дужан је да најкасније 15 дана пре подношења захтева за брисање из регистра, уписа промене оснивача у регистар, односно престанка обављања делатности о томе обавести надлежну огранизациону јединицу Пореске управе и у истом року врати министарству оштећене маркице код којих је видљива ознака серије и серијски број маркице и неискоришћене маркице.

Уколико лице из става 5. овог члана не врати маркице у прописаном року, сматраће се да је настала обавеза по основу акцизе у складу са Законом, те је дужно да обрачуна и плати акцизу за количину невраћених маркица, која прелази 0,3% од издатог броја маркица по сваком Обрасцу ЗАМ/ЦА, на основицу коју чини највиша малопродајна цена цигарета у моменту обрачуна акцизе, односно литар алкохолног пића према врсти алкохолног пића, и то најкасније на дан брисања из регистра, односно на дан престанка обављања делатности. Лице које не врати маркице, односно не плати акцизу не може бити брисано из одговарајућег регистра сагласно прописима којима се уређује порески поступак и пореска администрација.

*Службени гласник РС, број 108/2017

Члан 14а

Оштећене, односно неискоришћене маркице произвођач, односно увозник кафе, односно обвезник акцизе из члана 6. став 2. Закона, враћа министарству залепљене на једном или више посебних табака папира, с тим што морају имати видљиву ознаку серије и серијски број маркице.

Оштећене маркице из става 1. овог члана произвођач, односно увозник кафе доставља квартално, у року од 15 дана по истеку сваког квартала, а обвезник акцизе из члана 6. став 2. Закона доставља у року од 15 дана по истеку квартала у коме је настало оштећење маркица.

Број (количина) оштећених маркица код којих није видљива ознака серије и серијски број маркице и потпуно уништених маркица по једном Обрасцу ЗАМ/К не може бити већи од 0,8% од издатог броја маркица за кафу у појединачном паковању, односно 0,1% за кафу у ринфузном паковању (у расутом стању).

Уколико је по једном Обрасцу ЗАМ/К број (количина) маркица из става 3. овог члана, већи од 0,8%, односно 0,1% од броја преузетих маркица, обвезник акцизе доставља уз образац из члана 16. став 3. ове уредбе и спецификацију оштећених маркица код којих није видљива ознака серије и серијски број маркице и потпуно уништених маркица по сваком Обрасцу ЗАМ/К. Спецификација се доставља по врсти маркице и запремини паковања кафе, односно килограму нето масе кафе садржане у готовом производу, према врсти кафе из члана 14. став 1. Закона.

Обвезник акцизе из става 1. овог члана, дужан је да обрачуна и плати акцизу за количину маркица која прелази 0,8% на основицу коју чини 20% акцизе на пржену кафу, односно килограм нето масе кафе садржане у готовом производу, према врсти кафе из члана 14. став 1. Закона, а за количину маркица која прелази 0,1% обвезник акцизе из става 1. овог члана дужан је да обрачуна и плати акцизу на количину кафе, сходно паковању, према спецификацији из члана 8. став 8. ове уредбе, на основицу коју чини акциза на непржену кафу, и то у року од 15 дана по истеку квартала у којем је утврђено да је број (количина) маркица из става 3. овог члана већи од 0,8%, односно 0,1%.

Уколико обвезник акцизе из става 1. овог члана не достави спецификацију из става 4. овог члана, а количина маркица прелази количину из става 3. овог члана, основица за обрачун акцизе утврђује се према спецификацији из члана 8. став 8. ове уредбе, и то на запремину кафе из члана 14. став 1. Закона за коју је поднета највећа количина маркица, и то у року од 15 дана по истеку квартала у којем је утврђено да је број (количина) маркица из става 3. овог члана већи од 0,8%, односно 0,1%.

Произвођач, односно увозник кафе, односно обвезник акцизе из члана 6. став 2. Закона, који се брише из одговарајућег регистра који се води код органа надлежног за регистрацију, односно који врши статусну промену – промену оснивача, или престане да обавља ту делатност по било ком основу, дужан је да најкасније 15 дана пре подношења захтева за брисање из регистра, уписа промене оснивача у регистар, односно престанка обављања делатности о томе обавести надлежну огранизациону јединицу Пореске управе и у истом року врати министарству оштећене маркице код којих је видљива ознака серије и серијски број маркице и неискоришћене маркице.

Уколико произвођач или увозник кафе, односно обвезник акцизе из члана 6. став 2. Закона, не врати маркице из става 7. овог члана у прописаном року, сматраће се да је настала обавеза по основу акцизе у складу са Законом, те је дужан да обрачуна и плати акцизу за количину невраћених маркица, која прелази 0,8%, односно 0,1% од издатог броја маркица по сваком Обрасцу ЗАМ/К, на начин прописан ст. 5. и 6. овог члана, најкасније на дан брисања из регистра, односно на дан престанка обављања делатности. Лице које не врати маркице, односно не плати акцизу не може бити брисано из одговарајућег регистра сагласно прописима којима се уређује порески поступак и пореска администрација.

