Zakon

На основу члана 18. став 5. Закона о метеоролошкој и хидролошкој делатности („Службени гласник РС”, брoj 88/10) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС и 72/12),

Влада доноси

 

УРЕДБУ

о утврђивању државних мрежа метеоролошких станица, програма рада и начина извештавања државних мрежа метеоролошких станица

"Службени гласник РС", број 123 од 28. децембра 2012.

 

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом уредбом утврђују се државне мреже метеоролошких станица, као и програми рада и начин извештавања државних мрежа метеоролошких станица.

Члан 2.

Поједини изрази који су употребљени у овој уредби имају следеће значење:

1) аутоматска станица јесте станица на којој инструменти аутоматски мере, бележе и/или преносе измерене податке;

2) висинска осматрања су метеоролошка осматрања која се изводе у слободној атмосфери директно или индиректно;

3) GAW станица јесте станица за праћење хемијског састава и физичких особина атмосфере у оквиру светског програма глобалног атмосферског бдења (Global Atmospherere Watch – GAW) Светске метеоролошке организације;

4) глобални осматрачки систем јесте координисан систем метода, техника и средстава за мерења и осматрања у светским размерама, у оквиру програма Светског метеоролошког бдења Светске метеоролошке организације (СМО);

5) земаљски осматрачки подсистем је део Глобалног осматрачког система у коме се уређаји за осматрање налазе на површини Земље или у атмосфери;

6) климатска област јесте област на Земљи са претежно хомогеним климатским условима;

7) космички осматрачки подсистем јесте део Глобалног осматрачког система који чине поларно-орбитални и геостационарни сателити и станице за пријем података на Земљи;

8) метеоролошка опсерваторија јесте опсерваторија на којој се врше комплексна инструментална мерења и истраживања процеса у атмосфери и изводи више врста програма метеоролошких осматрања;

9) метеоролошко мерење и осматрање јесте инструментално мерење и/или одређивање вредности једног или више метеоролошких елемената;

10) метеоролошки извештај јесте извештај о метеоролошким условима осмотреним на одређеном месту у одређено време;

11) метеоролошки елемент јесте атмосферска променљива или појава која карактерише физичко стање атмосфере на одређеном месту у датом тренутку;

12) приземна метеоролошка осматрања су метеоролошка мерења и осматрања која се врше на датој тачки на површини Земље ради одређивања или процене метеоролошких елемената и појава у слоју ваздуха непосредно око и изнад тачке осматрања;

13) приземна метеоролошка станица јесте станица на којој се врше приземна осматрања;

14) висинска (радиосондажна) станица јесте станица на којој се врше висинска осматрања;

15) стандардно време осматрања јесте време очитавања барометра у случају приземних синоптичких осматрања, односно време лансирања балона/радио сонде у случају висинских синоптичких осматрања;

16) UTC јесте универзално рачунање времена (Universal Time Counting).

II. УТВРЂИВАЊЕ ДРЖАВНИХ МРЕЖА МЕТЕОРОЛОШКИХ СТАНИЦА

1. Састав државних мрежа метеоролошких станица

Члан 3.

Државне мреже метеоролошких станица у складу са законом којим се уређује метеоролошка и хидролошка делатност, обухватају:

1) мрежу синоптичких станица;

2) мрежу радиосондажних станица;

3) мрежу аеродромских (ваздухопловних) метеоролошких станица;

4) мрежу климатолошких станица;

5) мрежу метеоролошких опсерваторија;

6) мрежу агрометеоролошких станица;

7) мрежу падавинских станица;

8) мрежу фенолошких станица;

9) мрежу метеоролошких радарских центара;

10) мрежу станица за зрачење и атмосферски озон.

2. Државнe мрежe синоптичких и радиосондажних станица

Члан 4.

Државну мрежу синоптичких станица чине приземне синоптичке станице, које се распоређују на растојању од 50 до 60 km, осим у планинским деловима земље, где растојање између станица треба да буде краће.

Државну мрежу синоптичких станица из става 1. овог члана чини и примарна станица за пријем сателитских података.

Државну мрежу радиосондажних станица чине радиосондажне (висинске синоптичке) станице које се распоређују на растојању од око 250 km.

