Zakon

Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 31. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11 и 68/12 – УС) и члана 37. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, број 72/12),

Влада доноси

 

УРЕДБУ

о Канцеларији за људска и мањинска права

"Службени гласник РС", број 75 од 2. августа 2012.

 

Садржина Уредбе

Члан 1.

Овом уредбом оснива се Канцеларија за људска и мањинска права (у даљем тексту: Канцеларија) и одређује њен делокруг, уређење и друга питања значајна за њен рад.

Канцеларија је служба Владе.

Делокруг Канцеларије

Члан 2.

Канцеларија врши стручне послове за потребе Владе и надлежних министарстава који се односе на: заштиту и унапређење људских и мањинских права; праћење усаглашености домаћих прописа са међународним уговорима и другим међународноправним актима о људским и мањинским правима и иницирање измена домаћих прописа; општа питања положаја припадника националних мањина; праћење положаја припадника националних мањина које живе на територији Републике Србије и остваривања мањинских права; остваривање веза националних мањина са матичним државама.

Директор Канцеларије

Члан 3.

Канцеларијом руководи директор Канцеларије, кога поставља Влада на пет година, на предлог председника Владе.

Директор Канцеларије одговоран је Влади и председнику Владе.

Директор Канцеларије је државни службеник на положају.

Заменик директора Канцеларије

Члан 4.

Директор Канцеларије има заменика, кога сам предлаже, а кога поставља Влада на пет година.

Заменик директора Канцеларије помаже директору Канцеларије у оквиру овлашћења која му он одреди и замењује га ако је одсутан или спречен.

Заменик директора Канцеларије је државни службеник на положају.

Помоћници директора Канцеларије

Члан 5.

Директор Канцеларије има помоћнике, које сам предлаже, а које поставља Влада на пет година.

Помоћник директора Канцеларије руководи заокруженом облашћу рада Канцеларије за коју се образује сектор.

Помоћник директора Канцеларије је државни службеник на положају.

Рок за доношење правилника

Члан 6.

Директор Канцеларије донеће правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Канцеларији у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове уредбе.

Обезбеђивање средстава

Члан 7.

Средства за почетак рада и обављање послова Канцеларије, укључујући и средства за извршавање обавеза Министарства за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу – Управа за људска и мањинска права, насталих до престанка рада тог министарства, а која су у вези са пословима које обавља Канцеларија, обезбеђују се из текуће буџетске резерве.

Средства текуће буџетске резерве из става 1. овог члана јесу расположива средства која су обезбеђена Законом о буџету Републике Србије за 2012. годину („Службени гласник РС”, број 101/11) у оквиру раздела Министарства за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу, глава – Управа за људска и мањинска права, која су, у складу са законом, пренета у текућу буџетску резерву.

Ступање на снагу

Члан 8.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

05 број 110-4806/2012

У Београду, 2. августа 2012. године

Председник,

Ивица Дачић, с.р.