*Службени гласник РС, број 108/2017

Члан 14б

Министарство води евиденцију о враћеним маркицама из чл. 14. и 14а ове уредбе.

Комисија, коју образује министар надлежан за послове финансија, спроводи поступак уништавања враћених маркица из чл. 14. и 14а ове уредбе, о чему сачињава посебан записник.

*Службени гласник РС, број 108/2017

IV. ЕВИДЕНЦИЈЕ

Члан 15.

Министарство води евиденцију о издатим, искоришћеним, оштећеним и неискоришћеним маркицама за цигарете, алкохолна пића, односно кафу за сваког произвођача, увозника, односно обвезника акцизе из члана 6. став 2. Закона, појединачно по сваком Обрасцу ЗАМ/ЦА, односно Обрасцу ЗАМ/К.

*Службени гласник РС, број 108/2017

Члан 16.

Произвођач, односно увозник цигарета, алкохолног пића и кафе, као и обвезник акцизе из члана 6. став 2. Закона, дужан је да води евиденцију о преузетим, искоришћеним, оштећеним и неискоришћеним маркицама за цигарете, алкохолна пића и кафу, по сваком Обрасцу ЗАМ/ЦА, односно Обрасцу ЗАМ/К.

Произвођач, односно увозник цигарета евиденцију из става 1. овог члана води на Обрасцу АМ-Ц – Квартални извештај произвођача, односно увозника цигарета о преузетим, утрошеним и враћеним контролним акцизним маркицама за цигарете за период од ___до ___ 20__. године (у даљем тексту: Образац АМ-Ц), а произвођач, односно увозник алкохолног пића на Обрасцу АМ-А – Квартални извештај произвођача, односно увозника алкохолног пића о преузетим, утрошеним и враћеним контролним акцизним маркицама за алкохолна пића за период од ___до ___ 20__. године (у даљем тексту: Образац АМ-А), који су одштампани уз ову уредбу и чине њен саставни део.

Произвођач, односно увозник кафе, евиденцију из става 1. овог члана води на Обрасцу АМ-К – Квартални извештај произвођача, односно увозника кафе о преузетим, утрошеним и враћеним контролним акцизним маркицама за кафу за период од ___до ___ 20__. године (у даљем тексту: Образац АМ-К), који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Произвођач, односно увозник цигарета, алкохолног пића и кафе дужан је да министарству достави обрасце из ст. 2. и 3. овог члана најкасније у року од 15 дана по истеку сваког квартала, а увозник у прилогу образаца из ст. 2. и 3. овог члана доставља и Образац ПУ из члана 13. став 4. ове уредбе. Обрасци се министарству могу доставити и електронским путем.”.

Обвезник акцизе из члана 6. став 2. Закона, евиденцију из става 1. овог члана води на обрасцима из ст. 2. и 3. овог члана и исту доставља министарству најкасније у року од 15 дана по истеку квартала у коме је промет остварен.

*Службени гласник РС, број 113/2015

**Службени гласник РС, број 108/2017

Члан 17.

Брисан је (види члан 13. Уредбе - 113/2015-19)

 

Члан 18.

Брисан је (види члан 13. Уредбе - 113/2015-19)

V. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 19.

Новчаном казном од 100.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако:

1) у прописаном року не изврши повраћај оштећених, односно неискоришћених маркица (члан 14. ст. 2. и 5. и члан 14а ст. 2. и 7.), односно не обрачуна и не плати акцизу на начин и у року прописаним чланом 14. ст. 4. и 6. и члана 14а ст. 5. и 8. ове уредбе;

1а) у прописаном року и на прописаним обрасцима не достави податке о којима води евиденцију (члан 16. ст. 4. и 5.);

2) не изврши попис и Образац СЗ и пописну листу не достави у прописаном року (члан 20. ст. 1. и 2, члан 21. ст. 1–4. и члан 21а);

3) врши продају производа након прописаног рока  (члан 20. став 3. и члан 21. став 5);

4) не врати неутрошене маркице у прописаном року (члан 22. став 1);

5) увозник цигарета, односно алкохолних пића не сачини у прописаном року извештај и не достави га министарству у прописаном року на Обрасцу АМ-Ц/ЗАЛИХЕ или Обрасцу АМ-А/ЗАЛИХЕ (члан 22а став 1), односно не достави у прописаном року податке о којима води евиденцију на Обрасцу АМ-Ц или Обрасцу АМ-А (члан 22а став 3);

6) произвођач цигарета, односно алкохолних пића у прописаном року не сачини извештај и не достави га министарству у прописаном року на Обрасцу АМ-Ц/ЗАЛИХЕ или Обрасцу АМ-А/ЗАЛИХЕ (члан 22б став 1), односно не достави у прописаном року податке о којима води евиденцију на Обрасцу АМ-Ц или Обрасцу АМ-А (члан 22б став 2);

7) не обрачуна и не плати акцизу на начин и у року прописаним чланом 22в ове уредбе.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 5.000 до 150.000 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 50.000 до 500.000 динара.