3. Државна мрежа аеродромских (ваздухопловних) метеоролошких станица

Члан 5.

Државну мрежу ваздухопловних (аеродромских) метеоролошких станица чине метеоролошке станице које се распоређују на аеродромима.

4. Државне мреже климатолошких станица, метеоролошких опсерваторија и падавинских станица

Члан 6.

Државна мрежа климатолошких станица коју чине главне климатолошке станице, климатолошке станице за посебне намене и обичне климатолошке станице, утврђује се на следећи начин:

1) главне климатолошке станице су станице које се распоређују на растојању од око 50 km, али не већем од 60 km;

2) обичне климатолошке станице су станице које се распоређују зависно од топографије, по правилу на растојању од око 30 km;

3) климатолошке станице за посебне намене су станице које се распоређују на језерима/акумулацијама пресеченим државном границом и другим областима где су потребна посебна метеоролошка мерења и осматрања;

Државну мрежу метеоролошких опсерваторија чине метеоролошке опсерваторије распоређене у великим градовима (насеља са преко 100 000 становника) и/или високим планинским регијама.

Државну мрежу падавинских станица чине станице које се распоређују на растојању од 10 до 15 km, осим у планинским деловима земље, где растојање између станица треба да буде краће.

За сваку климатску област одређује се најмање једна климатолошка станица као референтна станица за ту област са програмом главне климатолошке станице.

Референтне климатолошке станице утврђују се на основу анализе хомогености историјских низова метеоролошких података.

5. Државне мреже агрометеоролошких и фенолошких станица

Члан 7.

Државна мрежа агрометеоролошких станица коју чине главне и обичне агрометеоролошке станице, утврђује се на следећи начин:

1) главне агрометеоролошке станице су станице које се распоређују тако да свако фитогеографско подручје има по једну главну агрометеоролошку станицу;

2) обичне агрометеоролошке станице су станице које се распоређују зависно од топографије и врсте пољопривредне производње (ратарство, воћарство, виноградарство, сточарство и шумарство), по правилу на растојању од око 30 km.

Државну мрежу фенолошких станица чине станице које се распоређују у зависности од просторне распрострањености пољопривредних култура и шума, климатских и педолошких специфичности подручја, надморске висине и рељефа, и то по правилу на растојању од око 30 до 50 km.

Распоред станица по висинским зонама треба да омогући добијање вертикалних градијената и профила агрометеоролошких елемената.

6. Државна мрежа метеоролошких радарских центара

Члан 8.

Државну мрежу метеоролошких радарских центара за потребе прогнозе времена и вода као и ваздухопловне метеорологије чине радарски центри који се распоређују на просечном растојању од 200 km, осим у планинским крајевима где растојање може бити мање.

Државну мрежу метеоролошких радарских центара чине и радарски центри система противградне заштите.

7. Државне мреже станица за сунчево зрачење и атмосферски озон (GAW станице)

Члан 9.

Државна мрежа станица за сунчево зрачење коју чине главне и обичне станице за сунчево зрачење, утврђује се на следећи начин:

1) главне станице за сунчево зрачење су станице које се распоређују на растојању од 250 km;

2) обичне станице за сунчево зрачење су станице које се распоређују на растојању од 50 до 60 km.

Државну мрежу станица за атмосферски озон (у даљем тексту: GAW станица) чине GAW станице које се распоређују на локацијама које нису директно изложене утицају извора загађења и могу бити распоређене на локацији ЕМЕП станица успостављених у оквиру Програмa за мониторинг и процену атмосферског транспорта загађујућих материја на велике даљине у Европи.

III. ПРОГРАМ РАДА И НАЧИН ИЗВЕШТАВАЊА ДРЖАВНИХ МРЕЖА МЕТЕОРОЛОШКИХ СТАНИЦА

1. Програм рада државних мрежа метеоролошких станица

Члан 10.

Програм рада државних мрежа метеоролошких станица обухвата: метеоролошке елементе и појаве који се мере и осматрају, термине метеоролошких мерења и осматрања по UTC и средњем локалном времену, евидентирање и контролу података, као и термине, односно време извештавања.

Програм рада из става један овог члана уредбе утврђује се за сваку државну мрежу појединачно.

а) Програм рада државних мрежа синоптичких и радиосондажних станица

Члан 11.

