Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 52. ст. 1. и 2. Закона о заштити ваздуха („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 10/13) и члана 23. став 7. Закона о спољнотрговинском пословању („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 36/11– др. закон и 88/11),

Влада доноси

УРЕДБУ

о поступању са флуорованим гасовима са ефектом стаклене баште, као и о условима за издавање дозвола за увоз и извоз тих гасова

"Службени гласник РС", бр. 120 од 31. децембра 2013, 44 од 8. јуна 2018 - др. закон

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет урeђивања

Члан 1.

Овом уредбом прописује се: контрола емисија, листа и састав флуорованих гасова са ефектом стаклене баште заједно са њиховим потенцијалом глобалног загревања; ближи услови за издавање и коришћење дозвола за увоз и извоз флуорованих гасова са ефектом стаклене баште и производа и/или опреме који их садрже или се ослањају на њих; поступање са флуорованим гасовима са ефектом стаклене баште, производима и/или опремом који их садрже или се ослањају на њих; поступање са флуорованим гасовима са ефектом стаклене баште након престанка употребе производа и/или опреме који их садрже или се ослањају на њих; начин њиховог сакупљања, обнављања, обраде или термичког третмана, употребе и трајног одлагања, стављања у промет; начин обрачуна трошкова њихове поновне употребе; начин означавања производа и/или опреме који садрже флуороване гасове са ефектом стаклене баште; начин извештавања о флуорованим гасовима са ефектом стаклене баште у складу са преузетим међународним обавезама; начин контроле употребе; процедуре за проверу испуштања из стационарне расхладне и климатизационе опреме, топлотних пумпи и система за заштиту од пожара који садрже три или више килограма флуорованих гасова са ефектом стаклене баште; поступање са климатизационим системима у одређеним моторним возилима који садрже флуороване гасове са ефектом стаклене баште; као и услови које морају да испуне правна лица и предузетници који обављају делатност производње, инсталације, одржавања или сервисирања, сакупљања, обнављања и обраде, контролу употребе, стављања у промет, трајног одлагања и искључивања из употребе производа и/или опреме који садрже или се ослањају на флуороване гасове са ефектом стаклене баште.

Флуоровани гасови са ефектом стаклене баште и смеше које их садрже

Члан 2.

Одређени флуоровани гасови са ефектом стаклене баште, чисти или у смеши (у даљем тексту: флуоровани гасови са ефектом стаклене баште), са одговарајућом хемијском формулом, потенцијалом глобалног загревања и тарифном ознаком дати су у Прилогу 1. – Листа одређених флуорованих гасова са ефектом стаклене баште, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Најчешће коришћене смеше које садрже флуороване гасове са ефектом стаклене баште дате су у Делу I Прилога 2. – Најчешће коришћене смеше које садрже флуороване гасове са ефектом стаклене баште и метода израчунавања потенцијала глобалног загревања смеша, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Значење израза

Члан 3.

Поједини изрази употребљени у овој уредби имају следеће значење:

1) флуоровани гасови са ефектом стаклене баште (Ф-гасови) су флуороугљоводоници (HFCs), перфлуороугљеници (PFCs) и сумпорхексафлуорид (SF6) наведени у Прилогу 1. ове уредбе, и смеше које садрже ове супстанце, изузимајући контролисане супстанце;

2) контролисане супстанце су супстанце које оштећују озонски омотач у складу са прописом којим се уређује поступање са супстанцама које оштећују озонски омотач, као и услови за издавање дозвола за увоз и извоз тих супстанци;

3) флуороугљоводоници (HFCs) су органска једињења која се састоје од угљеника, водоника и флуора, и чији молекули не садрже више од шест атома угљеника, наведени у Прилогу 1. ове уредбе;

4) перфлуороугљеници (PFCs) су органска једињења која се састоје само од угљеника и флуора, и чији молекули не садрже више од шест атома угљеника, наведени у Прилогу 1. ове уредбе;

5) потенцијал глобалног загревања је потенцијал климатског загревања флуорованих гасова са ефектом стаклене баште у односу на тај потенцијал угљен диоксида (СО2). Потенцијал глобалног загревања (GWP) се израчунава на основу стогодишњег потенцијала загревања једног килограма гаса у односу на један килограм СО2;

6) смеша у смислу ове уредбе, изузев термичког третмана, јесте мешавина две или више супстанци од којих је најмање једна флуоровани гас са ефектом стаклене баште, осим када је укупни потенцијал глобалног загревања смеше мањи од 150. Укупни потенцијал глобалног загревања смеше одређује се у складу са Делом II Прилога 2. ове уредбе. За израчунавање потенцијала глобалног загревања за нефлуороване гасове са ефектом стаклене баште у смешама, примењују се вредности објављене у првој процени Међународног панела о климатским променама (IPCC);

7) стављање у промет је снабдевање или стављање флуорованих гасова са ефектом стаклене баште или производа и опреме који садрже или се ослањају на ове гасове на располагање трећим лицима, било уз накнаду или без накнаде, укључујући царински поступак стављања робе у слободан промет. У погледу производа и опреме који чине део непокретне имовине или превозног средства, ова тачка се односи само на снабдевање или стављање на располагање по први пут;

8) употреба је коришћење флуорованих гасова са ефектом стаклене баште у производњи, одржавању или сервисирању, укључујући поновно пуњење производа или опреме, или у другим процесима;

9) топлотна пумпа је уређај или постројење које при ниским температурама извлачи топлоту из ваздуха, воде или земље и ту топлоту испоручује;

10) сакупљање је прикупљање и складиштење флуорованих гасова са ефектом стаклене баште из производа и опреме или цилиндара приликом одржавања или сервисирања или пре њиховог одлагања;

11) обнављање је поновна употреба сакупљених флуорованих гасова са ефектом стаклене баште након основног поступка пречишћавања;

12) обрада је поновна прерада сакупљеног флуорованог гаса са ефектом стаклене баште до карактеристика утврђених за први пут коришћени гас, узимајући у обзир његову предвиђену намену;

13) термички третман (уништавање) је процес којим се цео флуоровани гас са ефектом стаклене баште или његов већи део трајно трансформише или разлаже на једну или више стабилних супстанци које нису флуоровани гасови са ефектом стаклене баште;

14) производи и опрема који се ослањају на флуороване гасове са ефектом стаклене баште су производи и опрема који не функционишу без флуорованих гасова са ефектом стаклене баште, и не укључују оне производе и опрему који се користе за производњу, прераду, сакупљање, обнављање, обраду или термички третман тих гасова;

