Zakon
Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 11. став 1. Закона о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 34/01, 62/06 – др. закон, 116/08 – др. закон, 92/11, 99/11 – др. закон и 10/13) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник PC”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС и 72/12),

Влада доноси

 

УРЕДБУ

о накнадама и другим примањима запослених у организацијама обавезног социјалног осигурања

"Службени гласник РС", бр. 18 од 26. фебруара 2013, 116 од 27. октобра 2014, 90 од 30. октобра 2015, 113 од 17. децембра 2017 - др. закон

 

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Престаје да се примењује на запослене у јавним службама даном почетка примене Закона о запосленима у јавним службама („Службени гласник РС“, број 113/2017), односно 1. јануара 2025. године (види члан 161. и 163. Закона – 113/2017-276 и члан 3. Закона - 123/2021-1).

 

Члан 1.

Овом уредбом уређују се услови под којима запослени у организацијама обавезног социјалног осигурања остварују право на накнаду плате, накнаду трошкова који настају у вези с њиховим радом и друга примања, начин остваривања права и висина накнаде и других примања.

Организација обавезног социјалног осигурања (у даљем тексту: Организација) у смислу ове уредбе је Републички фонд за здравствено осигурање, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Национална служба за запошљавање и Централни регистар обавезног социјалног осигурања.

Члан 2.

Запослени има право на накнаду плате за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на позив државног органа.

Организација има право на рефундирање исплаћене накнаде плате из става 1. овог члана у случају одсуствовања запосленог са рада због војне вежбе или одазивања на позив државног органа, од органа на чији се позив запослени одазвао, ако законом није друкчије одређено.

Накнада плате из става 1. овог члана утврђује се у висини просечне плате запосленог у претходних 12 месеци*, у складу са општим актом и уговором о раду.

 

*Службени гласник РС, број 116/2014

 

Члан 3.

Запослени има право на накнаду плате за време одсуствовања са рада због привремене спречености за рад до 30 дана, и то:

1) у висини 65% просечне плате остварене у 12 месеци који претходе месецу у којем је наступила привремена спреченост за рад, ако је спреченост за рад проузрокована болешћу или повредом ван рада, ако законом није друкчије одређено;*

2) у висини 100% просечне плате остварене у 12 месеци који претходе месецу у којем је наступила привремена спреченост за рад, ако је спреченост за рад проузрокована повредом на раду или професионалном болешћу, ако законом није друкчије одређено.*

Накнада плате из става 1. овог члана не може бити нижа од минималне зараде утврђене у складу са законом, увећане за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање.

 

*Службени гласник РС, број 116/2014

 

Члан 4.

Запослени има право на накнаду трошкова, и то:

1) за долазак на рад и одлазак са рада, у висини цене превозне карте у јавном саобраћају;

2) за време проведено на службеном путу у земљи, и под условима утврђеним прописом којим се уређује накнада трошкова службеног пута у земљи државних службеника;*

3) за време проведено на службеном путу у иностранству, у висини и под условима утврђеним прописом којим се уређује накнада трошкова службеног пута у иностранству државних службеника.

Услови и критеријуми за остваривање права из става 1. тачка 1)* овог члана, утврђују се општим актом и уговором о раду.

*Службени гласник РС, број 90/2015

 

Члан 5.

Организација је дужна да запосленом, у складу са општим актом и уговором о раду, исплати:

1) отпремнину при одласку у пензију, у висини 125% од плате коју је остварио за месец који претходи месецу у коме се исплаћује отпремнина, с тим да тако исплаћена отпремнина не може бити нижа од две просечне зараде у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа управе надлежног за послове статистике, ако је то за запосленог повољније;*

2) накнаду трошкова погребних услуга у случају смрти члана уже породице, а члановима уже породице у случају смрти запосленог у висини трошкова погребних услуга према приложеним оригиналним рачунима, а највише до вредности неопорезивог износа у складу са законом којим се уређује порез на доходак грађана;

3) накнаду штете због повреде на раду или професионалног обољења, у складу са средствима одобреним финансијским планом Организације.

 

*Службени гласник РС, број 116/2014

 

Члан 6.

Организација може да обезбеди, у складу са општим актом и уговором о раду:

1) деци запосленог старости до 15 година живота поклон за Божић или Нову годину у висини неопорезивог износа у складу са законом којим се уређује порез на доходак грађана;

2) солидарну помоћ запосленом;

3) јубиларну награду запосленом;

4) новогодишњу награду запосленом у складу са средствима одобреним финансијским планом Организације.

Члан 7.

Организација може да обезбеди запосленом солидарну помоћ за случај:

1) набавке ортопедских помагала и апарата за рехабилитацију за запосленог или члана његове уже породице;

2) здравствене рехабилитације запосленог;

3) набавке лекова за запосленог или члана његове уже породице;

4) дуже или теже болести запосленог или члана његове уже породице, највише у висини просечне зараде у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа управе надлежног за послове статистике, под условом да по основу исте болести није остварио солидарну помоћ из тач. 1) – 3) овог става;

5) помоћ малолетном детету запосленог за случај смрти запосленог, односно пензионисаног запосленог, највише у висини просечне зараде у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа управе надлежног за послове статистике;

6) помоћ породици за случај смрти запосленог и запосленом за случај смрти његовог брачног друга, детета, родитеља, усвојитеља, усвојеника или старатеља, највише у висини неопорезивог износа у складу са законом којим се уређује порез на доходак грађана;

7) месечну стипендију током редовног школовања за малолетно дете умрлог запосленог – до висине 20% просечне зараде у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа управе надлежног за послове статистике.

Висина солидарне помоћи у случајевима утврђеним у ставу 1. тач. 1) – 3) овог члана признаје се на основу уредне документације, највише до висине две просечне зараде у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа управе надлежног за послове статистике.

Право на солидарну помоћ из става 1. овог члана запослени остварује у складу са средствима одобреним финансијским планом Организације.

Члан 8.

Члановима уже породице у смислу члана 5. став 1. тачка 2) и члана 7. ове уредбе сматрају се брачни друг и деца запосленог.

Члан 9.

Организација може да исплати запосленима јубиларну награду за 10, 20, 30 и 35 година рада проведеног у радном односу у Организацији, у складу са средствима одобреним финансијским планом Организације.

Јубиларна награда се исплаћује у висини 70% просечне зараде по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа управе надлежног за послове статистике, с тим што се висина јубиларне награде увећава за 25% при сваком наредном остваривању тог права.

Члан 10.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

05 број 110-9479/2012-1

У Београду, 22. фебруара 2013. године

Влада

Председник,

Ивица Дачић, с.р.