Програм рада државне мреже приземних синоптичких станица садржи метеоролошка мерења и осматрања, као и евидентирање података о следећим елементима:

1) тренутно стање времена (садашње време);

2) стање времена у претходном периоду (прошло време);

3) смер и брзина ветра;

4) количина облака;

5) врста облака;

6) висина базе облака;

7) видљивост;

8) температура ваздуха;

9) влажност ваздуха;

10) атмосферски притисак;

11) тенденција притиска;

12) карактеристика тенденције притиска;

13) екстремне температуре;

14) количина падавина;

15) стање тла;

16) смер кретања облака;

17) специјалне појаве.

У планинским крајевима на којима се испод нивоа станице јављају облаци или магла, поред елемената из става 1. овог члана, осматрају се количина и висина горње површине облака и магле.

На приземним синоптичким станицама у саставу државне мреже метеоролошка мерења и осматрања врше се сваког сата.

Атмосферски притисак се мери тачно у стандардном времену, док се остали метеоролошки елементи на приземним синоптичким станицама мере или осматрају током десет минута пре стандардног времена.

Програм рада државне мреже приземних синоптичких станица обухвата и метеоролошка мерења и осматрања по програму главне и обичне климатолошке и падавинске станице.

Члан 12.

Програм рада државне мреже радиосондажних (висинских синоптичких) станица обухвата метеоролошка мерења и осматрања, као и евидентирање података о следећим елементима:

1) атмосферски притисак;

2) температура ваздуха;

3) влажност ваздуха;

4) смер и брзина ветра.

Метеоролошка мерења и осматрања на висинским синоптичким станицама врше се редовно четири пута дневно у стандардним синоптичким терминима: 00.00, 6.00, 12.00 и 18.00 сати UTC, а најмање два пута дневно у 00.00 и 12.00 сати UTC.

Стварно време висинских синоптичких мерења и осматрања треба да буде око 30 минута пре стандардног времена.

Програм рада државне мреже радиосондажних (висинских синоптичких) станица обухвата и метеоролошка мерења и осматрања по програму главне и обичне климатолошке, агрометеоролошке, падавинске станице и главне станице за Сунчево зрачење.

Члан 13.

На станицама у саставу државне мреже приземних синоптичких станица, извештавања се врше сваког сата.

Подаци метеоролошких мерења и осматрања са станица из става 1. овог члана оперативно се укључују сваког сата у хидрометеоролошки информациони систем Републичког хидрометеоролошког завода у облику кодираног и/или некодираног извештаја.

На станицама у саставу државне мреже радиосондажних (висинских синоптичких) станица извештавање се врши четири пута дневно у стандардним синоптичким терминима: 00.00, 6.00, 12.00 и 18.00 сати UTC, а најмање два пута дневно у 00.00 и 12.00 сати UTC.

Подаци метеоролошких мерења и осматрања по програму климатолошких и падавинских станица која се спроводе у државној мрежи приземних и висинских синоптичких станица достављају се Републичком хидрометеоролошком заводу једном месечно.

б) Програм рада државне мреже ваздухопловних (аеродромских) метеоролошких станица

Члан 14.

Програм рада државне мреже вaздухопловних (аеродромских) станица садржи метеоролошка мерења и осматрања и евидентирање података за следеће елементе:

1) смер и брзину приземног ветра;

2) видљивост;

3) видљивост полетно-слетне стазе (RVR), кад је могуће;

4) садашње време;

5) количину облака, врсту и висину базе облака;

6) температуру ваздуха;

7) температуру тачке росе;

8) атмосферски притисак (QNH и/или QFE).

Ваздухопловна метеоролошка мерења и осматрања врше се у интервалима од по једног сата, а на аеродромима на којима је то одређено регионалним споразумом о ваздушном саобраћају – у интервалима од по пола сата.

Атмосферски притисак се мери тачно у пуном сату, односно у тридесетом минуту, а остали елементи се мере или осматрају током десет минута пре пуног сата, односно пре тридесетог минута.

Поред редовних метеоролошких мерења и осматрања из става 1. овог члана уредбе, врше се и допунска специјална мерења и осматрања у случају значајне промене приземног ветра, видљивости, видљивости полетно – слетне стазе, садашњег времена, количине облака, врсте и висине базе облака и температуре ваздуха.