15) производи и опрема су сви производи и опрема, осим цилиндара коришћених за транспорт или складиштење, укључујући системе за заштиту од пожара и апарате за гашење пожара;

16) херметички затворен систем је систем у којем су сви делови расхладног уређаја чврсто спојени заваривањем, лемљењем или сличним трајним повезивањем, који може садржати вентиле са заштитним поклопцима или заштићене сервисне отворе који омогућавају одговарајућу поправку или одлагање и чија је стопа испуштања мања од 3 грама годишње под притиском од најмање једне четвртине максимално дозвољеног притиска;

17) одржавање или сервисирање (у односу на расхладну и климатизациону опрему и топлотне пумпе које садрже или се ослањају на флуороване гасове са ефектом стаклене баште) су све делатности које подразумевају снабдевање система флуорованим гасовима са ефектом стаклене баште, уклањање једног или више делова расхладног кола или опреме, поновно склапање два или више делова кола или опреме, као и поправке испуштања, не узимајући у обзир поступке сакупљања и провере испуштања који захтевају прекид рада расхладног круга које садржи или је пројектовано да садржи флуороване гасове са ефектом стаклене баште;

18) одржавање или сервисирање (у односу на системе за заштиту од пожара који садрже или се ослањају на флуороване гасове са ефектом стаклене баште) су све делатности које захтевају рад на цилиндрима који садрже или су пројектовани да садрже флуоровани гас са ефектом стаклене баште као средство за гашење пожара, или на пратећим компонентама које не утичу на задржавање средства за гашење пожара пре његовог испуштања у сврхе заштите од пожара;

19) систем за детекцију испуштања је калибрисан механички, електрични или електронски уређај за детекцију испуштања флуорованих гасова са ефектом стаклене баште, који по детекцији испуштања алармира оператера;

20) провера испуштања је поступак провере испуштања флуорованих гасова са ефектом стаклене баште коришћењем директних или индиректних метода мерења наведених у Прилогу 5. ове уредбе за расхладну и климатизациону опрему, топлотне пумпе и системе за заштиту од пожара, са фокусом на оне делове опреме који су најсклонији испуштањима;

21) цилиндар је производ осмишљен пре свега за транспорт и складиштење флуорованих гасова са ефектом стаклене баште;

22) цилиндар за једнократну употребу је цилиндар који није намењен поновном пуњењу, а користи се приликом сервисирања, одржавања или пуњења расхладне и климатизационе опреме или топлотних пумпи, система за заштиту од пожара или опреме високонапонског прекидања, или за складиштење или транспорт флуорованог гаса са ефектом стаклене баште на бази растварача;

23) инсталација (у односу на расхладну и климатизациону опрему и топлотне пумпе које садрже или се ослањају на флуороване гасове са ефектом стаклене баште) је спајање два или више делова опреме и цевовода који садрже или су намењени да садрже флуоровани гас са ефектом стаклене баште као расхладно средство, са циљем постављања система на локацији рада, укључујући активности у којима се цевоводи расхладног система повезују ради затварања расхладног круга, независно од потребе система за пуњењем након постављања. Постављање опреме на производној локацији произвођача није инсталација у смислу ове уредбе;

24) инсталација (у односу на системе за заштиту од пожара који садрже или се ослањају на флуороване гасове са ефектом стаклене баште) је повезивање, по први пут на локацији рада опреме, једног или више цилиндара који садрже или су намењени да садрже флуоровани гас са ефектом стаклене баште као средство за гашење пожара, са пратећим компонентама, искључујући оне делове који не утичу на задржавање средства за гашење пожара пре његовог испуштања у сврхе заштите од пожара. Постављање система за заштиту од пожара на производној локацији произвођача није инсталација у смислу ове уредбе;

25) оператер опреме или система (у даљем тексту: оператер) је свако правно лице или предузетник који ради на техничком функционисању опреме или система у складу са овом уредбом. Ако није могуће идентификовати оператера опреме или система, за обавезе оператера дефинисане овом уредбом одговоран је власник опреме или система;

26) стационарна опрема је свака одговарајућа опрема која при раду није у покрету;

27) количина флуорованог гаса са ефектом стаклене баште садржаног у:

(1) расхладној и климатизационој опреми и топлотним пумпама је максимално дозвољено пуњење по једном расхладном колу, према одређеној техничкој спецификацији произвођача одговарајуће опреме,

(2) систему за заштиту од пожара је максимално пуњење свих елемената одговарајућег система за заштиту од пожара,

(3) апарату за гашење пожара је максимално дозвољено пуњење према одређеној техничкој спецификацији произвођача одговарајућег апарата за гашење пожара,

(4) опреми високонапонског прекидања је прописано пуњење издвојеног одељка за гас према одређеној техничкој спецификацији произвођача одговарајуће опреме високонапонског прекидања,

(5) опреми која садржи флуороване гасове са ефектом стаклене баште као раствараче је максимално дозвољено пуњење за цео резервоар опреме, према одређеној техничкој спецификацији произвођача одговарајуће опреме;

28) нови аеросоли су генератори аеросола према пропису којим се уређују хемикалије, који се стављају у промет и намењени су општој продаји у забавне и декоративне сврхе;

29) високонапонски прекидач је уређај за прекидање као и његова комбинација са пратећом опремом за контролу, мерење, заштиту и регулисање, и склоп тих уређаја и опреме са пратећим међу-везама, помоћним и потпорним структурама, намењен за употребу у вези са производњом, преносом, дистрибуцијом и конверзијом електричне енергије при одређеном напону изнад 1000 V;

30) одређено моторно возило је моторно возило класе M1 или N1 у складу са прописом којим се уређује подела моторних и прикључних возила и технички услови за возила у саобраћају на путевима.

II. ПРОИЗВОДИ И ОПРЕМА КОЈИ САДРЖЕ ИЛИ СЕ ОСЛАЊАЈУ НА ФЛУОРОВАНЕ ГАСОВЕ СА ЕФЕКТОМ СТАКЛЕНЕ БАШТЕ

Производи и опрема који садрже или се ослањају на флуороване гасове са ефектом стаклене баште

Члан 4.