Брисан је став 4. (види члан 8. Уредбе – 83/2011-3)

*Службени гласник РС, број 88/2005

**Службени гласник РС, број 83/2011

***Службени гласник РС, број 113/2015

VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 20.

Произвођачи, продавци на велико и продавци на мало који имају на залихама цигарете и алкохолна пића са налепљеним маркицама које су издате у складу са Уредбом о издавању контролних акцизних маркица и начину обележавања дуваних прерађевина и алкохолних пића тим маркицама („Службени лист СРЈ”, бр. 33/97, 39/97 и 55/98) извршиће попис залиха цигарета и алкохолних пића на дан почетка примене ове уредбе и сачинити пописну листу.

Пописну листу из става 1. овог члана, произвођачи, продавци на велико и продавци на мало су дужни да доставе надлежној организационој јединици Пореске управе (у даљем тексту: Пореска управа), најкасније у року од десет дана од дана почетка примене ове уредбе.

Брисан је ранији став 3. (види члан 3. Уредбе – 88/2005-3)

Произвођачи, продавци на велико и продавци на мало цигарета, односно алкохолних пића са залепљеним маркицама из става 1. овог члана могу да продају те цигарете, односно алкохолна пића најкасније до 31. октобра 2005. године .

Произвођачи, продавци на велико и продавци на мало цигарета, односно алкохолних пића обележених маркицама из става 1. овог члана могу да продају те цигарете и алкохолна пића и по истеку рока из става 3. овог члана, под условом да их до тог рока обележе и маркицама издатим у складу са Уредбом о изгледу контролне акцизне маркице, врсти података на маркици и начину и поступку одобравања и издавања маркица, вођења евиденција о одобреним и издатим маркицама и обележавања цигарета и алкохолних пића („Службени гласник РС”, бр. 137/04, 11/05, 29/05, 56/05 и 75/05 – у даљем тексту: Уредба).

*Службени гласник РС, број 56/2005

**Службени гласник РС, број 88/2005

Члан 21.

Произвођачи, продавци на велико и продавци на мало, као и увозници који имају на залихама цигарете и алкохолна пића са налепљеним маркицама које су издате у складу са Уредбом о изгледу и начину издавања, вођења евиденције и обележавања контролним акцизним маркицама цигарета и алкохолних пића („Службени гласник РС”, бр. 33/02, 45/02, 46/02 и 58/04) извршиће попис залиха тих производа на дан почетка примене ове уредбе и сачинити пописну листу.

Увозници ће, на дан почетка примене ове уредбе, извршити попис залиха цигарета и алкохолних пића са налепљеним маркицама из става 1. овог члана које се налазе под царинским надзором, односно у фабрици иностраног произвођача и сачинити пописну листу.

Произвођачи и увозници ће, на дан почетка примене ове уредбе, извршити попис залиха цигарета и алкохолних пића са налепљеним маркицама из става 1. овог члана које су отпремили у авионе и бродове који саобраћају на међународним линијама и сачинити пописну листу.

Пописну листу из ст. 1–3. овог члана произвођачи, продавци на велико и продавци на мало и увозници су дужни да доставе Пореској управи најкасније у року од десет дана од дана почетка примене ове уредбе.

Произвођачи, увозници, продавци на велико и продавци на мало цигарета, односно алкохолних пића са налепљеним маркицама из става 1. овог члана могу да продају те цигарете, односно алкохолна пића најкасније до 30. новембра 2005. године.

Произвођачи, увозници, продавци на велико и продавци на мало цигарета, односно алкохолних пића обележених маркицама из става 1. овог члана могу да продају те цигарете и алкохолна пића и по истеку рока из става 5. овог члана, под условом да их до тог рока обележе и маркицама издатим у складу са Уредбом.

Брисан је ранији став 7. (види члан 4. Уредбе - 88/2005-3).

*Службени гласник РС, број 88/2005

Члан 21а

Произвођачи, увозници, продавци на велико и продавци на мало који имају на залихама цигарете, односно алкохолна пића са залепљеним маркицама из члана 20. став 1. и члана 21. став 1. ове уредбе извршиће на дан 16. октобра 2005. године попис тих залиха цигарета и алкохолних пића.