Програм рада државне мреже ваздухопловних метеоролошких станица обухвата и метеоролошка мерења и осматрања по програму приземне синоптичке станице и главне климатолошке станице.

Члан 15.

Подаци ваздухопловних и приземних синоптичких метеоролошких мерења и осматрања са станица у саставу државне мреже ваздухопловних (аеродромских) метеоролошких станица оперативно се укључују сваког сата у хидрометеоролошки информациони систем Републичког хидрометеоролошког завода у облику кодираног и/или некодираног извештаја.

Подаци метеоролошких мерења и осматрања по програму главних климатолошких станица која се спроводе у државној мрежи ваздухопловних (аеродромских) метеоролошких станица достављају се Републичком хидрометеоролошком заводу једном месечно.

в) Програм рада државних мрежа климатолошких станица, метеоролошких опсерваторија и падавинских станица

Члан 16.

Програм рада државне мреже главних климатолошких станица и метеоролошких опсeрваторија садржи метеоролошка мерења и осматрања као и евидентирање података за следеће метеоролошке елементе и појаве:

1) развој времена;

2) смер, брзина и јачина ветра;

3) количина облака;

4) врста облака;

5) висина базе облака;

6) видљивост;

7) температура ваздуха (укључујући екстремне температуре);

8) влажност ваздуха;

9) атмосферски притисак;

10) падавине;

11) снежни покривач;

12) сијање Сунца;

13) минимална температура ваздуха на 5 cm изнад тла;

14) температура земљишта на следећим дубинама: 2, 5, 10, 20, 30, 50 и 100 cm.

Метеоролошка мерења и осматрања на главним климатолошким станицама и метеоролошким опсерваторијама врше се сваког сата.

Програм рада државних мрежа главних климатолошких станица и метеоролошких опсeрваторија обухвата и метеоролошка мерења и осматрања која се врше по програму државних мрежа приземних синоптичких станица, обичних климатолошких, падавинских, агрометеоролошких и фенолошких станица.

На главним климатолошким станицама и метеоролошким опсерваторијама промена било ког инструмента не сме да умањи степен тачности осматрања у поређењу са ранијим осматрањима.

Увођењу инструмената са новом технологијом, односно аутоматских метеоролошких станица у редовна метеоролошка мерења и осматрања у државним мрежама главних климатолошких станица и метеоролошких опсерваторија, треба да претходе упоредна метеоролошка мерења са претходним инструментима у трајању од најмање пет година.

Метеоролошка мерења и осматрања на главној климатолошкој станици и метеоролошкој опсерваторији у саставу државних мрежа врше се непрекидно најмање 50 година, а услови у околини ових станица не смеју се мењати у тој мери да утичу на хомогеност низа података.

Члан 17.

Програм рада државне мреже климатолошких станица за посебне намене садржи метеоролошка мерења и осматрања као и евидентирање података који се врше по програму рада мреже главних климатолошких станица из члана 19. ове уредбе, као и метеоролошка мерења и осматрања и евидентирање података за следеће метеоролошке елементе и појаве:

1) ветар, температура и влажност ваздуха на разним нивоима у приземном слоју атмосфере;

2) испаравање са земљишта и слободне водене површине;

3) компоненте Сунчевог зрачења.

Програм рада државне мреже климатолошких станица за посебне намене може обухватати и метеоролошка мерења и осматрања која се врше по програму државне мреже приземних синоптичких станица.

Члан 18.

Програм рада државне мреже обичних климатолошких станица садржи метеоролошка мерења и осматрања као и евидентирање података за следеће метеоролошке елементе и појаве:

1) развој времена;

2) смер, брзина и јачина ветра;

3) количина облака;

4) температура ваздуха (укључујући екстремне температуре);

5) влажност ваздуха;

6) падавине;

7) снежни покривач.

Метеоролошка мерења и осматрања на обичним климатолошким станицама у саставу државне мреже врше се и у 7.00, 14.00 и 21.00 сат по локалном времену.

Програм рада државне мреже падавинских станица садржи метеоролошка мерења и осматрања као и евидентирање података за следеће метеоролошке елементе и појаве:

1) развој времена;

2) падавине;

3) снежни покривач.