Следећи производи или опрема који садрже или се ослањају на флуороване гасове са ефектом стаклене баште могу се увозити и/или извозити и стављати у промет до дана приступања Републике Србије Европској унији:

1) цилиндри за једнократну употребу који се користе за складиштење или транспорт флуорованих гасова са ефектом стаклене баште, осим цилиндара за једнократну употребу који се користе за складиштење или транспорт флуорованих гасова са ефектом стаклене баште за лабораторијске и аналитичке примене, који могу да се увозе и/или извозе и стављају у промет и после приступања Републике Србије Европској унији;

2) системи неограниченог директног испаравања који садрже или се ослањају на флуороугљоводонике и/или перфлуороугљенике као расхладна средства;

3) системи за заштиту од пожара и апарати за гашење пожара који садрже или се ослањају на перфлуороугљенике;

4) прозори, обућа и гуме који садрже или се ослањају на флуороване гасове са ефектом стаклене баште;

5) једнокомпонентне пене које садрже или се ослањају на флуороване гасове са ефектом стаклене баште, осим ако се морају задовољити национални сигурносни стандарди;

6) нови аеросоли који садрже или се ослањају на флуороугљоводонике.

Дозвољено је стављање у промет производа и опреме из става 1. овог члана само уколико су произведени до дана приступања Републике Србије Европској унији.

III. УВОЗ И/ИЛИ ИЗВОЗ ФЛУОРОВАНИХ ГАСОВА СА ЕФЕКТОМ СТАКЛЕНЕ БАШТЕ И ПРОИЗВОДА И ОПРЕМЕ КОЈИ САДРЖЕ ИЛИ СЕ ОСЛАЊАЈУ НА ФЛУОРОВАНЕ ГАСОВЕ СА ЕФЕКТОМ СТАКЛЕНЕ БАШТЕ

1. Увоз и/или извоз флуорованих гасова са ефектом стаклене баште

Дозвола за увоз и/или извоз флуорованих гасова са ефектом стаклене баште

Члан 5.

Министарство надлежно за послове заштите животне средине (у даљем тексту: Министарство) издаје дозволу за увоз и/или извоз флуорованих гасова са ефектом стаклене баште правним лицима и/или предузетницима уписаним у евиденцију Министарства за обављање послова увоза и извоза флуорованих гасова са ефектом стаклене баште (у даљем тексту: правно лице и/или предузетник евидентирано за увоз и извоз флуорованих гасова са ефектом стаклене баште), на основу њиховог захтева за издавање дозволе за увоз и/или извоз флуорованих гасова са ефектом стаклене баште, у складу са законом.

Дозвола из става 1. овог члана издаје се у форми решења, најкасније у року од 30 дана од дана подношења комплетног захтева.

Дозвола из става 1. овог члана издаје се за сваку испоруку посебно и важи до краја квартала у којем је издата.

Захтев за издавање дозволе за увоз и/или извоз флуорованих гасова са ефектом стаклене баште

Члан 6.

Захтев за издавање дозволе за увоз и/или извоз флуорованих гасова са ефектом стаклене баште подноси се на Обрасцу бр. 1, односно Обрасцу бр. 2 из Прилога 3. – Обрасци за захтеве, евиденцију и извештавање, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Уз захтев из става 1. овог члана подносилац захтева прилаже: доказ о уплаћеној административној такси, профактуру фирме испоручиоца робе, сертификат и/или изјаву о пореклу, врсти, количини, саставу гаса или смеше која се увози и/или извози, податак о сврси увоза, а на захтев Министарства и копију дозволе издате од стране земље у коју се увози или из које се извози и другу потребну документацију.

Сваки увозник и извозник дужан је да обавести Министарство о могућим променама претходно приложених података током периода важења дозволе.

Обавезе и права правних лица и предузетника евидентираних за послове увоза и/или извоза флуорованих гасова са ефектом стаклене баште

Члан 7.

Правна лица и/или предузетници евидентирани за послове увоза и/или извоза флуорованих гасова са ефектом стаклене баште дужни су да:

1) доставе Министарству доказ о увезеним односно извезеним количинама флуорованих гасова са ефектом стаклене баште, тј. јединствену царинску исправу по реализованом увозу, односно извозу за сваку издату дозволу одмах, а најкасније до истека квартала за који је дозвола издата, као и копију фактуре испоручиоца робе;

2) воде евиденцију о увозу флуорованих гасова са ефектом стаклене баште и крајњим корисницима тих гасова и то о увезеним количинама за сваки флуоровани гас са ефектом стаклене баште посебно, количинама стављеним у промет на домаће тржиште, по гасу и његовој крајњој намени, као и постојећим залихама;

3) воде евиденцију о извозу флуорованих гасова са ефектом стаклене баште и то о извезеним количинама флуорованих гасова са ефектом стаклене баште, посебно утврђујући количине извезене у сваку земљу појединачно, свим количинама сакупљених флуорованих гасова са ефектом стаклене баште извезеним у циљу обнављања, обраде и/или термичког третмана, као и постојећим залихама;

4) доставе Министарству извештаје у складу са чланом 29. ове уредбе;

5) пре стављања у промет обележе цилиндре са увезеним флуорованим гасовима са ефектом стаклене баште ознаком која садржи следећи текст: „ОПАСНОСТ. Садржи флуоровани гас са ефектом стаклене баште из Кјото протокола. Избегавати испуштање садржаја у животну средину. Након престанка употребе одлагати супстанцу као опасан отпад.” Ознака треба да садржи наведени текст на српском језику. Ознака треба да садржи хемијски назив, хемијску формулу, и ако су доступни, трговачки назив и скраћену ознаку, UN и CAS број супстанце. На ознаци и/или цилиндру треба да стоји назив и адреса произвођача и серијски број супстанце.

2. Производња, увоз и/или извоз производа и/или опреме који садрже или се ослањају на флуороване гасове са ефектом стаклене баште

Дозволе за увоз и/или извоз производа и/или опреме који садрже или се ослањају на флуороване гасове са ефектом стаклене баште

Члан 8.

Министарство издаје дозволу за увоз и/или извоз прозорских или зидних самосталних (компактних) уређаја за климатизацију који садрже или се ослањају на флуороване гасове са ефектом стаклене баште, тарифне ознаке: 8415 10 10 00, као и прозорских или зидних климатизационих сплит-система који садрже или се ослањају на флуороване гасове са ефектом стаклене баште, тарифне ознаке: 8415 10 90 00, правним лицима и/или предузетницима уписаним у евиденцију Министарства за обављање послова увоза и извоза производа и/или опреме који садрже или се ослањају на флуороване гасове са ефектом стаклене баште (у даљем тексту: „правно лице и/или предузетник евидентирано за увоз и извоз производа и/или опреме”), на основу поднетог захтева за издавање дозволе за увоз односно извоз тих производа и/или опреме, у складу са законом.