Лица из става 1. овог члана дужна су да у року од три дана од дана извршеног пописа доставе податке из пописних листи Пореској управи на Обрасцу СЗ – Стање залиха цигарета и алкохолних пића, који чини саставни део ове уредбе.

*Службени гласник РС, број 88/2005

Члан 21б

Издавање маркица којима се врши обележавање цигарета и алкохолних пића у смислу члана 20. став 4. и члана 21. став 6. ове уредбе врши се на основу писменог захтева произвођача, увозника, продаваца на велико и продаваца на мало цигарета, односно алкохолних пића, који се подноси Пореској управи у четири истоветна примерка на Обрасцу ЗАМ-1 – Захтев за издавање контролних акцизних маркица ради додатног обележавања, који чини саставни део ове уредбе.

Захтев из става 1. овог члана непосредно подноси лице које је овластио произвођач, увозник, продавац на велико или продавац на мало.

Овлашћење из става 2. овог члана, за правно лице потписује лице овлашћено за заступање правног лица, за предузетника власник самосталне радње, а за физичко лице – произвођача алкохолних пића произвођач лично.

Уз захтев се подноси овлашћење из става 2. овог члана у два примерка и копија Обрасца СЗ из члана 21а став 2. ове уредбе.

Приликом подношења захтева Пореска управа попуњава податке у Обрасцу ЗАМ-1 означене под „I – Подаци о броју и датуму захтева” , подносилац захтева попуњава податке под „II – Подаци о подносиоцу захтева” и „III – Подаци о траженим акцизним маркицама”, а Завод попуњава податке под „IV – Подаци о издатим акцизним маркицама”.

По пријему захтева, Пореска управа утврђује да ли је подносилац захтева поднео прописану документацију, задржава један примерак овлашћења из става 2. овог члана и Образац СЗ, утврђује број и датум захтева и одобрава издавање маркица стављањем оригиналног потписа и отиска печата на сва четири примерка Обрасца ЗАМ-1.

Пореска управа три примерка Обрасца ЗАМ-1 и други примерак овлашћења доставља Заводу преко подносиоца захтева, четврти примерак Обрасца ЗАМ-1 задржава за своје потребе, а подносиоца упућује у Завод ради издавања маркица.

Завод по издавању одштампаних маркица попуњава у Обрасцу ЗАМ-1 податке означене под „IV– Подаци о издатим акцизним маркицама” , при чему један примерак Обрасца ЗАМ-1 враћа подносиоцу захтева, други доставља министарству, а трећи задржава за своје потребе.

Издавање маркица из става 1. овог члана врши Завод, по претходном одобрењу Пореске управе на начин прописан у ставу 6. овог члана.

*Службени гласник РС, број 88/2005

Члан 21в

Маркица за обележавање цигарета у смислу члана 20. став 4. и члана 21. став 6. ове уредбе лепи се преко целофана кутије (паклице) цигарета, тако да се види серијски број раније залепљене маркице из члана 20. став 1. и члана 21. став 1. ове уредбе, као и да се кутија не може отворити а да се маркица не исцепа.

Маркица за обележавање алкохолних пића у смислу члана 20. став 4. и члана 21. став 6. ове уредбе лепи се на начин из члана 5. став 3. ове уредбе, унакрст преко постојеће маркице.

*Службени гласник РС, број 88/2005

Члан 22.

На дан почетка примене ове уредбе, произвођачи, односно увозници дужни су да изврше попис затечених залиха маркица из члана 21. став 1. ове уредбе, које до почетка примене ове уредбе нису залепљене на цигаретама и алкохолним пићима и доставе их министарству најкасније у року од 15 дана од дана почетка примене ове уредбе, са спецификацијом о врсти и количини враћених маркица.

На дан почетка примене ове уредбе, Завод ће извршити попис затечених залиха маркица одштампаних у складу са Уредбом о изгледу и начину издавања, вођења евиденције и обележавања контролним акцизним маркицама цигарета и алкохолних пића („Службени гласник РС”, бр. 33/02, 45/02, 46/02 и 58/04) и доставити их министарству у року од 15 дана од дана почетка примене ове уредбе.

Министарство ће уништити маркице из ст. 1. и 2. овог члана и о томе сачинити записник.

Поступак из става 3. овог члана спроводи комисија коју образује министар надлежан за послове финансија.

