Редакцијски пречишћен текст
  

   

На основу члана 195. став 1. Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС”, број 116/07) и члана 17. став 1. и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка и 101/07),

Влада доноси

 

 

УРЕДБУ

о трансформацији војних установа које обављају производну и услужну делатност по принципу стицања и расподеле добити и о правима и обавезама цивилних лица на служби у Војсци Србије запослених у тим установама

„Службени гласник РС“, бр. 58 од 6. јуна 2008, 94 од 12. новембра 2009, 10 од 30. јануара 2013. 

 

 

Члан 1.

Овом уредбом уређују се услови, начин и поступак трансформације војних установа које обављају производну и услужну делатност, односно послују по принципу стицања и расподеле добити и права и обавезе цивилних лица на служби у Војсци Србије запослених у тим установама до завршетка трансформације.

 

Члан 2.

Војне установе које обављају производну и услужну делатност, односно послују по принципу стицања и расподеле добити (у даљем тексту: постојеће војне установе) могу се трансформисати у:

1) војне установе које су организационо и функционално везане за Министарство одбране (у даљем тексту: Министарство) и у којима се не обављају послови из делокруга Министарства, које могу стећи статус правног лица*

2) једночлана привредна друштва чији оснивач је Република Србија, у складу са прописима којима се уређује правни положај привредних друштава.

Министар одбране уредиће начин рада, пословања и управљања установама из става 1. тачка 1) овог члана и одредиће војне установе које могу стећи статус правног лица.*

 

*Службени гласник РС, број 94/2009

 

Члан 3.

Постојеће војне установе могу се трансформисати у војне установе из члана 2. тачка 1) ове уредбе ако су у функцији реализације логистичке подршке Војсци Србије и задовољења њених потреба у:

1) производњи, модернизацији и одржавању наоружања и војне опреме;

2) снабдевању наоружањем и војном опремом и другим средствима;

3) општим логистичким потребама;

4) изградњи и одржавању објеката инфраструктуре;*

5) пружању репрезентативних услуга и обављању послова из области ловно-шумске делатности.*

Брисана је тачка 6) (види члан 2. Уредбе – 94/2009-3)

Војне установе које обављају производну и услужну делатност у функцији реализације логистичке подршке Војске Србије и задовољења њених општих логистичких потреба, као и потреба из области ловно-шумске делатности, пре трансформације спровешће рационализацију броја запослених променом организацијско-формацијске структуре.*

Организацијско-формацијску структуру војних установа из става 1. овог члана уредиће министар надлежан за послове одбране (у даљем тексту: министар).

 

*Службени гласник РС, број 94/2009

 

Члан 4.

Постојеће војне установе које не трансформишу у војне установе из члана 2. тачка 1) ове уредбе могу се на предлог министра организовати као једночлана привредна друштва чији оснивач је Република Србија.

Постојеће војне установе могу се трансформисати у једночлана привредна друштва чији оснивач је Република Србија ако обављају привредну делатност и ако могу самостално пословати на тржишту ради стицања добити.

 

Члан 5.

Војне установе из члана 2. тачка 1) ове уредбе преузеће од постојећих војних установа средства која су у функцији обављања делатности за коју се те војне установе оснивају по висини и обиму које утврди министар, цивилна лица на служби у Војсци Србије запослена у постојећим војним установама која су потребна за обављање делатности за коју се те установе оснивају и обавезе и потраживања од трећих лица.

 

Члан 6.

Постојеће војне установе извршиће попис имовине коју користе и саставиће завршни рачун, у складу са законом.

 

Члан 7.

Организационе јединице Министарства претпостављене постојећим војним установама припремиће и доставити министру предлог програма трансформације тих војних установа.

Организационе јединице Министарства претпостављене постојећим установама које обављају производну и услужну делатност у функцији реализације логистичке подршке Војске Србије и задовољења њених општих логистичких потреба, као и потреба из области ловно-шумске делатности припремиће и доставити министру предлог програма рационализације броја запослених кроз промену организацијско-формацијске структуре.*

Трансформација војних установа спроводиће се према динамици обезбеђивања новчаних средстава утврђених Законом о буџету Републике Србије у делу који се односи на Министарство одбране.**

 

*Службени гласник РС, број 94/2009

**Службени гласник РС, број 10/2013

 

Члан 8.