Дозвола из става 1. издаје се за више испорука, на период од најдуже годину дана и важи од 1. јануара до 31. децембра године за коју је издата.

Дозвола из става 1. овог члана издаје се у форми решења, најкасније у року од 30 дана од дана подношења комплетног захтева.

Захтев за издавање дозволе за увоз и/или извоз производа и/или опреме који садрже или се ослањају на флуороване гасове са ефектом стаклене баште

Члан 9.

Захтев за издавање дозволе за увоз и/или извоз прозорских или зидних самосталних (компактних) уређаја за климатизацију који садрже или се ослањају на флуороване гасове са ефектом стаклене баште подноси се на Обрасцу бр. 3, односно Обрасцу бр. 4 из Прилога 3. ове уредбе.

Уз захтев из става 1. овог члана подносилац захтева прилаже доказ о уплаћеној административној такси, профактуру фирме испоручиоца робе, сертификат и/или изјаву о пореклу, типу и намени производа и/или опреме, саставу гаса који опрема садржи или на коју се ослања, а на захтев Министарства и копију дозволе издате од стране земље у коју се производ и/или опрема увози или из које се извози и другу потребну документацију.

Правно лице и/или предузетник евидентирано за увоз и извоз производа и/или опреме дужан је да обавести Министарство о могућим променама претходно приложених података током периода важења дозволе.

Обавезе и права правних лица и предузетника евидентираних за послове увоза и/или извоза производа и опреме који садрже или се ослањају на флуороване гасове са ефектом стаклене баште

Члан 10.

Правна лица и/или предузетници евидентирани за послове увоза и/или извоза производа и опреме који садрже или се ослањају на флуороване гасове са ефектом стаклене баште дужни су да воде евиденцију о реализованом увозу и/или извозу тих производа и опреме и доставе Министарству годишњи извештај о реализованом увозу и/или извозу из члана 29. став 3. ове уредбе.

Правна лица и/или предузетници евидентирани за послове увоза и/или извоза производа и опреме који садрже или се ослањају на флуороване гасове са ефектом стаклене баште за које се издаје дозвола у складу са овом уредбом дужни су да, поред испуњавања обавеза из става 1. овог члана, Министарству доставе и доказ о реализованом увозу, односно извозу производа и опреме који садрже флуороване гасове са ефектом стаклене баште или се на њих ослањају, тј. јединствене царинске исправе одмах, а најкасније до 31. децембра године за коју је дозвола издата, заједно са копијом фактура испоручилаца робе.

Захтеви за обележавање

Члан 11.

Произвођачи и увозници производа и опреме који садрже или се ослањају на флуороване гасове са ефектом стаклене баште дужни су да их обележе пре првог стављања у промет. Ознака треба да садржи:

1) текст: „ОПАСНОСТ. Садржи флуоровани гас са ефектом стаклене баште из Кјото протокола. Избегавати испуштање садржаја у животну средину. Након престанка употребе одлагати супстанцу као опасан отпад.” Ознака треба да садржи наведени текст на српском језику;

2) скраћене називе за флуороване гасове са ефектом стаклене баште садржане или који су намењени да буду садржани у производима или опреми, коришћењем важећих ANSI/ASHRAE стандарда;

3) количину флуорованих гасова са ефектом стаклене баште изражену у килограмима;

4) текст: „херметички затворено”, где је применљиво.

Поред обележавања из става 1. овог члана, расхладну и климатизациону опрему и топлотне пумпе изоловане пеном која је експандирана коришћењем флуорованих гасова са ефектом стаклене баште, пре стављања у промет треба обележити ознаком која садржи следећи текст: „Пена експандирана Ф-гасовима”. Када се флуоровани гасови са ефектом стаклене баште могу додати изван локације производње и када произвођач није одредио укупну количину, ознака треба да садржи количину напуњену у производном погону и празан простор за унос количине која ће се додати ван локације производње, као и укупну количину флуорованих гасова са ефектом стаклене баште.

Информације из ознаке из ст. 1. и 2. овог члана треба да су јасно издвојене од позадине ознаке, и да буду у величини и са размаком који су јасно видљиви.

Када се информације из ознаке из ст. 1. и 2. овог члана додају на ознаку која се већ налази на производу или опреми, величина слова не сме бити мања од минималне величине осталих информација на ознаци.

Целокупна ознака и њен садржај треба да су дизајнирани тако да остају на производу или опреми у току целог периода током којег производ или опрема садржи флуоровани гас са ефектом стаклене баште и да су видљиви под нормалним радним условима.

Ознака треба да буде постављена на производу или опреми уз сервисна места за пуњење или сакупљање флуорованог гаса са ефектом стаклене баште или на делу производа или опреме који садржи флуоровани гас са ефектом стаклене баште.

Додатно, ознака може бити постављена и на или поред постојеће плочице са називом производа или ознаке са информацијом о производу или поред приступних места за сервисирање.

За климатизациону опрему, као и за топлотне пумпе са одвојеном испаривачком и кондензаторском јединицом, које су међусобно повезане цевоводом расхладног средства, ознака треба да је постављена на део опреме који се иницијално пуни расхладним средством.

Произвођач или увозник производа или опреме дужан је да обезбеди да информације из ознака, у којима се наводи да производи или опрема садрже или се ослањају на флуороване гасове са ефектом стаклене баште који су обухваћени Кјото протоколом, буду у упутству за употребу тих производа и опреме, заједно са информацијама о вредностима потенцијала глобалног загревања за наведене флуороване гасове са ефектом стаклене баште.

3. Контрола праћења увоза и извоза и поступања са флуорованим гасовима са ефектом стаклене баште

Члан 12.

Министарство може да предузме додатне мере (ограничење количина, ограничење употребе, извештавање, овлашћење и друге мере) за праћење флуорованих гасова са ефектом стаклене баште и производа и/или опреме који садрже или се ослањају на флуороване гасове са ефектом стаклене баште у привременом смештају, којима је одобрен транзит, односно који су смештени у царинским складиштима, као и оних који су смештени у слободним зонама, или се уносе или износе из зоне, на основу процене потенцијалних ризика илегалне трговине у тим условима, узимајући у обзир аспекте животне средине и социјално-економске аспекте ових мера.