Члан 22а

Увозник цигарета, односно алкохолних пића, који је до 31. децембра 2015. године, доставио министарству, ради преузимања контролних акцизних маркица за обележавање цигарета и алкохолних пића из увоза, гаранцију банке из члана 8. став 4. Уредбе о изгледу контролне акцизне маркице, врсти података на маркици и начину и поступку одобравања и издавања маркица, вођења евиденција о одобреним и издатим маркицама и обележавања цигарета и алкохолних пића („Службени гласник РС”, бр. 137/04, 11/05, 29/05, 56/05, 75/05, 88/05, 108/06 и 83/11), дужан је да са стањем на дан 1. јануара 2016. године сачини извештај о количини (броју) искоришћених маркица, оштећених маркица са видљивом ознаком серије и серијским бројем, оштећених маркица код којих није видљива ознака серије и серијски број маркице, потпуно уништених маркица, односно нераздужених маркица по сваком Обрасцу ЗАМ и достави га министарству у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове уредбе. Извештај се доставља на Обрасцу АМ-Ц/3АЛИХЕ – Извештај произвођача, односно увозника цигарета о стању залиха преузетих контролних акцизних маркица за цигарете (у даљем тексту: Образац АМ-Ц/3АЛИХЕ), а увозник алкохолног пића на Обрасцу АМ-А/3АЛИХЕ – Извештај произвођача, односно увозника алкохолног пића о стању залиха преузетих контролних акцизних маркица за алкохолна пића (у даљем тексту: Образац АМ-А/3АЛИХЕ), који су одштампани уз ову уредбу и чине њен саставни део. Обрасци се министарству могу доставити и електронским путем.

Министарство, након спроведеног поступка у вези са раздуживањем контролних акцизних маркица, враћа банци гаранцију из става 1. овог члана у року од 20 дана од дана достављања извештаја.

Увозник цигарета, односно алкохолних пића из става 1. овог члана, дужан је да до потпуног раздужења контролних акцизних маркица преузетих пре ступања на снагу ове уредбе води евиденцију и да податке о којима води евиденцију доставља министарству у року од 15 дана по истеку квартала, на Обрасцу АМ-Ц, односно Обрасцу АМ-А.

*Службени гласник РС, број 113/2015

Члан 22б

Произвођач цигарета, односно алкохолних пића, дужан је да са стањем на дан 1. јануара 2016. године сачини извештај о количини (броју) искоришћених маркица, оштећених маркица са видљивом ознаком серије и серијским бројем, оштећених маркица код којих није видљива ознака серије и серијски број маркице, потпуно уништених маркица, односно нераздужених маркица по сваком Обрасцу ЗАМ и достави га министарству у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове уредбе. Извештај се доставља на Обрасцу АМ-Ц/3АЛИХЕ, односно на Обрасцу АМ-А/3АЛИХЕ. Обрасци се министарству могу доставити и електронским путем.

Произвођач цигарета, односно алкохолних пића из става 1. овог члана, дужан је да до потпуног раздужења контролних акцизних маркица преузетих пре ступања на снагу ове уредбе води евиденцију и да податке о којима води евиденцију доставља министарству у року од 15 дана по истеку квартала, и то на Обрасцу АМ-Ц, односно Обрасцу АМ-А. Обрасци се министарству могу доставити и електронским путем.

*Службени гласник РС, број 113/2015

Члан 22в

Уколико је по једном Обрасцу ЗАМ број (количина) маркица из члана 22а став 3. и члана 22б став 2. ове уредбе већи од 0,3% од броја преузетих маркица, обвезник акцизе дужан је да обрачуна и плати акцизу за количину маркица које прелазе 0,3%, на основицу коју чини највиша малопродајна цена цигарета у моменту обрачуна акцизе, односно литар алкохолног пића према врсти алкохолног пића, и то у року од 15 дана по истеку квартала у којем је утврђено да је број (количина) маркица већи од 0,3%.

*Службени гласник РС, број 113/2015

Члан 23.

Даном почетка примене ове уредбе престаје да важи Уредба о изгледу и начину издавања, вођења евиденције и обележавања контролним акцизним маркицама цигарета и алкохолних пића („Службени гласник РС”, бр. 33/02, 45/02, 46/02 и 58/04).

Члан 24.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењиваће се од 1. јануара 2005. године.

05 број 110-8475/2004-1

У Београду, 23. децембра 2004. године

Влада Републике Србије

Потпредседник,

Мирољуб Лабус, с.р.

 

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У “ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ“ УРЕДБЕ

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о изгледу контролне акцизне маркице, врсти података на маркици и начину и поступку одобравања и издавања маркица, вођења евиденција о одобреним и издатим маркицама и обележавања цигарета и алкохолних пића: „Службени гласник РС“, број 56/2005-29

Члан 10.

Образац СЗ – Стање залиха цигарета и алкохолних пића на крају сваког месеца текуће године одштампан је уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Одштампани обрасци ЗАМ који нису искоришћени до дана ступања на снагу ове уредбе, могу се користити до њиховог утрошка уколико нема потребе да се у њих уносе подаци прописани овом уредбом.