Метеоролошка мерења и осматрања на падавинским станицама у саставу државне мреже врше се у 6.00 сати UTC.

Члан 19.

На станицама у саставу државних мрежа главних климатолошких станица, метеоролошких опсерваторија и климатолошких станица за посебне намене извештавање се врши сваког сата, дневно и месечно.

У случају појаве и развоја опасних временских услова, климатолошка станица за посебне намене на којој се не изводи програм приземне синоптичке станице оперативно доставља Републичком хидрометеоролошком заводу извештај о непогоди.

На станицама у саставу државних мрежа обичних климатолошких и падавинских станица извештавање се врши једном месечно.

У случају појаве и развоја опасних временских услова, обична климатолошка, односно падавинска станица из става 3. овог члана уредбе оперативно доставља Републичком хидрометеоролошком заводу извештај о непогоди.

г) Програм рада државних мрежа агрометеоролошких и фенолошких станица

Члан 20.

Програм рада државне мреже главних агрометеоролошких станица обухвата метеоролошка мерења и осматрања као и евидентирање података свих или неких од следећих метеоролошких елемената и појава:

1) мерења и осматрања параметара физичке средине, и то:

(1) температуре и влажности ваздуха на различитим висинама у приземном слоју (од Земљине површине до око 10 m изнад горње границе преовлађујуће вегетације), укључујући екстреме ових елемената;

(2) влажности земљишта до 100 cm дубине;

(3) ветра на разним висинама;

(4) испаравања са земљишта и слободне водене површине и евапотранспирације;

(5) нивоа подземних вода;

2) биолошка осматрања, и то:

(1) фенолошка осматрања,

(2) праћење стања пољопривредних култура.

Програм рада на главној агрометеоролошкој станици утврђује се у зависности од преовлађујуће пољопривредне културе у околини, климатских и педолошких услова и рељефа.

Програм рада државне мреже главних агрометеоролошких станица обухвата и метеоролошка мерења и осматрања која се врше по програму државних мрежа климатолошких и падавинских станица.

Метеоролошка мерења и осматрања на главним агрометеоролошким станицама у саставу државне мреже врше се сваког сата по средњем европском времену, као и у 7.00, 14.00 и 21.00 сат по локалном времену, а биолошка осматрања се врше оног дана када наступи одређена биолошка појава.

Програм рада државне мреже обичних агрометеоролошких станица обухвата метеоролошка мерења и осматрања као и евидентирање података који се врше по програму државних мрежа обичних климатолошких станица и фенолошких станица.

Програм рада државне мреже фенолошких станица обухвата осматрања фаза развића културних и дивљих биљака која се врше на начин утврђен прописом о методама метеоролошких мерења и осматрања.

Члан 21.

На станицама у саставу државне мреже главних агрометеоролошких станица извештавање се врши једном дневно и месeчно.

На станицама у саставу државне мреже обичних агрометеоролошких и фенолошких станица извештавање се врши једном месeчно.

д) Програм рада државне мреже метеоролошких радарских центара

Члан 22.

Програм рада државне мреже метеоролошких радарских центара усклађује се са програмом мерења и техничким стандардима Европске мреже метеоролошких радарских центара.

Са радарских центара на којима је мерење аутоматизовано, извештавање се врши сваких пола сата, а по потреби и чешће.

Радарски центри у систему противградне заштите оперативно достављају податке радарских мерења Републичком хидрометеоролошком заводу, у складу са законом којим се уређује метеоролошка и хидролошка делатност и прописима донетим на основу њега.

ђ) Програм рада државних мрежа станица за сунчево зрачење и атмосферски озон (GAW станице)

Члан 23.

Програм рада државне мреже главних станица за Сунчево зрачење садржи метеоролошка мерења и осматрања као и евидентирање података за следеће метеоролошке елементе и појаве:

1) непрекидну регистрацију глобалног и дифузног Сунчевог зрачења;

2) редовна мерења директног Сунчевог зрачења;

3) редовна мерења одбијеног (рефлектованог) Сунчевог зрачења;

4) редовна мерења биланса зрачења изнад земљишта, са вегетацијом и без вегетације;

5) регистрацију трајања сијања Сунца;

6) по потреби, мерења других компоненти зрачења.