IV. ПОСТУПАЊЕ СА ФЛУОРОВАНИМ ГАСОВИМА СА ЕФЕКТОМ СТАКЛЕНЕ БАШТЕ И ПРОИЗВОДИМА И/ИЛИ ОПРЕМОМ КОЈИ ИХ САДРЖЕ

Члан 13.

Поступање са флуорованим гасовима са ефектом стаклене баште, поступање са производима и/или опремом који садрже ове гасове, као и поступање са флуорованим гасовима са ефектом стаклене баште након престанка употребе производа и/или опреме који их садрже, мора се вршити тако да се спрече емисије флуорованих гасова са ефектом стаклене баште у ваздух.

Контрола емисија

Члан 14.

Оператери су дужни да обезбеде да се флуоровани гасови са ефектом стаклене баште из опреме сакупе током одржавања или сервисирања или приликом искључивања из употребе стационарних производа и опреме, и то: расхладне и климатизационе опреме; топлотних пумпи; опреме која садржи раствараче; система за заштиту од пожара; апарата за гашење пожара, као и опреме за високонапонско прекидање.

Лице које користи цилиндар за транспорт или складиштење флуорованог гаса са ефектом стаклене баште, након истека радног века цилиндра, одговорно је за сакупљање могућих остатака гаса у циљу његовог обнављања, обраде или термичког третирања.

Сакупљене количине флуорованих гасова са ефектом стаклене баште морају се, у случају да је то технички и економски оправдано, обновити и/или обрадити и поново користити. Супстанце које се не могу обновити и/или обрадити морају се одложити или термички третирати, у складу са прописима којима се уређује управљање отпадом.

Правно лице, предузетник и физичко лице, које је власник или корисник производа или опреме која садржи или се ослања на флуороване гасове са ефектом стаклене баште, дужан је да те производе или опрему одложи у складу са прописима којима се уређује управљање отпадом.

Флуоровани гасови са ефектом стаклене баште из производа и опреме, који нису наведени у ставу 1. овог члана, сакупљају се у случају да је то технички и економски оправдано и са њима се поступа на начин прописан у ставу 3. овог члана.

Власник и/или корисник депоније дужан је да за сакупљање флуорованих гасова са ефектом стаклене баште, по потреби, ангажује правно лице и/или предузетника који има дозволу Министарства за одржавање или сервисирање и коначно одлагање производа и опреме који садрже флуороване гасове са ефектом стаклене баште из члана 16. ове уредбе, као и да води евиденцију у коју уноси податке о количинама прикупљених флуорованих гасова са ефектом стаклене баште.

Поступање са отпадним уљима

Члан 15.

Приликом одржавања или сервисирања или приликом искључивања из употребе производа и опреме који садрже флуороване гасове са ефектом стаклене баште, а најкасније у поступку одлагања отпада на депонији, морају се из производа и опреме сакупити отпадна уља.

Са отпадним уљима, уљним филтерима и компресорима који се налазе у производима и опреми из става 1. овог члана поступа се у складу са прописима којима се уређује управљање отпадом.

Инсталација, одржавање или сервисирање и искључивање из употребе производа и/или опреме који садрже или се ослањају на флуороване гасове са ефектом стаклене баште

Члан 16.

Правна лица и предузетници који обављају делатност инсталације, одржавања или сервисирања и провере испуштања стационарне расхладне и климатизационе опреме и топлотних пумпи или система за заштиту од пожара који садрже или се ослањају на флуороване гасове са ефектом стаклене баште, сакупљања флуорованих гасова са ефектом стаклене баште из те опреме и система и опреме која садржи раствараче, опреме високонапонског прекидања, као и из цилиндара и апарата за гашење пожара и искључивања из употребе расхладне и климатизационе опреме и топлотних пумпи или система за заштиту од пожара и апарата за гашење пожара, опреме која садржи раствараче и опреме високонапонског прекидања, који садрже или се ослањају на флуороване гасове са ефектом стаклене баште (у даљем тексту: сервис), прибављају дозволу Министарства, у складу са законом.

Дозвола се издаје на основу захтева, уз који се подносе следећа документа:

1) копија уверења о подацима уписаним у Регистар привредних субјеката;

2) копије одговарајућих сертификата за запослене који обављају делатности из става 1. овог члана;

3) доказ о поседовању техничких алата за обављање делатности предвиђених дозволом, из Прилога 4. – Минимални захтеви за техничке алате које су правна лица и/или предузетници у обавези да поседују у циљу добијања дозволе из члана 16. ове уредбе, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Министарство може захтевати додатне податке, информације или документацију за издавање дозволе.

Ако сервиси обављају делатност обнављања флуорованих гасова са ефектом стаклене баште, уз захтев из става 2. овог члана морају приложити доказ о поседовању уређаја за обнављање флуорованих гасова са ефектом стаклене баште.

Дозвола се издаје на рок од три године и може се продужити за наредне три године.

Захтев за продужење дозволе подноси се најраније четири месеца, а најкасније два месеца пре истека рока из става 5. овог члана.

Сервису се може одузети, односно не може се продужити важење дозволе ако се инспекцијским надзором утврди да је престао да испуњава услове прописане овом уредбом, односно ако у року одређеном у решењу о инспекцијском надзору не спроведе наложене мере.

Министарство објављује списак сервиса којима је издата дозвола из става 1. овог члана на интернет страници Министарства.

Министарство на списку из става 8. овог члана наводи делатности предвиђене дозволом која је издата сваком сервису.

Сервис води евиденцију о врстама и количинама сакупљених и употребљених флуорованих гасова са ефектом стаклене баште и, ако је применљиво, о количинама обновљених и/или обрађених флуорованих гасова са ефектом стаклене баште. Сервис ове податке доставља Министарству до краја фебруара текуће године за претходну годину на Обрасцу бр. 7 из Прилога 3. ове уредбе.

Поступање са стационарном опремом која садржи флуороване гасове са ефектом стаклене баште

Члан 17.

Оператер стационарне расхладне и климатизационе опреме, топлотних пумпи и система за заштиту од пожара који садрже флуороване гасове са ефектом стаклене баште, дужан је да спречи свако испуштање флуорованих гасова са ефектом стаклене баште из те опреме или система.