Члан 11.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије.

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о изгледу контролне акцизне маркице, врсти података на маркици и начину и поступку одобравања и издавања маркица, вођења евиденција о одобреним и издатим маркицама и обележавања цигарета и алкохолних пића: „Службени гласник РС“, број 88/2005-3

Члан 6.

Обрасци СЗ – Стање залиха цигарета и алкохолних пића и ЗАМ-1 – Захтев за издавање контролних акцизних маркица ради додатног обележавања одштампани су уз ову уредбу и чине њен саставни део.

Члан 7.

Произвођачи, увозници, продавци на велико и продавци на мало цигарета, односно алкохолних пића обележених маркицама из члана 20. став 1. и члана 21. став 1. ове уредбе, а који су до дана ступања на снагу ове уредбе одлепили и вратили министарству маркице са непродатих количина цигарета и алкохолних пића, дужни су да изврше попис залиха тих производа на начин прописан у члану 5. ове уредбе и обележе их маркицама прописаним Уредбом о изгледу контролне акцизне маркице, врсти података на маркици и начину и поступку одобравања и издавања маркица, вођења евиденција о одобреним и издатим маркицама и обележавања цигарета и алкохолних пића („Службени гласник РС”, бр. 137/04, 11/05, 29/05, 56/05 и 75/05), на начин и у роковима прописаним одредбама чл. 3–5. ове уредбе.

Члан 8.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењиваће се од 16. октобра 2005. године.

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о изгледу контролне акцизне маркице, врсти података на маркици и начину и поступку одобравања и издавања маркица, вођења евиденција о одобреним и издатим маркицама и обележавања цигарета и алкохолних пића: „Службени гласник РС“, број 83/2011-3

Члан 9.

Увозник цигарета и алкохолних пића који је до дана ступања на снагу ове уредбе доставио министарству гаранцију банке из члана 8. став 4. Уредбе о изгледу контролне акцизне маркице, врсти података на маркици и начину и поступку одобравања и издавања маркица, вођења евиденција о одобреним и издатим маркицама и обележавања цигарета и алкохолних пића („Службени гласник РС”, бр. 137/04, 11/05, 29/05, 56/05, 75/05, 88/05 и 108/06), дужан је да на дан ступања на снагу ове уредбе сачини извештај о количини преосталих нераздужених маркица и припадајућем износу акцизе за ту количину маркица и достави га министарству у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове уредбе.

Министарство ће за износ припадајућег износа пореза на додату вредност на количину преосталих нераздужених маркица из става 1. овог члана умањити вредност гаранције банке.

Члан 10.

Произвођач, односно увозник цигарета и алкохолних пића обележених контролном акцизном маркицом словне ознаке ЕЦ и ЕА, који је до дана ступања на снагу ове уредбе доставио министарству гаранцију банке из члана 8. став 5. Уредбе о изгледу контролне акцизне маркице, врсти података на маркици и начину и поступку одобравања и издавања маркица, вођења евиденција о одобреним и издатим маркицама и обележавања цигарета и алкохолних пића („Службени гласник РС”, бр. 137/04, 11/05, 29/05, 56/05, 75/05, 88/05 и 108/06), дужан је да сачини извештај о извршеној продаји и висини припадајуће акцизе и пореза на додату вредност закључно са последњим даном месецa у коме је ова уредба ступила на снагу, за које је надлежни царински орган издао одговарајуће царинске исправе из члана 16. став 1. тачка 13) и члана 17. став 1 тачка 10) Уредбе о изгледу контролне акцизне маркице, врсти података на маркици и начину и поступку одобравања и издавања маркица, вођења евиденција о одобреним и издатим маркицама и обележавања цигарета и алкохолних пића („Службени гласник РС”, бр. 137/04, 11/05, 29/05, 56/05, 75/05, 88/05 и 108/06) и достави га министарству у року од 20 дана по истеку месеца у коме је ова уредба ступила на снагу.

Министарство, након спроведеног поступка у вези са раздуживањем контролних акцизних маркица, враћа банци гаранцију из става 1. овог члана у року од 15 дана од дана достављања извештаја.

Члан 11.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о изгледу контролне акцизне маркице, врсти података на маркици и начину и поступку одобравања и издавања маркица, вођења евиденција о одобреним и издатим маркицама и обележавања цигарета и алкохолних пића: „Службени гласник РС“, број 113/2015-19

Члан 16.