Програм рада државне мреже обичних станица за Сунчево зрачење садржи метеоролошка мерења и осматрања као и евидентирање података за следеће метеоролошке елементе и појаве:

1) регистрацију глобалног и дифузног Сунчевог зрачења;

2) регистрацију трајања сијања Сунца;

3) по потреби, мерење и других компоненти зрачења.

Програм рада државне мреже главних и обичних станица за Сунчево зрачење обухвата и метеоролошка мерења и осматрања која се врше по програму државне мреже главних климатолошких станица.

На станицама у саставу државне мреже главних и обичних станица за Сунчево зрачење извештавање се врши једном месeчно.

Члан 24.

Програм рада државне мреже GAW станица садржи мерења и осматрања као и евидентирање података свих или неких елемената и појава, и то:

1) метеоролошка мерења и осматрања по програму главне климатолошке или обичне климатолошке станице;

2) мерења атмосферских концентрација гасова са ефектом стаклене баште (угљен диоксид, метан, тропосферски озон, азотсубоксид, хлорофлуорокарбонати);

3) мерења садржаја озона у атмосфери (укупног, приземног и вертикалног профила);

4) мерења карактеристика атмосферских аеросола и спектралне прозрачности атмосфере;

5) мерења Сунчевог зрачења, укључујући и спектар ултраљубичастог зрачења;

6) мерења концентрација реактивних гасова у атмосфери (сумпор диоксид, азотни оксиди и угљен моноксид);

7) мерења хемијског састава падавина и депозиције;

8) по потреби, мерење и других параметара утврђених међународним програмом GAW.

На станицама у саставу државне мреже GAW станица извештаји се достављају Републичком хидрометеоролошком заводу једном месечно.

е) Спровођење програма рада државних мрежа метеоролошких станица

Члан 25.

Програми рада државних мрежа метеоролошких станица утврђени овом уредбом спроводе се на начин утврђен прописом о методама метеоролошких мерења и осматрања.

На локацији једне метеоролошке станице у саставу државних мрежа могу се изводити програми за више врста државних мрежа метеоролошких станица.

На станицама у саставу државних мрежа синоптичких станица, ваздухопловних метеоролошких станица, метеоролошких опсерваторија, главних климатолошких станица и климатолошких станица посебне намене, главних агрометеоролошких станица, метеоролошких радарских центара и станица за сунчево зрачење и атмосферски озон, програме рада изводе стални осматрачи, а на осталим станицама у саставу државних мрежа програме рада могу изводити хонорарни осматрачи.

Подаци метеоролошких мерења и осматрања на станицама у саставу државних мрежа морају бити контролисани.

Квалитет података првог нивоа контролише се на станици на којој су вршена метеоролошка мерења и осматрања.

Републички хидрометеоролошки завод врши стручну и техничку контролу рада, извршења програма и извештавања државних мрежа метеоролошких станица утврђeних овом уредбом, као и контролу квалитета података који се прикупљају са станица у саставу државних мрежа метеоролошких станица и који се архивирају и чувају у фонду званичних метеоролошких података, у складу са законом којим се уређује метеоролошка и хидролошка делатност.

2. Начин извештавања метеоролошких станица

Члан 26.

Подаци метеоролошких мерења и осматрања на метеоролошким станицама у саставу државних мрежа уносе се у дневник осматрања (у даљем тексту: метеоролошки извештај) утврђен прописом којим се уређује начин кодирања, евидентирања и прикупљања података из државног метеоролошког осматрачког система.

Метеоролошки извештај из става 1. овог члана доставља се Републичком хидрометеоролошком заводу по истеку календарског месеца.

Подаци метеоролошких мерења и осматрања који се укључују у оперативну међународну размену хидрометеоролошким телекомуникационим системом Републичког хидрометеоролошког завода, достављају се у кодираном (шифрованом) или некодираном облику, у складу са међународним кодовима утврђеним Техничким регулаторним документима Светске метеоролошке организације, односно на начин утврђен прописом којим се уређује начин кодирања, евидентирања и прикупљања података из државног метеоролошког осматрачког система.

IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 27.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

05 број 110-9176/2012

У Београду, 20. децембра 2012. године

Влада

Председник,

Ивица Дачић, с.р.