Провера испуштања флуорованих гасова са ефектом стаклене баште (у даљем тексту: провера испуштања) спроводи се за стационарну расхладну и климатизациону опрему, топлотне пумпе и системе за заштиту од пожара који садрже:

1) три или више килограма флуорованих гасова са ефектом стаклене баште, најмање једном у 12 месеци, са изузетком херметички затворених система који садрже флуороване гасове са ефектом стаклене баште који се користе као расхладна средства, који су тако обележени и који садрже мање од шест килограма флуорованих гасова са ефектом стаклене баште;

2) 30 или више килограма флуорованих гасова са ефектом стаклене баште, најмање једном у шест месеци;

3) 300 или више килограма флуорованих гасова са ефектом стаклене баште, најмање једном у три месеца.

Изузетно од става 2. тач. 2) и 3) овог члана, уколико је инсталиран фиксни идентификатор цурења са тачношћу од најмање пет грама на годишњем нивоу, провера испуштања спроводи се једном у 12 месеци у случају провере из тачке 2), односно једном у шест месеци у случају провере из тачке 3). Тачност идентификатора проверава се најмање једном у 12 месеци.

Испуштања утврђена проверама из ст. 2. и 3. овог члана, санирају се одмах, а најкасније у року од 14 дана.

Поновна провера санираних испуштања из става 4. овог члана спроводи се у року од 30 дана након санације.

Оператер из става 1. овог члана обезбеђује да проверу испуштања спроводи квалификовано лице које поседује одговарајући сертификат, а запослено је код оператера или код правног лица или предузетника који поседује дозволу Министарства из члана 16. ове уредбе и да се провера спроводи у складу са процедурама датим у Прилогу 5. ове уредбе – Процедуре које је потребно пратити при провери испуштања расхладне и климатизационе опреме, топлотних пумпи и система за заштиту од пожара који садрже 3 kg или више флуорованих гасова са ефектом стаклене баште.

Приликом обављања активности из ст. 1–3. овог члана, као и приликом инсталације, одржавања или сервисирања расхладне и климатизационе опреме, топлотних пумпи и система за заштиту од пожара који садрже три или више килограма флуорованих гасова са ефектом стаклене баште, оператер води евиденцију о количинама и врсти додатих флуорованих гасова са ефектом стаклене баште, количинама сакупљених флуорованих гасова са ефектом стаклене баште током одржавања или сервисирања и крајњег одлагања опреме.

Оператер води евиденцију из става 7. овог члана о наведеним подацима током целог радног века опреме и подноси је Министарству до краја фебруара текуће године за претходну годину на Обрасцу бр. 10 из Прилога 3. ове уредбе, а на захтев Министарства и у електронском формату.

Поступање са климатизационим системима у одређеним моторним возилима, који садрже флуороване гасове са ефектом стаклене баште

Члан 18.

Правна лица или предузетници који обављају делатност пуњења климатизационих система у одређеним моторним возилима са флуорованим гасовима са ефектом стаклене баште дужни су да обезбеде да флуоровани гасови са ефектом стаклене баште садржани у климатизационом систему буду сакупљени и свако испуштање санирано пре пуњења климатизационог система флуорованим гасом са ефектом стаклене баште.

Правна лица и предузетници који обављају делатност сакупљања флуорованих гасова са ефектом стаклене баште из климатизационих система одређених моторних возила морају бити евидентирани у Министарству за обављање дате делатности, у складу са законом.

Преузимање испоруке флуорованих гасова са ефектом стаклене баште

Члан 19.

Увозници, дистрибутери или центри из члана 22. ове уредбе могу да испоручују флуороване гасове са ефектом стаклене баште само правним лицима или предузетницима који испуњавају услове и обављају делатности у складу са чл. 16. и 18. ове уредбе.

Правна лица или предузетници из става 1. овог члана могу да преузму флуороване гасове са ефектом стаклене баште једино уз писмену потврду да ће флуороване гасове са ефектом стаклене баште користити за обављање оних делатности за које поседују дозволу из члана 16. или доказ о упису у евиденцију у складу са чланом 20. ове уредбе.

Евиденција

Члан 20.

Министарство води евиденцију правних лица и предузетника који се баве делатношћу увоза и/или извоза и стављања у промет по први пут флуорованих гасова са ефектом стаклене баште, увоза и/или извоза и стављања у промет по први пут производа и опреме који садрже или се ослањају на флуороване гасове са ефектом стаклене баште, одржавања или сервисирања опреме која садржи или се ослања на флуороване гасове са ефектом стаклене баште, сакупљања, обнављања, обраде или термичког третирања флуорованих гасова са ефектом стаклене баште, као и делатношћу сакупљања флуорованих гасова са ефектом стаклене баште из климатизационих система одређених моторних возила (у даљем тексту: евиденција), у складу са законом.

Правна лица и предузетници из става 1. овог члана подносе захтев за упис у евиденцију на Обрасцу бр. 11, односно Обрасцу бр. 12 из Прилога 3. ове уредбе и уз захтев прилажу уверење о подацима уписаним у Регистар привредних субјеката, а сваке наредне године извод из Регистра привредних субјеката.

Правна лица и предузетници који обављају делатност сакупљања флуорованих гасова са ефектом стаклене баште из климатизационих система одређених моторних возила уз документа из става 2. овог члана прилажу и копије одговарајућих сертификата за запослене који обављају наведену делатност.

Министарство може захтевати додатне податке, информације или документацију за упис у евиденцију.

Правном лицу или предузетнику одбија се захтев за упис у евиденцију уколико не испуњава услове прописане овом уредбом.

Правно лице или предузетник из става 1. овог члана брише се из евиденције ако се инспекцијским надзором утврди да је престао да испуњава услове прописане овом уредбом, односно ако у року одређеном у решењу о инспекцијском надзору не спроведе наложене мере.

Сервиси којима је издата дозвола из члана 16. став 1. ове уредбе уписују се у евиденцију у складу са овим чланом.

Евиденција се води у електронском облику.

Министарство објављује списак правних лица и предузетника из става 1. овог члана на интернет страници Министарства.

Евиденциони број и доказ о упису у евиденцију

Члан 21.

Уписом у евиденцију правним лицима и предузетницима додељује се евиденциони број.

На захтев правних лица и предузетника који су уписани у евиденцију, Министарство издаје доказ о упису у евиденцију са додељеним евиденционим бројем.