У Обрасцу ЗАМ, у сва четири самокопирајућа примерка, у делу III – Подаци о траженим акцизним маркицама, под редним бројем 4. речи: „за ракије од воћа, грожђа и специјалне ракије” замењују се речима: „за ракије од воћа, грожђа, вина и друге воћне ракије са додатком екстракта биља, делова биља или пољопривредних производа”, под редним бројем 6. речи: „за жестока алкохолна пића и ликере” замењују се речима: „за остала јака алкохолна пића”, под редним бројем 8. речи: „за увозне ракије од воћа, грожђа и специјалне ракије” замењују се речима: „за увозне ракије од воћа, грожђа, вина и друге воћне ракије са додатком екстракта биља, делова биља или пољопривредних производа” и под редним бројем 10. речи: „за увозна жестока алкохолна пића и ликере” замењују се речима: „за увозна остала јака алкохолна пића”.

Одштампани Обрасци ЗАМ који нису искоришћени до дана ступања на снагу ове уредбе, могу се користити до њиховог утрошка.

Члан 17.

Произвођач и увозник цигарета, односно алкохолних пића први квартални извештај у складу са овом уредбом доставља до 15. априла 2016. године, и то за период од 1. јануара 2016. године до 31. марта 2016. године.

Члан 18.

Алкохолна пића из члана 12. Закона о акцизама („Службени гласник РС”, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 – др. закон, 142/14 и 55/15), која су обележена контролним акцизним маркица у складу са Уредбом о изгледу контролне акцизне маркице, врсти података на маркици и начину и поступку одобравања и издавања маркица, вођења евиденција о одобреним и издатим маркицама и обележавања цигарета и алкохолних пића („Службени гласник РС”, бр. 137/04, 11/05, 29/05, 56/05, 75/05, 88/05, 108/06 и 83/11), могу бити у промету након ступања на снагу ове уредбе.

Члан 19.

Нискоалкохолна пића из чл. 14. и 15. Закона о изменама и допунама Закона о акцизама („Службени гласник РС”, број 103/15), не морају бити обележена контролном акцизном маркицом.

Члан 20.

Ова уредба ступа на снагу 1. јануара 2016. године.

Уредба о изменама и допунама Уредбе о изгледу контролне акцизне маркице, врсти података на маркици и начину и поступку одобравања и издавања маркица, вођења евиденција о одобреним и издатим маркицама и обележавања цигарета и алкохолних пића: „Службени гласник РС“, број 108/2017-3

Члан 18.

Обавеза обележавања сваког појединачног паковање кафе из члана 14. Закона, које се ставља у промет на тржиште Републике Србије, у складу са овом уредбом, вршиће се од 1. јануара 2018. године.

Кафа из члана 25. Закона о изменама и допунама Закона о акцизама („Службени гласник РС”, број 108/16) неће се обележавати контролном акцизном маркицом, у смислу ове уредбе.

Члан 19.

Произвођач алкохолног пића који на дан ступања на снагу ове уредбе има преузете контролне акцизне маркице за обележавање алкохолних пића у складу са Уредбом о изгледу контролне акцизне маркице, врсти података на маркици и начину и поступку одобравања и издавања маркица, вођења евиденција о одобреним и издатим маркицама и обележавања цигарета и алкохолних пића („Службени гласник РС”, бр. 137/04, 11/05, 29/05, 56/05, 75/05, 88/05, 108/06, 83/11, 113/15 и 9/17), први наредни захтев за издавање контролних акцизних маркица може да поднесе уколико раздужи најмање 50% претходно преузетних маркица.

Члан 20.

Досадашњи Образац ЗАМ – Захтев за издавање контролних акцизних маркица замењује се Обрасцем ЗАМ/ЦА – Захтев за издавање контролних акцизних маркица за цигарете и алкохолна пића, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Образац ЗАМ/К – Захтев за издавање контролних акцизних маркица за кафу и Образац АМ-К – Квартални извештај произвођача, односно увозника кафе о преузетим, утрошеним и враћеним контролним акцизним маркицама за кафу за период од ___до ___ 20__. године, одштампани су уз ову уредбу и чине њен саставни део.

Образац ЗАМ – Захтев за издавање контролних акцизних маркица, који је одштампан уз Уредбу о изгледу контролне акцизне маркице, врсти података на маркици и начину и поступку одобравања и издавања маркица, вођења евиденција о одобреним и издатим маркицама и обележавања цигарета и алкохолних пића („Службени гласник РС”, бр. 137/04, 11/05, 29/05, 56/05, 75/05, 88/05, 108/06, 83/11, 113/15 и 9/17), који није искоришћен до дана ступања на снагу ове уредбе, може се користити до његовог утрошка.

