Zakon

 

Ha основу члана 20. став 5, члана 24. став 2. и члана 69. став 4. Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник PC”, бр. 111/09, 92/11 и 93/12),

Влада доноси

   

УРЕДБУ

о начину ангажовања ствари за потребе заштите и спасавања и начину остваривања права на накнаду за коришћење истих

"Службени гласник РС", број 10 од 30. јануара 2013.

   

Члан 1.

Овом уредбом уређује се начин ангажовања покретних и непокретних ствари, као опреме и материјално-техничких средстава (у даљем тексту: ствари) које су грађани, привредна друштва и друга правна лица (у даљем тексту: власници ствари) дужни да привремено уступе, надлежним органима државне управе, аутономне покрајине, јединица локалне самоуправе, тј. надлежним штабовима за ванредне ситуације или Министарству унутрашњих послова – организационој јединици надлежној за ванредне ситуације (у даљем тексту: надлежна служба), ради обезбеђивања спровођења мера и задатака у заштити и спасавању људи, животиња, материјалних и културних добара и животне средине у ванредној ситуацији, као и давање накнаде за коришћење тих ствари.

Члан 2.

Привремена употреба ствари неопходних:

1) за остваривање задатака заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, односно за заштиту и спасавање живота и здравља људи, материјалних и културних добара и заштите животне средине у ванредним ситуацијама, обезбеђује се на основу одлуке надлежног штаба за ванредне ситуације;

2) за случај потребе за хитно реаговање када је угрожена безбедност људи, материјалних добара и животне средине, а надлежни штаб за ванредне ситуације није активиран, обезбеђује се на основу одлуке надлежне службе.

Ствари за потребе извршавања задатака других субјеката система заштите и спасавања у ванредним ситуацијама обезбеђују се на основу одлуке из става 1. овог члана, а из расположивих ствари које се утврђују и користе на основу евиденција које се установљавају на начин прописан законом и подзаконским актима који уређују ванредне ситуације.

Члан 3.

Обезбеђење материјалних средстава која су неопходна за заштиту и спасавање и обезбеђење услуга од значаја за заштиту и спасавање, односно за извршавање задатака заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, њихово коришћење, врши се по тржишним ценама које се утврђују у складу са законом.

Члан 4.

Преузете ствари се користе за заштиту и спасавање онолико времена колико је то неопходно, о чему одлучује надлежна служба, односно надлежни штаб за ванредне ситуације који је и донео одлуку о ангажовању тих ствари, што зависи од врсте елементарних непогода и других несрећа, степена опасности по живот и здравље људи, животну средину и материјална добра.

Одлуку о престанку привремене употребе и враћању ствари њиховим власницима, доноси надлежни штаб за ванредне ситуације, односно надлежна служба и о томе обавештава власника ствари.

Члан 5.

Накнада трошкова за привремену употребу ствари за потребе извршавања задатака субјеката система заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, исплаћује се по тржишним ценама.

Члан 6.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

05 број 110-437/2013

У Београду, 24. јануара 2013. године

Влада

Председник,

Ивица Дачић, с.р.