V. ЦЕНТРИ ЗА САКУПЉАЊЕ, ОБНАВЉАЊЕ И ОБРАДУ КОНТРОЛИСАНИХ СУПСТАНЦИ И ФЛУОРОВАНИХ ГАСОВА СА ЕФЕКТОМ СТАКЛЕНЕ БАШТЕ

Центри за сакупљање, обнављање и обраду контролисаних супстанци и флуорованих гасова са ефектом стаклене баште

Члан 22.

Оператери обезбеђују да се они флуоровани гасови са ефектом стаклене баште који су сакупљени у процесима одржавања или сервисирања производа или опреме или на крају радног века производа или опреме, а који не могу бити обновљени на самој локацији, достављају правним лицима и предузетницима који унутар оквира своје регистроване делатности имају формирану специјализовану јединицу – Центар за сакупљање, обнављање и обраду контролисаних супстанци и флуорованих гасова са ефектом стаклене баште (у даљем тексту: центар).

Сервис или оператер запошљава лице квалификовано, у складу са чланом 23. ове уредбе, за сакупљање флуорованих гасова са ефектом стаклене баште који се достављају центру.

Члан 23.

Центар који обавља делатности сакупљања, обнављања, обраде и стављања у промет обновљених и обрађених контролисаних супстанци и флуорованих гасова са ефектом стаклене баште мора имати дозволу Министарства, у складу са законом.

Дозвола се издаје правним лицима и/или предузетницима који су регистровани за обављање делатности из става 1. овог члана, који располажу одговарајућим простором за држање уређаја потребних за процесе обнављања и обраде флуорованих гасова са ефектом стаклене баште, који поседују опрему потребну за сакупљање, обнављање, обраду и физичко-хемијску анализу употребљених флуорованих гасова са ефектом стаклене баште, који располажу одговарајућим простором за складиштење преузетих, сакупљених и прерађених флуорованих гасова са ефектом стаклене баште, као и отпадних флуорованих гасова са ефектом стаклене баште који се по физичко-хемијским својствима не могу поново употребити и који имају запослено лице које има стечено високо образовање у оквиру образовно научног поља техничко технолошких наука на студијама II степена (дипломске академске студије мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије, односно завршене основне студије у трајању од најмање четири године) и одговорно квалификовано лице које поседује одговарајући сертификат и које врши надзор поступака обнављања и обраде, са најмање две године радног искуства у струци.

Уз захтев за издавање дозволе из става 1. овог члана правно лице или предузетник прилаже доказе о испуњавању услова из става 2. овог члана.

Издата дозвола одузима се ако се инспекцијским надзором утврди да је правно лице или предузетник престало да испуњава прописане услове из става 2. овог члана, односно ако у року одређеном у решењу о инспекцијском надзору не спроведе прописане мере.

Обавезе центра у погледу флуорованих гасова са ефектом стаклене баште

Члан 24.

Центар је дужан да преузме сакупљене флуороване гасове са ефектом стаклене баште који се допремају у цилиндрима са ознаком врсте и називом флуорованог гаса са ефектом стаклене баште који се у њима налази, без обзира да ли гас може или не може бити обновљен или обрађен, и да их складишти у за ту сврху одређени простор.

Центар сакупља флуороване гасове са ефектом стаклене баште из производа или опреме којима је истекао радни век или из климатизационих система у моторним возилима који су достављени у центар, само уколико послове сакупљања обавља квалификовано лице које поседује одговарајући сертификат и уколико се са отпадом од електричних и електронских производа поступа у складу са прописима којима се уређује управљање отпадом.

Центар је дужан да плати оператеру или сервису за достављени флуоровани гас са ефектом стаклене баште најмање 50% тржишне цене обрађеног гаса, само ако резултат анализе флуорованог гаса са ефектом стаклене баште, која је урађена у центру, потврди да може бити обновљен или обрађен.

Центар издаје потписану копију резултата извршене анализе оператеру или сервису који је доставио флуоровани гас са ефектом стаклене баште.

Центар издаје оператеру или сервису потврду о преузетим количинама флуорованих гасова са ефектом стаклене баште.

Центар ставља у промет на домаће тржиште обновљене или обрађене флуороване гасове са ефектом стаклене баште у сврху даље употребе.

Обрађени флуоровани гас са ефектом стаклене баште мора имати исте карактеристике као и први пут коришћени флуоровани гас са ефектом стаклене баште, узимајући у обзир његову предвиђену намену.

Центар издаје уверење о квалитету флуорованих гасова са ефектом стаклене баште за сваки цилиндар флуорованог гаса са ефектом стаклене баште који се ставља у промет, било да је супстанца обновљена или обрађена, са ознаком назива супстанце и значајним физичко-хемијским својствима, као што су: чистоћа у wt%, садржај воде у wt% и садржај киселина у wt%, као и називом и адресом центра где је обављена делатност обнављања или обраде.

Уверење из става 8. овог члана центар чува две године.

Центар води евиденцију о примљеним, сакупљеним и прерађеним флуорованим гасовима са ефектом стаклене баште која садржи податке о:

1) правним лицима и предузетницима од којих су преузети употребљени флуоровани гасови са ефектом стаклене баште;

2) врсти и количини сакупљених флуорованих гасова са ефектом стаклене баште;

3) количини обновљених флуорованих гасова са ефектом стаклене баште;

4) количини обрађених флуорованих гасова са ефектом стаклене баште на складишту;

5) издатим потврдама за промет на домаћем тржишту;

6) правним лицима и предузетницима који су преузели обновљене или обрађене флуороване гасове са ефектом стаклене баште ради њиховог стављања у промет;

7) количини отпадних флуорованих гасова са ефектом стаклене баште који се не могу прерадити или не испуњавају физичко-хемијска својства потребна за крајњу употребу;

8) правним лицима и предузетницима који су преузели отпадне флуороване гасове са ефектом стаклене баште у циљу трајног одлагања.

Извештај са подацима из става 10. овог члана центар доставља Министарству до краја фебруара текуће године за претходну годину. Извештај се доставља на Обрасцу бр. 9 датом у Прилогу 3. ове уредбе.

Поступање са отпадним флуорованим гасовима са ефектом стаклене баште у оквиру центра

Члан 25.

Отпадни флуоровани гасови са ефектом стаклене баште који се не могу обновити и/или обрадити или који не испуњавају физичко-хемијска својства потребна за крајњу употребу након поступка обнављања и/или обраде, морају се одлагати у складу са законом којим се уређује управљање отпадом.

Обавезе оператера и сервиса према центру у погледу флуорованих гасова са ефектом стаклене баште

Члан 26.