 Дуговања постојећих војних установа које се трансформишу у једночлана привредна друштва чији је оснивач Република Србија, а која до дана оснивања тог привредног друштва настану на име неисплаћених зарада, доприноса и припадајућих накнада запосленим у тим установама, као и дуговања тих установа према трећим лицима преузима новоосновано привредно друштво. *

Потраживања постојећих војних установа које се трансформишу у једночлана привредна друштва чији је оснивач Република Србија према трећим лицима и обавезе које произилазе из њих, преузима новоосновано привредно друштво.*

Дуговања постојећих војних установа које спроводе рационализацију броја запослених променом организацијско-формацијске структуре, која су настала до дана доношења одлуке о промени организацијско-формацијске структуре на име неисплаћених зарада, доприноса и припадајућих накнада запосленима у тим установама, као и дуговања тих установа према трећим лицима измириће Министарство пре спровођења поступка трансформације тих установа.*

 

*Службени гласник РС, број 94/2009

 

Члан 9.

Цивилна лица на служби у Војсци Србије запослена у постојећим војним установама после извршене трансформације тих установа у војне установе из члана 2. тачка 1) ове уредбе без статуса правног лица* преводе се у војне службенике или војне намештенике у складу са Законом о Војсци Србије.

Цивилним лицима на служби у Војсци Србије запосленим у постојећим војним установама, која после извршене трансформације тих установа у војне установе из члана 2. тачка 1) ове уредбе без статуса правног лица* не буду распоређена на одговарајућа радна места, односно која не буду преузета у те војне установе, престаје служба у Војсци Србије.

Цивилна лица запослена у установама из члана 2. тачка 1) ове уредбе које добију статус правног лица закључиће са директором те установе уговор о раду у складу са општим прописима о раду, од када остварују права и обавезе из радног односа у складу са законом који уређује рад, а цивилним лицима која одбију закључење уговора о раду, престаје радни однос без права на једнократну отпремнину која, у складу са Законом о Војсци Србије, припада запосленима којима је радни однос престао као вишку запослених.*

Лица из става 2. овог члана имају право на отпремнину у складу са Законом о Војсци Србије.

Право на отпремнину у складу са Законом о Војсци Србије имају и цивилна лица на служби у Војсци Србије запослена у постојећим војним установама, којима се у поступку рационализације броја запослених укидају радна места на која су распоређена или се смањује број извршилаца на једном радном месту.*

 

*Службени гласник РС, број 94/2009

 

Члан 9а*

Цивилна лица запослена у војним установама које обављају производну и услужну делатност по принципу стицања и расподеле добити, до завршетка  трансформације тих установа остварују права и обавезе из радног односа у складу са Законом о Војсци Србије, а права на исплату плате, накнада и других примања, као и стамбено обезбеђење остварују у складу са прописима којима се уређује пословање тих установа. *

 

*Службени гласник РС, број 94/2009

 

Члан 9б

Брисан је члан 9б који је додат у броју 94/2009 (види члан 3. Уредбе - 10/2013-37)

 

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Чланом 2. Уредбе o измени и допуни Уредбе o трансформацији војних установа које обављају производну и услужну делатност по принципу стицања и расподеле добити и о правима и обавезама цивилних лица на служби у Војсци Србије запослених у тим установама ("Службени гласник РС", број 10/2013) прописано је "Члан 96. брише се.". С обзиром да члан 96. не постоји у Уредби, измена је извршена на члану 9б.

 

 

Члан 10.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-2019/2008-1

У Београду, 5. јуна 2008. године

Влада

Потпредседник,

Божидар Ђелић, с.р.

 

 

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" УРЕДБЕ

 

 

 

Уредба o измени и допуни Уредбе o трансформацији војних установа које обављају производну и услужну делатност по принципу стицања и расподеле добити и о правима и обавезама цивилних лица на служби у Војсци Србије запослених у тим установама: "Службени гласник РС", број 10/2013-37

 

Члан 3.

Трансформација војних установа окончаће се у складу са одредбама ове уредбе, најкасније до 31. децембра 2015. године.

 

Члан 4.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.