У Обрасцу ПУ – Подаци о извршеном увозу цигарета и алкохолних пића, који је одштампан уз Уредбу о изгледу контролне акцизне маркице, врсти података на маркици и начину и поступку одобравања и издавања маркица, вођења евиденција о одобреним и издатим маркицама и обележавања цигарета и алкохолних пића („Службени гласник РС”, бр. 137/04, 11/05, 29/05, 56/05, 75/05, 88/05, 108/06, 83/11, 113/15 и 9/17), назив обрасца се мења и гласи: „Образац ПУ – Подаци о извршеном увозу цигарета, алкохолних пића и кафе”.

Измењен образац из става 4. овог члана, користиће се од 1. јануара 2018. године, а Образац ПУ – Подаци о извршеном увозу цигарета и алкохолних пића прописан Уредбом о изгледу контролне акцизне маркице, врсти података на маркици и начину и поступку одобравања и издавања маркица, вођења евиденција о одобреним и издатим маркицама и обележавања цигарета и алкохолних пића („Службени гласник РС”, бр. 137/04, 11/05, 29/05, 56/05, 75/05, 88/05, 108/06, 83/11, 113/15 и 9/17), користиће се до 31. децембра 2017. године.

Изузетно од става 5. овог члана, Образац ПУ – Подаци о извршеном увозу цигарета и алкохолних пића, који није искоришћен до 31. децембра 2017. године, може се користити за увоз цигарета и алкохолних пића и након овог рока, а најкасније до његовог утрошка.

Члан 21.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, осим одредаба чл. 5. и 12. (у делу који се односи на кафу) ове уредбе којe се примењују од 1. јануара 2018. године.

Прилози

 

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА:

Уредбом о изменама и допунама Уредбе о изгледу контролне акцизне маркице, врсти података на маркици и начину и поступку одобравања и издавања маркица, вођења евиденција о одобреним и издатим маркицама и обележавања цигарета и алкохолних пића ("Службени гласник РС", број 56/2005) измењен је образац ЗАМ, а додат је образац СЗ (види чл. 9. и 10. Уредбе - 56/2005-29).

Уредбом о изменама и допунама Уредбе о изгледу контролне акцизне маркице, врсти података на маркици и начину и поступку одобравања и издавања маркица, вођења евиденција о одобреним и издатим маркицама и обележавања цигарета и алкохолних пића ("Службени гласник РС", број 88/2005), замењен је образац СЗ и додат је образац ЗАМ 1 (види члан 5. Уредбе - 88/2005-3).

Уредбом о изменама и допунама Уредбе о изгледу контролне акцизне маркице, врсти података на маркици и начину и поступку одобравања и издавања маркица, вођења евиденција о одобреним и издатим маркицама и обележавања цигарета и алкохолних пића ("Службени гласник РС", број 113/2015) измењен је образац ЗАМ и додати су обрасци АМ-А, АМ-А/ЗАЛИХЕ, АМ-Ц и АМ-Ц/ЗАЛИХЕ (види чл. 15. и 16. Уредбе - 113/2015-19).

Уредбом о изменама и допунама Уредбе о изгледу контролне акцизне маркице, врсти података на маркици и начину и поступку одобравања и издавања маркица, вођења евиденција о одобреним и издатим маркицама и обележавања цигарета и алкохолних пића ("Службени гласник РС", број 108/2017), Образац ЗАМ замењен је Обрасцем ЗАМ/ЦА, додати су нови обрасци ЗАМ/К и АМ-К, а Обрасцу ПУ измењен је назив тако да гласи "Образац ПУ – Подаци о извршеном увозу цигарета, алкохолних пића и кафе" (види члан 20. Уредбе - 108/2017-3).

 

Образац ЗАМ/ЦА - Захтев за издавање контролних акцизних маркица за цигарете и алкохолна пића

Образац ПУ - Подаци о извршеном увозу цигарета, алкохолних пића и кафе

Образац СЗ - Стање залиха цигарета и алкохолних пића

Образац ЗАМ-1 - Захтев за издавање контролних акзизних маркица ради додатног обележавања

Образац АМ-А - Квартални извештај произвођача. односно увозника алкохолног пића о преузетим, утрошеним и враћеним контролним акцизним маркицама за алкохолна пића

Образац АМ-А/ЗАЛИХЕ - Извештај произвођача, односно увозника алкохолног пића о стању залиха преузетих контролних акцизних маркица за алкохолна пића

Образац АМ-Ц - Квартални извештај произвођача, односно увозника цигарета о преузетим, утрошеним и враћеним контролним акцизним маркицама за цигарете

Образац АМ-Ц/ЗАЛИХЕ - Извештај произвођача, односно увозника цигарета о стању залиха преузетих контролних акцизних маркица за цигарете

Образац ЗАМ/К - Захтев за издавање контролних акцизних маркица за кафу

Образац АМ-К - Квартални извештај произвођача, односно увозника кафе о преузетим, утрошеним и враћеним контролним акцизним маркицама за кафу за период од ___до ___ 20__. године