Оператер или сервис је дужан да обезбеди транспорт флуорованих гасова са ефектом стаклене баште сакупљених приликом одржавања или сервисирања производа или опреме до центра у складу са прописима којима се уређује управљање отпадом.

Сервис трошкове транспорта обрачунава унутар обављене услуге сервисирања, а сноси их власник и/или корисник производа или опреме.

Уколико центар обавља транспорт сакупљених флуорованих гасова са ефектом стаклене баште за оператера или сервис, има право на накнаду за обезбеђен транспорт коју му исплаћује оператер или сервис.

Трошкови откупа, обнављања и обраде прикупљених флуорованих гасова са ефектом стаклене баште

Члан 27.

Трошкове откупа, обнављања и обраде прикупљених флуорованих гасова са ефектом стаклене баште, физичко-хемијских анализа сакупљених и прерађених гасова центар надокнађује кроз продајну цену тог гаса који испуњава физичко-хемијска својства први пут коришћеног гаса и који као такав ставља у промет на домаће тржиште.

Оператери или сервиси могу за испоручене количине флуорованих гасова са ефектом стаклене баште, уместо новчане надокнаде, преузети прерађене флуороване гасове са ефектом стаклене баште, у најмањој количини од 50% испоручене количине.

Поступање са прикупљеним флуорованим гасовима са ефектом стаклене баште до формирања центара

Члан 28.

До формирања центара из члана 22. ове уредбе оператер или сервис је дужан да, кад год је то могуће, сакупи и обнови флуороване гасове са ефектом стаклене баште на лицу места.

У случају да обнављање сакупљеног флуорованог гаса са ефектом стаклене баште није могуће на лицу места, сервис је дужан да прикупљени флуоровани гас са ефектом стаклене баште прописно привремено ускладишти.

Списак привремених складишта отпадних контролисаних супстанци и флуорованих гасова са ефектом стаклене баште објављује се на интернет страници Министарства.

VI. ИЗВЕШТАВАЊЕ О РЕАЛИЗОВАНОМ УВОЗУ И/ИЛИ ИЗВОЗУ, ПРЕРАДИ И ТЕРМИЧКОМ ТРЕТМАНУ ФЛУОРОВАНИХ ГАСОВА СА ЕФЕКТОМ СТАКЛЕНЕ БАШТЕ И О РЕАЛИЗОВАНОМ УВОЗУ И/ИЛИ ИЗВОЗУ ПРОИЗВОДА И ОПРЕМЕ КОЈИ САДРЖЕ ИЛИ СЕ ОСЛАЊАЈУ НА ФЛУОРОВАНЕ ГАСОВЕ СА ЕФЕКТОМ СТАКЛЕНЕ БАШТЕ

Члан 29.

Правна лица и предузетници који се баве увозом и/или извозом флуорованих гасова са ефектом стаклене баште подносе годишњи извештај о реализованом увозу и/или извозу за сваки флуоровани гас са ефектом стаклене баште на Обрасцу бр. 5 датом у Прилогу 3. ове уредбе, најкасније до 31. јануара текуће године за претходну годину.

Извештај о реализованом увозу и/или извозу из става 1. овог члана садржи следеће податке: увезене и/или извезене количине са детаљним подацима о реализованим увозима и/или извозима и крајњој намени; количине флуорованих гасова са ефектом стаклене баште које су увезене и/или извезене у циљу термичког третирања; постојеће залихе и податке о земљи увоза/извоза.

Правна лица и предузетници који се баве увозом и/или извозом производа и опреме који садрже или се ослањају на флуороване гасове са ефектом стаклене баште подносе годишњи извештај о реализованом увозу и/или извозу за сваку врсту опреме или производа на Обрасцу бр. 6 из Прилога 3. ове уредбе, најкасније до 31. јануара текуће године за претходну годину.

Оператери расхладне и климатизационе опреме и топлотних пумпи, као и система за заштиту од пожара, који садрже три килограма или више флуорованих гасова са ефектом стаклене баште, достављају извештај Министарству у складу са чланом 17. ове уредбе.

Сервиси достављају извештај Министарству у складу са чланом 16. ове уредбе.

Центри из члана 22. ове уредбе достављају извештај Министарству у складу са чланом 24. ове уредбе.

Корисници флуорованих гасова са ефектом стаклене баште, изузев сервиса, достављају извештај Министарству до краја фебруара текуће године за претходну годину, о количинама флуорованих гасова са ефектом стаклене баште коришћеним у претходној години на Обрасцу бр. 8 из Прилога 3. ове уредбе.

За сваки термички третман флуорованих гасова са ефектом стаклене баште, правно лице или предузетник који је обавио делатност термичког третирања дужан је да поднесе извештај Министарству о следећим подацима: свим количинама термички третираних супстанци, укључујући количине садржане у производима или опреми; свим залихама супстанци које су планиране за термички третман, укључујући количине садржане у производима или опреми; технологији која се користи за термички третман.

Министарство може да тражи допуну достављених извештаја наведених у ст. 1–8. овог члана.

VII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 30.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, осим одредaбa чл. 16, 17, 20, 23. и 24. ове уредбе, у делу који се односи на квалификацију лица и поседовање одговарајућих сертификата, које се примењују од 1. јануара 2016. године.

 

05 број 110-11373/2013

У Београду, 30. децембра 2013. године

Влада

Председник,

Ивица Дачић, с.р.

Прилози

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Престају да важе одредбе Уредбe у обрасцима, у делу у ком се установљава обавеза употребе печата у пословању друштава и предузетника, даном почетка примене члана 160. Закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 44/2018), односно 1. октобра 2018. године (види члан 160. Закона – 44/2018-27).

Листа прилога:

Прилог 1. - Листа одређених флуорованих гасова са ефектом стаклене баште

Прилог 2. - Најчешће коришћене смеше које садрже флуороване гасове са ефектом стаклене баште и метода израчунавања потенцијала глобалног загревања смеша

Прилог 3. - Обрасци за захтеве, евиденцију и извештавање

Прилог 4. - Минимални захтеви за техничке алате које су правна лица и/или предузетници у обавези да поседују у циљу добијања дозволе из члана 16. oве Уредбе

Прилог 5. - Процедуре које је потребно пратити при провери испуштања расхладне и климатизационе опреме, топлотних пумпи и система за заштиту од пожара који садрже 3 kg или више флуорованих гасова са ефектом стаклене баште